TI Tytuł Polska-Jastrzębie-Zdrój: Urządzenia górnicze
ND Nr dokumentu 327008-2013
PD Data publikacji 28/09/2013
OJ Dz.U. S 189
TW Miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AU Nazwa instytucji Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 4 - Zamówienia sektorowe
DS Dokument wysłany 26/09/2013
DT Termin 06/11/2013
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 43100000 - Urządzenia górnicze
OC Pierwotny kod CPV 43100000 - Urządzenia górnicze
RC Kod NUTS PL227
IA Adres internetowy (URL) www.jsw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa sektorowa (2004/17/WE)

28/09/2013    S189    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Urządzenia górnicze

2013/S 189-327008

Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Dostawy

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Jastrzębie Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel
44-330 Jastrzębie-Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 327564423
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/przetargi

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Jastrzębie Zdrój, Al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Robert Jarecki
44-330 Jastrzębie-Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 327564423 / 327564386
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445
Adres internetowy: www.jsw.pl/przetargi

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Jastrzębie Zdrój, Al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Robert Jarecki
44-330 Jastrzębie-Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 327564423 / 327564386
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445
Adres internetowy: www.jsw.pl/przetargi

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
Al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Jastrzębie Zdrój, Al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Robert Jarecki
44-330 Jastrzębie Zdrój
POLSKA
Tel.: +48 327564423 / 327564386
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445
Adres internetowy: www.jsw.pl/przetargi

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez podmiot zamawiający:
Rozbudowa na poziomie 1050 części dołowej układu centralnej klimatyzacji w JSW S.A. KWK „Budryk” (2 zadania).
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Ornontowice, JSW S.A. KWK „Budryk”.

Kod NUTS PL227

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Rozbudowa na poziomie 1050 części dołowej układu centralnej klimatyzacji w JSW S.A. KWK „Budryk” (2 zadania):
Zadanie 1 - Dostawa i zabudowa obiegu pierwotnego od szybu VI poz. 1050 do komory trójkomorowego rurowego podajnika cieczy na poz. 1050 wraz z dostawą i zabudową urządzeń w komorze oraz włączenie tego układu do istniejącej instalacji na poz. 900.
Zadanie 2 - Dostawa i zabudowa obiegu wtórnego w wyrobiskach dołowych (rurociągi wraz z chłodnicami i osprzętem elektrycznym oraz monitoringiem parametrów pracy urządzeń).
Termin wykonania:
1. Dla Zadania 1: 15 miesięcy od daty zawarcia umowy.
2. Dla Zadania 2: 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

43100000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Informacje o częściach zamówienia
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Powyżej 400.000,00 EUR.
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 18 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa i zabudowa obiegu pierwotnego od szybu VI poz. 1050 do komory trójkomorowego rurowego podajnika cieczy na poz. 1050 wraz z dostawą i zabudową urządzeń w komorze oraz włączenie tego układu do istniejącej instalacji na poz. 900.
1)Krótki opis:
Dostawa i zabudowa obiegu pierwotnego od szybu VI poz. 1050 do komory trójkomorowego rurowego podajnika cieczy na poz. 1050 wraz z dostawą i zabudową urządzeń w komorze oraz włączenie tego układu do istniejącej instalacji na poz. 900.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

43100000

3)Wielkość lub zakres:
Powyżej 400.000,00 EUR.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 15 (od udzielenia zamówienia)
Część nr: 2 Nazwa: Dostawa i zabudowa obiegu wtórnego w wyrobiskach dołowych (rurociągi wraz z chłodnicami i osprzętem elektrycznym oraz monitoringiem parametrów pracy urządzeń).
1)Krótki opis:
Dostawa i zabudowa obiegu wtórnego w wyrobiskach dołowych (rurociągi wraz z chłodnicami i osprzętem elektrycznym oraz monitoringiem parametrów pracy urządzeń).
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

43100000

3)Wielkość lub zakres:
Powyżej 400.000,00 EUR.
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Okres w miesiącach: 18 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
Wadium należy wnieść w wysokości:
Dla Zadania 1: 70 000,00 PLN.
Dla Zadania 2: 170 000,00 PLN.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Regulowanie należności nastąpi na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur VAT w formie przelewu, w terminie do 85 dni od daty dostarczenia faktury VAT.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki:
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca dołączy do oferty:
1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku spółki cywilnej wymaga się, aby wspólnicy spółki cywilnej przedstawili zaświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem podatków wobec Urzędu Skarbowego wystawione oddzielnie na każdego wspólnika, jak również odrębne zaświadczenie dotyczące spółki cywilnej.
4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. W przypadku spółki cywilnej wymaga się, aby wspólnicy spółki cywilnej przedstawili zaświadczenia o nie zaleganiu z opłacaniem składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wystawione oddzielnie na każdego wspólnika, jak również odrębne zaświadczenie dotyczące spółki cywilnej.
5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust 1 pkt 5-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie:
1) pkt. 1.2), 1.3), 1.4) i 1.6) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;
2) pkt 1.5) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych..
4. Dokumenty o których mowa w pkt 3.1) lit. a) i c) oraz pkt 3.2), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 3.1) lit b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis pkt. 4 stosuje się odpowiednio.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, ww. dokumenty musi złożyć każdy
z wykonawców składających ofertę wspólną.
Ponadto Wykonawca dołączy do oferty pisemne oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:
1. dla Zadania nr 1:
1) Na potwierdzenie warunku wymagane jest posiadanie wiedzy i doświadczenia, polegających na wykonaniu co najmniej jednego zamówienia obejmującego budowę i uruchomienie lub rozbudowę i uruchomienie części dołowej centralnej klimatyzacji opartej o trójkomorowy rurowy podajnik cieczy w podziemnym zakładzie górniczym, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
2) Na potwierdzenie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest:
a) Wykaz osób potwierdzający dysponowanie osobami posiadającymi wymagane przepisami kwalifikacje (określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981) oraz w obowiązujących przepisach wykonawczych do ustawy) przewidzianymi do kierowania, nadzorowania i kontroli robót stanowiących przedmiot zamówienia, w ilości minimum 4 osób, w tym:
1 osoba o kwalifikacjach osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,
2 osoby o kwalifikacjach osoby średniego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,
1 osoba o kwalifikacjach osoby średniego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny
b) Wykaz osób potwierdzający dysponowanie osobami posiadającymi wymagane przepisami kwalifikacje (określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981) oraz w obowiązujących przepisach wykonawczych do ustawy) przewidzianymi do realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia w ilości minimum 2 osoby, tj. osobami posiadającymi wymagane przepisami kwalifikacje do wykonywania czynności elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV lub elektromontera sprzętu elektrycznego do 1 kV.
2. dla Zadania nr 2:
1) Na potwierdzenie warunku wymagane jest posiadanie wiedzy i doświadczenia, polegających na wykonaniu co najmniej jednego zamówienia obejmującego budowę, rozbudowę lub przebudowę obiegu wtórnego centralnej klimatyzacji (rurociągi, chłodnice powietrza i monitoring) o wartości minimum 800 000,00 zł netto w podziemnym zakładzie górniczym, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.
2) Na potwierdzenie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest:
a) Wykaz osób potwierdzający dysponowanie osobami posiadającymi wymagane przepisami kwalifikacje (określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981) oraz w obowiązujących przepisach wykonawczych do ustawy) przewidzianymi do kierowania, nadzorowania i kontroli robót stanowiących przedmiot zamówienia, w ilości minimum 4 osób, w tym:
1 osoba o kwalifikacjach osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,
2 osoby o kwalifikacjach osoby średniego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,
1 osoba o kwalifikacjach osoby średniego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny
b) Wykaz osób potwierdzający dysponowanie osobami posiadającymi wymagane przepisami kwalifikacje (określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981) oraz w obowiązujących przepisach wykonawczych do ustawy) przewidzianymi do realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia w ilości minimum 2 osoby, tj. osobami posiadającymi wymagane przepisami kwalifikacje do wykonywania czynności elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV lub elektromontera sprzętu elektrycznego do 1 kV.
3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.
Ze względu na możliwość składania ofert częściowych Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty na dwa zadania Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku, o którym mowa:
- w pkt. 1.1) i 2.1) oraz
- w pkt. 1.2) lub 2.2).
Jeżeli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych Podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych Podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
W przypadku ubiegania się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z Wykonawców musi spełniać warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Natomiast warunki opisane w punkcie 1, 2 i 3 muszą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.
Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarty
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
87/ZZ/13
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: ..
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 40 PLN
Warunki i sposób płatności: SIWZ można odebrać w siedzibie Zamawiającego, Jastrzębie-Zdrój, Al. Jana Pawła II 4, parter, pok. nr 008, płatność w kasie lub za zaliczeniem pocztowym. Kasa jest czynna w dni robocze w godzinach 8:00-10:00 oraz 12:00-14:00.
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
6.11.2013 - 09:00
IV.3.5)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Do: 3.1.2014
IV.3.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 6.11.2013 - 10:00
Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, pytania, informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem, przy czym przekazanie za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Zaleca się, aby faks został potwierdzony pisemnie. Wykonawcy przekazują korespondencję na adres Zamawiającego: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Zespół Zamówień Publicznych, Al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój, fax: +48 327564445.
W odniesieniu do pkt. IV.3.3 – Warunki uzyskania specyfikacji i dokumentów dodatkowych – informujemy, że SIWZ można otrzymać w wersji elektronicznej (nie ma potrzeby wcześniejszego wykupu SIWZ w wersji papierowej) po przesłaniu do Zamawiającego pisma na fax nr +48 327564445.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587840
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 180 i 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.).
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.9.2013
TI Tytuł Polska-Jastrzębie-Zdrój: Urządzenia górnicze
ND Nr dokumentu 368517-2013
PD Data publikacji 31/10/2013
OJ Dz.U. S 212
TW Miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AU Nazwa instytucji Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 4 - Zamówienia sektorowe
DS Dokument wysłany 30/10/2013
DT Termin 09/12/2013
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 43100000 - Urządzenia górnicze
OC Pierwotny kod CPV 43100000 - Urządzenia górnicze
RC Kod NUTS PL227

31/10/2013    S212    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Urządzenia górnicze

2013/S 212-368517

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., al. Jana Pawła II 4, Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Jastrzębie-Zdrój44-330, POLSKA. Tel.: +48 327564423. Faks: +48 327564445. E-mail: gpytel@jsw.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 28.9.2013, 2013/S 189-327008)

Przedmiot zamówienia:
CPV:43100000

Urządzenia górnicze

Zamiast: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

06.11.2013 (09:00)

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

03.01.2014

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:

06.11.2013 (10:00)

Powinno być: 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

09.12.2013 (10:00)

IV.3.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą:

06.02.2014

IV.3.7) Warunki otwarcia ofert:

09.12.2013 (11:00)


TI Tytuł Polska-Jastrzębie-Zdrój: Urządzenia górnicze
ND Nr dokumentu 381974-2013
PD Data publikacji 12/11/2013
OJ Dz.U. S 219
TW Miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AU Nazwa instytucji Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 4 - Zamówienia sektorowe
DS Dokument wysłany 08/11/2013
DT Termin 09/12/2013
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 43100000 - Urządzenia górnicze
OC Pierwotny kod CPV 43100000 - Urządzenia górnicze
RC Kod NUTS PL227

12/11/2013    S219    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Urządzenia górnicze

2013/S 219-381974

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., al. Jana Pawła II 4, Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel, Jastrzębie-Zdrój44-330, POLSKA. Tel.: +48 327564423. Faks: +48 327564445. E-mail: gpytel@jsw.pl

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 28.9.2013, 2013/S 189-327008)

Przedmiot zamówienia:
CPV:43100000

Urządzenia górnicze

Zamiast: 

Sekcja III.2.3) Kwalifikacje techniczne

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

1. dla Zadania nr 1:

1) Na potwierdzenie warunku wymagane jest posiadanie wiedzy i doświadczenia, polegających na wykonaniu co najmniej jednego zamówienia obejmującego budowę i uruchomienie lub rozbudowę i uruchomienie części dołowej centralnej klimatyzacji opartej o trójkomorowy rurowy podajnik cieczy w podziemnym zakładzie górniczym, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

2) Na potwierdzenie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest:

a) Wykaz osób potwierdzający dysponowanie osobami posiadającymi wymagane przepisami kwalifikacje (określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981) oraz w obowiązujących przepisach wykonawczych do ustawy) przewidzianymi do kierowania, nadzorowania i kontroli robót stanowiących przedmiot zamówienia, w ilości minimum 4 osób, w tym:

1 osoba o kwalifikacjach osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,

2 osoby o kwalifikacjach osoby średniego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,

1 osoba o kwalifikacjach osoby średniego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny

b) Wykaz osób potwierdzający dysponowanie osobami posiadającymi wymagane przepisami kwalifikacje (określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981) oraz w obowiązujących przepisach wykonawczych do ustawy) przewidzianymi do realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia w ilości minimum 2 osoby, tj. osobami posiadającymi wymagane przepisami kwalifikacje do wykonywania czynności elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV lub elektromontera sprzętu elektrycznego do 1 kV.

2. dla Zadania nr 2:

1) Na potwierdzenie warunku wymagane jest posiadanie wiedzy i doświadczenia, polegających na wykonaniu co najmniej jednego zamówienia obejmującego budowę, rozbudowę lub przebudowę obiegu wtórnego centralnej klimatyzacji (rurociągi, chłodnice powietrza i monitoring) o wartości minimum 800 000,00 zł netto w podziemnym zakładzie górniczym, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

2) Na potwierdzenie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest:

a) Wykaz osób potwierdzający dysponowanie osobami posiadającymi wymagane przepisami kwalifikacje (określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981) oraz w obowiązujących przepisach wykonawczych do ustawy) przewidzianymi do kierowania, nadzorowania i kontroli robót stanowiących przedmiot zamówienia, w ilości minimum 4 osób, w tym:

1 osoba o kwalifikacjach osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,

2 osoby o kwalifikacjach osoby średniego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,

1 osoba o kwalifikacjach osoby średniego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny

b) Wykaz osób potwierdzający dysponowanie osobami posiadającymi wymagane przepisami kwalifikacje (określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981) oraz w obowiązujących przepisach wykonawczych do ustawy) przewidzianymi do realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia w ilości minimum 2 osoby, tj. osobami posiadającymi wymagane przepisami kwalifikacje do wykonywania czynności elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV lub elektromontera sprzętu elektrycznego do 1 kV.

3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

Ze względu na możliwość składania ofert częściowych Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty na dwa zadania Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku, o którym mowa:

- w pkt. 1.1) i 2.1) oraz

- w pkt. 1.2) lub 2.2).

Jeżeli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych Podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych Podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

W przypadku ubiegania się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z Wykonawców musi spełniać warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Natomiast warunki opisane w punkcie 1, 2 i 3 muszą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.

Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.

Powinno być: 

Sekcja III.2.3) Kwalifikacje techniczne

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć:

1. dla Zadania nr 1:

1) Na potwierdzenie warunku wymagane jest posiadanie wiedzy i doświadczenia, polegających na wykonaniu co najmniej jednego zamówienia obejmującego budowę i uruchomienie lub rozbudowę i uruchomienie części dołowej centralnej klimatyzacji opartej o trójkomorowy rurowy podajnik cieczy w podziemnym zakładzie górniczym, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

2) Na potwierdzenie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest:

a) Wykaz osób potwierdzający dysponowanie osobami posiadającymi wymagane przepisami kwalifikacje (określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981) oraz w obowiązujących przepisach wykonawczych do ustawy) przewidzianymi do kierowania, nadzorowania i kontroli robót stanowiących przedmiot zamówienia, w ilości minimum 4 osób, w tym:

1 osoba o kwalifikacjach osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,

2 osoby o kwalifikacjach osoby średniego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,

1 osoba o kwalifikacjach osoby średniego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny

b) Wykaz osób potwierdzający dysponowanie osobami posiadającymi wymagane przepisami kwalifikacje (określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981) oraz w obowiązujących przepisach wykonawczych do ustawy) przewidzianymi do realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia w ilości minimum 2 osoby, tj. osobami posiadającymi wymagane przepisami kwalifikacje do wykonywania czynności elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV lub elektromontera sprzętu elektrycznego do 1 kV.

2. dla Zadania nr 2:

1) Na potwierdzenie warunku wymagane jest posiadanie wiedzy i doświadczenia, polegających na wykonaniu co najmniej jednego zamówienia obejmującego budowę, rozbudowę lub przebudowę obiegu wtórnego centralnej klimatyzacji (rurociągi, chłodnice powietrza i monitoring) lub obiegu wody lodowej klimatyzacji grupowej, o wartości minimum 800 000,00 PLN netto w podziemnym zakładzie górniczym, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

2) Na potwierdzenie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest:

a) Wykaz osób potwierdzający dysponowanie osobami posiadającymi wymagane przepisami kwalifikacje (określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981) oraz w obowiązujących przepisach wykonawczych do ustawy) przewidzianymi do kierowania, nadzorowania i kontroli robót stanowiących przedmiot zamówienia, w ilości minimum 4 osób, w tym:

1 osoba o kwalifikacjach osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,

2 osoby o kwalifikacjach osoby średniego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny,

1 osoba o kwalifikacjach osoby średniego dozoru ruchu w specjalności elektrycznej maszyn i urządzeń dołowych w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny

b) Wykaz osób potwierdzający dysponowanie osobami posiadającymi wymagane przepisami kwalifikacje (określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981) oraz w obowiązujących przepisach wykonawczych do ustawy) przewidzianymi do realizacji robót stanowiących przedmiot zamówienia w ilości minimum 2 osoby, tj. osobami posiadającymi wymagane przepisami kwalifikacje do wykonywania czynności elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV lub elektromontera sprzętu elektrycznego do 1 kV.

3. Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia.

Ze względu na możliwość składania ofert częściowych Zamawiający informuje, że w przypadku złożenia oferty na dwa zadania Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku, o którym mowa:

— w pkt 1.1) i 2.1) oraz

— w pkt 1.2) lub 2.2).

Jeżeli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu lub osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych Podmiotów (niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków) zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych Podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

W przypadku ubiegania się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z Wykonawców musi spełniać warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Natomiast warunki opisane w punkcie 1, 2 i 3 muszą spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę wspólną.

Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia-nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach.


TI Tytuł Polska-Jastrzębie-Zdrój: Urządzenia górnicze
ND Nr dokumentu 117540-2014
PD Data publikacji 05/04/2014
OJ Dz.U. S 68
TW Miejscowość JASTRZĘBIE-ZDRÓJ
AU Nazwa instytucji Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 4 - Podmiot działający w sektorze użyteczności publicznej
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 03/04/2014
NC Zamówienie 2 - Dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 43100000 - Urządzenia górnicze
OC Pierwotny kod CPV 43100000 - Urządzenia górnicze
RC Kod NUTS PL227
IA Adres internetowy (URL) www.jsw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa sektorowa (2004/17/WE)

05/04/2014    S68    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Jastrzębie-Zdrój: Urządzenia górnicze

2014/S 068-117540

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – zamówienia sektorowe

Dyrektywa 2004/17/WE

Sekcja I: Podmiot zamawiający

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
al. Jana Pawła II 4
Punkt kontaktowy: Jastrzębie Zdrój, al. Jana Pawła II 4, pok. nr 009
Osoba do kontaktów: Grażyna Pytel
44-330 Jastrzębie-Zdrój
Polska
Tel.: +48 327564423
E-mail: gpytel@jsw.pl
Faks: +48 327564445

Adresy internetowe:

Ogólny adres podmiotu zamawiającego: www.jsw.pl

Adres profilu nabywcy: http://www.jsw.pl/przetargi

I.2)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Poszukiwanie i wydobycie węgla i innych paliw stałych
I.3)Udzielenie zamówienia w imieniu innych podmiotów zamawiających
Podmiot zamawiający dokonuje zakupu w imieniu innych podmiotów zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Rozbudowa na poziomie 1050 części dołowej układu centralnej klimatyzacji w JSW S.A. KWK „Budryk” (2 zadania):
Zadanie 1 – Dostawa i zabudowa obiegu pierwotnego od szybu VI poz. 1050 do komory trójkomorowego rurowego podajnika cieczy na poz. 1050 wraz z dostawą i zabudową urządzeń w komorze oraz włączenie tego układu do istniejącej instalacji na poz. 900.
Zadanie 2 – Dostawa i zabudowa obiegu wtórnego w wyrobiskach dołowych (rurociągi wraz z chłodnicami i osprzętem elektrycznym oraz monitoringiem parametrów pracy urządzeń).
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Ornontowice, JSW S.A. KWK „Budryk”.

Kod NUTS PL227

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Rozbudowa na poziomie 1050 części dołowej układu centralnej klimatyzacji w JSW S.A. KWK „Budryk” (2 zadania):
Zadanie 1 – Dostawa i zabudowa obiegu pierwotnego od szybu VI poz. 1050 do komory trójkomorowego rurowego podajnika cieczy na poz. 1 050 wraz z dostawą i zabudową urządzeń w komorze oraz włączenie tego układu do istniejącej instalacji na poz. 900.
Zadanie 2 – Dostawa i zabudowa obiegu wtórnego w wyrobiskach dołowych (rurociągi wraz z chłodnicami i osprzętem elektrycznym oraz monitoringiem parametrów pracy urządzeń).
Termin wykonania:
1. Dla Zadania 1: 15 miesięcy od daty zawarcia umowy.
2. Dla Zadania 2: 18 miesięcy od daty zawarcia umowy.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

43100000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 23 568 779,71 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez podmiot zamawiający:
87/ZZ/13
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 189-327008 z dnia 28.9.2013

Inne wcześniejsze publikacje

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 212-368517 z dnia 31.10.2013

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2013/S 219-381974 z dnia 12.11.2013

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 1
Nazwa: Dostawa i zabudowa obiegu pierwotnego od szybu VI poz. 1050 do komory trójkomorowego rurowego podajnika cieczy na poz. 1050 wraz z dostawą i zabudową urządzeń w komorze oraz włączenie tego układu do istniejącej instalacji na poz. 900.
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
2.4.2014
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum:Eltrans Sp. z o.o. (lider), DPMtech Sp. z o.o. (konsorcjant)
{Dane ukryte}
41-506 Chorzów
Polska
Tel.: +48 323495031
Faks: +48 322473080

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 8 328 393,96 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 5 986 569,16 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Proporcja: 5 %
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: 1. Prace montażowe i elektryczne.
2. Nadzór nad montażem Podajnika Trójkomorowo–Rurowego DRKA/PES typu 200/200 na poz. 1050 m; Nadzór nad uruchomieniem Podajnika Trójkomorowo–Rurowego DRKA/PES typu 200/200 na poz. 1050 m; Nadzór nad włączeniem do układu klimatyzacji centralnej Podajnika Trójkomorowo–Rurowego DRKA/PES typu 200/200 na poz. 1050 m oraz Podajnika Trójkomorowo–Rurowego DRKA-150 na poz. 900 m.
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne
V.1)Udzielenie zamówienia i jego wartość
Zamówienie nr: 2
Nazwa: Dostawa i zabudowa obiegu wtórnego w wyrobiskach dołowych (rurociągi wraz z chłodnicami i osprzętem elektrycznym oraz monitoringiem parametrów pracy urządzeń)
V.1.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
27.3.2014
V.1.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.1.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum:„Geo-Wiert” Sp. z o. o. (lider), DPMtech Sp. z o. o. (konsorcjant), CarboSPEC M. Jasniok Spółka Jawna (konsorcjant), Inżynieria Maszyn Klimatycznych i Urządzeń Specjalnych Sp. z o. o. (konsorcjant), Eltrans Sp. z o. o. (konsorcjant).
{Dane ukryte}
44-240 Żory
Polska
Tel.: +48 324752151
Faks: +48 324358445

V.1.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 20 476 848,12 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 17 582 210,55 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
V.1.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: tak
Wartość lub część zamówienia, które prawdopodobnie będzie zlecone stronom trzecim:
Proporcja: 20 %
Krótki opis wartości/części zamówienia, które będzie zlecone podwykonawcom: Opracowanie dokumentacji technicznej monitoringu parametrów pracy; Opracowanie dokumentacji powykonawczych dla projektu; Dostawa i montaż zespołu transformatorowego w rejonie ściany B-9 pokł. 401; Dostawa i montaż zespołu transformatorowego w rejonie partii „D” pokładu 358/1; Dostawa i montaż zespołu transformatorowego w rejonie ściany Cw-1 pokład 402; Dostawa i zabudowa wyposażenia elektrycznego dla chłodzenia ściany B-9 pokł. 401; Dostawa i zabudowa wyposażenia elektrycznego dla chłodzenia robót przygotowawczych w partii „D” pokładu 358/1; Dostawa i zabudowa wyposażenia elektrycznego dla chłodzenia ściany Cw-1 pokład 402.
V.1.6)Cena zapłacona za zakupy okazyjne

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 0224587840
Adres internetowy: http://): www.uzp.gov.pl
Faks: +48 0224587700

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Art. 184 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
3.4.2014

Adres: Al. Jana Pawła II 4, 44-330 Jastrzębie-Zdrój
woj. ŚLĄSKIE
Dane kontaktowe: email: przetargi@zwp.jsw.pl
tel: +48 327564067
fax: +48 327564943
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-11-06
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 32700820131
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-09-28
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 18 miesięcy
Wadium: 240000 ZŁ
Szacowana wartość* 8 000 000 PLN  -  12 000 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.jsw.pl
Informacja dostępna pod: Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.
ul. Armii Krajowej 56, 44-330 jastrzębie-zdrój, woj. śląskie
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
43100000-4 Urządzenia górnicze
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa i zabudowa obiegu pierwotnego od szybu VI poz. 1050 do komory trójkomorowego rurowego podajnika cieczy na poz. 1050 wraz z dostawą i zabudową urządzeń w komorze oraz włączenie tego układu do istniejącej instalacji na poz. 900. Konsorcjum:Eltrans Sp. z o.o. (lider), DPMtech Sp. z o.o. (konsorcjant)
Chorzów
2014-04-02 5 986 569,00
Dostawa i zabudowa obiegu wtórnego w wyrobiskach dołowych (rurociągi wraz z chłodnicami i osprzętem elektrycznym oraz monitoringiem parametrów pracy urządzeń) Konsorcjum:„Geo-Wiert” Sp. z o. o. (lider), DPMtech Sp. z o. o. (konsorcjant), CarboSPEC M. Jasniok Spółka Jawna (konsorcjant), Inżynieria Maszyn Klimatycznych i Urządzeń Specjalnych Sp. z o. o. (konsorcjant), Eltrans Sp. z o. o. (konsorcjant).
Żory
2014-03-27 17 582 210,00