Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

www.gddkia.gov.pl

Ogłoszenie nr 330164 - 2016 z dnia 2016-10-25 r.
Kraków: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla potrzeb Oddziału w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak


Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 1751157500075, ul. ul. Mogilska  25, 31542   Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 012 4172172, 4172179, 4172183, e-mail , faks 124 110 118.
Adres strony internetowej (URL):


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.gddkia.gov.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
31-542 Kraków ul.Mogilska 25 III piętro Wydział Zamówień Publicznych pokój 303


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla potrzeb Oddziału w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Numer referencyjny:
O/KR.D-3.2414.4.2016

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Zamówienie moze zostać udzialone jednemu Wykonawcy na wszystkie częściII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla potrzeb Oddziału w Krakowie GDDKiA, w podziale na następujące części: Część 1 obejmująca dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla potrzeb Oddziału w Krakowie GDDKiA, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków; Część 2 obejmująca dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących do Departamentu Projektów Unijnych i Monitoringu GDDKiA-Wydział Przygotowania Dokumentacji w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków; Część 3 obejmująca dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących do Rejonu Kraków, ul. Powstania Listopadowego 67, 30-298 Kraków; Część 4 obejmująca dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących do Rejonu Nowy Sącz, Podegrodzie 360, 33-386 Podegrodzie; Część 5 obejmująca dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących do Rejonu Nowy Targ, ul. Składowa 12a, 34-400 Nowy Targ; Część 6 obejmująca dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących do Rejonu Tarnów, ul. Zakładowa 6, 33-100 Tarnów; Część 7 obejmująca dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla potrzeb Rejonu Wadowice, Babica 67b, 34-100 Wadowice; Część 8 obejmująca dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących do Wydziału Technologii, ul. Krakowska 37b, 32-020 Wieliczka. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość zamówienia (wszystkie jego części) określonego w niniejszej SIWZ lub na dowolnie wybraną część/części tego zamówienia. Zamówienie może zostać udzielone jednemu Wykonawcy na wszystkie części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem asortymentowego zakresu zamówienia, jak również wymagań technicznych i jakościowych znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 2 Wymagania techniczne i technologiczne dotyczące przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykaz materiałów eksploatacyjnych. Ilościowy zakres zamówienia określony został w Formularzu asortymentowo- cenowym dla danej części oraz w załączniku do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2016, poz. 380) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r, poz. 2164 ze zm).


II.5) Główny kod CPV:
30192113-6

Dodatkowe kody CPV:
30125100-2, 30125110-5, 30125120-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w miesiącach: 36


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: co najmniej dwóch dostaw nowych materiałów eksploatacyjnych do urządzeń biurowych (tj. drukarek komputerowych i/lub kserokopiarek i/lub urządzeń wielofunkcyjnych i/lub faksów i/lub ploterów) o wartości brutto każdej zrealizowanej dostawy nie mniejszej niż: dla części I – 90 000,00 PLN; dla części II – 20 000,00 PLN; dla części III - 20 000,00 PLN; dla części IV - 20 000,00 PLN; dla części V - 20 000,00 PLN; dla części VI - 20 000,00 PLN; dla części VII - 20 000,00 PLN; dla części VIII - 20 000,00 PLN; UWAGA: Wykonawca składający ofertę na więcej niż jedną część przedmiotu zamówienia: - spośród części o takich samych warunkach udziału w postępowaniu wymaganych dla każdej części - musi wykazać spełnianie warunku wymaganego dla jednej części. - o różnych warunkach udziału w postępowaniu, tj. na część I oraz dowolną ilość pozostałych części - musi wykazać spełnianie warunku wymaganego dla części I . Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnienie warunku w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień podpisania Protokołu odbioru dostaw lub równoważnego dokumentu, potwierdzającego zakończenie dostawy. Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega, że warunek opisany -III.1.3 Ogłoszenia) nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że: Wykonawca składający ofertę musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem; albo Jeden z uczestników konsorcjum wykaże się całym wymaganym doświadczeniem (warunek nie będzie spełniony, jeżeli wszyscy uczestnicy konsorcjum w sumie wykażą się wymaganym doświadczeniem, ale żaden z nich indywidualnie nie wykazał się całym wymaganym doświadczeniem);
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe: 1.Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 1.1.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 1.2.Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 ustawy Pzp. 1.3.W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. 1.4.Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, na którego zdolnościach polega Wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: a)zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub b)zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową, o których mowa w pkt 1.1. niniejszego ogłoszenia. 1.5.W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1)zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2)sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3)zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4)czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 1.6.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. 1.7.Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz o ile jest to wiadome, podać firmy podwykonawców. 2.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2.1.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt III.1.3) 2.2.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, OŚWIADCZENIA, o którym mowa w pkt. III.3.Ogłoszenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.2.3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w pkt.III.7. Ogłoszenia ,składa każdy z Wykonawców. 2.4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt III.7.4.Ogłoszenia przy czym dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt III.5.1.Ogłoszenia składa odpowiednio Wykonawca, który wykazuje spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w pkt. III.1.3.Ogłoszenia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1)W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:1)wykaz dostaw, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane,oraz dowodów określających czy wymienione w wykazie dostawy zostały wykonane lub są wykonywane przez Wykonawcę należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie Wykonawcy, w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencji bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Zobowiązania innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia(jeżeli dotyczy;2.Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 3. Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2014r, poz. 1114 oraz z 2016r, poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.4.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.5.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została oceniona najwyżej, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp. 6. Dowód wpłacenia wadium /wniesienia wadium. W przypadku, gdy wadium wnoszone jest w postaci gwarancji lub poręczenia bankowego, Wykonawca winien złożyć oryginał gwarancji lub poręczenia w kasie w siedzibie zamawiającego, natomiast kopię załączyć do oferty. 7.Na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom Zamawiającego (pkt 2g OPZ) w przypadku zaproponowania materiałów eksploatacyjnych równoważnych - następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające równoważność z produktem oryginalnym: - Oświadczenie producenta materiału eksploatacyjnego równoważnego, że oferowane kasety z tonerem i/lub tusze są materiałami fabrycznie nowymi, wolnymi od wad, kompletnymi a żaden z elementów kasety z tonerem i/lub tuszu nie jest wtórnie wykorzystany ani nie pochodzi z procesu recyklingu; - „Karty z testów (raporty z badań) produktów równoważnych wykonanych zgodnie z poszczególnymi normami: ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych; ISO/IEC 19798 dla wkładów drukarek kolorowych; ISO/IEC/24711 dla nabojów do drukarek atramentowych, ISO/IEC/24712 dla pomiarów wydajności dla kolorowych kartridży lub tonerów dla kolorowych drukarek atramentowych oraz komponentów drukujących w dowolnym urządzeniu wielofunkcyjnym wystawione przez niezależną instytucję uprawnioną do kontroli jakości potwierdzającą, że dostarczone produkty odpowiadają określonym normom. Karty muszą w szczególności zawierać następujące dane: Wartość średnią, Odchylenie standardowe, Dolną granicę ufności (90%), Datę przeprowadzenia testu, Liczbę kaset/wkładów użytych podczas testów, Liczbę kaset/wkładów użytych do obliczeń, Typ kasety/wkładu, Informację czy zastosowano procedurę wstrząsania, Tryb drukowania, Liczba urządzeń/drukarek użytych podczas testów, Użyte nośniki, Format/rozmiar papieru, Orientacja/ułożenie podawanego papieru, Numery seryjne urządzeń. Zamawiający wymaga wpisania na załączonych do oferty kartach z testów numeru pozycji (liczby porządkowej) z Formularza asortymentowo-cenowego danego materiału eksploatacyjnego, którego karta dotyczy. Uwaga: Przez podmiot uprawniony do kontroli jakości należy rozumieć właściwą urzędową instytucję lub agencję, posiadającą uprawnienia do kontroli jakości, zdolną jednoznacznie potwierdzić, że oferowane przez Wykonawcę produkty równoważne spełniają wymagania wskazanych norm; - Certyfikat ISO 14001 lub równoważny na proces produkcji materiałów eksploatacyjnych równoważnych , pozwalający zweryfikować czy producent spełnia przepisy związane z ochroną środowiska oraz potwierdzający, że materiały są produkowane w sposób bezpieczny i nie wpływający negatywnie na środowisko. - Oświadczenie - producenta materiału równoważnego, że proces produkcji i stosowanie wyprodukowanych przez niego materiałów eksploatacyjnych nie narusza praw patentowych producentów oryginalnych tonerów, tuszy i kaset. - Oświadczenie, że oferowane równoważne materiały eksploatacyjne nie powodują ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku opisanych w warunkach technicznych producenta sprzętu (pełna kompatybilność z oprogramowaniem sprzętu: drukarki, faksu lub ksero, informowanie o liczbie wydrukowanych stron oraz poziomie zużycia tonera/tuszu).
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium: a) w części I 7.000,00 zł. b) w części II 600,00 zł. c) w części III 800,00 zł. d) w części IV 700,00 zł. e) w części V 700,00 zł. f) w części VI 800,00 zł. g) w części VII 800,00 zł. h) w części VIII 800,00 zł.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
z kilkoma wykonawcami
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja jednoetapowa
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Cena 60
Jakość 30
Termin dostawy 10


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami SIWZ

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 07/11/2016, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:
1   
Nazwa:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla potrzeb Oddziału w Krakowie GDDKiA, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem asortymentowego zakresu zamówienia, jak również wymagań technicznych i jakościowych znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 2 Wymagania techniczne i technologiczne dotyczące przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykaz materiałów eksploatacyjnych. Ilościowy zakres zamówienia określony został w Formularzu asortymentowo- cenowym dla Części 1 oraz w załączniku do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wykaz materiałów eksploatacyjnych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30192113-6, 30125100-2, 30125110-5, 30125120-8

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena 60
Jakość30
Termin dostawy10

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2   
Nazwa:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących do Departamentu Projektów Unijnych i Monitoringu - Wydział Przygotowania Dokumentacji w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem asortymentowego zakresu zamówienia, jak również wymagań technicznych i jakościowych znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 2 Wymagania techniczne i technologiczne dotyczące przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykaz materiałów eksploatacyjnych. Ilościowy zakres zamówienia określony został w Formularzu asortymentowo- cenowym dla Części 2 oraz w załączniku do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wykaz materiałów eksploatacyjnych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30192113-6, 30125100-2, 30125110-5, 30125120-8

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena 60
Jakość30
Termin dostawy10

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
3   
Nazwa:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących do Rejonu Kraków, ul. Powstania Listopadowego 67, 30-298 Kraków

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem asortymentowego zakresu zamówienia, jak również wymagań technicznych i jakościowych znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 2 Wymagania techniczne i technologiczne dotyczące przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykaz materiałów eksploatacyjnych. Ilościowy zakres zamówienia określony został w Formularzu asortymentowo- cenowym dla Części 3 oraz w załączniku do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wykaz materiałów eksploatacyjnych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30192113-6, 30125100-2, 30125110-5, 30125120-8

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena 60
Jakość30
Termin dostawy 10

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
4   
Nazwa:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących do Rejonu Nowy Sącz, Podegrodzie 360, 33-386 Podegrodzie

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem asortymentowego zakresu zamówienia, jak również wymagań technicznych i jakościowych znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 2 Wymagania techniczne i technologiczne dotyczące przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykaz materiałów eksploatacyjnych. Ilościowy zakres zamówienia określony został w Formularzu asortymentowo- cenowym dla Części 4 oraz w załączniku do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wykaz materiałów eksploatacyjnych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30192113-6, 30125100-2, 30125110-5, 30125120-8

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
Jakość 30
Termin dostawy 10

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
5   
Nazwa:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących do Rejonu Nowy Targ, ul. Składowa 12a, 34-400 Nowy Targ

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem asortymentowego zakresu zamówienia, jak również wymagań technicznych i jakościowych znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 2 Wymagania techniczne i technologiczne dotyczące przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykaz materiałów eksploatacyjnych. Ilościowy zakres zamówienia określony został w Formularzu asortymentowo- cenowym dla Części 5 oraz w załączniku do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wykaz materiałów eksploatacyjnych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30192113-6, 30125100-2, 30125110-5, 30125120-8

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
Jakość 30
Termin dostawy 10

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
6   
Nazwa:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących do Rejonu Tarnów, ul. Zakładowa 6, 33-100 Tarnów

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem asortymentowego zakresu zamówienia, jak również wymagań technicznych i jakościowych znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 2 Wymagania techniczne i technologiczne dotyczące przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykaz materiałów eksploatacyjnych. Ilościowy zakres zamówienia określony został w Formularzu asortymentowo- cenowym dla Części 6 oraz w załączniku do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wykaz materiałów eksploatacyjnych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30192113-6, 30125100-2, 30125110-5, 30125120-8

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
Jakość 30
Termin dostawy 10

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
7   
Nazwa:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących do Rejonu Wadowice, Babica 67b, 34-100 Wadowice

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem asortymentowego zakresu zamówienia, jak również wymagań technicznych i jakościowych znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 2 Wymagania techniczne i technologiczne dotyczące przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykaz materiałów eksploatacyjnych. Ilościowy zakres zamówienia określony został w Formularzu asortymentowo- cenowym dla Części 7 oraz w załączniku do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wykaz materiałów eksploatacyjnych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30192113-6, 30125100-2, 30125110-5, 30125120-8

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena 60
Jakość 30
Termin dostawy 10

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
8   
Nazwa:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących do Wydziału Technologii, ul. Krakowska 37b, 32-020 Wieliczka

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem asortymentowego zakresu zamówienia, jak również wymagań technicznych i jakościowych znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 2 Wymagania techniczne i technologiczne dotyczące przedmiotu zamówienia oraz w Załączniku nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykaz materiałów eksploatacyjnych. Ilościowy zakres zamówienia określony został w Formularzu asortymentowo- cenowym dla Części 8 oraz w załączniku do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wykaz materiałów eksploatacyjnych.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30192113-6, 30125100-2, 30125110-5, 30125120-8

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach: 36

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena 60
Jakość30
Termin dostawy 10

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Ogłoszenie nr 354344 - 2016 z dnia 2016-11-29 r.
Kraków: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla potrzeb Oddziału w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie jest przewidziane do współfinansowania ze środków Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków krajowych będących w dyspozycji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 330164-2016


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie, krajowy numer identyfikacyjny 1751157500075, ul. ul. Mogilska  25, 31542   Kraków, państwo Polska, woj. małopolskie, tel. 012 4172172, 4172179, 4172183, faks 124 110 118, e-mail przetargi@krakow.gddkia.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja rządowa centralna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla potrzeb Oddziału w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

O/KR.D-3.2414.4.2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących dla potrzeb Oddziału w Krakowie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, w podziale na następujące części: Część 1 – obejmującą dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących do siedziby Oddziału w Krakowie GDDKiA, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków; Część 2 – obejmująca dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących do Departamentu Projektów Unijnych i Monitoringu GDDKiA-Wydział Przygotowania Dokumentacji w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków; Część 3 obejmująca dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących do Rejonu Kraków, ul. Powstania Listopadowego 67, 30-298 Kraków; Część 4 obejmująca dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących do Rejonu Nowy Sącz, Podegrodzie 360, 33-386 Podegrodzie; Część 5 obejmująca dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących do Rejonu Nowy Targ, ul. Składowa 12a, 34-400 Nowy Targ; Część 6 obejmująca dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących do Rejonu Tarnów, ul. Zakładowa 6, 33-100 Tarnów; Część 7 obejmująca dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących do Rejonu Wadowice, Babica 67b, 34-100 Wadowice; Część 8 obejmująca dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących do Wydziału Technologii, ul. Krakowska 37b, 32-020 Wieliczka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z określeniem asortymentowego zakresu zamówienia, jak również wymagań technicznych i jakościowych znajduje się w Tomie III SIWZ-Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ). Ilościowy zakres zamówienia określony został w Formularzu asortymentowo - cenowym dla danej części oraz w załączniku do Opisu Przedmiotu Zamówienia – Wykaz materiałów eksploatacyjnych. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2016, poz. 380) i ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r, poz. 2164 ze zm.).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

II.5) Główny Kod CPV: 30192113-6
Dodatkowe kody CPV: 30125100-2, 30125110-5, 30125120-8,
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów


III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR:
1  
NAZWA:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących do siedziby Oddziału w Krakowie GDDKiA, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków;
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29/11/2016

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
285171.20

Waluta


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
1
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
1

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej ,  ,  {Dane ukryte},  04-667,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
325857.75

Oferta z najniższą ceną/kosztem
325857.75
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
325857.75

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR:
2  
NAZWA:
dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących do Departamentu Projektów Unijnych i Monitoringu GDDKiA-Wydział Przygotowania Dokumentacji w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29/11/2016

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
24643.99

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
1
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
1

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej ,  ,  {Dane ukryte},  04-667,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
26590.14

Oferta z najniższą ceną/kosztem
26590.14
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
26590.14

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR:
3  
NAZWA:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących do Rejonu Kraków, ul. Powstania Listopadowego 67, 30-298 Kraków
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29/11/2016

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
32976.98

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
1
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
1

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
JM DATA s.c.Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej ,  ,  {Dane ukryte},  04-664,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
32224.77

Oferta z najniższą ceną/kosztem
32224.77
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
32224.77

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR:
4  
NAZWA:
dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących do Rejonu Nowy Sącz, Podegrodzie 360, 33-386 Podegrodzie
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29/11/2016

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
31757.10

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
1
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
1

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej ,  ,  {Dane ukryte},  04-667,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
33633.12

Oferta z najniższą ceną/kosztem
33633.12
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
33633.12

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR:
5  
NAZWA:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących do Rejonu Nowy Targ, ul. Składowa 12a, 34-400 Nowy Targ
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29/11/2016

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
29942.60

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
1
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
1

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej,  ,  {Dane ukryte},  04-667,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
31993.53

Oferta z najniższą ceną/kosztem
31993.53
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
31993.53

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR:
6  
NAZWA:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących do Rejonu Tarnów, ul. Zakładowa 6, 33-100 Tarnów
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29/11/2016

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
34002.94

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
2
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
2

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
JM DATA s.c. Żebrowki Jarosław, Ryciak Maciej ,  ,  {Dane ukryte},  04-667,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
36459.66

Oferta z najniższą ceną/kosztem
36459.66
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
39768.73

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR:
7  
NAZWA:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących do Rejonu Wadowice, Babica 67b, 34-100 Wadowice
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29/11/2016

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
32664.10

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
1
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
1

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
JM DATA s.c.Jarosław Żebrowski, Ryciak Maciej ,  ,  {Dane ukryte} ,  04-667,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
34929.54

Oferta z najniższą ceną/kosztem
34929.54
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
34929.54

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR:
8  
NAZWA:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących do Wydziału Technologii, ul. Krakowska 37b, 32-020 Wieliczka.
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
29/11/2016

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
34109.51

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
1
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
1

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
tak
JM DATA Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej ,  ,  {Dane ukryte},  04-667,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
37823.73

Oferta z najniższą ceną/kosztem
37823.73
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
37823.73

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.


IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Adres: Mogilska 25, 31-542 Kraków
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: krakow_przetargi@gddkia.gov.pl
tel: 12 4172179, 4172183; 6163713
fax: 124 110 118
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-11-06
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 33016420160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-10-24
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 8
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia:
Informacja dostępna pod: www.gddkia.gov.pl
Okres związania ofertą: 31 dni
Kody CPV
30125100-2 Wkłady barwiące
30192113-6 Wkłady drukujące
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących do siedziby Oddziału w Krakowie GDDKiA, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków; JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2016-11-29 325 857,00
dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących do Departamentu Projektów Unijnych i Monitoringu GDDKiA-Wydział Przygotowania Dokumentacji w Krakowie, ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2016-11-29 26 590,00
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących do Rejonu Kraków, ul. Powstania Listopadowego 67, 30-298 Kraków JM DATA s.c.Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2016-11-29 32 224,00
dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących do Rejonu Nowy Sącz, Podegrodzie 360, 33-386 Podegrodzie JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2016-11-29 33 633,00
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących do Rejonu Nowy Targ, ul. Składowa 12a, 34-400 Nowy Targ JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2016-11-29 31 993,00
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących do Rejonu Tarnów, ul. Zakładowa 6, 33-100 Tarnów JM DATA s.c. Żebrowki Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2016-11-29 36 459,00
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących do Rejonu Wadowice, Babica 67b, 34-100 Wadowice JM DATA s.c.Jarosław Żebrowski, Ryciak Maciej
Warszawa
2016-11-29 34 929,00
Dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących do Wydziału Technologii, ul. Krakowska 37b, 32-020 Wieliczka. JM DATA Żebrowski Jarosław, Ryciak Maciej
Warszawa
2016-11-29 37 823,00