Warszawa: Świadczenie usług konserwacyjnych oraz usuwanie awarii urządzeń dźwigowych w komunalnych budynkach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w 2012 r. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/74/11


Numer ogłoszenia: 323649 - 2011; data zamieszczenia: 08.12.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy , ul. Jagiellońska 23, 03-719 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 818 67 41, faks 22 818 67 41.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.zgn-praga-pn.waw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług konserwacyjnych oraz usuwanie awarii urządzeń dźwigowych w komunalnych budynkach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w 2012 r. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/74/11.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot obejmuje usługi konserwacyjne w tym naprawy drobne, usługi pogotowia dźwigowego i naprawy średnie oraz główne, wynikające z zaistniałych potrzeb w trakcie eksploatacji 23 urządzeń dźwigowych w tym: część I - 12 dźwigów; część II - 11 dźwigów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji zawierają załączniki stanowiące integralną część siwz: dla części I - Opis przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 6/I, projekt umowy wraz z dokumentem gwarancyjnym - załącznik Nr 8/I i Wykaz dźwigów - załącznik Nr 7/I - załącznik Nr 6/I oraz dla części II -Opis przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 6/II, projekt umowy wraz z dokumentem gwarancyjnym - załącznik Nr 8/II i Wykaz dźwigów- załącznik Nr 7/II.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.53.14.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
ogółem 3 000,00 słownie: trzy tysiące złotych w tym: część I - 1 000,00 zł słownie: jeden tysiąc złotych i część II - 2 000,00 słownie: dwa tysiące złotych. Szczegółowe informacje dotyczące wadium, zawarte są w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w Banku Citibank Handlowy ul.Senatorska 16 numer: 67 103015080000000550872048.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania modernizacji dźwigów osobowych i towarowych wymagane przepisami ustawy o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r (Dz.U.z 2000 r Nr 122 poz.1321 z późn.zm.), wydane przez Urząd Dozoru Technicznego;


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykonał lub wykonuje - w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych w okresie ostatnich trzech przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, modernizację co najmniej 2-ch dźwigów osobowych lub towarowych (w tym 1 firmy THYSSEN- dotyczy części II ) oraz konserwację dwóch dźwigów (w tym 1 firmy THYSSEN- dotyczy części II) w budynkach mieszkalnych lub użyteczności publicznej trwającą co najmniej przez okres 6 m-cy.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dysponuje niezbędnymi urządzeniami diagnostycznymi dla danego typu dźwigu pozwalającymi na prawidłową analizę usterki oraz skuteczność jej usunięcia;


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą do nadzoru oraz osobami do bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia, posiadającymi zaświadczenia kwalifikacyjne do konserwacji dźwigów osobowych lub towarowych wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, przeszkolonymi pod względem przepisów BHP i p.poż..


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca posiada opłaconą polisę, potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 50 000 zł oraz będzie posiadał takie ubezpieczenie w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

- Oferta, Zestawienie oferowanych cen - Załącznik Nr 5/I i Nr 5/II (odpowiednio dla części), wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy dołączyć w oryginale do oferty, natomiast w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu - Zamawiający zaleca dołączenie do oferty kserokopii dowodu wniesienia wadium - zgodnie z postanowieniami Rozdziału VIII siwz oraz pełnomocnictwo - o ile ofertę podpisuje pełnomocnik


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zmiany określone w projektach umowy stanowiących załączniki Nr 8/I i Nr 8/II do siwz.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zgn-praga-pn.waw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Bezpłatnie do pobrania ze strony internet.lub ul.Jagiellońska 23 pok.2, w cenie 10,00 zł, opłata w Agencji bankowej AOM 4 ul.Bródnowska 24 lub 42 103015080000000550872013, albo za zaliczeniem poczt..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
19.12.2011 godzina 11:00, miejsce: Warszawa, ul. Jagiellońska 23, pokój 107, piętro I (A)..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
część I - dźwigi produkcji krajowej.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot obejmuje usługi konserwacyjne w tym naprawy drobne, usługi pogotowia dźwigowego i naprawy średnie oraz główne, wynikające z zaistniałych potrzeb w trakcie eksploatacji 23 urządzeń dźwigowych w tym: część I - 12 dźwigów; część II - 11 dźwigów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji zawierają załączniki stanowiące integralną część siwz: dla części I - Opis przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 6/I, projekt umowy wraz z dokumentem gwarancyjnym - załącznik Nr 8/I i Wykaz dźwigów - załącznik Nr 7/I - załącznik Nr 6/I.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.53.14.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
część II - dźwigi THYSSEN.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot obejmuje usługi konserwacyjne w tym naprawy drobne, usługi pogotowia dźwigowego i naprawy średnie oraz główne, wynikające z zaistniałych potrzeb w trakcie eksploatacji 23 urządzeń dźwigowych w tym: część I - 12 dźwigów; część II - 11 dźwigów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji zawierają załączniki stanowiące integralną część siwz: dla części II -Opis przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 6/II, projekt umowy wraz z dokumentem gwarancyjnym - załącznik Nr 8/II i Wykaz dźwigów- załącznik Nr 7/II.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.53.14.00-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Warszawa: Świadczenie usług konserwacyjnych oraz usuwanie awarii urządzeń dźwigowych w komunalnych budynkach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w 2012 r. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/74/11


Numer ogłoszenia: 3057 - 2012; data zamieszczenia: 04.01.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 323649 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m. st. Warszawy, ul. Jagiellońska 23, 03-719 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 818 67 41, faks 22 818 67 41.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług konserwacyjnych oraz usuwanie awarii urządzeń dźwigowych w komunalnych budynkach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w 2012 r. Oznaczenie sprawy: DNZP/3411/74/11.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiot obejmuje usługi konserwacyjne w tym naprawy drobne, usługi pogotowia dźwigowego i naprawy średnie oraz główne, wynikające z zaistniałych potrzeb w trakcie eksploatacji 23 urządzeń dźwigowych w tym: część I - 12 dźwigów; część II - 11 dźwigów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposób realizacji zawierają załączniki stanowiące integralną część siwz: dla części I - Opis przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 6/I, projekt umowy wraz z dokumentem gwarancyjnym - załącznik Nr 8/I i Wykaz dźwigów - załącznik Nr 7/I - załącznik Nr 6/I oraz dla części II -Opis przedmiotu zamówienia - załącznik Nr 6/II, projekt umowy wraz z dokumentem gwarancyjnym - załącznik Nr 8/II i Wykaz dźwigów- załącznik Nr 7/II.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.53.14.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
część I - dźwigi produkcji krajowej:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZID-SERVICE Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 00-810 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 41666,67 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  45000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  45000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  45000,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
część II - dźwigi THYSSEN:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29.12.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZID-SERVICE Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 00-810 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 64814,81 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  70000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  70000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  70000,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Jagiellońska 23, 03-719 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: zamow@zgn-praga-pn.pl
tel: +48228186741
fax: +48228186741
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-12-18
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 32364920110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-12-07
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 378 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.zgn-praga-pn.waw.pl
Informacja dostępna pod: Bezpłatnie do pobrania ze strony internet.lub ul.Jagiellońska 23 pok.2, w cenie 10,00 zł, opłata w Agencji bankowej AOM 4 ul.Bródnowska 24 lub 42 103015080000000550872013, albo za zaliczeniem poczt.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
50531400-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
część I - dźwigi produkcji krajowej: ZID-SERVICE Sp. z o.o.
Warszawa
2012-01-04 45 000,00
część II - dźwigi THYSSEN: ZID-SERVICE Sp. z o.o.
Warszawa
2012-01-04 70 000,00