Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

www.13wog.pl

Ogłoszenie nr 327021 - 2016 z dnia 2016-10-19 r.
Grudziądz: DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ AKCESORIÓW DO DRUKAREK I MASZYN BIUROWYCH
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
13 Wojskowy Oddział Gospodarczy, krajowy numer identyfikacyjny 34090727700000, ul. ul. Czwartaków  3, 86300   Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 261 48 32 90, 261 48 32 00, e-mail , faks 261 48 32 22.
Adres strony internetowej (URL): www.13wog.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka Budżetowa Sektora Finansów Publicznych - wojsko

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.13wog.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.13wog.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
13 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY, UL. CZWARTAKÓW 3, 86-300 GRUDZIĄDZ bud 1 pom. 07


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ AKCESORIÓW DO DRUKAREK I MASZYN BIUROWYCH

Numer referencyjny:
93/2016

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych, drukujących i czyszczących do urządzeń oraz pojemników i głowic. 2. Opis przedmiotu zamówienia: 1) wszystkie dostarczone materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i prawnych, nieużywane, wyprodukowane najpóźniej w bieżącym roku, dopuszczone do obrotu oraz w pierwszym gatunku. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, nazwą producenta, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem i tuszem. 2) kaseta z tonerem oraz tuszem jak i każda część wchodząca w jej skład nie może mieć śladów poprzedniego używania i uszkodzenia, nie może być regenerowana oraz prefabrykowana oraz musi pochodzić z bieżącej produkcji. Natomiast Zamawiający dopuszcza, aby użyte do produkcji przedmiotu zamówienia ,,nowe elementy” powstały w procesie recyklingu. 3) Zamawiający nie dopuszcza materiałów eksploatacyjnych tuszy i tonerów, posiadających pojemności startowe. 4) każdy materiał eksploatacyjny winien posiadać oryginalne i fabrycznie zamknięte zewnętrzne kartonowe opakowanie zawierające logo i nazwę producenta, opis zawartości i oznaczenie numerem katalogowym produktu (symbolem) umożliwiający jednoznaczną identyfikację producenta oraz modelu materiału eksploatacyjnego (oznaczenia powinny być umieszczone na opakowaniach zewnętrznych oraz bezpośrednio na kasecie z tonerem oraz tuszem) i posiadać listę kompatybilności (typ drukarek, faksów, urządzeń wielofunkcyjnych, do stosowania w których są przeznaczone). Dodatkowo materiały eksploatacyjne powinny być fabrycznie opakowane bezpośrednio w sposób chroniący kasetę z tonerem oraz tusz po wyjęciu z opakowania zewnętrznego (opakowania wewnętrzne). Opakowania jednostkowe przedmiotu zamówienia powinny posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, winny być oznakowane w języku polskim oraz zawierać co najmniej informacje: numer katalogowy, termin ważności / przydatności do użycia; Każda kaseta z tonerem i tuszem powinna być wyposażona w zabezpieczenia umożliwiające rozpoznanie czy materiał eksploatacyjny był otwierany/używany. 5) materiały eksploatacyjne powinny być wolne od wad technicznych i charakteryzować się dobrą jakością wykonania tzn. być o parametrach nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego i nie mogą mieć śladów użytkowania i uszkodzenia oraz zapewnią bezawaryjną, bezproblemową pracę materiału eksploatacyjnego w urządzeniu drukującym; 6) w przypadku zaoferowania produktów równoważnych przez Wykonawcę - kasety z tonerem nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu (pełna kompatybilność z oprogramowaniem danej drukarki, informowanie o liczbie wydrukowanych stron oraz poziomie zużycia tonera); 7) wszystkie produkty stanowiące przedmiot zamówienia wyszczególnione w Formularzu ofertowym winny być dopuszczone do obrotu na terenie UE. 8) Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt do odbioru opakowań po zużytych tuszach i tonerach z siedziby Zamawiającego w ilości nie przekraczającej ilość przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu. Odbiór zużytych opakowań powinien nastąpić w terminie nie przekraczającym 7 dni od zgłoszenia przesłanego przez Zamawiającego do Wykonawcy w formie elektronicznej lub pisemnej. Odbiór winien następować co najmniej raz w kwartale. Pierwszy odbiór nastąpi w czwartym kwartale 2016 roku, a ostatnim w pierwszym kwartale 2017 roku. 9) Zamawiający wymaga oferowania produktów oryginalnych, tzn. wyprodukowanych przez producenta tego urządzenia, do którego dany materiał jest przeznaczony lub materiałów eksploatacyjnych równoważnych pod warunkiem, że mają one nie niższe i nie gorsze parametry od oryginalnych. 10) Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w Formularzu ofertowym(podstawa prawna art. 30 ust 4 ustawy). 3. Za produkt równoważny należy uznać materiał kompatybilny ze sprzętem, do którego jest przeznaczony, o jakości i parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność tuszu/tonera, wydajność tuszu/tonera i jakości wydruku) w stosunku do typu materiału eksploatacyjnego oryginalnego. Materiał eksploatacyjny równoważny musi być, fabrycznie nowy, nieregenerowany, wyprodukowany bez naruszenia praw własnościowych i patentowych ich właścicieli lub za ich zgodą. Ponadto wydajność zaoferowanych materiałów równoważnych winna być potwierdzona certyfikatem ISO/IEC 19752 dla kaset z tonerem do monochromatycznych drukarek i kserokopiarek laserowych, ISO/IEC 19798 dla kaset z tonerem do kolorowych drukarek laserowych, a w przypadku oferowanego tuszu potwierdzona certyfikatem ISO/IEC 24711 lub ISO/IEC 24712. Wykonawca zobowiązany jest w wypadku zaoferowania produktu równoważnego do przedłożenia na etapie realizacji zamówienia na żądanie Zamawiającego powyższych certyfikatów bądź równoważnych dokumentów potwierdzających wymaganą jakość dostarczanego przedmiotu zamówienia. 4. Zamawiający podając symbol oryginalnego materiału eksploatacyjnego uznaje, że przy równoważności materiałów wymagane jest, aby materiał równoważny posiadał co najmniej takie same parametry (wydajność, pojemność) jak materiał eksploatacyjny oryginalny opisany poprzez podanie symbolu w Załącznik nr 1 do SIWZ. 5. Stosowanie materiałów równoważnych nie może naruszać warunków gwarancji urządzenia z którym dany tusz/toner jest kompatybilny. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia pełnej odpowiedzialności za uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych. Materiały eksploatacyjne równoważne muszą działać analogicznie, jak oryginalne materiały producenta urządzeń i posiadać elementy elektroniczne dające właściwe i bezbłędne komunikaty przy pracy (informacja o liczbie wydrukowanych stron oraz poziomie zużycia tuszu/tonera – o ile dotyczy) oraz nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu. 6. Do urządzeń objętych aktualnie gwarancją producenta zalecane jest zaoferowanie materiałów eksploatacyjnych producenta sprzętu. 7. W przypadku uszkodzenia urządzenia (drukarki, kserokopiarki) którego przyczyną będzie użycie dostarczonych materiałów eksploatacyjnych, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu kosztów naprawy urządzenia lub naprawy w autoryzowanym serwisie producenta, a w przypadku takiej konieczności – zwrotu kosztów zleconej przez Zamawiającego ekspertyzy rzeczoznawcy (w terminie 21 dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia). 8. Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia o terminie przydatności nadanym przez Wykonawcę na okres nie krótszy niż 18 miesiące od dnia protokolarnego przyjęcia dostawy. 9. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego winien złożyć oświadczenie, że „oferuje produkty równoważne” wraz z określeniem pozycji asortymentu, których powyższe dotyczy oraz jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ (podstawa prawna art. 30 ust. 5 Ustawy) i w niniejszym Rozdziale, poprzez złożenie: a) Oświadczenia, że Wykonawca oferuje produkty równoważne w stosunku do wymagań zawartych w Formularzu ofertowym z podaniem nazwy producenta produktu równoważnego w treści Załącznika nr 5 do SIWZ; b) Oświadczenie Wykonawcy lub producenta, że parametry techniczne i jakościowe oferowanych przez niego materiałów eksploatacyjnych są równoważne do materiałów eksploatacyjnym wymienionych przez Zamawiającego w Formularzu ofertowym, złożonego w treści Załącznika nr 5 do SIWZ. Powyższe dokumenty wymagane są na potwierdzenie że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ (Podstawa: § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia; Dz. U. z 2016, poz. 1126). Udowodnienie równoważności leży po stronie Wykonawcy. W przypadku gdy Wykonawca nie załączy oświadczenia jak powyżej przyjmuje się, że zaoferowane przez niego materiały są oryginalnymi. 10. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia określają Ogólne Warunki Umowy.


II.5) Główny kod CPV:
30125110-5

Dodatkowe kody CPV:
30192113-6, 30124300-7, 30124000-4, 30192320-0,

II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w dniach: 14


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z Wykonawców nie może podlegać wykluczeniu w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia np. łącząc się w konsorcja albo tworząc spółki cywilne. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W przypadku, o którym mowa Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo uprawniające do wykonywania określonych czynności w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w formie oryginału pełnomocnictwa do działania innych/ej osób/y w jego imieniu lub notarialnie poświadczoną kopię pełnomocnictwa. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy – art. 36a ust. 1 ustawy PZP. W przypadku gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy winien w oświadczeniu składanym wraz z ofertą (art. 25a ust.1 p.z.p.) – Załącznik nr 3 do SIWZ - wskazać części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (art. 36b ust 1 p.z.p.) oraz firmy tych podwykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca nie wskaże części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom Zamawiający uzna, że całość zamówienia Wykonawca wykona samodzielnie. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Zamawiający nie wymaga osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca wskazuje dane w zakresie, o którym mowa powyżej w treści oświadczenia – Załącznik nr 3 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od Wykonawców składających ofertę wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 5.500,00 zł. 2. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na cały okres związania ofertą. 3. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b Ustawy. Oferta Wykonawcy, który odmówi wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą podlega odrzuceniu z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7a Ustawy. 4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359). 5. W przypadku wniesienia wadium w formie określonej w ust. 4 pkt. 2-5, z jej treści powinno wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego (w terminie związania ofertą) zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. 6. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: NBP ODDZIAŁ OKRĘGOWY W BYDGOSZCZY 25 1010 1078 0105 5913 9120 0000 W przypadku, gdy Wykonawca załącza do składanej oferty dowód wpłaty wadium wówczas Zamawiający zaleca złożenie go w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub inną/e osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert). 7. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych, poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ust. 4 pkt 2-5, należy: zdeponować w formie oryginału w kasie Zamawiającego – budynek nr 20 pokój nr 1 przed upływem terminu do składania ofert (Zamawiający dopuszcza przesłanie oryginału dokumentu za pośrednictwem poczty, dokument należy przesłać na adres Zamawiającego z dopiskiem „KASA” – numer sprawy), natomiast kopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub inną/e osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy zaleca się załączyć do składanej oferty (Kasa czynna jest: od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 –13.00). lub dołączyć oryginał dokumentu do oferty. 8. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać: nazwę przedmiotu zamówienia, numer sprawy oraz numer rachunku (dotyczy formy pieniężnej), na który należy zwrócić wadium. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy. 10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 Ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (ZNWU). 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na pisemny wniosek Wykonawcy (osoby upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy), który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a Ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 15. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP (art. 46 oraz art. 148 Ustawy).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
cena oferty 40
rodzaj materiałów eksploatacyjnych 60


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
nie

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w okolicznościach i przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 3, pkt. 5, pkt. 6 Ustawy.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 27/10/2016, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Kopertę należy opisać hasłem: OFERTA PRZETARGOWA: „DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ AKCESORIÓW DO DRUKAREK I MASZYN BIUROWYCH – sprawa numer 93/2016 nie otwierać do dnia 27.10.2016 r. do godziny 11.00. Na kopercie umieścić należy w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu nazwę Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi). Brak prawidłowego oznakowania może spowodować uznanie przez Zamawiającego otrzymania zwykłej korespondencji nie stanowiącej oferty w postępowaniu. Wykonawca dla zachowania terminu składania ofert winien uwzględnić czas niezbędny na wystawienie przez osobę pełniącą służbę w biurze przepustek, przepustki upoważniającej do wejścia do kancelarii Zamawiającego oraz czas niezbędny na przejście do kancelarii i złożenie oferty.Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek nr 18, pom. 02, poziom kondygnacyjny „-1” - w dniu 27.10.2016 r. o godz. 11.00.
Ogłoszenie nr 329561 - 2016 z dnia 2016-10-24 r.
Grudziądz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer:
327021

Data:
19/10/2016
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
13 Wojskowy Oddział Gospodarczy, Krajowy numer identyfikacyjny 34090727700000, ul. ul. Czwartaków  3, 86300   Grudziądz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 261 48 32 90, 261 48 32 00, e-mail przetargi@13wog.pl, faks 261 48 32 22.
Adres strony internetowej (url): www.13wog.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.2)

W ogłoszeniu jest:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 27/10/2016, godzina: 10:30,

W ogłoszeniu powinno być:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 09/11/2016, godzina: 09:30,


Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji:
IV

Punkt:
6.6)

W ogłoszeniu jest:
Kopertę należy opisać hasłem: OFERTA PRZETARGOWA: „DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ AKCESORIÓW DO DRUKAREK I MASZYN BIUROWYCH – sprawa numer 93/2016 nie otwierać do dnia 27.10.2016 r. do godziny 11.00. Na kopercie umieścić należy w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu nazwę Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi). Brak prawidłowego oznakowania może spowodować uznanie przez Zamawiającego otrzymania zwykłej korespondencji nie stanowiącej oferty w postępowaniu. Wykonawca dla zachowania terminu składania ofert winien uwzględnić czas niezbędny na wystawienie przez osobę pełniącą służbę w biurze przepustek, przepustki upoważniającej do wejścia do kancelarii Zamawiającego oraz czas niezbędny na przejście do kancelarii i złożenie oferty.Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek nr 18, pom. 02, poziom kondygnacyjny „-1” - w dniu 27.10.2016 r. o godz. 11.00.

W ogłoszeniu powinno być:
Kopertę należy opisać hasłem: OFERTA PRZETARGOWA: „DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ AKCESORIÓW DO DRUKAREK I MASZYN BIUROWYCH – sprawa numer 93/2016 nie otwierać do dnia 09.11.2016 r. do godziny 10.00. Na kopercie umieścić należy w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu nazwę Wykonawcy i jego adres zgodnie z danymi rejestrowymi (ewidencyjnymi). Brak prawidłowego oznakowania może spowodować uznanie przez Zamawiającego otrzymania zwykłej korespondencji nie stanowiącej oferty w postępowaniu. Wykonawca dla zachowania terminu składania ofert winien uwzględnić czas niezbędny na wystawienie przez osobę pełniącą służbę w biurze przepustek, przepustki upoważniającej do wejścia do kancelarii Zamawiającego oraz czas niezbędny na przejście do kancelarii i złożenie oferty.Jawne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek nr 18, pom. 02, poziom kondygnacyjny „-1” - w dniu 09.11.2016 r. o godz. 10.00.

Ogłoszenie nr 356433 - 2016 z dnia 2016-12-01 r.
Grudziądz: DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ AKCESORIÓW DO DRUKAREK I MASZYN BIUROWYCH - sprawa nr 93/2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programuZamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 327021-2016


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 329561-2016

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
13 Wojskowy Oddział Gospodarczy, krajowy numer identyfikacyjny 34090727700000, ul. ul. Czwartaków  3, 86300   Grudziądz, państwo Polska, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 261 48 32 90, 261 48 32 00, faks 261 48 32 22, e-mail przetargi@13wog.pl
Adres strony internetowej (URL): www.13wog.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka Budżetowa Sektora Finansów Publicznych - wojsko

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ AKCESORIÓW DO DRUKAREK I MASZYN BIUROWYCH - sprawa nr 93/2016

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

93/2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów eksploatacyjnych, drukujących i czyszczących do urządzeń oraz pojemników i głowic. 2. Opis przedmiotu zamówienia: 1) wszystkie dostarczone materiały eksploatacyjne muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad technicznych i prawnych, nieużywane, wyprodukowane najpóźniej w bieżącym roku, dopuszczone do obrotu oraz w pierwszym gatunku. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów lub pełnowartościowych komponentów z odzysku, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, nazwą producenta, symbolem produktu i terminem przydatności do użytku, posiadające wszelkie zabezpieczenia szczelności zbiorników z tonerem i tuszem. 2) kaseta z tonerem oraz tuszem jak i każda część wchodząca w jej skład nie może mieć śladów poprzedniego używania i uszkodzenia, nie może być regenerowana oraz prefabrykowana oraz musi pochodzić z bieżącej produkcji. Natomiast Zamawiający dopuszcza, aby użyte do produkcji przedmiotu zamówienia ,,nowe elementy” powstały w procesie recyklingu. 3) Zamawiający nie dopuszcza materiałów eksploatacyjnych tuszy i tonerów, posiadających pojemności startowe. 4) każdy materiał eksploatacyjny winien posiadać oryginalne i fabrycznie zamknięte zewnętrzne kartonowe opakowanie zawierające logo i nazwę producenta, opis zawartości i oznaczenie numerem katalogowym produktu (symbolem) umożliwiający jednoznaczną identyfikację producenta oraz modelu materiału eksploatacyjnego (oznaczenia powinny być umieszczone na opakowaniach zewnętrznych oraz bezpośrednio na kasecie z tonerem oraz tuszem) i posiadać listę kompatybilności (typ drukarek, faksów, urządzeń wielofunkcyjnych, do stosowania w których są przeznaczone). Dodatkowo materiały eksploatacyjne powinny być fabrycznie opakowane bezpośrednio w sposób chroniący kasetę z tonerem oraz tusz po wyjęciu z opakowania zewnętrznego (opakowania wewnętrzne). Opakowania jednostkowe przedmiotu zamówienia powinny posiadać nienaruszone cechy pierwotnego opakowania, winny być oznakowane w języku polskim oraz zawierać co najmniej informacje: numer katalogowy, termin ważności / przydatności do użycia; Każda kaseta z tonerem i tuszem powinna być wyposażona w zabezpieczenia umożliwiające rozpoznanie czy materiał eksploatacyjny był otwierany/używany. 5) materiały eksploatacyjne powinny być wolne od wad technicznych i charakteryzować się dobrą jakością wykonania tzn. być o parametrach nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego i nie mogą mieć śladów użytkowania i uszkodzenia oraz zapewnią bezawaryjną, bezproblemową pracę materiału eksploatacyjnego w urządzeniu drukującym; 6) w przypadku zaoferowania produktów równoważnych przez Wykonawcę - kasety z tonerem nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu (pełna kompatybilność z oprogramowaniem danej drukarki, informowanie o liczbie wydrukowanych stron oraz poziomie zużycia tonera); 7) wszystkie produkty stanowiące przedmiot zamówienia wyszczególnione w Formularzu ofertowym winny być dopuszczone do obrotu na terenie UE. 8) Wykonawca jest zobowiązany we własnym zakresie i na własny koszt do odbioru opakowań po zużytych tuszach i tonerach z siedziby Zamawiającego w ilości nie przekraczającej ilość przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu. Odbiór zużytych opakowań powinien nastąpić w terminie nie przekraczającym 7 dni od zgłoszenia przesłanego przez Zamawiającego do Wykonawcy w formie elektronicznej lub pisemnej. Odbiór winien następować co najmniej raz w kwartale. Pierwszy odbiór nastąpi w czwartym kwartale 2016 roku, a ostatnim w pierwszym kwartale 2017 roku. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia pełnej odpowiedzialności za uszkodzenie sprzętu spowodowane użyciem zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych. Materiały eksploatacyjne równoważne muszą działać analogicznie, jak oryginalne materiały producenta urządzeń i posiadać elementy elektroniczne dające właściwe i bezbłędne komunikaty przy pracy (informacja o liczbie wydrukowanych stron oraz poziomie zużycia tuszu/tonera – o ile dotyczy) oraz nie mogą powodować ograniczeń funkcji i możliwości opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu. 6. Do urządzeń objętych aktualnie gwarancją producenta zalecane jest zaoferowanie materiałów eksploatacyjnych producenta sprzętu. 7. W przypadku uszkodzenia urządzenia (drukarki, kserokopiarki) którego przyczyną będzie użycie dostarczonych materiałów eksploatacyjnych, Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu kosztów naprawy urządzenia lub naprawy w autoryzowanym serwisie producenta, a w przypadku takiej konieczności – zwrotu kosztów zleconej przez Zamawiającego ekspertyzy rzeczoznawcy (w terminie 21 dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 30125110-5
Dodatkowe kody CPV: 30192113-6, 30124300-7, 30124000-4, 30192320-0
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów


III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR:
1  
NAZWA:
DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ AKCESORIÓW DO DRUKAREK I MASZYN BIUROWYCH
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29/11/2016

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
284541.35

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
9
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
7

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław Ryciak Maciej,  ,  {Dane ukryte},  04-667,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
272298.63

Oferta z najniższą ceną/kosztem
176548.81
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
476464.55

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.


IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Adres: ul. Czwartaków 3, 86-300 Grudziądz
woj. kujawsko-pomorskie
Dane kontaktowe: email: 13wog.przetargi@ron.mil.pl
tel: 261 48 32 90, 261 48 32 00
fax: 261 48 32 22
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-10-26
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 32702120160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-10-18
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 40%
WWW ogłoszenia: www.13wog.pl
Informacja dostępna pod: www.13wog.pl
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30192113-6 Wkłady drukujące
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH ORAZ AKCESORIÓW DO DRUKAREK I MASZYN BIUROWYCH JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław Ryciak Maciej
Warszawa
2016-12-01 272 298,00