TI Tytuł Polska-Gliwice: Usługi dla klientów
ND Nr dokumentu 322060-2014
PD Data publikacji 23/09/2014
OJ Dz.U. S 182
TW Miejscowość GLIWICE
AU Nazwa instytucji TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 18/09/2014
DT Termin 29/10/2014
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 79342300 - Usługi dla klientów
OC Pierwotny kod CPV 79342300 - Usługi dla klientów
RC Kod NUTS PL
IA Adres internetowy (URL) www.tauron-pe.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa sektorowa (2004/17/WE)

23/09/2014    S182    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Gliwice: Usługi dla klientów

2014/S 182-322060

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Usługi

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
ul. Barlickiego 2
Osoba do kontaktów: Leszek Torc
44-100 Gliwice
POLSKA
E-mail: leszek.torc@tauron-pe.pl
Faks: +48 323035502

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.tauron-pe.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sektor elektroenergetyczny
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Usługa ochrony przedmiotów Klienta TAURON, obejmującej ochronę komputera przenośnego Klienta MSP oraz ochronę telefonu komórkowego i kluczy zarówno Klienta indywidualnego, jak również Klienta MSP” z terminem obowiązywania 48 miesięcy od daty zawarcia.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.

Kod NUTS PL

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem postępowania jest usługa ochrony przedmiotów Klienta TAURON, polegająca na ochronie komputera przenośnego Klienta MSP oraz ochronie telefonu komórkowego i ochronie kluczy zarówno Klienta indywidualnego, jak również Klienta MSP.
Zamawiający będzie oferował Klientom TAURON usługę w dwóch pakietach obejmujących ochronę telefonu komórkowego Klienta indywidualnego z dołączoną usługą ochrony kluczy oraz ochronę telefonu komórkowego i komputera przenośnego z dołączoną usługą ochrony kluczy Klienta MSP.
Przedmiot zamówienia został podzielony na 3 części:
— 1 Część I) Zakup 14 tys. usług ochrony telefonu komórkowego dedykowanej zarówno do Klienta indywidualnego, jak również Klienta MSP z prawem opcji na zasadach opisanych w pkt. 2.5.1 SIWZ,
— 2 Część II) Zakup 4 tys. usług ochrony komputera przenośnego dedykowanych do klienta MSP z prawem opcji na zasadach opisanych w pkt. 2.5.1 SIWZ,
— 3 Część III) Zakup 14 tys. usług ochrony kluczy dedykowanych zarówno do Klienta indywidualnego, jak również Klienta MSP z prawem opcji na zasadach opisanych w pkt. 2.5.1.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79342300

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 450 000 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Proszę podać opis takich opcji: Zamawiający może skorzystać z prawa opcji polegającego na zwiększeniu ilości zakupionych usług, w ramach wszystkich części zamówienia, jednak ich ilość nie może przekroczyć odpowiednio po 20 % dla każdej z części przedmiotu zamówienia. Minimalny zakres zamówienia wynosi 14 000 usług ochrony telefonu komórkowego, 4 000 usług ochrony komputera przenośnego oraz 14 000 usług ochrony kluczy.
Zakupione dodatkowo usługi w ramach każdej części zamówienia będą tożsame pod względem zakresu ochrony.
Wykonawca nie może domagać się dodatkowego wynagrodzenia lub odszkodowania, w przypadku gdy zamawiający nie skorzysta z opcji przewidzianej w umowie.
Zamawiający uzależnia możliwość skorzystania z prawa opcji od popytu na sprzedaż energii elektrycznej w pakiecie z usługą ochrony będącej przedmiotem zamówienia.
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Zakup 14 tys. usług ochrony telefonu komórkowego dedykowanej zarówno do Klienta indywidualnego, jak również Klienta MSP z prawem opcji na zasadach opisanych w pkt. 2.5.1 SIWZ
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79342300

3)Wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 369 600 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)
Część nr: 2 Nazwa: Zakup 4 tys. usług ochrony komputera przenośnego dedykowanych do klienta MSP z prawem opcji na zasadach opisanych w pkt. 2.5.1 SIWZ
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79342300

3)Wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 20 000 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
w dniach: 48 (od udzielenia zamówienia)
Część nr: 3 Nazwa: Zakup 14 tys. usług ochrony kluczy dedykowanych zarówno do Klienta indywidualnego, jak również Klienta MSP z prawem opcji na zasadach opisanych w pkt. 2.5.1
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79342300

3)Wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 50 400 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 48 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Każdy Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 25 000 PLN słownie (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia w rozumieniu art. 23 Pzp. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w Postępowaniu albo do reprezentowania ich w Postępowaniu i zawarcia Umowy.
3. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu albo pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w Postępowaniu i zawarcia Umowy powinno jednoznacznie wskazywać:
1) Jakiego Postępowania dotyczy;
2) Jakie podmioty występują wspólnie;
3) Osobę pełniącą funkcję
4) Jakie czynności w Postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.
4. Dokumenty określone w pkt 3.2.2.1. do 3.2.2.7. SIWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Dokumenty określone w pkt 3.2.1. SIWZ Wykonawcy składają odpowiednio tak, aby wspólnie spełnić warunki udziału w Postępowaniu.
6. Umowa zawarta z Wykonawcami ubiegającymi się wspólnie o zamówienie będzie zawierać zapis wskazujący, który z Wykonawców będzie wystawiał faktury z tytułu realizacji Umowy.
7. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem, którego dane należy wpisać zgodnie z Formularzem Oferty.
8. Kopie dokumentów dotyczących danego Wykonawcy występującego wspólnie, poświadczane są za zgodność z oryginałem w sposób określony w pkt 4.2.2.5. SIWZ.
9. W przypadku wyboru oferty Wykonawców występujących wspólnie, przed zawarciem Umowy Zamawiający może zażądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie Umowy.
III.1.4)Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie wymaganych oświadczeń, dokumentów i poświadczeń.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp, – opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków zamieszczono w sekcji III.2.3.
Na podstawie art. 26 ust. 2a Pzp Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa wart. 24 ust. 1 i ust. 2 Pzp winien dostarczyć poniższe oświadczenia i dokumenty:
1. Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 Pzp (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 SIWZ).
2. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z Postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 pkt 1–4 Pzp. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ;
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
8. Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 ze zm.), do której należy Wykonawca lub oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ;
9. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 PZP mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 PZP, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
10. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.3., 4., 5. i 7., składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
10.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
10.2.nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
10.3. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
11. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5., składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4–8 Pzp.
12. Dokumenty, o których mowa w pkt 10.1. i 10.3. oraz w pkt 11., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt.10.2., powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
13. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10., a zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem, pkt 12. stosuje się odpowiednio. Powyższy dokument (oświadczenie) musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 4 Pzp dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, to znaczy
1. Wykonawca posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie niższą niż równowartość 500 000 PLN.
2. Wykonawca posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Zamówienia. Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż równowartość 200 000 PLN
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności ekonomicznej i finansowej, jeżeli przedstawi:
1) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy nie niższą niż równowartość 500 000 PLN, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
2) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokumentu potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z Przedmiotem Zamówienia. Suma ubezpieczenia nie może być niższa niż równowartość 200 000 PLN;
3) Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, to znaczy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie należycie wykonali, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują co najmniej 3 usługi, których przedmiotem była ochrona przedmiotów Klienta, takich jak telefon, klucze, portfel, dokumenty czy komputer na łączna wartość co najmniej 500 000 PLN netto
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek określony w art. 22 ust. 1 pkt 3 Pzp dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1) dysponuje niezbędnymi narzędziami oraz urządzeniami technicznymi do realizacji przedmiotu zamówienia, takimi jak np. infolinia kontaktowa, systemy lub inne zasoby informatyczne, oprogramowanie umożliwiające zlokalizowanie komputera po adresie IP (bez modułu GPS), jego zdalne zablokowanie i ochronę zapisanych na nim danych.
2) dysponuje możliwością świadczenia usługi infolinii kontaktowej w języku polskim, która, działa nieprzerwanie 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a czas oczekiwania na połączenie z konsultantem nie przekracza 60 sekund. Oświadczenie o dysponowaniu możliwością świadczenia usługi infolinii kontaktowej stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarty
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 50

2. Gotowość do świadczenia usług ochrony. Waga 50

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
3/TSGZE/2014.
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych (z wyjątkiem dynamicznego systemu zakupów)
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
29.10.2014 - 10:00
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 29.10.2014 - 10:30

Miejscowość

Gliwice, ul. Barlickiego 2, sala 1AV, parter.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która spełnia wszystkie wymagania przedstawione w SIWZ oraz otrzymała największą ilość punktów.
Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Dotyczy to zarówno ofert składanych indywidualnie jak i ofert Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Złożenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie ofert.
Ofertę przygotowuje się i składa zgodnie z postanowieniami SIWZ.
Ofertę składa się w formie pisemnej.
Ofertę sporządza się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
Ofertę podpisuje osoba (osoby) uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (dalej jako „Osoby Uprawnione”) zgodnie z odpowiednim wpisem o reprezentacji Wykonawcy w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwem. Wszystkie pełnomocnictwa składane są w formie oryginału lub odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem przez notariusza.
Wykonawca wypełnia Formularz Oferty, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ oraz redaguje ofertę w układzie określonym w pkt 4.2.1. SIWZ.
Osoby Uprawnione parafują lub podpisują wszystkie strony oferty i jej załączniki zawierające jakąkolwiek treść. W treści oferty zamieszcza się informację o ilości stron oferty. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny zostać naniesione w sposób czytelny i być podpisane lub parafowane przez Osoby Uprawnione - w przeciwnym wypadku zmiany te, nie będą brane pod uwagę. Wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty składa się w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Osoby Uprawnione, o ile z któregoś z postanowień SIWZ nie wynika dalej idący wymóg odnośnie formy dokumentu.
Do oferty Wykonawca dołączy dodatkowo jako materiał pomocniczy dla Zamawiającego 1 (jeden) egzemplarz oferty na nośniku elektronicznym. Zamawiający wymaga, aby pliki tekstowe, rysunki oraz pozostałe dokumenty zapisane były w formacie pdf/txt/word/exell. W przypadku rozbieżności pomiędzy ofertą złożoną w formie pisemnej, a egzemplarzem oferty na nośniku elektronicznym tresć egzemplarza pisemnego jest rozstrzygająca.
Oferta oraz wszystkie dokumenty, oświadczenia i zaświadczenia złożone w trakcie Postępowania są jawne i podlegają udostępnieniu zgodnie z art. 96 ust. 3 Pzp, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 Nr 153 poz. 1503 ze zm.). Jeżeli Wykonawca uzna, że przedstawiona w ofercie informacja zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa, winien zastrzec w odniesieniu do tej informacji, że nie może ona być ogólnie udostępniana. Informacja ta winna zostać umieszczona w oddzielnej, oznakowanej kopercie lub innym oznakowanym opakowaniu. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji, co, do której Wykonawca nie podjął działań, o których mowa w tym punkcie, a także informacji w odniesieniu do której obowiązek ujawnienia wynika z przepisów prawa, wyroków sądowych lub decyzji organów administracji niezależnie od podjęcia przez Wykonawcę działań, o których mowa w tym punkcie.
Ofertę składa się w jednej zapieczętowanej kopercie lub w inny trwały sposób zabezpieczonym opakowaniu, oznaczonym napisem:
„Oferta dot. Postępowania o nr referencyjnym 3/TSGZE/2014 pod nazwą „Usługa ochrony przedmiotów Klienta TAURON, obejmującej ochronę komputera przenośnego Klienta MSP oraz ochronę telefonu komórkowego i kluczy zarówno Klienta indywidualnego, jak również Klienta MSP” nie otwierać przed dniem 29.10.2014 r. godz. 10:30”.
Na kopercie lub innym opakowaniu oferty należy zamieścić dodatkowo pełną nazwę i adres Wykonawcy oraz oznaczenie Zamawiającego.
Niedochowanie przez Wykonawcę wymogów techniczno - redakcyjnych oferty nie stanowi podstawy jej odrzucenia, lecz wszystkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Zgodnie z treścią art. 180 ust. 1 ustawy,Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. Szczegółowe regulacje dotyczące odwołania zawarte są w dziale VI ustawy „Środki ochrony prawnej”.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
18.9.2014
TI Tytuł Polska-Gliwice: Usługi dla klientów
ND Nr dokumentu 11872-2015
PD Data publikacji 14/01/2015
OJ Dz.U. S 9
TW Miejscowość GLIWICE
AU Nazwa instytucji Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 09/01/2015
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 79342300 - Usługi dla klientów
OC Pierwotny kod CPV 79342300 - Usługi dla klientów
RC Kod NUTS PL
IA Adres internetowy (URL) www.tauron-pe.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa sektorowa (2004/17/WE)

14/01/2015    S9    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Gliwice: Usługi dla klientów

2015/S 009-011872

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Tauron Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
ul. Barlickiego 2
Punkt kontaktowy: Leszek Torc
44-100 Gliwice
POLSKA
E-mail: leszek.torc@tauron-pe.pl

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.tauron-pe.pl

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Sektor elektroenergetyczny
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Usługa ochrony przedmiotów Klienta TAURON, obejmującej ochronę komputera przenośnego Klienta MSP orazochronę telefonu komórkowego i kluczy zarówno Klienta indywidualnego, jak również Klienta MSP.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Polska.

Kod NUTS PL

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Usługa ochrony przedmiotów Klienta TAURON, polegająca na ochronie komputera przenośnego Klienta MSP oraz ochronie telefonu komórkowego i ochronie kluczy zarówno Klienta indywidualnego, jak również Klienta MSP.
Zamawiający będzie oferował Klientom TAURON usługę w dwóch pakietach obejmujących ochronę telefonu komórkowego Klienta indywidualnego z dołączoną usługą ochrony kluczy oraz ochronę telefonu komórkowego i komputera przenośnego z dołączoną usługą ochrony kluczy Klienta MSP.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

79342300

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 450 000 PLN
Bez VAT

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
3/TSGZE/2014
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 182-322060 z dnia 23.9.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 1
Część nr: 1 - Nazwa: Zakup 14 tys. usług ochrony telefonu komórkowego dedykowanej zarówno do Klienta indywidualnego, jak również Klienta MSP z prawem opcji
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
9.12.2014
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

mySafety Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
01-015 Warszawa
POLSKA

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 369 600 PLN
Bez VAT
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne
V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 2
Część nr: 2 - Nazwa: Zakup 4 tys. usług ochrony komputera przenośnego dedykowanych do klienta MSP z prawem opcji
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
9.12.2014
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

mySafety Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
01-015 Warszawa
POLSKA

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 20 000 PLN
Bez VAT
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne
V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 3
Część nr: 3 - Nazwa: Zakup 14 tys. usług ochrony kluczy dedykowanych zarówno do Klienta indywidualnego, jak również Klienta MSP z prawem opcji
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
9.12.2014
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

mySafety Sp. z o.o.
{Dane ukryte}
01-015 Warszawa
POLSKA

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 50 400 PLN
Bez VAT
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwołania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
9.1.2015

Adres: ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: leszek.torc@tauron-pe.pl
tel:
fax: +48 323035502
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-10-29
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 32206020141
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-09-23
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 48 miesięcy
Wadium: 25000 ZŁ
Szacowana wartość* 833 333 PLN  -  1 250 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.tauron-pe.pl
Informacja dostępna pod: TAURON Sprzedaż GZE sp. z o.o.
ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice, woj. śląskie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
79342300-6 Usługi dla klientów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zakup 14 tys. usług ochrony telefonu komórkowego dedykowanej zarówno do Klienta indywidualnego, jak również Klienta MSP z prawem opcji mySafety Sp. z o.o.
Warszawa
2014-12-09 0,00
Zakup 4 tys. usług ochrony komputera przenośnego dedykowanych do klienta MSP z prawem opcji mySafety Sp. z o.o.
Warszawa
2014-12-09 0,00
Zakup 14 tys. usług ochrony kluczy dedykowanych zarówno do Klienta indywidualnego, jak również Klienta MSP z prawem opcji mySafety Sp. z o.o.
Warszawa
2014-12-09 0,00