Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: UTWARDZENIE POBOCZY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 926 NA ODCINKU OD KM 0+455 DO KM 1+126 W MIEJSCOWOŚCI ORZESZE.


Numer ogłoszenia: 331015 - 2010; data zamieszczenia: 19.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
UTWARDZENIE POBOCZY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 926 NA ODCINKU OD KM 0+455 DO KM 1+126 W MIEJSCOWOŚCI ORZESZE..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
UTWARDZENIE POBOCZY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 926 NA ODCINKU OD KM 0+455 DO KM 1+126 W MIEJSCOWOŚCI ORZESZE..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.30.00-9.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


  • 1. Podstawa prawna

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


  • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

    Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. W prowadzonych przez Zamawiającego 3 postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nie został wyłoniony wykonawca zadania. Zamawiający pierwszy przetarg ogłosił w BZP w dniu 20 sierpnia 2010 r. pod nr 259274-2010, Na dzień 8 września 2010 r. wyznaczono termin składania i otwarcia ofert. Postępowanie zostało unieważnione w dniu 9 września 2010 r. na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 z powodu: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3. Zamawiający w dniu 20 września 2010 r. pod nr 298008-2010 ogłosił w BZP drugi przetarg nieograniczony, wyznaczając na dzień 6 października 2010 r. termin składania i otwarcia ofert. W dniu 6 października 2010 r. ww. postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 z powodu: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Trzecie postępowanie zostało ogłoszone w BZP w dniu 26 października 2010 r. pod nr 346166-2010. Termin składania i otwarcia ofert wyznaczono na dzień 12 listopada 2010 r. Postępowanie zostało unieważnione w dniu 15 listopada 2010 r. na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 z powodu: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3. W związku z powyższym zachodzi okoliczność udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

  • ZAKŁAD USŁUGOWO - PRODUKCYJNO - HANDLOWY MAKOL M. MAZUR - S. MAZUR SPÓŁKA JAWNA, ul. Handlowa 2, 41-807 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 33101520100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-11-19
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg