Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej monitoringu obiektu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kusocińskiego w Łodzi


Numer ogłoszenia: 331484 - 2011; data zamieszczenia: 12.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej monitoringu obiektu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kusocińskiego w Łodzi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Dokumentacja projektowa określająca przedmiot zamówienia winna być opracowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zmianami). Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej monitoringu obiektu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kusocińskiego (na terenie działki o nr 55/5 w obr. P-26), realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji technicznej monitoringu obiektu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kusocińskiego. Dokumentacja winna zawierać następujące opracowania, uzgodnienia: -projekty budowlano-wykonawczy instalacji monitoringu wizyjnego obiektu, w zakresie podłączenia do istniejącej magistrali (rejestratora) monitoringu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sandomierskiej 15/17; -szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót; -kosztorys inwestorski i przedmiar robót; -wszelkie uzgodnienia, zezwolenia niezbędne do zatwierdzenia dokumentacji w decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym: uzgodnienia ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. Sandomierskiej 15/17 w zakresie podłączenia do magistrali monitoringu Wspólnoty, ZUD itp Projekt budowlano - wykonawczy należy sporządzić w 5 egzemplarzach, na mapach do celów projektowych, pozyskanych przez Jednostkę Projektowania we własnym zakresie, natomiast pozostałe opracowania w 3 egzemplarzach oraz 1 egzemplarz dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej (CD z plikami z rozszerzeniem *pdf) i dostarczyć Zamawiającemu wraz z wykazem opracowań oraz oświadczeniem o kompleksowości prac. Załącznikiem do SIWZ jest mapka z lokalizacją terenu będącego przedmiotem opracowania..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.00.00-7.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 15.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej z zakresu budowy, przebudowy instalacji monitoringu wizyjnego o wartości usługi nie mniejszej niż 5 000 zł. brutto Zamawiający dopuszcza sumowanie wartości usług dla wykazania spełniania powyższego warunku. W przypadku wykazania usług rozliczanych w walucie innej niż PLN Wykonawca winien przeliczyć ich wartość na PLN przyjmując: a) średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu waluty, za podstawę przeliczenia przyjmie się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.10.2011 godzina 09:30, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Termin wykonania zamówienia: - od dnia podpisania umowy do 15.12.2011 r. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Puławy: Remont wewnętrzny Sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 w Puławach


Numer ogłoszenia: 331544 - 2011; data zamieszczenia: 12.10.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 272342 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Szkół Nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej, ul. Polna 18, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, tel. 81 8863821, faks 81 8863821.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Remont wewnętrzny Sali gimnastycznej w Zespole Szkół nr 1 w Puławach.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
W skład przedmiotu zamówienia wchodzi: 1.wykonanie robót tynkarskich Zakres robót budowlanych obejmuje: Skucie i uzupełnienie głuchych i popękanych tynków na płytkach korytkowych i wylewkach. skucie pęknięć na złączach podłużnych płytek korytkowych, zaprawienie szczelin zaprawą klejową wraz z zastosowaniem pasków z siatki tynkarskiej z włókna szklanego o szer. 15 cm z dwukrotnym zaszpachlowaniem i wygładzeniem powierzchni. Skucie tynków na ścianach w całości i wykonanie nowych. Po skuciu i oczyszczeniu, podłoże pod tynki zagruntować preparatem . Osadzić narożniki ochronne metalowe do tynków przy narożach i uskokach narażonych na uszkodzenie. Osadzić narożniki ochronne metalowe z siatką do tynków przy otworach okiennych. Tynki na ścianach podłużnych wykonać zaprawą cementowo - wapienną kat. III. Na ścianach szczytowych wykonać tynki cementowo- wapienne kat. II i przykleić jedną warstwę siatki tynkarskiej z włókna szklanego z dokładnym zatopieniem siatki, wyrównaniem powierzchni na gładko. Na zatopionej siatce i wygładzeniu zaprawy klejowej na ścianach szczytowych, wykonać szpachlę gr. 3-5 m/m jednowarstwową z dokładnym wyszlifowaniem pod malowanie. Osadzenie podokienników z konglomeratu z podkuciem i uszczelnieniem pod ościeżami okiennymi. 2.wykonanie robót malarskich. Zakres robót budowlanych obejmuje: Zmycie i zeskrobanie starych farb na suficie z płytek korytkowych z likwidacją zacieków z dachu oraz z likwidacją różnych nierówności i sfałdowań, jako przygotowanie podłoża. Zagruntować sufit preparatem pod malowanie. Malowanie wykonać trzykrotne z farby emulsyjnej akrylowej. Ściany pod malowanie zagruntować preparatem. Malowanie lamperii farba olejną z dwukrotnym szpachlowaniem na wszystkich ścianach do wys. 3,80 m w kolorze uzgodnionym z inwestorem ( użytkownikiem). Powyżej lamperii ściany pomalować farbą lateksową dwukrotnie w kolorze uzgodnionym z użytkownikiem. Dwukrotnie pomalować farbą rury c.o. akcesoria konstrukcji stalowej i kratownice stalowe po uprzednim dokładnym oczyszczeniu. Pomalować również dwa razy farba olejną wsporniki do koszykówki, do kratek osłonowych lamp oświetleniowych, osłon grzejnikowych i drabinek sportowych. Zabezpieczyć podłogę przed zniszczeniem folią budowlaną i papierem karbowanym, lub innym materiałem bardziej skutecznym. 3.Wymiana wentylatorów i tablicy sterowniczej na Sali gimnastycznej. Zakres robót obejmuje: 1)Wymianę dwóch wentylatorów dachowych typu WD łącznie z podstawami dachowymi demontaż istniejących wentylatorów dachowych łącznie z podstawami, dokładne sprawdzenie wymiarów istniejącego otworu w celu potwierdzenia wybranego typu nowej jednostki przed jej zakupieniem montaż nowej podstawy dachowej PWD31,5 łącznie z wykonaniem niezbędnych napraw w obrębie otworu dachowego montaż nowych wentylatorów WD - 31,5 TI400,230V/5011 z wg DTR producenta Połączenie wentylatora istniejącymi przewodami zasilającymi wykonanie prób i sporządzenie protokołów odbiorczych 2)Przebudowę tablicy sterowania oświetleniem i wentylatorami, znajdującej się przy wejściu na salę demontaż obudowy istniejącej tablicy oraz jej wyposażenia obsadzenie w istniejącej wnęce uniwersalnej pełnej obudowy metalowej z płytą montażową - drzwi stalowe pełnej grubości 1,2 mm z zamknięciem montaż na płycie (4 szt.) rozłączników 1 - biegunowych 20a w obudowie dla sterowania obwodami oświetleniowymi - 3 szt. I wentylatorami sz 1 ( obydwa wentylatory pracują jednocześnie) połączenie istniejących obwodów oświetleniowych i wentylatorów do nowego sterowania wykonanie prób pomontażowych 4. Wykonanie robót związanych z osłonami grzejnikowymi i skrycie rury odpowietrzającej Zakres robót obejmuje: skrycie rury odpowietrzającej w wykutej bruździe na ścianie szczytowej w otulinie termicznej Demontaż i ponowny montaż z uzupełnieniem ubytków na osłonach grzejnikowych z elementów ażurowych z desek struganych i lakierowanych, na konstrukcji stalowej mocowanej do ściany i podłogi. Wykonanie nowej obudowy z desek struganych gr 32m/m zamontowanych ażurowo w odstępach co 3 cm. Na istniejącej konstrukcji z lakierowaniem dwukrotnym 06×29,74×17,84m2 - zabudowa górna osłony grzejnikowej. Malowanie dwukrotne rur za osłonami grzejnikowymi, bez malowania grzejników rurowo- żebrowych, które będą wymienione w czasie termomodernizacji ścian zewnętrznych budynku. Oczyszczenie grzejników żebrowo- rurowych powietrzem ze sprężarki z różnych zabrudzeń, gruzu i śmieci. 5. Wykonanie robót związanych z instalowaniem drzwi i okien, i podobnych elementów i robót posadzkarskich Zakres robót obejmuje: wymienić listwy cokołowe i listwy podłogowe przycokołowe przy posadzce z parkietu i polakierować lakierem 2 × ekologicznym Demontaż i ponowny montaż po mocowaniu osłon lamp świetlówkowych na suficie, mocowanych na śruby do konstrukcji kratowej stropu. Zamontować zabezpieczenie z łańcucha jako obejmę na lampie i kratownicy, skręcając oczka łańcucha śrubami, szt. 63.Jest to zabezpieczenie dodatkowe lamp. Demontaż i ponowny montaż drabinek sportowych przy ścianach szt. 20. Demontaż istniejących tablic do koszykówki szt.6, bez naruszania konstrukcji do tablic. dostarczenie i montaż nowych tablic do koszykówki z osprzętem na istniejącej konstrukcji. Tablice epoksydowe do koszykówki o tym 105×180 z koszem i siatką szt.6. 6. Wykonanie robót związanych z wywozem gruzu i z robotami rusztowaniowymi Zakres robót obejmuje: montaż i demontaż rusztowań ramowych warszawskich . Wywóz gruzu na odległość 5 km wraz z kosztami utylizacji i składowania. 7. Wykonanie robót związanych z dostarczeniem i montażem siatek Zakres robót obejmuje: Montaż i dostarczenie siatek osłonowych na ścianach z oknami dużymi i ścianach szczytowych na typowych linkach w kolorze zielonym o oczkach 4×4cm. Dostarczenie i montaż siatki osłonowej na ścianie z oknami małymi o oczkach 1×1 cm w kolorze zielonym na linkach typowych odsuniętych od ściany. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z właściwościami określonymi w dokumentacji projektowej, przy czym Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych pod warunkiem zachowania parametrów materiałów określonych w dokumentacji - nie gorszych, służących do tego samego celu, oraz o porównywalnych (ekwiwalentnych) właściwościach i jakości. Jeżeli w przedmiarze robót wpisano konkretny asortyment lub słowo lub równoważne, Wykonawca w przypadku zaoferowania asortymentu równoważnego, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, jest obowiązany wykazać, że spełnia on wymagania określone przez Zamawiającego. W skład określenia przedmiotu zamówienia wchodzi załączona: dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiary robót..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7, 45.31.00.00-3, 45.41.00.00-4, 45.44.00.00-3, 45.26.21.00-2, 45.43.21.00-5, 45.42.10.00-5, 45.42.11.52-4, 45.21.22.22-8, 45.26.21.10-5, 45.45.00.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
04.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
10.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H.U.MAGNUM Agnieszka Ciupa, ul.Rynkowa 12, 08-110 Siedlce, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 111978,05 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  119125,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  119125,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  174833,77


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej monitoringu obiektu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kusocińskiego w Łodzi


Numer ogłoszenia: 381164 - 2011; data zamieszczenia: 16.11.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 331484 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej monitoringu obiektu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kusocińskiego w Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej monitoringu obiektu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kusocińskiego (na terenie działki o nr 55/5 w obr. P-26), realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Opracowanie dokumentacji technicznej monitoringu obiektu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kusocińskiego..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.32.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JAAN MAT PHU ELEKTROSYSTEMY, ul. H. Safrina 5, 91-177 Łódź., kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5100,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  5100,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  8000,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-10-20
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 33148420110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-10-12
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 56 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej monitoringu obiektu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kusocińskiego w Łodzi JAAN MAT PHU ELEKTROSYSTEMY
ul. H. Safrina 5, 91-177 Łódź., woj. łódzkie
2011-11-16 5 100,00