Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: WZMOCNIENIE PODBUDOWY POD ZATOKĄ AUTOBUSOWĄ, KOREKTA ŁUKÓW, WYMIANA GRUNTÓW POD KONSTRUKCJĄ JEZDNI, OZNAKOWANIE POZIOME TAŚMAMI I NAPRAWA NAWIERZCHNI UL. BEDNORZA roboty dodatkowe do umowy: NR WI/P/100316/1/1 Z DNIA 10 MAJA 2010 R.: INWESTYCJA PN.: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 OD KM 50+599 DO KM 52+155 - ETAP I W MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA (ZAKRES INWESTYCJI NIE OBEJMUJE ODCINKA OD KM 51+424,19 DO KM 51+974,19.


Numer ogłoszenia: 320279 - 2010; data zamieszczenia: 10.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WZMOCNIENIE PODBUDOWY POD ZATOKĄ AUTOBUSOWĄ, KOREKTA ŁUKÓW, WYMIANA GRUNTÓW POD KONSTRUKCJĄ JEZDNI, OZNAKOWANIE POZIOME TAŚMAMI I NAPRAWA NAWIERZCHNI UL. BEDNORZA roboty dodatkowe do umowy: NR WI/P/100316/1/1 Z DNIA 10 MAJA 2010 R.: INWESTYCJA PN.: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 OD KM 50+599 DO KM 52+155 - ETAP I W MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA (ZAKRES INWESTYCJI NIE OBEJMUJE ODCINKA OD KM 51+424,19 DO KM 51+974,19..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
WZMOCNIENIE PODBUDOWY POD ZATOKĄ AUTOBUSOWĄ, KOREKTA ŁUKÓW, WYMIANA GRUNTÓW POD KONSTRUKCJĄ JEZDNI, OZNAKOWANIE POZIOME TAŚMAMI I NAPRAWA NAWIERZCHNI UL. BEDNORZA roboty dodatkowe do umowy: NR WI/P/100316/1/1 Z DNIA 10 MAJA 2010 R.: INWESTYCJA PN.: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 OD KM 50+599 DO KM 52+155 - ETAP I W MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA (ZAKRES INWESTYCJI NIE OBEJMUJE ODCINKA OD KM 51+424,19 DO KM 51+974,19. Roboty polegać będą na wykonaniu: - robót ziemnych, - podbudowy, - nawierzchni, - elementów ulic, - oznakowania poziomego..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.23.33.20-8, 45.23.32.20-7, 45.23.32.52-0.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. 1. Projekt zakładał odtworzenie istniejącej zatoki autobusowej. Po dokładnym wytyczeniu w terenie stwierdzono możliwość wykonania zatoki autobusowej o parametrach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej s dnia 2 marca 1999 r. poz 430 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. 2. Po oddaniu do ruchu wyremontowanego odcinka DW 933 stwierdzono uszkodzenie krawężników i zieleńców przez pojazdy ciężarowe (pomimo właściwych parametrów łuków) w miejscach zjazdu do Firmy WIKTORCZYK i ulicy Bednorza. Należy wykonać korekty łuków w tych miejscach. 3. W trakcie wykonywania robót stwierdzono, występowanie gruntów nienośnych w zakresie przekraczającym przedmiar robót. Przyczyną utraty nośności gruntu były długotrwałe, intensywne opady deszczu. 4. Zamawiający Aneksem nr 3 z dnia 07.10.2010 r. przedłużył termin wykonania zadania podstawowego ze względu na warunki atmosferyczne. Tym samym roboty związane z wykonaniem oznakowania poziomego będą wykonywane na przełomie października i listopada. Panujące w tym okresie trudne warunki atmosferyczne tj. niska temperatura i duża wilgotność powietrza, uniemożliwiające wykonanie oznakowania chemoutwardzalnego strukturalnego grubowarstwowego. Jedyna technologia umożliwiająca wykonanie trwałego oznakowania poziomego jest technologia układania taśm w trakcie układania warstwy ścieralnej. 5. Z uwagi na wykorzystywanie ul. Bednorza jako drogi objazdowej w wyniku czego nawierzchnia ulicy uległa uszkodzeniu, należy dokonać naprawy nawierzchni zgodnie z art. 495 Kodeksu Cywilnego. Zakończenie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania robót w punktach 1, 2, 3, 4, 5. Wykonanie robót dodatkowych stało się konieczne i wynikło z sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE RADEX SP. Z O.O. - LIDER KONSORCJUM, ul. Cegielniana 25, 43-300 Bielsko - Biała, kraj/woj. śląskie.


Katowice: WZMOCNIENIE PODBUDOWY POD ZATOKĄ AUTOBUSOWĄ, KOREKTA ŁUKÓW, WYMIANA GRUNTÓW POD KONSTRUKCJĄ JEZDNI, OZNAKOWANIE POZIOME TAŚMAMI I NAPRAWA NAWIERZCHNI UL. BEDNORZA roboty dodatkowe do umowy: NR WI/P/100316/1/1 Z DNIA 10 MAJA 2010 R.: INWESTYCJA PN.: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 OD KM 50+599 DO KM 52+155 - ETAP I W MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA (ZAKRES INWESTYCJI NIE OBEJMUJE ODCINKA OD KM 51+424,19 DO KM 51+974,19.


Numer ogłoszenia: 331019 - 2010; data zamieszczenia: 19.11.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 320279 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
WZMOCNIENIE PODBUDOWY POD ZATOKĄ AUTOBUSOWĄ, KOREKTA ŁUKÓW, WYMIANA GRUNTÓW POD KONSTRUKCJĄ JEZDNI, OZNAKOWANIE POZIOME TAŚMAMI I NAPRAWA NAWIERZCHNI UL. BEDNORZA roboty dodatkowe do umowy: NR WI/P/100316/1/1 Z DNIA 10 MAJA 2010 R.: INWESTYCJA PN.: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 OD KM 50+599 DO KM 52+155 - ETAP I W MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA (ZAKRES INWESTYCJI NIE OBEJMUJE ODCINKA OD KM 51+424,19 DO KM 51+974,19..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
WZMOCNIENIE PODBUDOWY POD ZATOKĄ AUTOBUSOWĄ, KOREKTA ŁUKÓW, WYMIANA GRUNTÓW POD KONSTRUKCJĄ JEZDNI, OZNAKOWANIE POZIOME TAŚMAMI I NAPRAWA NAWIERZCHNI UL. BEDNORZA roboty dodatkowe do umowy: NR WI/P/100316/1/1 Z DNIA 10 MAJA 2010 R.: INWESTYCJA PN.: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 OD KM 50+599 DO KM 52+155 - ETAP I W MIEJSCOWOŚCI PSZCZYNA (ZAKRES INWESTYCJI NIE OBEJMUJE ODCINKA OD KM 51+424,19 DO KM 51+974,19. Roboty polegać będą na wykonaniu: - robót ziemnych, - podbudowy, - nawierzchni, - elementów ulic, - oznakowania poziomego..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.10.10.10-8, 45.11.00.00-1, 45.23.33.20-8, 45.23.32.20-7, 45.23.32.52-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.11.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • KONSORCJUM FIRM:PW RADEX SP. Z O.O. - LIDER; PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE IMB - PODBESKIDZIE SP. Z O.O. - PARTNER, ul. Górny Bór 31a, 43-430 Skoczów., ul. Cegielniana 25, 43-300 Bielsko - Biała, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 249796,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  304751,12


 • Oferta z najniższą ceną:
  304751,12
  / Oferta z najwyższą ceną:
  304751,12


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Roboty stanowią zamówienie dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym, a od ich wykonania uzależnione jest wykonanie zamówienia podstawowego. Potrzeba wykonania robót dodatkowych wyniknęła w trakcie realizacji zadania. 1. Projekt zakładał odtworzenie istniejącej zatoki autobusowej. Po dokładnym wytyczeniu w terenie stwierdzono możliwość wykonania zatoki autobusowej o parametrach zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. poz 430 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. 2. Po oddaniu do ruchu wyremontowanego odcinka DW 933 stwierdzono uszkodzenie krawężników i zieleńców przez pojazdy ciężarowe (pomimo właściwych parametrów łuków) w miejscach zjazdu do Firmy WIKTORCZYK i ulicy Bednorza. Należy wykonać korekty łuków w tych miejscach. 3. W trakcie wykonywania robót stwierdzono, występowanie gruntów nienośnych w zakresie przekraczającym przedmiar robót. Przyczyną utraty nośności gruntu były długotrwałe, intensywne opady deszczu. 4. Zamawiający Aneksem nr 3 z dnia 07.10.2010 r. przedłużył termin wykonania zadania podstawowego ze względu na warunki atmosferyczne. Tym samym roboty związane z wykonaniem oznakowania poziomego będą wykonywane na przełomie października i listopada. Panujące w tym okresie trudne warunki atmosferyczne tj. niska temperatura i duża wilgotność powietrza, uniemożliwiające wykonanie oznakowania chemoutwardzalnego strukturalnego grubowarstwowego. Jedyna technologia umożliwiająca wykonanie trwałego oznakowania poziomego jest technologia układania taśm w trakcie układania warstwy ścieralnej. 5. Z uwagi na wykorzystywanie ul. Bednorza jako drogi objazdowej w wyniku czego nawierzchnia ulicy uległa uszkodzeniu, należy dokonać naprawy nawierzchni zgodnie z art. 495 Kodeksu Cywilnego. Zakończenie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania robót w punktach 1, 2, 3, 4, 5. Wykonanie robót dodatkowych stało się konieczne i wynikło z sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 32027920100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-11-10
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic
45233320-8 Fundamentowanie dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
WZMOCNIENIE PODBUDOWY POD ZATOKĄ AUTOBUSOWĄ, KOREKTA ŁUKÓW, WYMIANA GRUNTÓW POD KONSTRUKCJĄ JEZDNI, OZNAKOWANIE POZIOME TAŚMAMI I NAPRAWA NAWIERZCHNI UL. BEDNORZA roboty dodatkowe do umowy: NR WI/P/100316/1/1 Z DNIA 10 MAJA 2010 R.: INWESTYCJA PN.: KONSORCJUM FIRM:PW RADEX SP. Z O.O. - LIDER; PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNE IMB - PODBESKIDZIE SP. Z O.O. - PARTNER, ul. Górny Bór 31a, 43-430 Skoczów.
ul. Cegielniana 25, 43-300 Bielsko - Biała, woj. śląskie
2010-11-19 304 751,00