TITytułPolska-Jastrzębie-Zdrój: Urządzenia telekomunikacyjne
NDNr dokumentu320439-2017
PDData publikacji12/08/2017
OJDz.U. S154
TWMiejscowośćJASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AUNazwa instytucjiJastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany11/08/2017
DTTermin31/08/2017
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV32441100 - Telemetryczny system nadzoru
32523000 - Urządzenia telekomunikacyjne
32546100 - Centrale cyfrowe
38424000 - Urządzenia pomiarowe i sterujące
OCPierwotny kod CPV32441100 - Telemetryczny system nadzoru
32523000 - Urządzenia telekomunikacyjne
32546100 - Centrale cyfrowe
38424000 - Urządzenia pomiarowe i sterujące
RCKod NUTSPL227
IAAdres internetowy (URL)www.jsw.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) 2014/25/UE

12/08/2017    S154    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Urządzenia telekomunikacyjne

2017/S 154-320439

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Jastrzębie-Zdrój
44-330
Polska
Osoba do kontaktów: Jastrzębie-Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
Tel.: +48 327564113
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 324762671
Kod NUTS: PL227


Adresy internetowe:

Główny adres: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/przetargi

I.2)Wspólne zamówienie
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.jsw.pl/przetargi
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa ogólnozakładowego systemu łączności telefonicznej dla zakładu dwuruchowego JSW S.A. KWK„Knurów–Szczygłowice”.

Numer referencyjny: 24/ZZ/17
II.1.2)Główny kod CPV
32523000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Budowa ogólnozakładowego systemu łączności telefonicznej dla zakładu dwuruchowego JSW S.A. KWK „Knurów–Szczygłowice”.

Termin wykonania zamówienia:

1. Realizacja całości przedsięwzięcia – do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, w tym:

2. Wykonanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.

3. Protokolarne przekazanie rejonu robót:

1) dla robót budowlanych wymagających zgłoszenia – do 7 dni kalendarzowych po upływie terminu 30 dni, o którym mowa w art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1332),

2) dla robót nie wymagających pozwolenia budowlanego ani zgłoszenia – do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy,

3) dla pozostałych robót – do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
32441100
32546100
38424000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice”.

II.2.4)Opis zamówienia:

Budowa ogólnozakładowego systemu łączności telefonicznej dla zakładu dwuruchowego JSW S.A. KWK „Knurów–Szczygłowice”.

Termin wykonania zamówienia:

1. Realizacja całości przedsięwzięcia – do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, w tym:

2. Wykonanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.

3. Protokolarne przekazanie rejonu robót:

1) dla robót budowlanych wymagających zgłoszenia – do 7 dni kalendarzowych po upływie terminu 30 dni, o którym mowa w art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1332),

2) dla robót nie wymagających pozwolenia budowlanego ani zgłoszenia – do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy,

3) dla pozostałych robót – do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zgodnie z dokumentami zamówienia.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia.

III.1.4)Obiektywne zasady i kryteria udziału
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.1.6)Wymagane wadia i gwarancje:

Wadium należy wnieść w wysokości: 80 000 PLN

III.1.7)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Regulowanie należności nastąpi na podstawie wystawianych przez Wykonawcę częściowych faktur VAT w formie przelewu w terminie do 120 dni od daty dostarczenia faktury VAT.

III.1.8)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:

1. W przypadku złożenia co najmniej 2 ofert niepodlegających odrzuceniu, Zamawiający, po dokonaniu oceny ofert, przeprowadzi w celu wyboru najkorzystniejszej oferty jednoetapową aukcję elektroniczną pod adresem https://jsw.logintrade.net, stosownie do przepisów art. 91a-91e Prawo zamówień publicznych.

2. Minimalna wysokość postąpienia: 30 000 PLN brutto.

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2016/S 247-452140
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/08/2017
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 27/10/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 31/08/2017
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

JSW S.A., al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, parter, sala nr 004.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
VI.3)Informacje dodatkowe:

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują wyłącznie drogą pisemną (za pośrednictwem poczty, posłańca lub osobiście) e-mailem lub faksem. Forma maila oraz faksu jest niedopuszczalna dla następujących czynności wymagających pod rygorem nieważności formy pisemnej: złożenie oferty, zmiana oferty, powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę oferty, a także składania dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw do wykluczenia, dla których zgodnie z przepisami prawa wymagana jest forma oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem. W przypadku przekazywania korespondencji faksem lub e-mailem, każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania.

Wykonawcy przekazują korespondencję na adres Zamawiającego:

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Zespół Zamówień Publicznych

al. Jana Pawła II 4

44-330 Jastrzębie-Zdrój

tel.: (0048 32) 7564113

fax: (0048 32) 4762671

adres strony internetowej: http://www.jsw.pl/przetargi

Ocena spełniania warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia/nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Art. 180 i 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późniejszymi zmianami).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/08/2017
TITytułPolska-Jastrzębie-Zdrój: Urządzenia telekomunikacyjne
NDNr dokumentu450075-2017
PDData publikacji10/11/2017
OJDz.U. S216
TWMiejscowośćJASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AUNazwa instytucjiJastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OLJęzyk oryginałuPL
HDNagłówek- - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CYKrajPL
AARodzaj instytucji4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HAEU Institution-
DSDokument wysłany08/11/2017
NCZamówienie2 - Dostawy
PRProcedura1 - Procedura otwarta
TDDokument7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RPLegislacja4 - Unia Europejska
PCKod CPV32523000 - Urządzenia telekomunikacyjne
OCPierwotny kod CPV32523000 - Urządzenia telekomunikacyjne
RCKod NUTSPL227
IAAdres internetowy (URL)www.jsw.pl
DIPodstawa prawnaDyrektywa w sprawie sektora użyteczności publicznej (gospodarka wodna, energetyka, transport i usługi pocztowe) 2014/25/UE

10/11/2017    S216    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Urządzenia telekomunikacyjne

2017/S 216-450075

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Wyniki postępowania

Dostawy

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Jastrzębie-Zdrój
44-330
Polska
Osoba do kontaktów: Jastrzębie-Zdrój, JSW S.A. Zakład Wsparcia Produkcji, ul. Towarowa 1
Tel.: +48 327564048
E-mail: akaliszan@zwp.jsw.pl
Faks: +48 327564943
Kod NUTS: PL227


Adresy internetowe:

Główny adres: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/przetargi

I.2)Wspólne zamówienie
I.6)Główny przedmiot działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Budowa ogólnozakładowego systemu łączności telefonicznej dla zakładu dwuruchowego JSW S.A.KWK„Knurów–Szczygłowice”.

Numer referencyjny: 24/ZZ/17
II.1.2)Główny kod CPV
32523000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Budowa ogólnozakładowego systemu łączności telefonicznej dla zakładu dwuruchowego JSW S.A. KWK„Knurów–Szczygłowice”.

Termin wykonania zamówienia:

1. Realizacja całości przedsięwzięcia – do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, w tym:

2. Wykonanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.

3. Protokolarne przekazanie rejonu robót:

1) dla robót budowlanych wymagających zgłoszenia – do 7 dni kalendarzowych po upływie terminu 30 dni, o którym mowa w art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz.1332),

2) dla robót nie wymagających pozwolenia budowlanego ani zgłoszenia – do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy,

3) dla pozostałych robót – do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Wartość bez VAT: 7 910 000.00 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL227
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice”.

II.2.4)Opis zamówienia:

Budowa ogólnozakładowego systemu łączności telefonicznej dla zakładu dwuruchowego JSW S.A. KWK„Knurów–Szczygłowice”.

Termin wykonania zamówienia:

1. Realizacja całości przedsięwzięcia – do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, w tym:

2. Wykonanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o pozwolenie na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części – do 2 miesięcy od daty zawarcia umowy.

3. Protokolarne przekazanie rejonu robót:

1) dla robót budowlanych wymagających zgłoszenia – do 7 dni kalendarzowych po upływie terminu 30 dni, o którym mowa w art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz.1332),

2) dla robót nie wymagających pozwolenia budowlanego ani zgłoszenia – do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy,

3) dla pozostałych robót – do 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji / Waga: 5
Cena - Waga: 95
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 154-320439
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci okresowego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia


Zamówienie nr:
1

Nazwa:

Budowa ogólnozakładowego systemu łączności telefonicznej dla zakładu dwuruchowego JSW S.A.KWK„Knurów–Szczygłowice”.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
27/10/2017
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Konsorcjum: Centrum Naukowo – Przemysłowe Emag S.A. (lider)
ul. Karoliny 4
Katowice
40-186
Polska
Tel.: +48 322583398
E-mail: biuro@cnp-emag.pl
Faks: +48 322583398
Kod NUTS: PL22A
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Sevitel Sp. z o.o. (konsorcjant)
ul. Leopolda 29
Katowice
40-189
Polska
Tel.: +48 327057300
E-mail: marketing@sevitel.pl
Faks: +48 327057399
Kod NUTS: PL22A
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Comfortel Sp. z o.o. (konsorcjant)
ul. Dojazdowa 9B
Tychy
43-100
Polska
Tel.: +48 3221802802
E-mail: biuro@comfortel.pl
Faks: +48 2180299
Kod NUTS: PL22A
Wykonawcą jest MŚP: tak
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT) (Zgoda na publikację? tak)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 7 986 414.96 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 7 910 000.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
V.2.6)Kwota zapłacona za zakupy po okazyjnej cenie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587840
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Art. 180 i 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1579).

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

Adres internetowy:www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/11/2017

Adres: Al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
woj. ŚLĄSKIE
Dane kontaktowe: email: przetargi@zwp.jsw.pl
tel: +48 327564067
fax: +48 327564943
Termin składania wniosków lub ofert:
2017-08-31
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 32043920171
ID postępowania Zamawiającego: 24/ZZ/17
Data publikacji zamówienia: 2017-08-12
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 80000 ZŁ
Szacowana wartość* 2 666 666 PLN  -  4 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.jsw.pl
Informacja dostępna pod: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, woj. ŚLĄSKIE
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
32441100-7 Telemetryczny system nadzoru
32523000-5 Urządzenia telekomunikacyjne
32546100-3 Centrale cyfrowe
38424000-3 Urządzenia pomiarowe i sterujące
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Budowa ogólnozakładowego systemu łączności telefonicznej dla zakładu dwuruchowego JSW S.A.KWK„Knurów–Szczygłowice”. Konsorcjum: Centrum Naukowo – Przemysłowe Emag S.A. (lider)
ul. Karoliny 4, 40-186 Katowice, woj. ŚLĄSKIE
2017-10-27 7 910 000,00