TI Tytuł Polska-Rzeszów: Produkty farmaceutyczne
ND Nr dokumentu 327596-2014
PD Data publikacji 27/09/2014
OJ Dz.U. S 186
TW Miejscowość RZESZÓW
AU Nazwa instytucji Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 24/09/2014
DT Termin 04/11/2014
NC Zamówienie 2 - Dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja Z - Nie określono
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 33600000 - Produkty farmaceutyczne
OC Pierwotny kod CPV 33600000 - Produkty farmaceutyczne
RC Kod NUTS PL325
IA Adres internetowy (URL) http://www.pcchp.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

27/09/2014    S186    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Rzeszów: Produkty farmaceutyczne

2014/S 186-327596

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
ul. Rycerska 2
Osoba do kontaktów: Magdalena Czurczak, Ewelina Szymańska
35-241 Rzeszów
POLSKA
Tel.: +48 178611421-380
E-mail: zamowienia@pcchp.pl
Faks: +48 178611429

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.pcchp.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Dostawa produktów leczniczych - Leki
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Magazyn oraz Apteka Szpitalna

Kod NUTS PL325

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych – leki zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ. Zamawiający wymaga, by oferowany przedmiot zamówienia był zgodny z SIWZ i spełniał wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
II.2.2)Informacje o opcjach
II.2.3)Informacje o wznowieniach
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych - Leki
1)Krótki opis
Leki
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych - Leki
1)Krótki opis
Leki
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych - Leki
1)Krótki opis
Leki
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych - Leki
1)Krótki opis
Dializy
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych - Leki
1)Krótki opis
Leki
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych - Leki
1)Krótki opis
Leki
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 7 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych - Leki
1)Krótki opis
Leki
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 8 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych - Leki
1)Krótki opis
Leki
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 9 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych - Leki
1)Krótki opis
Leki
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 10 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych - Leki
1)Krótki opis
Leki
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 11 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych - Leki
1)Krótki opis
Leki
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 12 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych - Leki
1)Krótki opis
Leki
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 13 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych - Leki
1)Krótki opis
Leki
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 14 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych - Leki
1)Krótki opis
Leki
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 15 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych - Leki
1)Krótki opis
Leki
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 16 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych - Leki
1)Krótki opis
Leki
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 17 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych - Leki
1)Krótki opis
Leki
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 18 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych - Leki
1)Krótki opis
Leki
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 19 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych - Leki
1)Krótki opis
Leki
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 20 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych - Leki
1)Krótki opis
Leki
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 21 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych - Leki
1)Krótki opis
Leki
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 22 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych - Leki
1)Krótki opis
leki
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 23 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych - Leki
1)Krótki opis
Leki
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 24 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych - Leki
1)Krótki opis
Leki
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 25 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych - Leki
1)Krótki opis
Leki
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 26 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych - Leki
1)Krótki opis
Leki
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 27 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych - Leki
1)Krótki opis
Leki
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 28 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych - Leki
1)Krótki opis
Leki
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 29 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych - Leki
1)Krótki opis
Leki
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 30 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych - Leki
1)Krótki opis
Leki
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 31 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych - Leki
1)Krótki opis
Leki
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 32 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych - Leki
1)Krótki opis
Leki
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 33 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych - Leki
1)Krótki opis
Leki
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 34 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych - Leki
1)Krótki opis
Leki
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 35 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych - Leki
1)Krótki opis
Leki
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 36 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych - Leki
1)Krótki opis
Leki
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 37 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych - Leki
1)Krótki opis
Leki
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 38 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych - Leki
1)Krótki opis
Leki
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 39 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych - Leki
1)Krótki opis
Leki
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 40 Nazwa: Dostawa produktów leczniczych - Leki
1)Krótki opis
Dostawa produktów leczniczych - Leki
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

3)Wielkość lub zakres
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości:
Zadanie nr 1 – 200,00 zł Zadanie nr 21 – 1 400,00 zł
Zadanie nr 2 – 900,00 zł Zadanie nr 22 – 2 900,00 zł
Zadanie nr 3 – 2 600,00 zł Zadanie nr 23 – 300,00 zł
Zadanie nr 4 – 400,00 zł Zadanie nr 24 – 200,00 zł
Zadanie nr 5 – 500,00 zł Zadanie nr 25 – 1 600,00 zł
Zadanie nr 6 – 500,00 zł Zadanie nr 26 – 700,00 zł
Zadanie nr 7 – 300,00 zł Zadanie nr 27 – 400,00 zł
Zadanie nr 8 – 800,00 zł Zadanie nr 28 – 400,00 zł
Zadanie nr 9 – 200,00 zł Zadanie nr 29 – 2 800,00 zł
Zadanie nr 10 – 1 300,00 zł Zadanie nr 30 – 5 600,00 zł
Zadanie nr 11 – 16 500,00 zł Zadanie nr 31 – 4 000,00 zł
Zadanie nr 12 – 700,00 zł Zadanie nr 32 – 4 400,00 zł
Zadanie nr 13 – 100,00 zł Zadanie nr 33 – 300,00 zł
Zadanie nr 14 – 1 400,00 zł Zadanie nr 34 – 100,00 zł
Zadanie nr 15 – 500,00 zł Zadanie nr 35 – 2 600,00 zł
Zadanie nr 16 – 500,00 zł Zadanie nr 36 – 1 900,00 zł
Zadanie nr 17 – 1 800,00 zł Zadanie nr 37 – 200,00 zł
Zadanie nr 18 – 2 100,00 zł Zadanie nr 38 – 1 900,00 zł
Zadanie nr 19 – 700,00 zł Zadanie nr 39 – 1 500,00 zł
Zadanie nr 20 – 1 400,00 zł Zadanie nr 40 – 200,00 zł
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego):
Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
Nr rachunku: 97 1930 1187 2710 0725 1630 0001.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – Zadanie nr …. Przetarg na dostawę produktów leczniczych – leki Nr sprawy DTA 240/22/14”.
W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu należy podać nazwę banku oraz numer konta na jaki Zamawiający ma zwrócić wniesione wadium. W pozostałych przypadkach (pkt. 3 b, c, d) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
5. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.
6. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie, w określonym terminie i na wymagany okres, zostanie wykluczony, a jego ofertę Zamawiający uzna za odrzuconą.
7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktów 9 i 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
8 Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 8, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
10. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1.Zapłata należności za dostarczony towar będzie dokonywana przelewem każdorazowo na podstawie faktury VAT, w terminie do 60 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę i zaakceptowania jej przez Zamawiającego, na konto Wykonawcy wskazane każdorazowo na fakturze. Datą zapłaty faktury jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
III.1.4)Inne szczególne warunki
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej, a także ww. Wykonawcy występujący wspólnie - spełniający warunki określone w ustawie oraz w SIWZ. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
2.Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
2.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – celem oceny spełniania ww. warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór Załącznik nr 2 do SIWZ.
2.2. Posiadania wiedzy i doświadczenia – celem oceny spełniania ww. warunku Wykonawca oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór Załącznik nr 2 do SIWZ), złoży wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych minimum dwóch dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, w ramach dwóch odrębnych umów, o wartości nie mniejszej niż:
887 000,00 zł – dla zadania nr 11,
300 000,00 zł – dla zadania nr 30,
214 000,00 zł – dla zadania nr 31, 32,
149 000,00 zł – dla zadania nr 22, 29,
135 000,00 zł – dla zadania nr 3, 35,
111 000,00 zł – dla zadania nr 18,
99 000,00 zł – dla zadania nr 36, 38,
95 500,00 zł – dla zadania nr 17,
86 000,00 zł – dla zadania nr 25,
79 000,00 zł – dla zadania nr 39,
70 000,00 zł – dla zadania nr 14, 20, 21,
66 000,00 zł – dla zadania nr 10,
41 000,00 zł – dla zadania nr 2, 8,
32 000,00 zł – dla zadania nr 12, 19, 26,
23 000,00 zł – dla zadania nr 5, 6, 15, 16,
16 700,00 zł – dla zadania nr 4, 27, 28,
13 700,00 zł – dla zadania nr 7, 23, 33,
6 600,00 zł – dla zadania nr 1, 9, 24, 37, 40,
3 600,00 zł – dla zadania nr 13, 34.
brutto każda w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
2.3 Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – oceny spełniania ww. warunku Wykonawca złoży oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór Załącznik nr 2 do SIWZ)
2.4 Sytuacji ekonomicznej i finansowej – celem oceny spełnienia ww. warunku Wykonawca oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór Załącznik nr 2 do SIWZ) złoży:
a) informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; kwota ta nie może być niższa niż kwota złożonej oferty. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jeden pakiet ww. kwota musi potwierdzać wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy równą sumie kwot z poszczególnych zadań złożonej oferty.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2 niniejszego rozdziału odbędzie się na podstawie złożonych dokumentów, na zasadzie: Wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia”.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców spełniających którąkolwiek z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1.
Zamawiający oceni, czy Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 ustawy odpowiednio na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1-7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r., poz. 231).
Ocena wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, o którym mowa w pkt 3 niniejszego rozdziału odbędzie się na zasadzie: Wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia”.
4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy. W takim przypadku każdy z warunków określonych w ust. 2 pkt 2.2 – 2.4. rozdziału V SIWZ, powinien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy wspólnie.
W przypadku warunku określonego w ust. 3 niniejszego rozdziału każdy z Wykonawców oddzielnie musi udokumentować jego spełnienie.
Wykonawcy występujący wspólnie zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa lub kopię pełnomocnictwa notarialnie potwierdzoną za zgodność z oryginałem. W treści udzielonego pełnomocnictwa muszą się znaleźć następujące wskazania:
pełnomocnictwo dotyczy niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia;
nazwa z określeniem adresu i siedziby wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie niniejszego zamówienia;
ustanowiony pełnomocnik oraz zakres jego umocowania.
Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców składających wspólną ofertę.
5. Zamawiający nie ogranicza możliwości powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom wg wyboru Wykonawcy.
W przypadku braku wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, Zamawiający uzna, że wykonawca nie powierzy podwykonawcom wykonania żadnej części zamówienia.
Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 2.4 niniejszego rozdziału, dotyczącej tych podmiotów.
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 44 ustawy w załączniku druk do ewentualnego wykorzystania (załącznik nr 2 do SIWZ) oryginał oświadczenia podpisany przez Wykonawcę.
2. Złoży wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych minimum dwóch dostaw odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, w ramach dwóch odrębnych umów, o wartości nie mniejszej niż:
887 000,00 zł – dla zadania nr 11,
300 000,00 zł – dla zadania nr 30,
214 000,00 zł – dla zadania nr 31, 32,
149 000,00 zł – dla zadania nr 22, 29,
135 000,00 zł – dla zadania nr 3, 35,
111 000,00 zł – dla zadania nr 18,
99 000,00 zł – dla zadania nr 36, 38,
95 500,00 zł – dla zadania nr 17,
86 000,00 zł – dla zadania nr 25,
79 000,00 zł – dla zadania nr 39,
70 000,00 zł – dla zadania nr 14, 20, 21,
66 000,00 zł – dla zadania nr 10,
41 000,00 zł – dla zadania nr 2, 8,
32 000,00 zł – dla zadania nr 12, 19, 26,
23 000,00 zł – dla zadania nr 5, 6, 15, 16,
16 700,00 zł – dla zadania nr 4, 27, 28,
13 700,00 zł – dla zadania nr 7, 23, 33,
6 600,00 zł – dla zadania nr 1, 9, 24, 37, 40,
3 600,00 zł – dla zadania nr 13, 34.
brutto każda w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
3. Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; kwota ta nie może być niższa niż kwota złożonej oferty. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jeden pakiet ww. kwota musi potwierdzać wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy równą sumie kwot z poszczególnych zadań złożonej oferty.
1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawca jest obowiązany przedłożyć:
1.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy w załączniku druk do ewentualnego wykorzystania (załącznik nr 3 do SIWZ).
1.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy w załączniku druk do ewentualnego wykorzystania (załącznik nr 4 do SIWZ).
W stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy składają:
a) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, [w tym przypadku, oświadczenie podpisane przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub oświadczenie podpisane przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika osoby fizycznej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie)],
b) wszyscy wspólnicy spółki cywilnej (osoby fizyczne), tj. każdy ze wspólników spółki cywilnej składa odpowiednio, jako: oddzielne (osobne) oświadczenie, (w tym przypadku, każde oddzielne (osobne) oświadczenie podpisane przez wspólnika spółki cywilnej lub oświadczenie podpisane przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika wspólników spółki cywilnej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie)], lub łączne oświadczenie podpisane:
przez wszystkich wspólników spółki cywilnej, lub
przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika wspólników spółki cywilnej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie).
1.3. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie , odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
1.5. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust. 1 pkt 48 Ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
1.6. Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 Ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału:
3.1. Punkt 1.2 - 1.4. i pkt.1.6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
3.2. Punkt 1.5. – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy.
4. Dokumenty, o których mowa w pkt 3.1. lit. a) i c) niniejszego rozdziału, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument, o którym mowa w pkt 3.1. lit.b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ustępu 4 niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.
6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; kwota ta nie może być niższa niż kwota złożonej oferty. Jeżeli Wykonawca składa ofertę na więcej niż jeden pakiet ww. kwota musi potwierdzać wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy równą sumie kwot z poszczególnych zadań złożonej oferty
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – oceny spełniania ww. warunku Wykonawca złoży oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (wzór Załącznik nr 2 do SIWZ)
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
DTA 240/22/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: tak
Podać cenę: 30 PLN
Warunki i sposób płatności: Na konto lub w kasie Zamawiającego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
4.11.2014 - 10:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 4.11.2014 - 10:15

Miejscowość:

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie, ul. Rycerska 2, 35-241 Rzeszów

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany czas publikacji kolejnych ogłoszeń: wrzesień 2015
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę – dla każdego zadania osobny!
2. Formularz cenowy (załącznik nr 5 do SIWZ) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - dla każdego zadania osobny!
3. Pełnomocnictwo osób sporządzających ofertę, jeżeli ich kompetencja nie wynika wprost z dokumentów określonych w ust. 1 pkt. 1.2 rozdziału VII SIWZ (jeżeli dotyczy).
4. Pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców występujących wspólnie (jeżeli dotyczy).
5. Potwierdzenie wniesienia wadium.
6. Oświadczenie o posiadaniu aktualnych dopuszczeń do obrotu i używania tj. że oferowane produkty lecznicze znajdują się w Urzędowym Spisie Leków zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 Nr 45 poz. 271 ze zm.) lub dopuszczenie do obrotu na terytorium RP wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisji Europejskiej.
7. Oświadczenie iż oferowane produkty posiadają odpowiednie dokumenty dopuszczenia do obrotu na terenie kraju i są one aktualne dla przedmiotowego postępowania:
a) dla wyrobów kwalifikowanych jako produkty lecznicze zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r., nr 45, poz. 271, ze zm.).
8. Oświadczenie iż oferowane wyroby posiadają odpowiednie dokumenty dopuszczenia do obrotu na terenie kraju i są one aktualne dla przedmiotowego postępowania:
a) dla wyrobów kwalifikowanych jako wyroby medyczne zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r., nr 107 poz. 679 ze zm.) i posiadają deklarację zgodności CE lub certyfikat zgodności, potwierdzający spełnienie wymagań, wydany przez jednostkę notyfikowaną - jeżeli prawo nakłada obowiązek posiadania takich dokumentów (jeżeli dotyczy).
b) dla środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego zgodnie z Ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz. U. nr 180 z 2010 r. poz. 1214 ze zm.) są wprowadzone do obrotu na terenie Polski oraz spełniają wymagania ww. przepisów (jeżeli dotyczy).
9. Potwierdzenie, że Wykonawca przedłoży dokumenty wymienione w pkt. 6 na każde żądanie zamawiającego, a w przypadku podpisania umowy z pierwszą dostawą.
10. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, przedstawia pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
11. Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik nr 7 do SIWZ) o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówienień Publicznych
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587700

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
24.9.2014
TI Tytuł Polska-Rzeszów: Produkty farmaceutyczne
ND Nr dokumentu 48745-2015
PD Data publikacji 11/02/2015
OJ Dz.U. S 29
TW Miejscowość RZESZÓW
AU Nazwa instytucji Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 6 - Podmiot prawa publicznego
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 06/02/2015
NC Zamówienie 2 - Dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 33600000 - Produkty farmaceutyczne
OC Pierwotny kod CPV 33600000 - Produkty farmaceutyczne
IA Adres internetowy (URL) http://www.pcchp.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

11/02/2015    S29    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Rzeszów: Produkty farmaceutyczne

2015/S 029-048745

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
ul. Rycerska 2
Osoba do kontaktów: Magdalena Czurczak, Ewelina Szymańska
35-241 Rzeszów
POLSKA
Tel.: +48 178611421-380
E-mail: zamowienia@pcchp.pl
Faks: +48 178611429

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.pcchp.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Zdrowie
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Dostawa produktów leczniczych – leki.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Kupno
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Apteka Szpitalna Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Dostawa produktów leczniczych – leki.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33600000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 3 041 429,53 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
DTA 240/22/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 186-327596 z dnia 27.9.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1 - Nazwa: Zadanie nr 2
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum Firm: LEK S.A. (lider) Magellan S.A.
ul.Podlipie 16
95-010 Stryków
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 47 900 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 42 700,46 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 2 - Nazwa: Zadanie nr 3
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Sanofi - Aventis Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17
00-203 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 137 400 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 138 712,78 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 3 - Nazwa: Zadanie nr 4
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Gambro Poland Sp. z o.o.
Ul. Cylichowska 13/15
04-769 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 21 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 19 472,40 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 4 - Nazwa: Zadanie nr 5
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum Firm: Lek S.A. (lider), Magellan S.A.
Ul. Podlipie 16
95-010 Stryków
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 23 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 21 228,48 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 5 - Nazwa: Zadanie nr 6
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PPHU Specjał Sp. z o.o.
Ul. Jana Pawła II 80 lok. 5
00-175 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 23 900 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 20 023,20 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 6 - Nazwa: Zadanie nr 7
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
ul. Orzechowa 5
80-175 Gdańska
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 13 700 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 10 627 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 7 - Nazwa: Zadanie nr 8
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
Ul. Orzechowa 5
80-175 Gdańsk
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 41 900 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 31 816,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 8 - Nazwa: Zadanie nr 9
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

MIP Pharma Polska Sp. z.o.
ul.Orzechowa 5
80-175 Gdańsk
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 9 800 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 8 040,60 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 9 - Nazwa: Zadanie nr 10
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

GSK Services Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznan
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 66 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 59 000,94 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 10 - Nazwa: Zadanie nr 11
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Farmacol S.A.
ul. Rzepakowa 2
40-541 Katowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 887 400 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 834 186,82 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 11 - Nazwa: Zadanie nr 12
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Farmacol S.A.
ul. Rzepakowa 2
40-541 Katowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 36 500 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 34 716,56 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 12 - Nazwa: Zadanie nr 13
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum firm ANPHARM Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A (Lider) Servier Polska Services Sp. z o.o.
ul. Annopol 6B
03-236 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 4 700 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 453,76 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 13 - Nazwa: Zadanie nr 14
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum Firm; PGH Urtica Sp. z o.o. (lider) PGF S.A.
ul. Krzemieniecka 120
54-613 Wrocław
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 73 600 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 73 220,76 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 14 - Nazwa: Zadanie nr 15
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PPHU Specjał Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II loik. 5
00-175 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 25 200 EUR
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 25 812 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 15 - Nazwa: Zadanie nr 16
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PPHU Specjał Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 80 lok. 5
00-175 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 24 500 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 19 661,18 EUR
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 16 - Nazwa: Zadanie nr 17
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum Firm: Aspen Pharma Irleand Limited (lider) Nettle Pharma Services Sp. z o.o.
Custom House Docks I.F.S.C
12/13 Exchange Place Dublin
IRLANDIA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 95 800 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 95 264,84 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 17 - Nazwa: Zadanie nr 18
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PPHU Specjał Sp. z o.o.
ul. jana Pawła II 80 lok.5
00-175 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 111 700 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 123 764,54 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 18 - Nazwa: Zadanie nr 19
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Farmacol S.A.
ul. Rzepakowa 2
40-541 Katowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 35 400 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 26 223,05 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 19 - Nazwa: Zadanie nr 20
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum firm: LEK S.A. (lider) Magellan S.A.
ul. Podlipie 16
95-010 Stryków
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 70 600 EUR
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 64 972,80 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 20 - Nazwa: Zadanie nr 21
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Farmacol S.A.
Ul. Rzepakowa 2
40-541 Katowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 70 400 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 83 316,38 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 21 - Nazwa: Zadanie nr 23
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
16.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum firm: LEk S.A. (LIDER) Magellan S.A.
ul.Podlipie 16
95-010 Stryków
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 15 000 EUR
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 545,60 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 22 - Nazwa: Zadanie nr 24
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
16.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

NEUCA S.A.
ul. Szosa Bydgoska 58
87-100 Torun
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 6 600 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 2 181,82 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 23 - Nazwa: Zadanie nr 25
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Farmacol S.A.
ul. Rzepakowa 2
40-541 Katowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 86 100 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 84 402 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 24 - Nazwa: Zadanie nr 26
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 5
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Baxter Polska Sp. z o.o.
ul. Kruczkowskiego 8
00-380 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 32 700 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 27 439,56 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 25 - Nazwa: Zadanie nr 27
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PPHU Specjał Sp. z o.o.
Ul. Jana Pawła II 80 lok. 5
00-175 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 16 700 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 22 864,90 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 26 - Nazwa: Zadanie nr 28
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Farmacol S.A.
ul. Rzepakowa 2
40-541 Katowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 19 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 17 336,70 EUR
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 27 - Nazwa: Zadanie nr 29
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PPHU Specjał Sp. z o.o.
ul. jana Pawła II 80 lok. 5
00-175 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 149 400 PLN
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 158 082,02 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 28 - Nazwa: Zadanie nr 30
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Farmacol S.A.
ul. Rzepakowa 2
40-541 Katowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 300 300 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 282 565,94 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 29 - Nazwa: Zadanie nr 31
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Farmacol S.A.
ul. Rzepakowa 2
40-541 Katowice
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 214 500 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 242 271,42 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 30 - Nazwa: Zadanie nr 33
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PPHU Specjał Sp. z o.o.
ul. Jana Pawlła II 80 lok. 5
00-175 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 13 800 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 12 096 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 31 - Nazwa: Zadanie nr 34
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PPHU Specjał Sp. z o.o.
ul. Jana pawła II 80 lok. 5
00-175 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 3 600 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 3 556,98 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 32 - Nazwa: Zadanie nr 35
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 4
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Intra Sp. z o.o.
Odworąża 11
03-310 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 135 600 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 145 918,75 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 33 - Nazwa: Zadanie nr 36
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
12.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Neuca S.A.
ul. Szosa Bydgoska 58
87-100 Torun
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 99 100 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 93 947,96 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 34 - Nazwa: Zadanie nr 37
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

AQUA-MED ZPAM-KOLASA S.j.
Ul. Targowa 55
90-323 Łódź
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 8 800 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 7 765,20 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 35 - Nazwa: Zadanie nr 38
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

IMED Poland sp. zo.o.
ul. Puławska 314
02-819 Warszawa
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 100 100 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 99 241,20 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 36 - Nazwa: Zadanie nr 39
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

ASCLEPIOS S.A.
ul. Hubska 44
50-502 Wrocław
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 79 600 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 81 626,40 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Część nr: 37 - Nazwa: Zadanie nr 40
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
3.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Konsorcjum firm; PGH Urtica Sp. z o.o.(lider) PGF S.A.
ul. Krzemieniecka 120
54-613 Wrocław
POLSKA

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 8 000 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 7 332,55 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę miesięcy: 12
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.3.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Urząd Zamówień Publicznych ul. Postępu 17 A 02-676 Warszawa.
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
6.2.2015

Adres: ul. Rycerska 2, 35-241 Rzeszów
woj. PODKARPACKIE
Dane kontaktowe: email: zamowienia@pcchp.pl
tel: +48 178611421-380
fax: +48 178611429
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-11-04
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 32759620141
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-09-27
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: 66800 ZŁ
Szacowana wartość* 2 226 666 PLN  -  3 340 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 40
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.pcchp.pl
Informacja dostępna pod: Podkarpackie Centrum Chorób Płuc w Rzeszowie
ul. Rycerska 2, rzeszów, woj. nierozpoznano
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
33600000-6 Produkty farmaceutyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zadanie nr 2 Konsorcjum Firm: LEK S.A. (lider) Magellan S.A.
ul.Podlipie 16, 95-010 Stryków, woj. ŁÓDZKIE
2014-12-12 42 700,00
Zadanie nr 3 Sanofi - Aventis Sp. z o.o.
ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2014-12-03 138 712,00
Zadanie nr 4 Gambro Poland Sp. z o.o.
Ul. Cylichowska 13/15, 04-769 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2014-12-03 19 472,00
Zadanie nr 5 Konsorcjum Firm: Lek S.A. (lider), Magellan S.A.
Ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków, woj. ŁÓDZKIE
2014-12-12 21 228,00
Zadanie nr 6 PPHU Specjał Sp. z o.o.
Ul. Jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2014-12-12 20 023,00
Zadanie nr 7 MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
ul. Orzechowa 5, 80-175 Gdańska, woj. POMORSKIE
2014-12-12 10 627,00
Zadanie nr 8 MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
Ul. Orzechowa 5, 80-175 Gdańsk, woj. POMORSKIE
2014-12-12 31 816,00
Zadanie nr 9 MIP Pharma Polska Sp. z.o.
ul.Orzechowa 5, 80-175 Gdańsk, woj. POMORSKIE
2014-12-12 8 040,00
Zadanie nr 10 GSK Services Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznan, woj. WIELKOPOLSKIE
2014-12-03 59 000,00
Zadanie nr 11 Farmacol S.A.
ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, woj. ŚLĄSKIE
2014-12-03 834 186,00
Zadanie nr 12 Farmacol S.A.
ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, woj. ŚLĄSKIE
2014-12-12 34 716,00
Zadanie nr 13 Konsorcjum firm ANPHARM Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A (Lider) Servier Polska Services Sp. z o.o.
ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2014-12-03 2 453,00
Zadanie nr 14 Konsorcjum Firm; PGH Urtica Sp. z o.o. (lider) PGF S.A.
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, woj. DOLNOŚLĄSKIE
2014-12-03 73 220,00
Zadanie nr 15 PPHU Specjał Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II loik. 5, 00-175 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2014-12-12 25 812,00
Zadanie nr 16 PPHU Specjał Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2014-12-12 83 065,00
Zadanie nr 17 Konsorcjum Firm: Aspen Pharma Irleand Limited (lider) Nettle Pharma Services Sp. z o.o.
Custom House Docks I.F.S.C, 12/13 Exchange Place Dublin, Irlandia
2014-12-03 95 264,00
Zadanie nr 18 PPHU Specjał Sp. z o.o.
ul. jana Pawła II 80 lok.5, 00-175 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2014-12-03 123 764,00
Zadanie nr 19 Farmacol S.A.
ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, woj. ŚLĄSKIE
2014-12-12 26 223,00
Zadanie nr 20 Konsorcjum firm: LEK S.A. (lider) Magellan S.A.
ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków, woj. ŁÓDZKIE
2014-12-12 64 972,00
Zadanie nr 21 Farmacol S.A.
Ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, woj. ŚLĄSKIE
2014-12-03 83 316,00
Zadanie nr 23 Konsorcjum firm: LEk S.A. (LIDER) Magellan S.A.
ul.Podlipie 16, 95-010 Stryków, woj. ŁÓDZKIE
2014-12-16 1 545,00
Zadanie nr 24 NEUCA S.A.
ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Torun, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
2014-12-16 2 181,00
Zadanie nr 25 Farmacol S.A.
ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, woj. ŚLĄSKIE
2014-12-03 84 402,00
Zadanie nr 26 Baxter Polska Sp. z o.o.
ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2014-12-12 27 439,00
Zadanie nr 27 PPHU Specjał Sp. z o.o.
Ul. Jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2014-12-03 22 864,00
Zadanie nr 28 Farmacol S.A.
ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, woj. ŚLĄSKIE
2014-12-12 73 242,00
Zadanie nr 29 PPHU Specjał Sp. z o.o.
ul. jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2014-12-03 158 082,00
Zadanie nr 30 Farmacol S.A.
ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, woj. ŚLĄSKIE
2014-12-12 282 565,00
Zadanie nr 31 Farmacol S.A.
ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice, woj. ŚLĄSKIE
2014-12-03 242 271,00
Zadanie nr 33 PPHU Specjał Sp. z o.o.
ul. Jana Pawlła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2014-12-12 12 096,00
Zadanie nr 34 PPHU Specjał Sp. z o.o.
ul. Jana pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2014-12-03 3 556,00
Zadanie nr 35 Intra Sp. z o.o.
Odworąża 11, 03-310 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2014-12-12 145 918,00
Zadanie nr 36 Neuca S.A.
ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Torun, woj. KUJAWSKO-POMORSKIE
2014-12-12 93 947,00
Zadanie nr 37 AQUA-MED ZPAM-KOLASA S.j.
Ul. Targowa 55, 90-323 Łódź, woj. ŁÓDZKIE
2014-12-03 7 765,00
Zadanie nr 38 IMED Poland sp. zo.o.
ul. Puławska 314, 02-819 Warszawa, woj. MAZOWIECKIE
2014-12-03 99 241,00
Zadanie nr 39 ASCLEPIOS S.A.
ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław, woj. DOLNOŚLĄSKIE
2014-12-03 81 626,00
Zadanie nr 40 Konsorcjum firm; PGH Urtica Sp. z o.o.(lider) PGF S.A.
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, woj. DOLNOŚLĄSKIE
2014-12-03 7 332,00