Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ

TI Tytuł PL-Warszawa: Usługi pielęgnacji drzew
ND Nr dokumentu 327497-2011
PD Data publikacji 19/10/2011
OJ Dz.U. S 201
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
DS Dokument wysłany 14/10/2011
DT Termin 24/11/2011
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 77211500 - Usługi pielęgnacji drzew
OC Pierwotny kod CPV 77211500 - Usługi pielęgnacji drzew
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

19/10/2011    S201    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Warszawa: Usługi pielęgnacji drzew

2011/S 201-327497

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Osoba do kontaktów: Piotr Antosiewicz
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdw.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z podziałem na 23 zadania” - nr postępowania 146/11.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Pobocza dróg wojewódzkich.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Cena wykonania usługi powinna obejmować:
— oznakowanie robót,
— roboty przygotowawcze,
— uzgodnienie sposobu i zabezpieczenie linii napowietrznych,
— zabezpieczenie linii napowietrznych i innych obiektów w rejonie robót,
— wycinka krzaków i gałęzi.
1. Opis podziału na części:
Część nr 1.
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rejonie Drogowym Gostynin – Płock Obwód Drogowy Gostynin.
Część nr 2.
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rejonie Drogowym Gostynin – Płock Obwód Drogowy w Sannikach.
Część nr 3.
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rejonie Drogowym Gostynin – Płock Obwód Drogowy w Bielsku.
Część nr 4.
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rejonie Drogowym w Ciechanowie Obwód Drogowy w Grudusku.
Część nr 5.
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rejonie Drogowym w Ciechanowie Obwód Drogowy w Żurominie.
Część nr 6.
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rejonie Drogowym w Ciechanowie Obwód Drogowy w Ciechanowie.
Część nr 7.
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rejonie Drogowym w Grodzisku Mazowieckim Obwód Drogowy w Grodzisku Mazowieckim.
Część nr 8.
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rejonie Drogowym w Grodzisku Mazowieckim Obwód Drogowy w Łazach.
Część nr 9.
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rejonie Drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki Obwód Drogowy w Nowym Dworze Mazowieckim.
Część nr 10.
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rejonie Drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki Obwód Drogowy w Nasielsku.
Część nr 11.
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rejonie Drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki Obwód Drogowy w Wołominie nr 3.
Część nr 12.
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rejonie Drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki Obwód Drogowy w Wołominie nr 4.
Część nr 13.
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rejonie Drogowym w Węgrowie Obwód Drogowy w Siedlcach.
Część nr 14.
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rejonie Drogowym w Węgrowie Obwód Drogowy w Węgrowie.
Część nr 15.
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rejonie Drogowym w Węgrowie Obwód Drogowy w Kosowie Lackim.
Część nr 16.
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rejonie Drogowym w Radomiu Obwód Drogowy w Potworowie.
Część nr 17.
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rejonie Drogowym w Radomiu Obwód Drogowy w Nowym Mieście Nad Pilicą.
Część nr 18.
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich W Rejonie Drogowym W Radomiu Obwód Drogowy W Siczkach.
Część nr 19.
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rejonie Drogowym w Radomiu Obwód Drogowy w Radomiu.
Część nr 20.
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rejonie Drogowym Otwock - Piaseczno Obwód Drogowy w Otwocku.
Część nr 21.
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rejonie Drogowym Otwock - Piaseczno Obwód Drogowy w Maciejowicach.
Część nr 22.
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rejonie Drogowym Otwock - Piaseczno Obwód Drogowy w Piasecznie.
Część nr 23.
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rejonie Drogowym Otwock - Piaseczno Obwód Drogowy w Warce.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77211500

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 859 969,39 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rejonie Drogowym Gostynin – Płock Obwód Drogowy Gostynin.
1)Krótki opis
Cena wykonania usługi powinna obejmować:
— oznakowanie robót,
— roboty przygotowawcze,
— uzgodnienie sposobu i zabezpieczenie linii napowietrznych,
— zabezpieczenie linii napowietrznych i innych obiektów w rejonie robót,
— wycinka krzaków i gałęzi.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77211500

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 34 987,25 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rejonie Drogowym Gostynin – Płock Obwód Drogowy w Sannikach
1)Krótki opis
Cena wykonania usługi powinna obejmować:
— oznakowanie robót,
— roboty przygotowawcze,
— uzgodnienie sposobu i zabezpieczenie linii napowietrznych,
— zabezpieczenie linii napowietrznych i innych obiektów w rejonie robót,
— wycinka krzaków i gałęzi.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77211500

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 82 572,48 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rejonie Drogowym Gostynin – Płock Obwód Drogowy w Bielsku.
1)Krótki opis
Cena wykonania usługi powinna obejmować:
— oznakowanie robót,
— roboty przygotowawcze,
— uzgodnienie sposobu i zabezpieczenie linii napowietrznych,
— zabezpieczenie linii napowietrznych i innych obiektów w rejonie robót,
— wycinka krzaków i gałęzi.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77211500

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 164 226,66 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rejonie Drogowym w Ciechanowie Obwód Drogowy w Grudusku
1)Krótki opis
Cena wykonania usługi powinna obejmować:
— oznakowanie robót,
— roboty przygotowawcze,
— uzgodnienie sposobu i zabezpieczenie linii napowietrznych,
— zabezpieczenie linii napowietrznych i innych obiektów w rejonie robót,
— wycinka krzaków i gałęzi.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77211500

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 70 623,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rejonie Drogowym w Ciechanowie Obwód Drogowy w Żurominie
1)Krótki opis
Cena wykonania usługi powinna obejmować:
— oznakowanie robót,
— roboty przygotowawcze,
— uzgodnienie sposobu i zabezpieczenie linii napowietrznych,
— zabezpieczenie linii napowietrznych i innych obiektów w rejonie robót,
— wycinka krzaków i gałęzi.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77211500

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 87 900,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rejonie Drogowym w Ciechanowie Obwód Drogowy w Ciechanowie
1)Krótki opis
Cena wykonania usługi powinna obejmować:
— oznakowanie robót,
— roboty przygotowawcze,
— uzgodnienie sposobu i zabezpieczenie linii napowietrznych,
— zabezpieczenie linii napowietrznych i innych obiektów w rejonie robót,
— wycinka krzaków i gałęzi.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77211500

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 35 610,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rejonie Drogowym w Grodzisku Mazowieckim Obwód Drogowy w Grodzisku Mazowieckim.
1)Krótki opis
Cena wykonania usługi powinna obejmować:
— oznakowanie robót,
— roboty przygotowawcze,
— uzgodnienie sposobu i zabezpieczenie linii napowietrznych,
— zabezpieczenie linii napowietrznych i innych obiektów w rejonie robót,
— wycinka krzaków i gałęzi.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77211500

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 94 200,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rejonie Drogowym w Grodzisku Mazowieckim Obwód Drogowy w Łazach.
1)Krótki opis
Cena wykonania usługi powinna obejmować:
— oznakowanie robót,
— roboty przygotowawcze,
— uzgodnienie sposobu i zabezpieczenie linii napowietrznych,
— zabezpieczenie linii napowietrznych i innych obiektów w rejonie robót,
— wycinka krzaków i gałęzi.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77211500

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 94 500,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rejonie Drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki Obwód Drogowy w Nowym Dworze Mazowieckim.
1)Krótki opis
Cena wykonania usługi powinna obejmować:
— oznakowanie robót,
— roboty przygotowawcze,
— uzgodnienie sposobu i zabezpieczenie linii napowietrznych,
— zabezpieczenie linii napowietrznych i innych obiektów w rejonie robót,
— wycinka krzaków i gałęzi.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77211500

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 61 597,28 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rejonie Drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki Obwód Drogowy w Nasielsku.
1)Krótki opis
Cena wykonania usługi powinna obejmować:
— oznakowanie robót,
— roboty przygotowawcze,
— uzgodnienie sposobu i zabezpieczenie linii napowietrznych,
— zabezpieczenie linii napowietrznych i innych obiektów w rejonie robót,
— wycinka krzaków i gałęzi.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77211500

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 61 597,28 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rejonie Drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki Obwód Drogowy w Wołominie nr 3.
1)Krótki opis
Cena wykonania usługi powinna obejmować:
— oznakowanie robót,
— roboty przygotowawcze,
— uzgodnienie sposobu i zabezpieczenie linii napowietrznych,
— zabezpieczenie linii napowietrznych i innych obiektów w rejonie robót,
— wycinka krzaków i gałęzi.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77211500

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 61 597,28 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rejonie Drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki Obwód Drogowy w Wołominie nr 4.
1)Krótki opis
Cena wykonania usługi powinna obejmować:
— oznakowanie robót,
— roboty przygotowawcze,
— uzgodnienie sposobu i zabezpieczenie linii napowietrznych,
— zabezpieczenie linii napowietrznych i innych obiektów w rejonie robót,
— wycinka krzaków i gałęzi.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77211500

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 61 597,28 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rejonie Drogowym w Węgrowie Obwód Drogowy w Siedlcach.
1)Krótki opis
Cena wykonania usługi powinna obejmować:
— oznakowanie robót,
— roboty przygotowawcze,
— uzgodnienie sposobu i zabezpieczenie linii napowietrznych,
— zabezpieczenie linii napowietrznych i innych obiektów w rejonie robót,
— wycinka krzaków i gałęzi.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77211500

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 104 400,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rejonie Drogowym w Węgrowie Obwód Drogowy w Węgrowie.
1)Krótki opis
Cena wykonania usługi powinna obejmować:
— oznakowanie robót,
— roboty przygotowawcze,
— uzgodnienie sposobu i zabezpieczenie linii napowietrznych,
— zabezpieczenie linii napowietrznych i innych obiektów w rejonie robót,
— wycinka krzaków i gałęzi.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77211500

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 99 000,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rejonie Drogowym w Węgrowie Obwód Drogowy w Kosowie Lackim.
1)Krótki opis
Cena wykonania usługi powinna obejmować:
— oznakowanie robót,
— roboty przygotowawcze,
— uzgodnienie sposobu i zabezpieczenie linii napowietrznych,
— zabezpieczenie linii napowietrznych i innych obiektów w rejonie robót,
— wycinka krzaków i gałęzi.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77211500

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 25 200,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rejonie Drogowym w Radomiu Obwód Drogowy w Potworowie.
1)Krótki opis
Cena wykonania usługi powinna obejmować:
— oznakowanie robót,
— roboty przygotowawcze,
— uzgodnienie sposobu i zabezpieczenie linii napowietrznych,
— zabezpieczenie linii napowietrznych i innych obiektów w rejonie robót,
— wycinka krzaków i gałęzi.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77211500

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 44 913,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rejonie Drogowym w Radomiu Obwód Drogowy w Nowym Mieście Nad Pilicą.
1)Krótki opis
Cena wykonania usługi powinna obejmować:
— oznakowanie robót,
— roboty przygotowawcze,
— uzgodnienie sposobu i zabezpieczenie linii napowietrznych,
— zabezpieczenie linii napowietrznych i innych obiektów w rejonie robót,
— wycinka krzaków i gałęzi.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77211500

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 185 316,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rejonie Drogowym w Radomiu Obwód Drogowy w Siczkach.
1)Krótki opis
Cena wykonania usługi powinna obejmować:
— oznakowanie robót,
— roboty przygotowawcze,
— uzgodnienie sposobu i zabezpieczenie linii napowietrznych,
— zabezpieczenie linii napowietrznych i innych obiektów w rejonie robót,
— wycinka krzaków i gałęzi.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77211500

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 17 274,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rejonie Drogowym w Radomiu Obwód Drogowy w Radomiu.
1)Krótki opis
Cena wykonania usługi powinna obejmować:
— oznakowanie robót,
— roboty przygotowawcze,
— uzgodnienie sposobu i zabezpieczenie linii napowietrznych,
— zabezpieczenie linii napowietrznych i innych obiektów w rejonie robót,
— wycinka krzaków i gałęzi.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77211500

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 154 436,40 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rejonie Drogowym Otwock - Piaseczno Obwód Drogowy w Otwocku.
1)Krótki opis
Cena wykonania usługi powinna obejmować:
— oznakowanie robót,
— roboty przygotowawcze,
— uzgodnienie sposobu i zabezpieczenie linii napowietrznych,
— zabezpieczenie linii napowietrznych i innych obiektów w rejonie robót,
— wycinka krzaków i gałęzi.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77211500

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 45 600,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21 Nazwa: Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rejonie Drogowym Otwock - Piaseczno Obwód Drogowy w Maciejowicach.
1)Krótki opis
Cena wykonania usługi powinna obejmować:
— oznakowanie robót,
— roboty przygotowawcze,
— uzgodnienie sposobu i zabezpieczenie linii napowietrznych,
— zabezpieczenie linii napowietrznych i innych obiektów w rejonie robót,
— wycinka krzaków i gałęzi.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77211500

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 114 600,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22 Nazwa: Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rejonie Drogowym Otwock - Piaseczno Obwód Drogowy w Piasecznie.
1)Krótki opis
Cena wykonania usługi powinna obejmować:
— oznakowanie robót,
— roboty przygotowawcze,
— uzgodnienie sposobu i zabezpieczenie linii napowietrznych,
— zabezpieczenie linii napowietrznych i innych obiektów w rejonie robót,
— wycinka krzaków i gałęzi.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77211500

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 79 321,50 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23 Nazwa: Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rejonie Drogowym Otwock - Piaseczno Obwód Drogowy w Warce
1)Krótki opis
Cena wykonania usługi powinna obejmować:
— oznakowanie robót,
— roboty przygotowawcze,
— uzgodnienie sposobu i zabezpieczenie linii napowietrznych,
— zabezpieczenie linii napowietrznych i innych obiektów w rejonie robót,
— wycinka krzaków i gałęzi.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77211500

3)Wielkość lub zakres
Szacunkowa wartość bez VAT: 78 900,00 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
I. Wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości:
— dla części 1: 466 PLN słownie: czterysta sześćdziesiąt sześć złotych,
— dla części 2: 1 100 PLN słownie: jeden tysiąc sto złotych,
— dla części 3: 2 189 PLN słownie: dwa tysiące sto osiemdziesiąt dziewięć złotych,
— dla części 4: 940 PLN słownie: dziewięćset czterdzieści złotych,
— dla części 5: 1 172 PLN słownie: jeden tysiąc sto siedemdziesiąt dwa złote,
— dla części 6: 474 PLN słownie: czterysta siedemdziesiąt cztery złote,
— dla części 7: 1 256 PLN słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt sześć złotych,
— dla części 8: 1 260 PLN słownie: jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt złotych,
— dla części 9: 821 PLN słownie: osiemset dwadzieścia jeden złotych,
— dla części 10: 821 PLN słownie: osiemset dwadzieścia jeden złotych,
— dla części 11: 821 PLN słownie: osiemset dwadzieścia jeden złotych,
— dla części 12: 821 PLN słownie: osiemset dwadzieścia jeden złotych,
— dla części 13: 1 392 PLN słownie: jeden tysiąc trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote,
— dla części 14: 1 320 PLN słownie: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia złotych,
— dla części 15: 336 PLN słownie: trzysta trzydzieści sześć złotych,
— dla części 16: 598 PLN słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych,
— dla części 17: 2 470 PLN słownie: dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt złotych,
— dla części 18: 230 PLN słownie: dwieście trzydzieści złotych,
— dla części 19: 2 059 PLN słownie: dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć złotych,
— dla części 20: 608 PLN słownie: sześćset osiem złotych,
— dla części 21: 1 528 PLN słownie: jeden tysiąc pięćset dwadzieścia osiem złotych,
— dla części 22: 1 057 PLN słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt siedem złotych,
— dla części 23: 1 052 PLN słownie: jeden tysiąc pięćdziesiąt dwa złote.
2. Wadium może być wniesione w następujących formach:
— pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy nr 25 1050 1025 1000 0023 2544 7569,
— poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowych lub gwarancji ubezpieczeniowych należy złożyć w oryginale w siedzibie Zamawiającego – w Kancelarii ogólnej.
4. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert
5. Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie Zamawiającego.
6. Dyspozycję w zakresie zwrotu wszystkim Wykonawcom wniesionego wadium Zamawiający przekaże niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy.
7. Jeżeli przed upływem terminu składania ofert Wykonawca wycofa się z przetargu, Zamawiający dokona zwrotu wadium w terminie 5-ciu dni od daty pisemnego zawiadomienia o wycofaniu się.
8. Wykonawca, który nie wniesie wadium na zasadach określonych w SIWZ zostanie wykluczony z postępowania.
II Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości umowy brutto.
2. Zabezpieczenie może być wniesione:
1) w pieniądzu na rachunek bankowy nr 25 1050 1025 1000 0023 2544 7569,
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy powinno obejmować okres od dnia podpisania umowy do dnia odbioru ostatecznego zamówienia.
4. Zabezpieczenie, o którym mowa w punkcie 8.3. podlega akceptacji Zamawiającego przed podpisaniem umowy – w tym celu wzór gwarancji Wykonawca powinien dostarczyć Zamawiającemu w terminie 5 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze jego oferty, jako najkorzystniejszej.
5. W przypadku niezaakceptowania przez Zamawiającego wzoru gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia nowej gwarancji, lub wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, zgodnie z punktem 8.2. ust. 1), najpóźniej w dniu podpisania Umowy.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie spełni wymogów zawartych w pkt 8.4. i 8.5. Umowa nie zostanie zawarta, a zgodnie z art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający będzie miał prawo do ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert.
7. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zabezpieczać będzie zapłatę Zamawiającemu za wszelkie straty w rezultacie niepełnego i niewłaściwego wywiązania się Wykonawcy z obowiązków wynikających z Umowy.
8. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do zapewnienia, że Wykonawca:
a) wykona Zamówienie zgodnie z Częścią III SIWZ,
b) ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową i techniczną dostarczonych materiałów za pomocą, których realizowano usługę,
c) dotrzyma wszystkich pozostałych warunków umowy.
9. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, tj. po zakończeniu całości usługi.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Rozliczenie odbędzie się jedną fakturą końcową wystawioną po zakończeniu całości usług i po dokonaniu odbioru ostatecznego Zamówienia.
2. Płatność za wykonanie Zamówienia nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury końcowej wystawionej na podstawie protokołu ostatecznego odbioru Zamówienia.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
— posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu nalezy załączyć do oferty:
1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
2. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
3. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy;
4. aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
5. aktualne zaświadczenie z właściwego oddziału ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
6. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
7. aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczącego niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5 – 8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przez notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
Zamawiający prosi o ułożenie i zszycie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 3, 4, 5, oraz pkt. 7 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 7., składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: nie

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
146/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
24.11.2011 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 24.11.2011 - 10:30

Miejscowość:

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, sala konferencyjna nr 208.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Wymagany termin realizacji Zamówienia: do dnia 16.4.2012 r.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6ustawy Pzp do wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni oddnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się wterminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nieprzesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż:
1) w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniuzamówienia;
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
14.10.2011
TI Tytuł PL-Warszawa: Usługi pielęgnacji drzew
ND Nr dokumentu 95546-2012
PD Data publikacji 24/03/2012
OJ Dz.U. S 59
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji R - Agencja/Biuro regionalne lub lokalne
DS Dokument wysłany 21/03/2012
NC Zamówienie 4 - Zamówienie publiczne na usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Udzielenie zamówienia
RP Legislacja 5 - Unia Europejska, z udziałem krajów GPA
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 77211500 - Usługi pielęgnacji drzew
OC Pierwotny kod CPV 77211500 - Usługi pielęgnacji drzew
IA Adres internetowy (URL) www.mzdw.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

24/03/2012    S59    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Warszawa: Usługi pielęgnacji drzew

2012/S 59-095546

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14
Osoba do kontaktów: Anna Goebel
00-048 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 222449000
E-mail: przetargi@mzdw.pl
Faks: +48 222449013

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.mzdw.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Agencja/urząd regionalny lub lokalny
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Budownictwo i obiekty komunalne
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich z podziałem na 23 zadania” - nr postępowania 146/11.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: pobocza dróg wojewódzkich.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Wykonanie usługi powinno obejmować:
— oznakowanie robót,
— roboty przygotowawcze,
— uzgodnienie sposobu i zabezpieczenie linii napowietrznych,
— zabezpieczenie linii napowietrznych i innych obiektów w rejonie robót,
— wycinka krzaków i gałęzi.
1. Opis podziału na części:
Część nr 1.
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym Gostynin – Płock Obwód Drogowy Gostynin.
Część nr 2.
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym Gostynin – Płock Obwód Drogowy w Sannikach.
Część nr 3.
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym Gostynin – Płock Obwód Drogowy w Bielsku.
Część nr 4.
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym w Ciechanowie Obwód Drogowy w Grudusku.
Część nr 5.
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym w Ciechanowie Obwód Drogowy w Żurominie.
Część nr 6.
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym w Ciechanowie Obwód Drogowy w Ciechanowie.
Część nr 7.
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym w Grodzisku Mazowieckim Obwód Drogowy w Grodzisku Mazowieckim.
Część nr 8.
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym w Grodzisku Mazowieckim Obwód Drogowy w Łazach.
Część nr 9.
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki Obwód Drogowy w Nowym DworzeMazowieckim.
Część nr 10.
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki Obwód Drogowy w Nasielsku.
Część nr 11.
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki Obwód Drogowy w Wołominie nr 3.
Część nr 12.
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki Obwód Drogowy w Wołominie nr 4.
Część nr 13.
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym w Węgrowie Obwód Drogowy w Siedlcach.
Część nr 14.
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym w Węgrowie Obwód Drogowy w Węgrowie.
Część nr 15.
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym w Węgrowie Obwód Drogowy w Kosowie Lackim.
Część nr 16.
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym w Radomiu Obwód Drogowy w Potworowie.
Część nr 17.
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym w Radomiu Obwód Drogowy w Nowym Mieście Nad Pilicą.
Część nr 18.
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich W rejonie drogowym W Radomiu Obwód Drogowy W Siczkach.
Część nr 19.
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym w Radomiu Obwód Drogowy w Radomiu.
Część nr 20.
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym Otwock - Piaseczno Obwód Drogowy w Otwocku.
Część nr 21.
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym Otwock - Piaseczno Obwód Drogowy w Maciejowicach.
Część nr 22.
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym Otwock - Piaseczno Obwód Drogowy w Piasecznie.
Część nr 23.
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym Otwock - Piaseczno Obwód Drogowy w Warce.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77211500

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): tak
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 941 423,60 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
146/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2011/S 201-327497 z dnia 19.10.2011

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1 - Nazwa: Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym Gostynin – Płock Obwód Drogowy Gostynin.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
17.1.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 9
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PHU Gitpol Barbara Kuca
ul. Nowomiejska 9
96-100 Skierniewice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 23 324,83 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 20 703,60 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 2 - Nazwa: Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym Gostynin – Płock Obwód Drogowy w Sannikach.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
17.1.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Zakład Usług Ogrodniczych "Arbor" Marek Klikczyński
09-400 Płock
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 55 048,32 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 47 520,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 3 - Nazwa: Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym Gostynin – Płock obwód drogowy w Bielsku.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
17.3.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Drwalex Wiesław Grzyb
07-402 Lelis
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 109 484,44 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 49 766,40 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 4 - Nazwa: Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym w Ciechanowie obwód drogowy w Grudusku.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
17.1.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Piotr Stańczak, Standrew
13-214 Uzdowo
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 47 082,00 EUR
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 42 755,04 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 5 - Nazwa: Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym w Ciechanowie obwód drogowy w Żurominie.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
17.1.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Piotr Stańczak, Standrew, Wyrąb, cięcia pielęgnacyjne drzew
13-214 Uzdowo
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 58 600,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 36 769,68 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 6 - Nazwa: Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym w Ciechanowie obwód drogowy w Ciechanowie.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
17.1.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Piotr Stańczak, Standrew, Wyrąb, cięcia pielęgnacyjne drzew
Uzdowo 6
13-214
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 23 740,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 29 696,76 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 7 - Nazwa: Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym w Grodzisku Mazowieckim obwód drogowy w Grodzisku Mazowieckim.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
17.1.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Sob-Bruk Andrzej Sobieski
07-306 Brok
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 62 800,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 59 875,20 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 8 - Nazwa: Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym w Grodzisku Mazowieckim obwód drogowy w Łazach.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
17.1.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 7
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Sob-Bruk Andrzej Sobieski
Kaczkowo Stare 63A
07-306 Brok
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 63 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 61 020,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 9 - Nazwa: Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki obwód drogowy w Nowym Dworze Mazowieckim.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
17.1.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Energia – Natura Reneta Brejer
22-205 Wyryki
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 41 064,85 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 18 630,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 10 - Nazwa: Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki obwód drogowy w Nasielsku.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
17.1.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 9
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Energia – Natura Reneta Brejer
22-205 Wyryki
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 41 064,85 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 37 530,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 11 - Nazwa: Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki obwód drogowy w Wołominie nr 3.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
17.1.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 12
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Martyn Sławomir Martyniuk
ul. Bacieczki 219/25A
15-686 Białystok
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 41 064,85 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 31 428,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 12 - Nazwa: Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki obwód drogowy w Wołominie nr 4.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
17.1.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 11
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Energia – Natura Reneta Brejer
22-205 Wyryki
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 41 064,85 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 18 630,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 13 - Nazwa: Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym w Węgrowie obwód drogowy w Siedlcach.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
17.1.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 11
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Martyn Sławomir Martyniuk
ul. Bacieczki 219/25A
15-686 Białystok
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 69 600,00 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 21 924,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 14 - Nazwa: Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym w Węgrowie obwód drogowy w Węgrowie.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
17.1.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 11
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Martyn Sławomir Martyniuk
ul. Bacieczki 219/25A
15-686 Białystok
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 66 000,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 20 196,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 15 - Nazwa: Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym w Węgrowie obwód drogowy w Kosowie Lackim.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
17.1.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 9
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Drwalex Wiesław Grzyb
07-402 Lelis
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 16 800,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 9 632,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 16 - Nazwa: Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym w Radomiu obwód drogowy w Potworowie.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
17.1.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Martyn Sławomir Martyniuk
15-686 Białystok
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 29 942,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 35 627,04 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 17 - Nazwa: Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym w Radomiu obwód drogowy w Nowym Mieście nad Pilicą.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
17.1.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Martyn Sławomir Martyniuk
ul. Bacieczki 219/25A
15-686 Białystok
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 123 544,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 90 840,96 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 18 - Nazwa: Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym w Radomiu obwód drogowy w Siczkach.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
17.1.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 6
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

P.U.H. Ogrodnik Edyta Fereniec
26-600 Radom
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 11 516,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 16 291,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 19 - Nazwa: Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym w Radomiu obwód drogowy w Radomiu.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
17.1.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 8
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Martyn Sławomir Martyniuk
ul. Bacieczki 219/25A
15-686 Białystok
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 102 957,60 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 104 634,72 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 20 - Nazwa: Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym Otwock - Piaseczno obwód drogowy w Otwocku.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
17.1.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 11
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Uni-Kompleks Jacek Ponceleusz
08-441 Parysów
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 30 400,00 PLN
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 19 699,20 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 21 - Nazwa: Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym Otwock - Piaseczno obwód drogowy w Maciejowicach.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
17.1.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 11
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Martyn Sławomir Martyniuk
15-686 Białystok
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 76 400,00 EUR
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 46 321,20 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 22 - Nazwa: Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym Otwock - Piaseczno obwód drogowy w Piasecznie.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
17.1.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 9
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Mar Pil s.c. Marek Pawlik, Robert Woźniak, Adam Pastor
Wołyńce 54
08-110 Siedlce
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 52 881,00 EUR
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 58 320,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 23 - Nazwa: Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym Otwock - Piaseczno obwód drogowy w Warce.
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
17.1.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 9
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Energia – Natura Reneta Brejer
22-205 Wyryki
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 52 600,00 EUR
Bez VAT
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 63 612,00 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8,00
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
21.3.2012

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-11-24
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 32749720111
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-10-20
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 24791 ZŁ
Szacowana wartość* 826 366 PLN  -  1 239 550 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 23
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
77211500-7 Usługi pielęgnacji drzew
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym Gostynin – Płock Obwód Drogowy Gostynin. PHU Gitpol Barbara Kuca
ul. Nowomiejska 9, 96-100 Skierniewice, woj. ŁÓDZKIE
2012-01-17 20 703,00
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w Zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym Gostynin – Płock Obwód Drogowy w Sannikach. Zakład Usług Ogrodniczych "Arbor" Marek Klikczyński
, 09-400 Płock, woj. MAZOWIECKIE
2012-01-17 47 520,00
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym Gostynin – Płock obwód drogowy w Bielsku. Drwalex Wiesław Grzyb
, 07-402 Lelis, woj. MAZOWIECKIE
2012-03-17 49 766,00
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym w Ciechanowie obwód drogowy w Grudusku. Piotr Stańczak, Standrew
, 13-214 Uzdowo, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
2012-01-17 42 755,00
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym w Ciechanowie obwód drogowy w Żurominie. Piotr Stańczak, Standrew, Wyrąb, cięcia pielęgnacyjne drzew
, 13-214 Uzdowo, woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
2012-01-17 36 769,00
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym w Ciechanowie obwód drogowy w Ciechanowie. Piotr Stańczak, Standrew, Wyrąb, cięcia pielęgnacyjne drzew
Uzdowo 6, 13-214 , woj. WARMIŃSKO-MAZURSKIE
2012-01-17 29 696,00
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym w Grodzisku Mazowieckim obwód drogowy w Grodzisku Mazowieckim. Sob-Bruk Andrzej Sobieski
, 07-306 Brok, woj. MAZOWIECKIE
2012-01-17 59 875,00
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym w Grodzisku Mazowieckim obwód drogowy w Łazach. Sob-Bruk Andrzej Sobieski
Kaczkowo Stare 63A, 07-306 Brok, woj. MAZOWIECKIE
2012-01-17 61 020,00
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki obwód drogowy w Nowym Dworze Mazowieckim. Energia – Natura Reneta Brejer
, 22-205 Wyryki, woj. LUBELSKIE
2012-01-17 18 630,00
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki obwód drogowy w Nasielsku. Energia – Natura Reneta Brejer
, 22-205 Wyryki, woj. LUBELSKIE
2012-01-17 37 530,00
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki obwód drogowy w Wołominie nr 3. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Martyn Sławomir Martyniuk
ul. Bacieczki 219/25A, 15-686 Białystok, woj. PODLASKIE
2012-01-17 31 428,00
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym Wołomin – Nowy Dwór Mazowiecki obwód drogowy w Wołominie nr 4. Energia – Natura Reneta Brejer
, 22-205 Wyryki, woj. LUBELSKIE
2012-01-17 18 630,00
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym w Węgrowie obwód drogowy w Siedlcach. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Martyn Sławomir Martyniuk
ul. Bacieczki 219/25A, 15-686 Białystok, woj. PODLASKIE
2012-01-17 21 924,00
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym w Węgrowie obwód drogowy w Węgrowie. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Martyn Sławomir Martyniuk
ul. Bacieczki 219/25A, 15-686 Białystok, woj. PODLASKIE
2012-01-17 20 196,00
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym w Węgrowie obwód drogowy w Kosowie Lackim. Drwalex Wiesław Grzyb
, 07-402 Lelis, woj. MAZOWIECKIE
2012-01-17 9 632,00
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym w Radomiu obwód drogowy w Potworowie. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Martyn Sławomir Martyniuk
, 15-686 Białystok, woj. PODLASKIE
2012-01-17 35 627,00
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym w Radomiu obwód drogowy w Nowym Mieście nad Pilicą. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Martyn Sławomir Martyniuk
ul. Bacieczki 219/25A, 15-686 Białystok, woj. PODLASKIE
2012-01-17 90 840,00
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym w Radomiu obwód drogowy w Siczkach. P.U.H. Ogrodnik Edyta Fereniec
, 26-600 Radom, woj. MAZOWIECKIE
2012-01-17 16 291,00
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym w Radomiu obwód drogowy w Radomiu. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Martyn Sławomir Martyniuk
ul. Bacieczki 219/25A, 15-686 Białystok, woj. PODLASKIE
2012-01-17 104 634,00
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym Otwock - Piaseczno obwód drogowy w Otwocku. Uni-Kompleks Jacek Ponceleusz
, 08-441 Parysów, woj. MAZOWIECKIE
2012-01-17 19 699,00
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym Otwock - Piaseczno obwód drogowy w Maciejowicach. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Martyn Sławomir Martyniuk
, 15-686 Białystok, woj. PODLASKIE
2012-01-17 46 321,00
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym Otwock - Piaseczno obwód drogowy w Piasecznie. Mar Pil s.c. Marek Pawlik, Robert Woźniak, Adam Pastor
Wołyńce 54, 08-110 Siedlce, woj. MAZOWIECKIE
2012-01-17 58 320,00
Wycinka krzaków i gałęzi przy drogach wojewódzkich będących w zarządzie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w rejonie drogowym Otwock - Piaseczno obwód drogowy w Warce. Energia – Natura Reneta Brejer
, 22-205 Wyryki, woj. LUBELSKIE
2012-01-17 63 612,00