Kraków: Serwisowanie, prace naprawcze i konserwacyjne dźwigów osobowych i towarowych wraz z usługą pogotowia technicznego w zasobach mieszkaniowych, lokalach użytkowych i przychodniach zdrowia NZOZ będących w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych Krakowie, w podziale na 3 części.


Numer ogłoszenia: 324277 - 2010; data zamieszczenia: 16.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Budynków Komunalnych , Os. Złotej Jesieni 14, 31-828 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6166184, faks 0126166186.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.zbk.krakow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Serwisowanie, prace naprawcze i konserwacyjne dźwigów osobowych i towarowych wraz z usługą pogotowia technicznego w zasobach mieszkaniowych, lokalach użytkowych i przychodniach zdrowia NZOZ będących w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych Krakowie, w podziale na 3 części..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest serwisowanie, prace naprawcze i konserwacyjne dźwigów osobowych i towarowych wraz z usługą pogotowia technicznego w zasobach mieszkaniowych, lokalach użytkowych i przychodniach zdrowia NZOZ będących w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych Krakowie, w podziale na 3 części. Serwisowanie, prace naprawcze i konserwacyjne wraz z usługą pogotowia technicznego dla dźwigów winny być wykonywane zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego. Czasookres działania: - usługi serwisowania, prac naprawczych i konserwacyjnych - w godzinach 7:30-15:30, w dni powszednie, - usługi pogotowia technicznego - całodobowo, w dni powszednie i świąteczne. Do usunięcia awarii należy przystąpić najpóźniej w ciągu 2 godzin po otrzymaniu zgłoszenia. Osoby wykonujące serwisowanie, prace naprawcze i konserwacyjne dźwigów oraz usługi pogotowia technicznego powinny posiadać: - wydany przez zarządcę obiektu, w którym zlokalizowany jest dźwig dokument upoważniający do wykonywania prac, - identyfikator poświadczony przez zarządcę obiektu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Opis poszczególnych części zamówienia: Część 1 - Przychodnie Zdrowia, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.1 do SIWZ, Część 2 - Budynki Mieszkalne, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.2 do SIWZ, Część 3 - Budynki Użytkowe, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.3 do SIWZ,.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 30% wartości niniejszego zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy, polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień i zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego - serwisowanie, prace naprawcze i konserwacyjne dźwigów osobowych i towarowych wraz z usługą pogotowia technicznego w nowoprzejętych dźwigach.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.53.14.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Wykonawca musi wnieść wadium na cały okres związania ofertą w wysokości: 3.100,00 zł przed upływem terminu składania ofert, w tym na poszczególne części zamówienia: Część 1 - 1.800,00 zł Część 2 - 900,00 zł, Część 3 - 300,00 zł,


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, w szczególności dotyczące posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia , tj. wykonali (lub wykonują nadal) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę w zakresie konserwacji i prac naprawczych dźwigów, która wykonywana była przez okres minimum 6 miesięcy, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował wiedzą i doświadczeniem niezbędnym do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnej wiedzy i doświadczenia na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach przedłożonych w ofercie


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, w szczególności dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: a) osoba przewidziana do kierowania pracami ma posiadać uprawnienia dźwigowe kategorii 1 wydane przez Urząd Dozoru Technicznego do konserwacji i obsługi urządzeń dźwigowych, b) osoba przewidziana do kierowania pracami ma posiadać świadectwo kwalifikacyjne (D) uprawniające do dozorowania nad eksploatacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznych na stanowisku dozoru, c) osoba przewidziana do realizacji zamówienia ma posiadać świadectwo kwalifikacyjne (E) uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował osobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych osób na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Ocena spełnienia w/w warunku dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach przedłożonych w ofercie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo z przyczyn od niego niezależnych, do zmniejszenia zakresu ilościowego przedmiotu umowy. Zmniejszenie zakresu będzie podstawą do proporcjonalnego zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy za przedmiot umowy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian postanowień zawartej umowy: a) zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego dysponującego, co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym; b) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do poprawienia jakości lub skrócenia czasu wykonywania poszczególnych Zaleceń, zgłoszeń; c) zmiany osób realizujących zadanie pod warunkiem, ze osoby te będą spełniały wymagania określone w SIWZ, d) inne zmiany spowodowane przyczynami zewnętrznymi, niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkującymi niemożliwością wykonania usługi na warunkach określonych w umowie (w szczególności spowodowane zmianami obowiązującego prawa w zakresie przedmiotu zamówienia, interwencjami mieszkańców lub instytucji miejskich). 3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania innych zmian umowy, pod warunkiem, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zrealizowanie założonego pierwotnie celu umowy byłoby bez tych zmian niemożliwe lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 4. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 5. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentu potwierdzającego wykonanie zlecenia - Protokołu zdawczo - odbiorczego); b) zmiany danych teleadresowych; c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zbk.krakow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zarząd Budynków Komunalnych, Kraków, os. Złotej Jesieni 14, III p. pok. 56. Cena wersji papierowej 6,00 zł. płatne w kasie ZBK. Kasa czynna w godz. : poniedziałek - piątek. 8:00 - 14:00..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.11.2010 godzina 09:45, miejsce: Zarząd Budynków Komunalnych, os. Złotej Jesieni 14, Kraków, Punkt Obsługi Mieszkańców na parterze, czynne w godz.: pn -pt 8.00-15.00..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 332115 - 2010; data zamieszczenia: 22.11.2010


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
324277 - 2010 data 16.11.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Budynków Komunalnych, Os. Złotej Jesieni 14, 31-828 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6166184, fax. 0126166186.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.5).

 • W ogłoszeniu jest:
  25.11.2010 godzina 09:45, miejsce: Zarząd Budynków Komunalnych, os. Złotej Jesieni 14, Kraków, Punkt Obsługi Mieszkańców na parterze, czynne w godz.: pn -pt 8.00-15.00...

 • W ogłoszeniu powinno być:
  30.11.2010 godzina 09:45, miejsce: Zarząd Budynków Komunalnych, os. Złotej Jesieni 14, Kraków, Punkt Obsługi Mieszkańców na parterze, czynne w godz.: pn -pt 8.00-15.00...

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  III.1).

 • W ogłoszeniu jest:
  Wykonawca musi wnieść wadium na cały okres związania ofertą w wysokości: 3.100,00 zł przed upływem terminu składania ofert, w tym na poszczególne części zamówienia: Część 1 - 1.800,00 zł Część 2 - 900,00 zł, Część 3 - 300,00 zł,.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Wykonawca musi wnieść wadium na cały okres związania ofertą w wysokości: 3.000,00 zł przed upływem terminu składania ofert, w tym na poszczególne części zamówienia: Część 1 - 1.800,00 zł Część 2 - 900,00 zł, Część 3 - 300,00 zł,.


Kraków: Serwisowanie, prace naprawcze i konserwacyjne dźwigów osobowych i towarowych wraz z usługą pogotowia technicznego w zasobach mieszkaniowych, lokalach użytkowych i przychodniach zdrowia NZOZ będących w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych Krakowie, w podziale na 3 części.


Numer ogłoszenia: 363847 - 2010; data zamieszczenia: 17.12.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 324277 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Budynków Komunalnych, Os. Złotej Jesieni 14, 31-828 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 6166184, faks 0126166186.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Serwisowanie, prace naprawcze i konserwacyjne dźwigów osobowych i towarowych wraz z usługą pogotowia technicznego w zasobach mieszkaniowych, lokalach użytkowych i przychodniach zdrowia NZOZ będących w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych Krakowie, w podziale na 3 części..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest serwisowanie, prace naprawcze i konserwacyjne dźwigów osobowych i towarowych wraz z usługą pogotowia technicznego w zasobach mieszkaniowych, lokalach użytkowych i przychodniach zdrowia NZOZ będących w zarządzie Zarządu Budynków Komunalnych Krakowie, w podziale na 3 części. Serwisowanie, prace naprawcze i konserwacyjne wraz z usługą pogotowia technicznego dla dźwigów winny być wykonywane zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego. Czasookres działania: - usługi serwisowania, prac naprawczych i konserwacyjnych - w godzinach 7:30-15:30, w dni powszednie, - usługi pogotowia technicznego - całodobowo, w dni powszednie i świąteczne. Do usunięcia awarii należy przystąpić najpóźniej w ciągu 2 godzin po otrzymaniu zgłoszenia. Osoby wykonujące serwisowanie, prace naprawcze i konserwacyjne dźwigów oraz usługi pogotowia technicznego powinny posiadać: - wydany przez zarządcę obiektu, w którym zlokalizowany jest dźwig dokument upoważniający do wykonywania prac, - identyfikator poświadczony przez zarządcę obiektu..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.53.14.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Przychodnie Zdrowia.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.12.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Usług Techniczno-Budowlanych Bogdan Biedroń, {Dane ukryte}, 30-139 Kraków, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 63181,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  29645,39


 • Oferta z najniższą ceną:
  29645,39
  / Oferta z najwyższą ceną:
  72675,40


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Budynki Mieszkalne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.12.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZID Service Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 00-810 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 30130,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  37899,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  37899,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  40114,30


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Budynki Użytkowe


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.12.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • ZID Service Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 00-810 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12569,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  23570,40


 • Oferta z najniższą ceną:
  23570,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  23710,70


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: barbara.batko@zbk.krakow.pl
tel: 126 166 222
fax: 12 616 61 29
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-11-24
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 32427720100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-11-15
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 385 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.zbk.krakow.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Budynków Komunalnych, Kraków, os. Złotej Jesieni 14, III p. pok. 56. Cena wersji papierowej 6,00 zł. płatne w kasie ZBK. Kasa czynna w godz. : poniedziałek - piątek. 8:00 - 14:00.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
50531400-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji dźwigów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przychodnie Zdrowia. Zakład Usług Techniczno-Budowlanych Bogdan Biedroń
Kraków
2010-12-17 29 645,00
Budynki Mieszkalne ZID Service Sp. z o.o.
Warszawa
2010-12-17 37 899,00
Budynki Użytkowe ZID Service Sp. z o.o.
Warszawa
2010-12-17 23 570,00