Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: wywóz nieczystości stałych z posesji: przy ul. Zachodniej 47, ul. Ogrodowej 15 oraz przy ul. Zgierskiej 71 w Łodzi w okresie 1.02.2010r -31.12.2010r


Numer ogłoszenia: 3260 - 2010; data zamieszczenia: 05.01.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łodź-Bałuty , ul. Zachodnia 47, 91-065 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6385107, faks 042 6385106.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  ogolny.baluty@uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
wywóz nieczystości stałych z posesji: przy ul. Zachodniej 47, ul. Ogrodowej 15 oraz przy ul. Zgierskiej 71 w Łodzi w okresie 1.02.2010r -31.12.2010r.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wywóz nieczystości stałych z posesji: przy ul. Zachodniej 47, ul. Ogrodowej 15 oraz przy ul. Zgierskiej 71 w Łodzi w okresie 1.02.2010r -31.12.2010r, zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Nr LX/ II I 159/ 06 Rody Miejskiej w Łodzi z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 79, poz. 663) wraz z późniejszymi zmianami tj. Część 1: wywóz nieczystości stałych z posesji przy ul. Zachodniej 47 w Łodzi- Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź - Bałuty oraz z posesji przy ul. Zgierskiej 71 w Łodzi - Urząd Stanu Cywilnego Łódź - Bałuty Urzędu Miasta Łodzi w okresie 1.02.2010r -31.12.2010r, Część 2: wywóz nieczystości stałych z posesji przy ul. Zachodniej 47 w Łodzi - Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź- Bałuty w okresie 1.02.2010r -31.12.2010r, Część 3: wywóz nieczystości stałych z posesji przy ul. Ogrodowej 15 w Łodzi - Muzeum Miasta Łodzi w okresie 1.02.2010r -31.12.2010r, 2. Zakres rzeczowy zamówienia: Część 1: - dostarczenie 3 zamykanych pojemników na nieczystości stałe o pojemności 1,1 m3 na ustalone przez Zamawiającego miejsca, - wywóz nieczystości stałych z posesji: - Łódź, ul. Zachodnia 47 - z 2 pojemników trzy razy w tygodniu -poniedziałek, środa, piątek - łącznie 310,2m3, - Łódź, ul. Zgierska 71 - z 1 pojemnika raz w tygodniu -środa -łącznie 52,8 m3, Część 2: - dostarczenie 2 zamykanych pojemników na nieczystości stałe o pojemności 1,1 m3 na ustalone przez Zamawiającego miejsce, - wywóz nieczystości stałych z posesji: - Łódź, ul. Zachodnia 47 - z 2 pojemników trzy razy w tygodniu -poniedziałek, środa, piątek - łącznie 310,2 m3, Część 3: - dostarczenie 2 zamykanych pojemników na nieczystości stałe o pojemności 1,1 m3 na ustalone przez Zamawiającego miejsce, - wywóz nieczystości stałych z posesji: - Łódź, ul. Ogrodowa 15 - z 2 pojemników trzy razy w tygodniu -poniedziałek, środa, Piątek - łącznie 310,2 m3,.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.12.10.00-1.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
  1.W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy tj.: a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień b) posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia lub przedstawia pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Sposób dokonywania oceny spełnienia ww. warunków: 3. Ocena spełnienia warunków będzie dokonywana na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń na zasadzie spełnia / nie spełnia. 4.Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunki określone w 22 ust 1 pkt. 1-3 ustawy spełniają łącznie wszyscy wykonawcy a warunki określone w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy spełnia każdy z wykonawców. 5. Za spełnienie ww. warunków Zamawiający uważa: 5.1.Prowadzenie przez Wykonawcę działalności gospodarczej zgodnie z przedmiotem zamówienia tj. obejmującej w swym zakresie odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 5.2.Posiadanie zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta Łodzi na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 5.3. Złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu..

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy do ofert należy załączyć następujące oświadczenia i dokumenty: a) aktualny odpis z właściwego rejestru, albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego zezwolenia wydanego przez Prezydenta Miasta Łodzi na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. c) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, ustawy. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w pkt. 1 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokument, o którym mowa w pkt. 2 powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 5. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii(za wyjątkiem pełnomocnictwa) poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 6. Upełnomocniony przedstawiciel Wykonawcy to osoba lub osoby wyszczególnione w wypisie z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej; może to być też osoba, dla której zamieszczono w ofercie pełnomocnictwo podpisane przez upełnomocnionych przedstawicieli Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być dołączone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ofertę oraz załączniki składa (podpisuje) pełnomocnik ustanowiony przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Z treści oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu musi wynikać, że oświadczenie to zostało złożone w imieniu wszystkich członków konsorcjum. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę..

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna:
nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1)
 
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.uml.lodz.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź - Bałuty, 91-065 Łódź, ul. Zachodnia 47, -w siedzibie Zamawiającego w pokoju 418.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
13.01.2010 godzina 10:30, miejsce: Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź - Bałuty, 91-065 Łódź, ul. Zachodnia 47, -w siedzibie Zamawiającego w pokoju 303.


IV.3.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Łódź: wywóz nieczystości stałych z posesji: przy ul. Zachodniej 47, ul. Ogrodowej 15 oraz przy ul. Zgierskiej 71 w Łodzi w okresie 1.02.2010r -31.12.2010r.


Numer ogłoszenia: 30252 - 2010; data zamieszczenia: 03.02.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 3260 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łodź-Bałuty, ul. Zachodnia 47, 91-065 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6385107, faks 042 6385106.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
wywóz nieczystości stałych z posesji: przy ul. Zachodniej 47, ul. Ogrodowej 15 oraz przy ul. Zgierskiej 71 w Łodzi w okresie 1.02.2010r -31.12.2010r..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
. Przedmiotem zamówienia jest wywóz nieczystości stałych z posesji: przy ul. Zachodniej 47, ul. Ogrodowej 15 oraz przy ul. Zgierskiej 71 w Łodzi w okresie 1.02.2010r -31.12.2010r, zgodnie z zasadami określonymi uchwałą Nr LX/ II I 159/ 06 Rody Miejskiej w Łodzi z dnia 1 lutego 2006 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 79, poz. 663) wraz z późniejszymi zmianami tj. Część 1: wywóz nieczystości stałych z posesji przy ul. Zachodniej 47 w Łodzi- Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź - Bałuty oraz z posesji przy ul. Zgierskiej 71 w Łodzi - Urząd Stanu Cywilnego Łódź - Bałuty Urzędu Miasta Łodzi w okresie 1.02.2010r -31.12.2010r, Część 2: wywóz nieczystości stałych z posesji przy ul. Zachodniej 47 w Łodzi - Pierwszy Urząd Skarbowy Łódź- Bałuty w okresie 1.02.2010r -31.12.2010r, Część 3: wywóz nieczystości stałych z posesji przy ul. Ogrodowej 15 w Łodzi - Muzeum Miasta Łodzi w okresie 1.02.2010r -31.12.2010r, 2. Zakres rzeczowy zamówienia: Część 1: - dostarczenie 3 zamykanych pojemników na nieczystości stałe o pojemności 1,1 m3 na ustalone przez Zamawiającego miejsca, - wywóz nieczystości stałych z posesji: - Łódź, ul. Zachodnia 47 - z 2 pojemników trzy razy w tygodniu -poniedziałek, środa, piątek - łącznie 310,2m3, - Łódź, ul. Zgierska 71 - z 1 pojemnika raz w tygodniu -środa -łącznie 52,8 m3, Część 2: - dostarczenie 2 zamykanych pojemników na nieczystości stałe o pojemności 1,1 m3 na ustalone przez Zamawiającego miejsce, - wywóz nieczystości stałych z posesji: - Łódź, ul. Zachodnia 47 - z 2 pojemników trzy razy w tygodniu -poniedziałek, środa, piątek - łącznie 310,2 m3, Część 3: - dostarczenie 2 zamykanych pojemników na nieczystości stałe o pojemności 1,1 m3 na ustalone przez Zamawiającego miejsce, - wywóz nieczystości stałych z posesji: - Łódź, ul. Ogrodowa 15 - z 2 pojemników trzy razy w tygodniu -poniedziałek, środa, Piątek - łącznie 310,2 m3,..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.12.10.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
28.01.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • TRANS-TOM Tomasz Zenon Pietysz, ul. Podchorążych 12 lok.22, 90-298 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 51204,87 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  44253,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  44253,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  47694,90


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-01-13
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 326020100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-01-05
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 352 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: ogolny.baluty@uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź - Bałuty, 91-065 Łódź, ul. Zachodnia 47, -w siedzibie Zamawiającego w pokoju 418
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
wywóz nieczystości stałych z posesji: przy ul. Zachodniej 47, ul. Ogrodowej 15 oraz przy ul. Zgierskiej 71 w Łodzi w okresie 1.02.2010r -31.12.2010r. TRANS-TOM Tomasz Zenon Pietysz
ul. Podchorążych 12 lok.22, 90-298 Gdańsk, woj. pomorskie
2010-02-03 44 253,00