Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego oraz opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej urządzenia ścieżki pieszej


Numer ogłoszenia: 323594 - 2012; data zamieszczenia: 30.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego oraz opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej urządzenia ścieżki pieszej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego oraz opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej urządzenia ścieżki pieszej - szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.24.70.00-1, 71.32.00.00-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 50.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie wykonał należycie co najmniej: - dla części nr 1 - dwie usługi o wartości co najmniej 4 000,00 brutto każda polegające na pełnieniu nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na budowie/ przebudowie/remoncie terenów utwardzonych (chodników, alejek, ścieżek rowerowych, parkingów, placów lub dróg) , - dla części nr 2 - jedną usługę o wartości co najmniej 2 000,00 zł brutto polegająca na opracowaniu dokumentacji projektowo - kosztorysowej z zakresu budowy/przebudowy/ remontu terenów utwardzonych (chodników, alejek, ścieżek rowerowych, parkingów, placów lub dróg) Zamawiający dopuszcza wskazania tej samej usługi na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymienionych w pkt 5.1.2 SIWZ jeżeli obejmuje ona swoim zakresem więcej niż jeden z ww. warunków.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału. 2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 6.3.2. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punkcie 6.3.2. SIWZ.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 5, III piętro.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.09.2012 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego: Likwidacja podziemnego pomieszczenia nieczynnej kotłowni wraz z odtworzeniem placu składowego i drogi dojazdowej na terenie nieruchomości przy ul. Podrzecznej 9 / Zuli Pacanowskiej 7.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego: Likwidacja podziemnego pomieszczenia nieczynnej kotłowni wraz z odtworzeniem placu składowego i drogi dojazdowej na terenie nieruchomości przy ul. Podrzecznej 9 / Zuli Pacanowskiej 7 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.24.70.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 50.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej urządzenia ścieżki pieszej pomiędzy ul. Ciesielską i ul. Wrocławską w Łodzi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej urządzenia ścieżki pieszej pomiędzy ul. Ciesielską i ul. Wrocławską w Łodzi -szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  71.32.00.00-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 50.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego oraz opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej urządzenia ścieżki pieszej


Numer ogłoszenia: 390944 - 2012; data zamieszczenia: 10.10.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 323594 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego oraz opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej urządzenia ścieżki pieszej.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego oraz opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej urządzenia ścieżki pieszej -szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik do SIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.24.70.00-1, 71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego: Likwidacja podziemnego pomieszczenia nieczynnej kotłowni wraz z odtworzeniem placu składowego i drogi dojazdowej na terenie nieruchomości przy ul. Podrzecznej 9 / Zuli Pacanowskiej 7


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.10.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Rzeczoznawstwa,, ul. Stadnego 5/6, 93-221 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7817,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4797,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4797,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  4797,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej urządzenia ścieżki pieszej pomiędzy ul. Ciesielską i ul. Wrocławską w Łodzi.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Projektowa Pracownia Drogowa PRO- DRO inż. Jadwiga Radomska Zieleniewski,, ul. Lutomierska 124 m. 81, 91-035 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2952,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  2952,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2952,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-09-07
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 32359420120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-08-30
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 50 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 5, III piętro
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
sprawowanie funkcji nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego: Likwidacja podziemnego pomieszczenia nieczynnej kotłowni wraz z odtworzeniem placu składowego i drogi dojazdowej na terenie nieruchomości pr Zakład Projektowania, Nadzoru Budowlanego i Rzeczoznawstwa,
ul. Stadnego 5/6, 93-221 Łódź, woj. łódzkie
2012-10-10 4 797,00
opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej urządzenia ścieżki pieszej pomiędzy ul. Ciesielską i ul. Wrocławską w Łodzi. Projektowa Pracownia Drogowa PRO- DRO inż. Jadwiga Radomska Zieleniewski,
ul. Lutomierska 124 m. 81, 91-035 Łódź, woj. łódzkie
2012-10-10 2 952,00