Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych na terenie działania Delegatury Łódź - Górna: Rejon I i Rejon II


Numer ogłoszenia: 32554 - 2011; data zamieszczenia: 01.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych na terenie działania Delegatury Łódź - Górna: Rejon I i Rejon II.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych zlokalizowanych na terenie działania Delegatury Łódź- Górna Urzędu Miasta Łodzi z podziałem na dwie oddzielnie rozpatrywane części (rejony): - część I - rejon I- teren dzielnicy Górna na zachód od ul. Rzgowskiej; - część II - rejon II - teren dzielnicy Górna na wschód od ul. Rzgowskiej 2. Zakres prac obejmuje: dla rejonu I: - wyrównanie lokalnych nierówności mieszankami asfaltu lanego w ilości 20 t, - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie w ilości 70 t, - załadunek i wywóz powstałego rumoszu na wysypisko wg potrzeb. dla rejonu II: - wyrównanie lokalnych nierówności mieszankami asfaltu lanego w ilości 15 t, - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie w ilości 50 t, - załadunek i wywóz powstałego rumoszu na wysypisko wg potrzeb..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.20-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, zobowiązany jest wykazać, że: wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy roboty polegające na budowie, przebudowie, remoncie dróg o nawierzchniach bitumicznych o łącznej wartości min. 50.000 zł brutto oraz, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowo ukończone W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie powyzszego warunku udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie. Ocena spełniania przedstawionego powyżej warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca w celu potwierdzenia, że spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, zobowiązany jest wykazać, że: posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość co najmniej 100 000 PLN. Ocena spełniania przedstawionego powyżej warunku zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zamówień Publicznych, 90-532 Łódź, ul. ks. Ignacego Skorupki 21.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
17.03.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zamówień Publicznych, 90-532 Łódź, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, pok. 8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych na terenie działania Delegatury Łódź - Górna: Rejon I i Rejon II.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Zakres prac części I - rejon I- teren dzielnicy Górna na zachód od ul. Rzgowskiej obejmuje: - wyrównanie lokalnych nierówności mieszankami asfaltu lanego w ilości 20 t, - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie w ilości 70 t, - załadunek i wywóz powstałego rumoszu na wysypisko wg potrzeb.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych na terenie działania Delegatury Łódź - Górna: Rejon I i Rejon II.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  część II - rejon II - teren dzielnicy Górna na wschód od ul. Rzgowskiej Zakres prac części II - rejon II - teren dzielnicy Górna na wschód od ul. Rzgowskiej obejmuje: - wyrównanie lokalnych nierówności mieszankami asfaltu lanego w ilości 15 t, - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie w ilości 50 t, - załadunek i wywóz powstałego rumoszu na wysypisko wg potrzeb.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  45.23.32.20-7.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.11.2011.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych na terenie działania Delegatury Łódź - Górna: Rejon I i Rejon II


Numer ogłoszenia: 87340 - 2011; data zamieszczenia: 21.04.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 32554 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych na terenie działania Delegatury Łódź - Górna: Rejon I i Rejon II.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych zlokalizowanych na terenie działania Delegatury Łódź- Górna Urzędu Miasta Łodzi z podziałem na dwie oddzielnie rozpatrywane części (rejony): - część I - rejon I- teren dzielnicy Górna na zachód od ul. Rzgowskiej; - część II - rejon II - teren dzielnicy Górna na wschód od ul. Rzgowskiej 2. Zakres prac obejmuje: dla rejonu I: - wyrównanie lokalnych nierówności mieszankami asfaltu lanego w ilości 20 t, - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie w ilości 70 t, - załadunek i wywóz powstałego rumoszu na wysypisko wg potrzeb. dla rejonu II: - wyrównanie lokalnych nierówności mieszankami asfaltu lanego w ilości 15 t, - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi z obcinaniem krawędzi mechanicznie w ilości 50 t, - załadunek i wywóz powstałego rumoszu na wysypisko wg potrzeb...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.32.20-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych na terenie działania Delegatury Łódź - Górna : rejon I


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
7.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • DRO-BUD Piasecki, Wiórkiewicz Spółka Jawna, ul. Pryncypalna 173, 93-373 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 93703,88 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  59040,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  59040,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  68142,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych na terenie działania Delegatury Łódź - Górna : rejon II


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.04.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Remontowo - Drogowy Barbara Wiśniewska, Bartoka 35 m. 22, 92-546 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 67362,23 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  42742,25


 • Oferta z najniższą ceną:
  42742,25
  / Oferta z najwyższą ceną:
  55749,75


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-03-17
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 3255420110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-03-01
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 258 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zamówień Publicznych, 90-532 Łódź, ul. ks. Ignacego Skorupki 21
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych na terenie działania Delegatury Łódź - Górna : rejon I DRO-BUD Piasecki, Wiórkiewicz Spółka Jawna
ul. Pryncypalna 173, 93-373 Łódź, woj. łódzkie
2011-04-21 59 040,00
Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych na terenie działania Delegatury Łódź - Górna : rejon II Zakład Remontowo - Drogowy Barbara Wiśniewska
Bartoka 35 m. 22, 92-546 Łódź, woj. łódzkie
2011-04-21 42 742,00