Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://katowice.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/

Ogłoszenie nr 328870 - 2016 z dnia 2016-10-24 r.
Katowice: Dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynku Urzędu Statystycznego w Katowicach.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Statystyczny w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny 33158200000, ul. ul. Owocowa  3, 40158   Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 77 91 200, e-mail , faks 32 77 91 300.
Adres strony internetowej (URL): http://katowice.stat.gov.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
http://katowice.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
http://katowice.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice (pok.001)


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynku Urzędu Statystycznego w Katowicach.

Numer referencyjny:
KCE-WAD.271.1.2016

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynku Urzędu Statystycznego w Katowicach przy ul. Owocowej 3, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z późn.zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. 2. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 3. Dane i charakterystyka elektroenergetyczna budynku: Punkt poboru energii elektrycznej: Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice (budynek biurowy) - Grupa przyłączeniowa: IV - Moc przyłączeniowa: 95 kW - Moc umowna: 70 kW (w I i IV kw.roku) oraz 90 kW (w II i III kw.roku) - Grupa taryfowa: C21 - Napięcie znamionowe: 230/400 V; tg fi=0,40; zabezpieczenia przedlicznikowe 200 A - Typ przyłącza: kablowe - Rodzaj zasilania: prąd zmienny - Układ sumujący: SZR - Miejscem dostawy i odbioru energii elektrycznej są zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu, w kierunku instalacji Zamawiającego - Łączną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona pod w/w adres w okresie obowiązywania umowy szacuje się w wysokości 859 743 kWh. 4.Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) świadczącym usługi dystrybucji energii elektrycznej na rzecz Zamawiającego jest TAURON Dystrybucja S.A.


II.5) Główny kod CPV:
09310000-5

Dodatkowe kody CPV:
65310000-9

II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 454161.06
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 01/01/2017 data zakończenia: 31/12/2019


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: 1.Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,jeżeli wykaże, że posiada: a)aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, b)aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, (w przypadku Wykonawców będących właścicielem sieci dystrybucyjnej), c)aktualną umowę o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), do którego sieci przyłączony jest Zamawiający, o której mowa w art. 5 ust 2a pkt 1 lit. a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, (w przypadku Wykonawców nie będących jednocześnie właścicielem sieci dystrybucyjnej).
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowych wymagań w tym zakresie. Wykonawca potwierdza spełnienie tego warunku poprzez złożenie Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia, stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2. Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. Aktualna koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, 2. Aktualna koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, (w przypadku Wykonawców będących jednocześnie właścicielem sieci dystrybucyjnej), 3. Oświadczenia Wykonawcy o posiadaniu aktualnej umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD), do którego sieci przyłączony jest Zamawiający, o której mowa w art. 5 ust 2a pkt 1 lit. a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ (w przypadku Wykonawców nie będących jednocześnie właścicielem sieci dystrybucyjnej).

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Oświadczenie Wykonawcy o tym, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego. 2. Pełnomocnictwo, jeżeli ofertę składa pełnomocnik. 3. Pełnomocnictwo, jeżeli umowę podpisuje pełnomocnik. 4. Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, jeżeli oferta tych Wykonawców zostanie wybrana.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena100


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wykonawca ma prawo zmiany cen jednostkowych sprzedaży energii elektrycznej i dystrybucji energii elektrycznej w przypadku: 1)ustawowej zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług, 2)ustawowej zmiany podatku akcyzowego od energii elektrycznej, 3)zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 4)zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 2. Wykonawca ma prawo zmiany cen jednostkowych dystrybucji energii elektrycznej w momencie zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej, maksymalnie do wysokości cen i stawek zawartych w Taryfie. 3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego (na piśmie) o zamiarze zmiany cen jednostkowych, przestawiając np. szczegółowy opis zmiany i ich uzasadnienie, nową Taryfę lub wyciąg z treści nowej taryfy, zawierającą propozycję nowych cen jednostkowych. Zmiana cen, wynikająca z powyższych okoliczności nie wymaga wypowiedzenia umowy, nowe taryfy będą jedynie stanowiły załącznik do obowiązującej umowy. 4. Zamawiający w zależności od zaistniałych potrzeb może dokonać zmiany umowy w zakresie: 1) zmiany mocy umownej, 2) zmiany grupy taryfowej. Zmiany te mogą być dokonane jedynie na pisemny wniosek Zamawiającego i będą obowiązywały od następnego okresu rozliczeniowego, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od momentu złożenia wniosku do Wykonawcy o dokonanie stosownych zmian.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 07/11/2016, godzina: 9:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym. 2. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

IV.6.3) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Ogłoszenie nr 354733 - 2016 z dnia 2016-11-30 r.
Katowice: Dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynku Urzędu Statystycznego w Katowicach.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programuZamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 328870-2016


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Statystyczny w Katowicach, krajowy numer identyfikacyjny 33158200000, ul. ul. Owocowa  3, 40158   Katowice, państwo Polska, woj. śląskie, tel. 32 77 91 200, faks 32 77 91 300, e-mail b.krawczyk@stat.gov.pl
Adres strony internetowej (URL): http://katowice.stat.gov.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa terenowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynku Urzędu Statystycznego w Katowicach.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

KCE-WAD.271.1.2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynku Urzędu Statystycznego w Katowicach przy ul. Owocowej 3, w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059 z póżn.zm.) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy. 2. Energia elektryczna powinna spełniać parametry techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy i Polskimi Normami. 3. Dane i charakterystyka elektroenergetyczna budynku: Punkt poboru energii elektrycznej: Urząd Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice (budynek biurowy) - Grupa przyłączeniowa: IV - Moc przyłączeniowa: 95 kW - Moc umowna: 70 kW (w I i IV kwartale roku) oraz 90 kW (w II i III kwartale roku) - Grupa taryfowa: C21 - Napięcie znamionowe: 230/400 V; tg fi=0,40; zabezpieczenia przedlicznikowe 200 A - Typ przyłącza: kablowe - Rodzaj zasilania: prąd zmienny - Układ sumujący: SZR - Miejscem dostawy i odbioru energii elektrycznej są zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczeń w złączu, w kierunku instalacji Zamawiającego - Łączną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona pod w/w adres w okresie obowiązywania umowy szacuje się w wysokości 859 743 kWh. 4. Ilości podane wyżej są ilościami szacunkowymi, w celu określenia wartości zamówienia, co nie odzwierciedla deklarowanego wykorzystania energii elektrycznej w czasie trwania umowy i w żadnym razie nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia lub zwiększenia ilości zamawianej energii. 5. Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) świadczącym usługi dystrybucji energii elektrycznej na rzecz Zamawiającego jest TAURON Dystrybucja S.A.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

II.5) Główny Kod CPV: 09310000-5
Dodatkowe kody CPV: 65310000-9
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów


III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16/11/2016

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
423803.88

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
1
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.,  ,  {Dane ukryte},  44-100,  Gliwice,  kraj/woj. śląskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
423803.88

Oferta z najniższą ceną/kosztem
423803.88
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem


Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.


IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Adres: ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: b.krawczyk@stat.gov.pl
tel: 32 77 91 200
fax: 32 77 91 300
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-11-06
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 32887020160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-10-23
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://katowice.stat.gov.pl/
Informacja dostępna pod: http://katowice.stat.gov.pl/zamowienia-publiczne-us/
Okres związania ofertą: 31 dni
Kody CPV
09310000-5 Elektryczność
65310000-9 Przesył energii elektrycznej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do budynku Urzędu Statystycznego w Katowicach. TAURON Sprzedaż GZE Sp. z o.o.
Gliwice
2016-11-30 423 803,00