Kraków: Dostawa tonerów i kaset barwiących do urzadzeń drukujących


Numer ogłoszenia: 327139 - 2011; data zamieszczenia: 12.12.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków , ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4231565, faks 012 4231076, 4231565.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  onkologia.krakow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa tonerów i kaset barwiących do urzadzeń drukujących.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów i kaset barwiących do urządzeń drukujących. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dodatkowymi wymaganiami znajduje się w załączniku nr 1a do specyfikacji.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.12-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Wypełniony i podpisany załącznik nr 1 i 1a;


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
onkologia.krakow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
siedzibie Zamawiającego.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.12.2011 godzina 12:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego pokój nr Centrum Onkologii Oddział w Krakowie, Sekretariat Dyrektora ds. Administracyjno- Technicznych.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Kraków: Dostawa tonerów i kaset barwiących do urzadzeń drukujących


Numer ogłoszenia: 14565 - 2012; data zamieszczenia: 16.01.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 327139 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie Oddział Kraków, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, woj. małopolskie, tel. 012 4231565, faks 012 4231076, 4231565.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: instytut badawczy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa tonerów i kaset barwiących do urzadzeń drukujących.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów i kaset barwiących do urządzeń drukujących. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z dodatkowymi wymaganiami znajduje się w załączniku nr 1a do specyfikacji.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.12-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.01.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
8.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 223427,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  206733,48


 • Oferta z najniższą ceną:
  206733,48
  / Oferta z najwyższą ceną:
  258830,14


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: z5zampub@cyfronet.pl
tel: 124 231 565
fax: 012 4231076, 4231565
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-12-19
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 32713920110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-12-11
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: onkologia.krakow.pl
Informacja dostępna pod: siedzibie Zamawiającego
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30192112-9 Głowice barwiące do maszyn drukujących
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa tonerów i kaset barwiących do urzadzeń drukujących JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2012-01-16 206 733,00