Ogłoszenie nr 323668 - 2016 z dnia 2016-10-14 r.
Warszawa: Świadczenie usługi zbiorowego żywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Budowlani przy ul. Elekcyjnej 6 w Warszawie wraz z dzierżawą pomieszczeń zespołu kuchennego i wyposażenia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani", krajowy numer identyfikacyjny 1006093900000, ul. ul. Elekcyjna  6, 01128   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo , tel. 228 366 662, e-mail s.czarnecka@dpsbudowlani.pl, faks 228 366 662.
Adres strony internetowej (URL): www.dpsbudowlani.pl
Adres profilu nabywcy: www.dpsbudowlani.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka organizacyjna pomocy społecznej samorządu terytorialnego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.dpsbudowlani.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.dpsbudowlani.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak
Inny sposób:
pisemnie, osobiście, pocztą lub kurierem
Adres:
01-128 Warszawa, ul. Elekcyjna 6, pokój nr 1 - sekretariat


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usługi zbiorowego żywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Budowlani przy ul. Elekcyjnej 6 w Warszawie wraz z dzierżawą pomieszczeń zespołu kuchennego i wyposażenia

Numer referencyjny:
DAG.341.3.3.2016

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zbiorowego żywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” przy ul. Elekcyjnej 6 w Warszawie (dalej zwanym „DPS”) wraz z dzierżawą pomieszczeń zespołu kuchennego i wyposażenia. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ. 3.Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami projektu umowy - Załączniki nr 3 oraz 3a do SIWZ. 4.Wykonawca po przejęciu części zakładu pracy Zamawiającego na podstawie umowy dzierżawy, zgodnie z art. 231 § 1 Kodeksu pracy z mocy prawa będzie stroną w stosunkach pracy z pracownikiem konsorcjum firm CATERMED S.A. z siedzibą w Krakowie (31-201), ul. Siemaszki 15a i Rebus Sp. z o.o. z siedzibą w Chotomowie (05-123), ul. Lipowa 36D, Dąbrowa Chotomowska. Szczegółowe warunki i informacje na temat przejmowanego pracownika Zamawiającego stanowi Załącznik nr 2 do SIWZ. 5.Zaleca się dokonanie wizji lokalnej wydzierżawianych pomieszczeń zespołu kuchennego DPS. Wizja lokalna może być przeprowadzona po wcześniejszym umówieniu się Wykonawców z Zamawiającym oraz z Wykonawcą aktualnie realizującym umowę. 6.Wykonawca zobowiązany będzie realizować zamówienie zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy. 7.Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych polegającą na zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, osób wykonujących czynności związane z realizacją niniejszego zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 2 osoby, świadczące pracę zawiązaną z wykonywaniem czynności niezbędnych do realizacji zamówienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem kadry kierowniczej oraz pracowników administracji. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub oddelegowanie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników, jak również poprzez zawarcie umowy o pracę tymczasową na podstawie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 z późn. zm.). Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to bezpośredni udział w przygotowywaniu posiłków dla mieszkańców DPS, na miejscu – w siedzibie Zamawiającego.


II.5) Główny kod CPV:
55321000-6

Dodatkowe kody CPV:
55322000-3, 55320000-9, 55400000-4

II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/01/2018


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, które dotyczą sytuacji ekonomicznej lub finansowej - posiadają zdolność kredytową lub posiadają środki finansowe na kwotę co najmniej 200 000,00 zł oraz ubezpieczenie w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 600000,00 zł
Informacje dodatkowe Wykonawca wykaże, że posiada zdolność kredytową lub posiadają środki finansowe na kwotę co najmniej 200 000,00 zł oraz ubezpieczenie w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 600000,00 zł.

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, które dotyczą zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykażą, że dysponują lub będą dysponowali kuchnią rezerwową/zastępczą (na wypadek awarii kuchni w siedzibie Zamawiającego), znajdującą się w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego oraz wpisaną do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.). Ustalenie ww. odległości powinno uwzględniać trasę dojazdu z wykorzystaniem wyłącznie dróg publicznych, b) wykażą, że dysponują co najmniej jedną osobą z wykształceniem minimum średnim w zakresie technologii żywności lub dietetyki i co najmniej 3-letnim doświadczeniem w żywieniu osób w domach pomocy społecznej (domach opieki, zakładach opiekuńczo – leczniczych, szpitalach, sanatoriach), która będzie odpowiedzialna za wykonanie usługi w zakresie merytorycznym i jakościowym, c) wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonywali lub wykonują (co najmniej od roku) co najmniej trzy oddzielne zamówienia o wielkości i charakterze porównywalnym z przedmiotem zamówienia, tj. świadczenie usług całodziennego zbiorowego żywienia w domach pomocy społecznej, domach opieki, podmiotach wykonujących działalność leczniczą, szpitalach, zakładach opiekuńczo-leczniczych co najmniej dla 100 osób o wartości rocznej co najmniej 300000,00 zł każde.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe: potwierdzenie spełnienia powyższego warunku zawiera załącznik nr 4 do SIWZ

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia – o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 2.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 3.Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 4.Zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami sporządzony wg wzoru zawartego w Załączniku nr 4 do SIWZ – oświadczenie Wykonawcy. 2. Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu w okresie realizacji zamówienia kuchnią rezerwową/zastępczą (na wypadek awarii kuchni w siedzibie Zamawiającego), znajdującą się w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego wraz z dokumentem potwierdzającym wpisanie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz informacją o podstawie do dysponowania tym potencjałem, wg wzoru zawartego w Załączniku nr 4 do SIWZ. 3.Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - o treści zgodnej ze wzorem zawartym w Załączniku nr 4 do SIWZ. Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są: - referencje lub inny dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - oświadczenie Wykonawcy – jeśli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji lub innych dokumentów, o którym mowa powyżej. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia. W przypadku, gdy Wykaz usług lub dowody potwierdzające czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie będą budziły wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego pomiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu. 4.Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. 5.Dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 6.Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. Oświadczenie składane na zasadach określonych w Rozdziale 5 ust. 1 SIWZ.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Formularz ofertowy 2.Pełnomocnictwo (jeżeli jest konieczne) 3.Jadłospis dekadowy, niezbędny do oceny oferty w ramach kryterium nr 3. 4.Oświadczenie o doświadczeniu i kwalifikacjach kucharza oraz technologa żywności/dietetyka w ramach kryteriów 2 i 3 – Załącznik nr 8 do SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1.Wykonawca składający ofertę zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). 2.Wadium może być wniesione w następujących formach: 1)pieniądzu, 2)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym, 3)gwarancjach bankowych, 4)gwarancjach ubezpieczeniowych, 5)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena60
kwalifikacje zawowe i doświadczenie dietetyka (technologa żywnści) układającego menu dla mieszkańców DPS15
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie kucharza przygotowuącego posiłki dla mieszkańców DPS15
niepowtarzalność posiłków obiadowych w dekadzie10


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany postanowień zawartej umowy mogą być dokonywane w przypadku: 1)zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), o wartość różnicy pomiędzy dotychczasową a wprowadzoną wysokością stawki tego podatku. Podstawę zmiany będzie stanowić cena netto za realizację świadczenia usługi, 2)zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 z późn. zm.) o wartość różnicy pomiędzy dotychczasową, a wprowadzoną wysokością tego wynagrodzenia, w odniesieniu do pracowników otrzymujących wynagrodzenie równe minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, 3)zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne o wartość różnicy pomiędzy dotychczasową, a wprowadzoną łączną wysokością składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w odniesieniu do pracowników, których wprowadzone zmiany obejmują oraz jeżeli powyższe zmiany miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 4)zmian strukturalnych w wyniku wewnętrznej reorganizacji, sukcesji uniwersalnej lub częściowej w prawa i obowiązki pierwotnego wykonawcy, w wyniku restrukturyzacji, w tym przejęcia, połączenia, nabycia lub upadłości, przez innego wykonawcę, który spełnia pierwotnie ustalone kryteria kwalifikacji podmiotowej, pod warunkiem że nie pociąga to za sobą innych istotnych modyfikacji umowy i nie ma na celu obejścia stosowania przepisów ustawy, 5)nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy. Zmiany umowy wymagają zawarcia aneksu do umowy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 28/10/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Ogłoszenie nr 365307 - 2016 z dnia 2016-12-13 r.
Warszawa: Świadczenie usługi zbiorowego żywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Budowlani przy ul. Elekcyjnej 6 w Warszawie wraz z dzierżawą pomieszczeń zespołu kuchennego i wyposażenia
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programuZamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 323668-2016


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Dom Pomocy Społecznej "Budowlani", krajowy numer identyfikacyjny 1006093900000, ul. ul. Elekcyjna  6, 01128   Warszawa, państwo Polska, woj. mazowieckie, tel. 228 366 662, faks 228 366 662, e-mail s.czarnecka@dpsbudowlani.pl
Adres strony internetowej (URL): www.dpsbudowlani.pl
Adres profilu: www.dpsbudowlani.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: jednostka organizacyjna pomocy społecznej samorządu terytorialnego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Świadczenie usługi zbiorowego żywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Budowlani przy ul. Elekcyjnej 6 w Warszawie wraz z dzierżawą pomieszczeń zespołu kuchennego i wyposażenia

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

DAG.341.3.3.2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zbiorowego żywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” przy ul. Elekcyjnej 6 w Warszawie (dalej zwanym „DPS”) wraz z dzierżawą pomieszczeń zespołu kuchennego i wyposażenia. 2. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami projektu umowy - Załączniki nr 3 oraz 3a do SIWZ. 3.Wykonawca zobowiązany będzie realizować zamówienie zgodnie z przepisami określonymi w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 594 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy. 4. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych polegającą na zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, osób wykonujących czynności związane z realizacją niniejszego zamówienia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 2 osoby, świadczące pracę zawiązaną z wykonywaniem czynności niezbędnych do realizacji zamówienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy z wyłączeniem kadry kierowniczej oraz pracowników administracji. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub oddelegowanie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników, jak również poprzez zawarcie umowy o pracę tymczasową na podstawie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1608 z późn. zm.). Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to bezpośredni udział w przygotowywaniu posiłków dla mieszkańców DPS, na miejscu – w siedzibie Zamawiającego.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 55321000-6
Dodatkowe kody CPV: 55322000-3, 55320000-9, 55400000-4
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów


III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25/11/2016

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
873734.40

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
4
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
Konsorcjum firm CATERMED S.A. i Rebus Sp. z o.o. ,  ,  {Dane ukryte},  31-201,  Kraków,  kraj/woj. małopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
943810,56

Oferta z najniższą ceną/kosztem
935383,68
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
1264032,00

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.


IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Adres: Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: sekretariat@dpsbudowlani.pl
tel: 228 366 662
fax: 228 366 662
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-10-27
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 32366820160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-10-13
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: www.dpsbudowlani.pl
Informacja dostępna pod: www.dpsbudowlani.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
55322000-3 Usługi gotowania posiłków
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenie usługi zbiorowego żywienia mieszkańców Domu Pomocy Społecznej Budowlani przy ul. Elekcyjnej 6 w Warszawie wraz z dzierżawą pomieszczeń zespołu kuchennego i wyposażenia Konsorcjum firm CATERMED S.A. i Rebus Sp. z o.o.
Kraków
2016-12-13 943 810,00