Łódź: Wykonanie modernizacji - przebudowa bloków operacyjnych oddziału okulistyki - 43/ZP/2012


Numer ogłoszenia: 323398 - 2012; data zamieszczenia: 30.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi , ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, faks 42 678 99 52.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.barlicki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie modernizacji - przebudowa bloków operacyjnych oddziału okulistyki - 43/ZP/2012.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji - przebudowa bloków operacyjnych oddziału okulistyki zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową stanowiącą załącznik 1C do SIWZ. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej (załącznik 1C do SIWZ). 3. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): CPV: 45.21.51.40-0 (Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych) 4. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia. 5. Prowadzenie robót nie może naruszać interesu osób trzecich. 6. Odbiór prac nastąpi zgodnie z przepisami prawa budowlanego, aktualnie obowiązującymi Polskimi Normami. 7. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo w miejscu pracy. 8. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia, za których odpowiedzialny jest Wykonawca. 9. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny ofertowej. 10. Termin gwarancji na wykonane roboty nie może być krótszy niż 36 miesięcy, termin gwarancji zainstalowanych materiałów nie może być krótszy niż 36 miesięcy. 11. Okres rękojmi na wady prac i zainstalowanych rzeczy nie może być krótszy niż 12 miesięcy. 12. Po wyborze oferty ale przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia w uzgodnieniu z Zamawiającym, szczegółowego harmonogramu robót. 13. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (Proszę wypełnić Załącznik Nr 4 do SIWZ). Jeżeli Wykonawca nie załączy Załącznika Nr 4 do oferty, lub go nie wypełni, lub nie dokona w nim skreśleń, Zamawiający uzna, że zamówienie wykonane zostanie samodzielnie. podwykonawcom. (Proszę wypełnić załącznik nr 5 do SIWZ).- wielkość 2 079 976,93 PLN.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 25% wartości zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) - wielkość maksymalnie 519 994,23 PLN


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.51.40-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 90.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Przystępując do przetargu wykonawca obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 26 000,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych PLN). 2. Wadium w postaci pieniężnej należy wpłacać na konto: Kredyt Bank S.A. II o/Łódź nr: 94 1500 1546 1215 4002 8009 0000 Wadium wykonanie modernizacji - przebudowa bloków operacyjnych oddziału okulistyki -43/ZP/2012 w terminie do dnia 14.09.2012 r. do godz. 09:00 - a kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty. 3. Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych w jednej lub kilku następujących formach: 3.1. w pieniądzu - (przelew), 3.2. w poręczeniach bankowych - (oryginał dołączony do oferty), 3.3. w poręczeniach pieniężnych spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej - (oryginał dołączony do oferty), 3.4. w gwarancjach bankowych - (oryginał dołączony do oferty), 3.5. w gwarancjach ubezpieczeniowych - (oryginał dołączony do oferty), 3.6. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dn. 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275) - (oryginał dołączony do oferty). 4. Niedopuszczalne jest wniesienie wadium w formie pieniężnej w kasie Zamawiającego. 5. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień i godzinę wpływu środków na konto Zamawiającego lub złożenie oryginału gwarancji czy poręczenia do Zamawiającego - dołączone do oferty. 6. Wykonawca przedstawia potwierdzenie wniesienia wadium w ofercie. 7. Zarówno gwarancje jak i poręczenia muszą być udzielane do końca terminu związania ofertą oraz wykazywać okoliczności, w których Wykonawca składający ofertę traci wadium na rzecz Zamawiającego. 8. Wykonawca, którego oferta nie będzie w całości zabezpieczona akceptowana formą wadium na warunkach określonych w Ustawie zostanie wykluczony z postępowania. 9. Zamawiający zobowiązany jest zwrócić wadium na warunkach określonych w art. 46 ust. 1, 1a, 2 oraz 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 10. Wykonawca traci wadium na rzecz Zamawiającego wraz z odsetkami, jeżeli zaistnieje którakolwiek z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy zamówień publicznych Zamawiający żąda: 1.1. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 ustawy PZP (Załącznik Nr 2 i Załącznik Nr 3 do SIWZ); 1.2. oświadczenie Wykonawcy o powierzeniu podwykonawcom wykonania części zamówienia (Załącznik Nr 4 do SIWZ). Jeżeli Wykonawca nie załączy Załącznika do oferty, Zamawiający uzna że zamówienie wykonane zostanie samodzielnie Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez zamawiającego warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający żąda wykazu trzech robót budowlanych o wartości 1 000 000,00 zł każda, w tym jednej w czynnej placówce służby zdrowia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie), z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone w wykazie stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. Do wykazu proszę załączyć referencje lub inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie dotyczące ww. roboty budowlanej.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania przez Wykonawcę odpowiednim potencjałem technicznym: a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (Załącznik Nr 2 do SIWZ) Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku dysponowania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (Załącznik Nr 2 do SIWZ) Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku co do sytuacji ekonomicznej i finansowej Wykonawcy, Zamawiający żąda a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu wymogów określonych w art. 22 ust. 1 ustawy PZP (Załącznik Nr 2 do SIWZ) b) W celu potwierdzenia opisanego przez Zamawiającego warunku co do sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający żąda opłaconej polisy ubezpieczeniowej a w przypadku jej braku innego dokumentu stwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 1 000 000,00 PLN Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę dokumentów wyszczególnionych w pkt 6 części X SIWZ w stosunku do tych podmiotów Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej 2. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osobą upoważnioną na podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale X punkt 2.1 w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją (za zgodność z oryginałem) pieczęcią Wykonawcy, imienna pieczątka osoby upoważnionej na podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale X punkt 2.1 oraz jej podpisem INFORMACJE DODATKOWE: 1.Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia przez Wykonawcę w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2 lub 3 SIWZ dotyczącej tych podmiotów. 3. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę dokumentów wyszczególnionych w pkt 6 części X SIWZ w stosunku do tych podmiotów. 4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w części VIII SIWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. 5. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek niepodlegania wykluczeniu z postępowania w trybie art. 24 ust. 1 ustawy powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie .


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Warunki gwarancji - 5


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Na podstawie art. 144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zapisów umownych. 1. Zmiany wymienione w ust. 2 i 3 mogą być dokonane tylko za zgodą obu stron na wniosek każdej ze stron w terminie do 14 dni od dnia przesłania zawiadomienia w formie aneksu do umowy 2. Zmiany cen rzeczy jednostkowych materiałów i robocizny w przypadku zmian stawek podatku od towarów i usług, w takim przypadku zmianie ulega cena jednostkowa brutto, a cena jednostkowa netto pozostanie bez zmian 3. W przypadku szczególnych okoliczności, niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy ulec może przesunięciu termin zakończenia prac.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.barlicki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pokój 208, II piętro w budynku administracyjnym.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
14.09.2012 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo - Technicznym SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pokój 201, II piętro w budynku administracyjnym,.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 350430 - 2012; data zamieszczenia: 17.09.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
323398 - 2012 data 30.08.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, fax. 42 678 99 52.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  14.09.2012 godzina 09:00,.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  17.09.2012 godzina 09:00,.


Łódź: Wykonanie modernizacji - przebudowa bloków operacyjnych oddziału okulistyki - 43/ZP/2012.


Numer ogłoszenia: 386420 - 2012; data zamieszczenia: 08.10.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 323398 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, faks 42 678 99 52.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie modernizacji - przebudowa bloków operacyjnych oddziału okulistyki - 43/ZP/2012..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji - przebudowa bloków operacyjnych oddziału okulistyki zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową stanowiącą załącznik 1C do SIWZ. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej (załącznik 1C do SIWZ). 3. Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): CPV: 45.21.51.40-0 (Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych) 4. Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym technicznobudowlanymi, obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia. 5. Prowadzenie robót nie może naruszać interesu osób trzecich. 6. Odbiór prac nastąpi zgodnie z przepisami prawa budowlanego, aktualnie obowiązującymi Polskimi Normami. 7. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo w miejscu pracy. 8. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia, za których odpowiedzialny jest Wykonawca. 9. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2% ceny ofertowej. 10. Termin gwarancji na wykonane roboty nie może być krótszy niż 36 miesięcy, termin gwarancji zainstalowanych materiałów nie może być krótszy niż 36 miesięcy. 11. Okres rękojmi na wady prac i zainstalowanych rzeczy nie może być krótszy niż 12 miesięcy. 12. Po wyborze oferty ale przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia w uzgodnieniu z Zamawiającym, szczegółowego harmonogramu robót. 13. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom (Proszę wypełnić Załącznik Nr 4 do SIWZ). Jeżeli Wykonawca nie załączy Załącznika Nr 4 do oferty, lub go nie wypełni, lub nie dokona w nim skreśleń, Zamawiający uzna, że zamówienie wykonane zostanie samodzielnie. podwykonawcom. (Proszę wypełnić załącznik nr 5 do SIWZ).- wielkość 2 079 976,93 PLN.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.21.51.40-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Wykonanie modernizacji - przebudowa bloków operacyjnych oddziału okulistyki - 43/ZP/2012.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
02.10.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • CLIMATIC Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 05-816 Michałowice, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3197464,53 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2050008,29


 • Oferta z najniższą ceną:
  2050008,29
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3047684,90


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl
tel: 42 677 68 24, 42 291 95 70
fax: 42 678 99 52
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-09-13
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 32339820120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-08-29
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 90 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 95%
WWW ogłoszenia: www.barlicki.pl
Informacja dostępna pod: Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pokój 208, II piętro w budynku administracyjnym
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45215140-0 Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie modernizacji - przebudowa bloków operacyjnych oddziału okulistyki - 43/ZP/2012. CLIMATIC Sp. z o.o.
Michałowice
2012-10-08 2 050 008,00