Zamość: Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych


Numer ogłoszenia: 329956 - 2012; data zamieszczenia: 04.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość , ul. Partyzantów 3/25, 22-400 Zamość, woj. lubelskie, tel. 0-84 639 05 82, faks 0-84 639 05 82.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gzokgminyzamosc.neostrada.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Część I - dostawa grysu granitowego płukanego o frakcji: 2-5 mm w ilości 20 ton Materiał ten będzie odbierany transportem Zamawiającego. Dostawa będzie realizowana z wybranego składu Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Przez wybrany skład Wykonawcy należy rozumieć skład Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, jeżeli skład ten znajduje się w odległości nie większej niż 15 km od Bazy Zamawiającego, licząc najkrótszą drogą publiczną. Baza Zamawiającego znajduje się w miejscowości Sitaniec 349, 22-400 Zamość. Część II - dostawa emulsji szybkorozpadowej kationowej K-1 o zawartości asfaltu 70% w ilości 10 ton dostarczonej transportem Wykonawcy wraz z oryginalnym dokumentem WZ w godzinach pracy od 7.00 do 15.00 w dni robocze do miejscowości Sitaniec (baza Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość: Sitaniec 349, 22-400 Zamość). O potrzebie dostarczenia towaru Zamawiający będzie informował Wykonawcę z dwudniowym wyprzedzeniem. Część III - Dostawa kruszywa mineralnego łamanego dolomitowego: - niesort o frakcji: 0 - 31,5 mm w ilości 1000 ton dostarczonego transportem Wykonawcy wraz z oryginalnym dokumentem WZ w godzinach pracy od 7.00 do 15.00 w dni robocze na drogi Gminy Zamość. O potrzebie dostarczenia towaru Zamawiający będzie informował Wykonawcę z dwudniowym wyprzedzeniem, - mieszanka łamana dolomitowa o frakcji: 0 - 63 mm w ilości 500 ton dostarczonego transportem Wykonawcy wraz z oryginalnym dokumentem WZ w godzinach pracy od 7.00 do 15.00 w dni robocze na drogi Gminy Zamość. O potrzebie dostarczenia towaru Zamawiający będzie informował Wykonawcę z dwudniowym wyprzedzeniem..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
14.21.23.20-9, 44.11.36.00-1, 14.21.22.00-2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie wymagane


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków w tym zakresie - załącznik nr 2


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków w tym zakresie - załącznik nr 2


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków w tym zakresie - załącznik nr 2


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków w tym zakresie - załącznik nr 2


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek jeżeli złoży oświadczenie o spełnianiu warunków w tym zakresie - załącznik nr 2


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości zamawianych materiałów w ilości do 20 % zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji zamówienia do 30 dni od terminu określonego w rozdziale IV SIWZ. Zmiany o których mowa w rozdziale XIX wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.gzokgminyzamosc.neostrada.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość ul. Partyzantów 3/24 22-400 Zamość.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.09.2012 godzina 10:50, miejsce: Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość ul. Partyzantów 3/24 22-400 Zamość.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
dostawa grysu granitowego płukanego o frakcji: 2-5 mm.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa grysu granitowego płukanego o frakcji: 2-5 mm w ilości 20 ton.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.23.20-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.09.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
dostawa emulsji szybkorozpadowej kationowej K-1 o zawartości asfaltu 70%.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa emulsji szybkorozpadowej kationowej K-1 o zawartości asfaltu 70% w ilości 10 ton.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  44.11.36.00-1.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 30.09.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Dostawa kruszywa mineralnego łamanego dolomitowego: niesort o frakcji: 0 - 31,5 mm, mieszanka łamana dolomitowa o frakcji: 0 - 63 mm.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kruszywa mineralnego łamanego dolomitowego: niesort o frakcji: 0 - 31,5 mm w ilości 1000 ton, mieszanka łamana dolomitowa o frakcji: 0 - 63 mm w ilości 500 ton.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  14.21.22.00-2.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.10.2012.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Zamość: Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych


Numer ogłoszenia: 379714 - 2012; data zamieszczenia: 03.10.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 329956 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość, ul. Partyzantów 3/25, 22-400 Zamość, woj. lubelskie, tel. 0-84 639 05 82, faks 0-84 639 05 82.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów do remontu dróg gminnych.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Część I - dostawa grysu granitowego płukanego o frakcji: 2-5 mm w ilości 20 ton Materiał ten będzie odbierany transportem Zamawiającego. Dostawa będzie realizowana z wybranego składu Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę. Przez wybrany skład Wykonawcy należy rozumieć skład Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, jeżeli skład ten znajduje się w odległości nie większej niż 15 km od Bazy Zamawiającego, licząc najkrótszą drogą publiczną. Baza Zamawiającego znajduje się w miejscowości Sitaniec 349, 22-400 Zamość. Część II - dostawa emulsji szybkorozpadowej kationowej K-1 o zawartości asfaltu 70% w ilości 10 ton dostarczonej transportem Wykonawcy wraz z oryginalnym dokumentem WZ w godzinach pracy od 7.00 do 15.00 w dni robocze do miejscowości Sitaniec (baza Gminnego Zakładu Obsługi Komunalnej Gminy Zamość: Sitaniec 349, 22-400 Zamość). O potrzebie dostarczenia towaru Zamawiający będzie informował Wykonawcę z dwudniowym wyprzedzeniem. Część III - Dostawa kruszywa mineralnego łamanego dolomitowego: - niesort o frakcji: 0 - 31,5 mm w ilości 1000 ton dostarczonego transportem Wykonawcy wraz z oryginalnym dokumentem WZ w godzinach pracy od 7.00 do 15.00 w dni robocze na drogi Gminy Zamość. O potrzebie dostarczenia towaru Zamawiający będzie informował Wykonawcę z dwudniowym wyprzedzeniem, - mieszanka łamana dolomitowa o frakcji: 0 - 63 mm w ilości 500 ton dostarczonego transportem Wykonawcy wraz z oryginalnym dokumentem WZ w godzinach pracy od 7.00 do 15.00 w dni robocze na drogi Gminy Zamość. O potrzebie dostarczenia towaru Zamawiający będzie informował Wykonawcę z dwudniowym wyprzedzeniem..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
14.21.23.20-9, 44.11.36.00-1, 14.21.22.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
dostawa grysu granitowego płukanego o frakcji: 2-5 mm w ilości 20 ton


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Transportowe Kopalnia Piasku Kusiak Wojciech, {Dane ukryte}, 22-400 Zamość, kraj/woj. lubelskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1968,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  1968,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1968,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
dostawa emulsji szybkorozpadowej kationowej K-1 o zawartości asfaltu 70% w ilości 10 ton


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
13.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 26-065 Górki Szczukowskie 1, kraj/woj. świętokrzyskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 23000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  27047,70


 • Oferta z najniższą ceną:
  27047,70
  / Oferta z najwyższą ceną:
  27047,70


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Dostawa kruszywa mineralnego łamanego dolomitowego


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.09.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Firma Handlowo-Transportowa WANIK Anna Dudek, {Dane ukryte}, 39-200 ul. Parkowa 15, kraj/woj. podkarpackie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 69918,70 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  84775,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  84775,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  107500,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: Szczebrzeska 120, 22-400 Zamość
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: gzok@zamosc.org.pl
tel: 84 639 05 82
fax: 84 639 05 82
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-09-10
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 32995620120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-09-03
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.gzokgminyzamosc.neostrada.pl
Informacja dostępna pod: Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość ul. Partyzantów 3/24 22-400 Zamość
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
14212200-2 Kruszywo
14212320-9 Granit kruszony
44113600-1 Bitum i asfalt
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
dostawa grysu granitowego płukanego o frakcji: 2-5 mm w ilości 20 ton Usługi Transportowe Kopalnia Piasku Kusiak Wojciech
Zamość
2012-10-03 1 968,00
dostawa emulsji szybkorozpadowej kationowej K-1 o zawartości asfaltu 70% w ilości 10 ton Świętokrzyskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT Sp. z o.o.
Górki Szczukowskie 1
2012-10-03 27 047,00
Dostawa kruszywa mineralnego łamanego dolomitowego Firma Handlowo-Transportowa WANIK Anna Dudek
ul. Parkowa 15
2012-10-03 84 775,00