Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Organizacja XIV Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej w dniach od 07.11.2010 r. do 21.11.2010 r.


Numer ogłoszenia: 327492 - 2010; data zamieszczenia: 11.10.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Usługi

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77 , strona internetowa http://www.uml.lodz.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Organizacja XIV Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej w dniach od 07.11.2010 r. do 21.11.2010 r..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Organizacja XIV Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej w dniach od 07.11.2010 r. do 21.11.2010 r..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
92.31.20.00-1.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Zastosowanie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. c - Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę w przypadku udzielenia zamówienia w zakresie działalności twórczej i artystycznej. XIV Festiwal Kultury Chrześcijańskiej składa się z koncertów, spektakli, recitali i wystaw. Pomysłodawcą i jedynym jego realizatorem w Polsce jest Europejskie Centrum Kultury LOGOS w Łodzi. Festiwal Kultury Chrześcijańskiej odbędzie się już po raz czternasty, jego organizator jako jedyny organizuje tę imprezę i jest jedynym przedstawicielem artystów biorących udział w Festiwalu podczas jego trwania. W trakcie Festiwalu zostanie zaprezentowany m.in.: wernisaż - wystawa malarstwa prof. Stanisława Rodzińskiego. Ponadto mieszkańcy Łodzi będą mieli okazję zobaczyć spektakl Don Kichot uleczony Teatru Witkacego z Zakopanego, posłuchać Weroniki Schreiber - Kadlubkiewicz, Pawła Kaczmarczyka Audiofeeling Band, zespołu Sakala Brothers z Zambii. Ze względu na tradycję, rangę i znaczenie wydarzenia artystycznego, jakim jest ww. Festiwal, dla promocji kultury w Łodzi i jej artystycznego wizerunku wskazane jest zorganizowanie powyższego wydarzenia. Profesjonalna i atrakcyjna promocja, a także obecność we wszelkiego rodzaju mediach sprawiają, że Festiwal Kultury Chrześcijańskiej od wielu lat jest rozpoznawalną i oczekiwaną imprezą kulturalną w Łodzi nierozerwalnie związaną z jego organizatorem - Europejskim Centrum Kultury Logos.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Europejskie Centrum Kultury LOGOS, ul. M. Skłodowskiej-Curie 22, 90-571 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


Łódź: Organizacja XIV Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej w dniach od 07.11.2010 r. do 21.11.2010 r


Numer ogłoszenia: 360642 - 2010; data zamieszczenia: 08.11.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 327492 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Organizacja XIV Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej w dniach od 07.11.2010 r. do 21.11.2010 r.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Organizacja XIV Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej w dniach od 07.11.2010 r. do 21.11.2010 r.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
92.31.20.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Europejskie Centrum Kultury LOGOS, ul. M. Skłodowskiej - Curie 22, 90-571 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 163934,43 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  200000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  200000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  200000,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Zastosowanie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. c - Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki jeżeli usługi mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę w przypadku udzielenia zamówienia w zakresie działalności twórczej i artystycznej. XIV Festiwal Kultury Chrześcijańskiej składa się z koncertów, spektakli, recitali i wystaw. Pomysłodawcą i jedynym jego realizatorem w Polsce jest Europejskie Centrum Kultury LOGOS w Łodzi. Festiwal Kultury Chrześcijańskiej odbędzie się już po raz czternasty, jego organizator jako jedyny organizuje tę imprezę i jest jedynym przedstawicielem artystów biorących udział w Festiwalu podczas jego trwania. W trakcie Festiwalu zostanie zaprezentowany m.in.: wernisaż - wystawa malarstwa prof. Stanisława Rodzińskiego. Ponadto mieszkańcy Łodzi będą mieli okazję zobaczyć spektakl Don Kichot uleczony Teatru Witkacego z Zakopanego, posłuchać Weroniki Schreiber - Kadlubkiewicz, Pawła Kaczmarczyka Audiofeeling Band, zespołu Sakala Brothers z Zambii. Ze względu na tradycję, rangę i znaczenie wydarzenia artystycznego, jakim jest ww. Festiwal, dla promocji kultury w Łodzi i jej artystycznego wizerunku wskazane jest zorganizowanie powyższego wydarzenia. Profesjonalna i atrakcyjna promocja, a także obecność we wszelkiego rodzaju mediach sprawiają, że Festiwal Kultury Chrześcijańskiej od wielu lat jest rozpoznawalną i oczekiwaną imprezą kulturalną w Łodzi nierozerwalnie związaną z jego organizatorem - Europejskim Centrum Kultury Logos.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 32749220100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-10-11
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.uml.lodz.pl/
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
92312000-1 Usługi artystyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Organizacja XIV Festiwalu Kultury Chrześcijańskiej w dniach od 07.11.2010 r. do 21.11.2010 r Europejskie Centrum Kultury LOGOS
ul. M. Skłodowskiej - Curie 22, 90-571 Łódź, woj. łódzkie
2010-11-10 200 000,00