Opole: Dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowych klasy średniej, posiadających świadectwo homologacji, na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w ilości 2szt.


Numer ogłoszenia: 32616 - 2011; data zamieszczenia: 01.03.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu , ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4524690.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://www.opole.uw.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowych klasy średniej, posiadających świadectwo homologacji, na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w ilości 2szt..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowych klasy średniej, posiadających świadectwo homologacji, na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w ilości 2szt. o minimalnych parametrach technicznych i wyposażeniu określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
34.11.00.00-1.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 98.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 4.400,00zł. (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu do składania ofert.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający żąda załączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 (Załącznik nr 4 do SIWZ). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie treści złożonych oświadczeń i dokumentów.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający żąda załączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 (Załącznik nr 4 do SIWZ). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie treści złożonych oświadczeń i dokumentów.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający żąda załączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 (Załącznik nr 4 do SIWZ). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie treści złożonych oświadczeń i dokumentów.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający żąda załączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 (Załącznik nr 4 do SIWZ). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie treści złożonych oświadczeń i dokumentów.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający żąda załączenia do oferty oświadczenia o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 (Załącznik nr 4 do SIWZ). Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie prowadzona na zasadzie spełnia/nie spełnia, na podstawie treści złożonych oświadczeń i dokumentów.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia przez zamawiającego, Zamawiający żąda w szczególności załączenia do oferty opisu technicznego/specyfikacji przedmiotu zamówienia zawierającej informacje pozwalające porównać techniczną charakterystykę (parametry) proponowanego auta z wymogami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia pkt 3 wraz z katalogiem.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

nie dotyczy


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.bip.opole.uw.gov.pl/?menu_id=332

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Biuro Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, II piętro - pok. 226.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
09.03.2011 godzina 11:00, miejsce: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Biuro Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, II piętro - pok. 221 sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 39110 - 2011; data zamieszczenia: 08.03.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
32616 - 2011 data 01.03.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4524690.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4)09.

 • W ogłoszeniu jest:
  09.03.2011r. godzina 11:00, miejsce Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Biuro Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych ul.Piastowska 14, 45-082 Opole, II piętro pok. 221 sekretariat.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  16.03.2011r. godzina 11:00, miejsce Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Biuro Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych ul.Piastowska 14, 45-082 Opole, II piętro pok. 221 sekretariat.


Opole: dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowych klasy średniej, posiadających świadectwo homologacji, na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w ilości 2szt.


Numer ogłoszenia: 54670 - 2011; data zamieszczenia: 25.03.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 32616 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4524690, faks.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowych klasy średniej, posiadających świadectwo homologacji, na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w ilości 2szt..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowych klasy średniej, posiadających świadectwo homologacji, na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w ilości 2szt. o parametrach technicznych i wyposażeniu wyszczególnionych w specyfikacji isitnych warunków zamówienia.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
34.11.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
23.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowo-Usługowa Auto-Boss Andrzej Karwala, {Dane ukryte}, 43-300 Bielsko-Biała, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 178861,79 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  168674,66


 • Oferta z najniższą ceną:
  168674,66
  / Oferta z najwyższą ceną:
  173873,17


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Piastowska 14, 45-082 Opole
woj. opolskie
Dane kontaktowe: email: bil_zp@opole.uw.gov.pl
tel: 77 45 24 327
fax: +48 774524478
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-03-08
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 3261620110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-02-28
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 98 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.opole.uw.gov.pl
Informacja dostępna pod: Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu Biuro Inwestycji, Logistyki i Zamówień Publicznych ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, II piętro - pok. 226
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
34110000-1 Samochody osobowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
dostawa fabrycznie nowych samochodów osobowych klasy średniej, posiadających świadectwo homologacji, na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu w ilości 2szt. o parametrach technicznych i wyposażeniu okreslonym w SIWZ Firma Handlowo-Usługowa Auto-Boss Andrzej Karwala
Bielsko-Biała
2011-03-25 168 674,00