Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego


Numer ogłoszenia: 329644 - 2011; data zamieszczenia: 11.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie , ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5091534, faks 022 5091631.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzach technicznych, które stanowią załączniki nr 2.1,.2.2, 2.3 do siwz. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenie oferty częściowej, tj. oferty obejmującej całość ( wszystkie części ) lub wybraną/e cześć/ci zamówienia, tj. zgodnie z załącznikiem 2.1, 2.2, 2.3 do siwz. W ramach przedmiotu zamówienia: 1)część 1 zamówienia obejmuje dostawę 50 szt. komputerów przenośnych o parametrach technicznych nie gorszych niż wyspecyfikowane w załączniku nr 2.1 do siwz, 2)część 2 zamówienia - dostawę 150 szt. zestawów komputerowych o parametrach technicznych nie gorszych niż wyspecyfikowane w załączniku nr 2.2 do siwz, 3)część 3 zamówienia - dostawę 60 szt. drukarek laserowych mono oraz 10 szt. skanerów o parametrach technicznych nie gorszych niż wyspecyfikowane w załączniku nr 2.3 do siwz..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.21.40.00-2, 30.21.31.00-6, 30.21.61.10-0, 30.23.21.10-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia warunek.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia warunek.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia warunek.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia warunek.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia warunek.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

do oferty załączyć: 1)dla części 1: a)certyfikat ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych ( kserokopia ); b)dokument potwierdzający, że wykonawca posiada autoryzację producenta komputera ( kserokopia ); c)Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony) 2)dla części 2: a)Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony); b)Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzację producenta komputera ( kserokopia ).


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie 03 - 813 Warszawa ul. Terespolska 15A.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
24.10.2011 godzina 11:00, miejsce: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie, Oddział Gospodarczy, 03 - 813 Warszawa, ul. Terespolska 15A, pokój nr 747..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Dostawa komputerów przenośnych.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa 50 sztuk komputerów przenośnych o parametrach technicznych nie gorszych niż wyspecyfikowane w załączniku nr 2.1 do siwz.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.21.31.00-6.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 30.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Dostawa zestawów komputerowych.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa 150 szt. zestawów komputerowych o parametrach technicznych nie gorszych niż wyspecyfikowane w załączniku nr 2.2 do siwz,.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.21.40.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 30.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Dostawa drukarek laserowych mono oraz skanerów.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa 60 szt. drukarek laserowych mono oraz 10 szt. skanerów o parametrach technicznych nie gorszych niż wyspecyfikowane w załączniku nr 2.3 do siwz..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  30.23.21.10-8, 30.21.61.10-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 30.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego


Numer ogłoszenia: 379940 - 2011; data zamieszczenia: 15.11.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 329644 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5091534, faks 022 5091631.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa sprzętu komputerowego.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w formularzach technicznych, które stanowią załączniki nr 2.1,.2.2, 2.3 do siwz. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenie oferty częściowej, tj. oferty obejmującej całość ( wszystkie części ) lub wybraną/e cześć/ci zamówienia, tj. zgodnie z załącznikiem 2.1, 2.2, 2.3 do siwz. W ramach przedmiotu zamówienia: 1)część 1 zamówienia obejmuje dostawę 50 szt. komputerów przenośnych o parametrach technicznych nie gorszych niż wyspecyfikowane w załączniku nr 2.1 do siwz, 2)część 2 zamówienia - dostawę 150 szt. zestawów komputerowych o parametrach technicznych nie gorszych niż wyspecyfikowane w załączniku nr 2.2 do siwz, 3)część 3 zamówienia - dostawę 60 szt. drukarek laserowych mono oraz 10 szt. skanerów o parametrach technicznych nie gorszych niż wyspecyfikowane w załączniku nr 2.3 do siwz..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.21.40.00-2, 30.21.31.00-6, 30.21.61.10-0, 30.23.21.10-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Komputery przenośne


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MERCURY COMPUTER Maciej Bednarski Spółka Jawna, {Dane ukryte}, 04-190 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 101626,02 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  118695,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  118695,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  184500,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Zestawy komputerowe


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
15.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MERCURY COMPUTER Maciej Bednarski Spółka Jawna, {Dane ukryte}, 04-190 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 341463,41 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  365310,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  363465,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  553315,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Drukarki laserowe mono, skanery


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • EVEREST Automatyka Biurowa Mariusz Soja, Janusz Szewczyk Spółka Jawna, {Dane ukryte}, 02-690 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 31910,57 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  33456,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  33456,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  69925,50


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Terespolska 15A, 03-813 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: gosp_srppd@warszawapraga.so.gov.pl
tel: (22)5091534
fax: (22)5091534
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-10-23
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 32964420110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-10-10
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 30 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl
Informacja dostępna pod: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie 03 - 813 Warszawa ul. Terespolska 15A
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30213100-6 Komputery przenośne
30214000-2 Stacje robocze
30216110-0 Skanery komputerowe
30232110-8 Drukarki laserowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Komputery przenośne MERCURY COMPUTER Maciej Bednarski Spółka Jawna
Warszawa
2011-11-15 118 695,00
Zestawy komputerowe MERCURY COMPUTER Maciej Bednarski Spółka Jawna
Warszawa
2011-11-15 365 310,00
Drukarki laserowe mono, skanery EVEREST Automatyka Biurowa Mariusz Soja, Janusz Szewczyk Spółka Jawna
Warszawa
2011-11-15 33 456,00