Piaseczno: Bieżące utrzymanie dróg lokalych na terenie Gminy Piaseczno.


Numer ogłoszenia: 326878 - 2010; data zamieszczenia: 11.10.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 70 17 654, 70 17 655, faks 022 70 17 692 , strona internetowa www.piaseczno.eu


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bieżące utrzymanie dróg lokalych na terenie Gminy Piaseczno..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych. Usuwanie awarii drogowych. Profilowanie dróg gruntowych i tłuczniowych. Dostawa materiałów do remontu dróg..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2, 45.23.31.41-9.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki na podstawie art 67 ust 1 pkt 6 ustawy, ponieważ dotyczy zamówienia uzupełniającego. W okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego ( zamówienie podstawowe zostało udzielone w dniu 30.03.2010r. - data podpisania umowy) dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych firmie Jarpol S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grenadierów 8/25 Zamawiający udziela zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia to jest dotyczy bieżącego utrzymania dróg lokalnych. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego a zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówienie dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. Numer ogłoszenia to 44067-2010. Ogłoszenie zostało opublikowane w dniu 01.03.2010r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej zamawiającego i jego tablicy ogłoszeń. Sygnatura sprawy zamawiającego to 6/2010r. Pkt II.1.4 ogłoszenia przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego, określa przedmiot, wielkość i zakres zamówienia.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Budownictwo Drogowe Jarpol S.A., ul. Grenadierów 8/25, 04-062 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


Piaseczno: Bieżące utrzymanie dróg lokalnych na terenie Gminy Piaseczno.


Numer ogłoszenia: 343828 - 2010; data zamieszczenia: 25.10.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 326878 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta i Gminy Piaseczno, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno, woj. mazowieckie, tel. 022 70 17 654, 70 17 655, faks 022 70 17 692.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bieżące utrzymanie dróg lokalnych na terenie Gminy Piaseczno..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Remonty cząstkowe nawierzchni drogowych. Usuwanie awarii drogowych. Profilowanie dróg gruntowych i tłuczniowych. Dostawa materiałów do remontu dróg..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.23.31.40-2, 45.23.31.41-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
21.10.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Budownictwo Drogowe JARPOL S.A., {Dane ukryte}, 04-062 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 450820,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  550000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  550000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  550000,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki na podstawie art 67 ust 1 pkt 6 ustawy ponieważ dotyczy zamówienia uzupełniającego. W okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych firmie Jarpol S.A z siedzibą w Warszawie Zamawiający udziela zamówienia uzupełniającego stanowiącego nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polega na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia to jest dotyczy bieżącego utrzymania dróg lokalnych. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego a zamówienie uzupelniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówienie dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

Adres: ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: rzp@piaseczno.eu
tel: 022 70 17 654, 70 17 655
fax: 022 70 17 692
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 32687820100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-10-10
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.piaseczno.eu
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
45233140-2 Roboty drogowe
45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Bieżące utrzymanie dróg lokalnych na terenie Gminy Piaseczno. Budownictwo Drogowe JARPOL S.A.
Warszawa
2010-10-25 550 000,00