Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

www.powiatzgierski.bip.net.pl

Ogłoszenie nr 331505 - 2016 z dnia 2016-10-26 r.
Zgierz: Dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego, krajowy numer identyfikacyjny 472068423, ul. Sadowa  6A, 95-100  Zgierz, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. +48422888100, e-mail , faks +48427190816.
Adres strony internetowej (URL): www.powiat.zgierz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak
www.powiatzgierski.bip.net.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
www.powiatzgierski.bip.net.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Starostwo Powiatowe w Zgierzu, 95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a, Kancelaria Podawcza


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych

Numer referencyjny:
ZP.272.35.2016

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich częściII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie sukcesywnych dostaw artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Zgierzu. Szczegółowy zakres produktów został zawarty w załączniku nr 6A - Artykuły biurowe oraz nr 6B - Materiały eksploatacyjne do SIWZ stanowiący opis przedmiotu zamówienia. Analogicznie zakres wymaganych produktów został powtórzony w Formularzu cenowym A – Artykuły biurowe stanowiącym załącznik nr 2A do SIWZ oraz w Formularzu cenowym B – Materiały eksploatacyjne stanowiącym załącznik nr 2B do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: 1) Zadanie 1: „Dostawa artykułów biurowych”; 2) Zadanie 2: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych”. 3. Zamawiający informuje, że za zgodne z treścią SIWZ uznane zostaną tylko oferty, które będą zawierały cały asortyment w ramach poszczególnych zadań, o którym mowa w załącznikach 6A oraz 6B do SIWZ oraz nie wyraża zgody na złożenie oferty nie kompletnej. 4. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza oferowania przemiennie produktów oryginalnych i równoważnych w obrębie jednego urządzenia. 5. Zamawiający informuje, że ilości artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych są ilościami orientacyjnymi, ustalonymi na podstawie zużycia w okresie ostatnich 12 miesięcy przed wszczęciem niniejszego postępowania, oraz przewidywanego zapotrzebowania na rok 2017 r. Podane przez Zamawiającego ilości w załączniku nr 6A i 6B do SIWZ są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie, przy czym Zamawiający gwarantuje, że przedmiotowe zmiany ilościowe nie spowodują obniżenia wartości umowy o więcej niż 25% maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego, do której zostanie zawarta przyszła umowa. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 6. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w załącznik nr 6A i 6B do SIWZ oraz w Formularzu cenowym A załącznik nr 2 A, oraz Formularzu cenowym B załącznik nr 2B: typy i symbole materiałów oraz nazwy ich producentów zostały określone w celu sprecyzowania parametrów i warunków techniczno - użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych - równoważnych w stosunku do produktów oryginalnych – technicznie, jakościowo i funkcjonalnie. W przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do równoważności oferowanych produktów, ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. 7. Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji zamówienia: 1) dostarczone produkty muszą być produktami bez wad fizycznych, fabrycznie nowe oraz nieużywane; 2) w czasie obowiązywania umowy na dostawę przedmiotu zamówienia Wykonawca nie może dostarczać wyrobów innych niż wskazane w Formularzu cenowym A w ramach Zadania 1oraz w Formularzu cenowym B w ramach Zadania 2. W przypadku produktów równoważnych dopuszczalne jest zastąpienie ich produktami oryginalnymi pod warunkiem zachowania niezmienności ceny jednostkowej brutto produktu w stosunku do ceny wskazanej w formularzach cenowych, o którym mowa w treści; 3) w czasie obowiązywania umowy na dostawę przedmiotu zamówienia Wykonawca nie może dostarczać wyrobów innych niż wskazane w Formularzu cenowym A w ramach Zadania 1 oraz w Formularzu cenowym B w ramach Zadania 2 wskazane produkty oryginalne nie mogą zostać zastąpione produktami równoważnymi; 4) miejscem realizacji dostaw jest siedziba Zamawiającego Starostwo Powiatowe w Zgierzu ul. Sadowa 6 A, 95-100 Zgierz oraz ul. Długa 49, 95-100 Zgierz; 5) dostawy przedmiotu zamówienia będą realizowane sukcesywnie w okresie od dnia 02.01.2017r. do dnia 31.12.2017 r., zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego określonym na piśmie i dostarczonym za pomocą faxu lub poczty elektronicznej do siedziby Wykonawcy; 6) Wykonawca zobowiązany będzie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego: a) W zakresie Zadania 1: „Dostawa artykułów biurowych” wskazać TERMIN DOSTAWY (TD) przedmiotu zamówienia wyrażony w dniach w następujących przedziałach 3 dni, 4 dni, 5 dni roboczych licząc od dnia następnego od przesłania przez Zamawiającego zapotrzebowania, o którym mowa w pkt. 5- stanowi kryterium oceny ofert, które zostało szczegółowo opisane w dziale XIV SIWZ, Wykonawca będzie zobowiązany określić to kryterium w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1do SIWZ. b) W zakresie Zadania 2: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych” zrealizować dostawę w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia następnego od przesłania przez Zamawiającego zapotrzebowania, o którym mowa w pkt. 5 7) SPOSÓB DOSTAWY (SD) - Wykonawca zobowiązany będzie wskazać sposób dostawy przedmiotu zamówienia; a) dostawa we własnym zakresie rozumiana jest jako wykonanie dostawy przez przedstawiciela Wykonawcy, który osobiście dostarczy przedmiot zamówienia do siedzib Zamawiającego i wraz z przedstawicielem Zamawiającego dokona weryfikacji dostarczonych produktów, co zostanie potwierdzone częściowym protokołem zdawczo-odbiorczym, b) dostawa zlecona podmiotowi zewnętrznemu rozumiana jest jako zlecenie transportu firmie zewnętrznej, za pośrednictwem kuriera przedmiot zamówienia dostarczany jest do siedzib Zamawiającego, weryfikacja dostarczonych produktów nastąpi przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych produktów i przekazanej listy/zestawienia produktów przez Wykonawcę, co zostanie potwierdzone częściowym protokołem zdawczo-odbiorczym, - stanowi kryterium oceny ofert, które zostało szczegółowo opisane w dziale XIV SIWZ, Wykonawca będzie zobowiązany określić to kryterium w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 8) w przypadku stwierdzenia braku zamówionych produktów lub dostarczenia ich niezgodnie z zapotrzebowaniem, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia brakującego produktu lub wymiany na zgodny ze złożonym przez Zamawiającego zapotrzebowaniem, w ciągu 2 dni roboczych od dostawy i na koszt własny. 8. Przez użyte w SIWZ określenia dotyczące przedmiotu zamówienia rozumie się: 1) produkty fabrycznie nowe – produkty, do których produkcji zostały wykorzystane półprodukty nowe, nie refabrykowane, bez śladów poprzedniego używania oraz uszkodzeń mechanicznych, 2) produkty oryginalne – produkty pochodzące od producenta sprzętu, do którego są przeznaczone, fabrycznie nowe, nienoszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania. Za fabrycznie nowy nie uznaje się wyrobu, gdzie pojemnik został jedynie wyczyszczony i ponownie napełniony, 3) produkty eksploatacyjne regenerowane – produkty, które wytworzono poprzez uzupełnienie środka drukującego, 4) produkty równoważne – produkty fabrycznie nowe, charakteryzujące się pełną kompatybilnością z urządzeniami, do których są przeznaczone, dopuszczone do obrotu na terytorium Polski, wyprodukowane w zgodzie z prawami patentowymi, nie powodujące utraty uprawnień z tytułu gwarancji jakości, posiadające takie same lub lepsze niż produkty oryginalne parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe tzn: a) spełniają warunek bezkonfliktowej pracy z danym urządzeniem, w stopniu nie mniejszym niż wskazane z symbolu materiały oryginalne, a w szczególności dotyczy to wydajności danego materiału eksploatacyjnego, która nie może być mniejsza niż w materiałach oryginalnych, b) posiadają takie same wymiary, jak produkty oryginalne, c) wkłady barwiące muszą być fabrycznie nowe, nienoszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania. Za fabrycznie nowy nie uznaje się wyrobu, gdzie pojemnik został jedynie wyczyszczony i ponownie napełniony, d) muszą być fabrycznie opakowane. Podwykonawcy 9. Zamawiający informuje, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia: 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zgodnie z art. 36 a Ustawy; 2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ, zgodnie z art. 25a ust 5 pkt. 2 Ustawy. 3) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z art. 36b ust 1 Ustawy; Zasoby podmiotów trzecich 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, stanowiącym załącznik Nr 3 i załącznik Nr 4 do SIWZ, zgodnie z art. 25a ust 3 pkt. 2 Ustawy. 5) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, zgodnie z art. 22 a ust 1 Ustawy; 6) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z art. 22 a ust 2 Ustawy; 10. Zgodnie z art. 24aa Ustawy zamawiający informuje, że w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 11. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 91 ust 3a Ustawy Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach w tym zakresie i jeżeli taki obowiązek zaistnieje musi wskazać przedmiot opodatkowania. 12. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub więcej części. 13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7. 15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie stosuje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 16. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.


II.5) Główny kod CPV:
30190000-7

Dodatkowe kody CPV:
30125100-2, 30125110-5, 30125120-8

II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 293119.70
Waluta:
PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 02/01/2017 data zakończenia: 31/12/2017


II.9) Informacje dodatkowe:
1. Termin wykonania zamówienia: 1) rozpoczęcie - od dnia podpisania umowy jednak nie wcześniej niż od dnia 02.01.2017 r.; 2) zakończenie - z chwilą wyczerpania łącznej kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania niniejszego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku metodą spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez Wykonawcę;
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania niniejszego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku metodą spełnia/nie spełnia, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez Wykonawcę;
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania niniejszego warunku. Zamawiający dokona oceny spełniania przedmiotowego warunku metodą spełnia/niespełnia, na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, złożonego przez Wykonawcę;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy; 8) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy; 9) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 10) oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 3. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust 2: 1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy; 2) pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i pkt 2 lit. b, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. 5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 4 stosuje się. 6. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust 2 pkt 1, składa dokument, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 Ustawy. 7. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 4 zdanie pierwsze stosuje się. 8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy artykułów biurowych poszczególnych produktów wymienionych przez Wykonawcę w ramach Zadania 1: „Dostawa artykułów biurowych” w Formularzu cenowym A, stanowiącym załącznik 2A do SIWZ, w kolumnie nr 5 odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą opisów poszczególnych produktów, które oferuje Wykonawca - autentyczność produktów potwierdza Wykonawca, opis produktów powinien zawierać dla artykułów biurowych co najmniej: nazwę producenta, nazwę produktu, model, symbol, kod, parametry techniczne, rodzaj materiału wykonania, rodzaj wykończenia, wymiary, wydajność jeżeli jest charakterystyczna dla określonego produktu strony/ml/gramy , ilość sztuk w opakowaniu, kolorystyka – Zamawiający wymaga żeby opisy produktów dla materiałów biurowych zostały ponumerowane zgodnie z numerem porządkowym [l.p.] kolumna nr 1 w Formularzu cenowym A stanowiącym załącznik nr 2A do SIWZ i trwale spięte. 2. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy materiałów eksploatacyjnych poszczególnych produktów wymienionych przez Wykonawcę w ramach Zadania 2: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych” w Formularzu cenowym B, stanowiącym załącznik 2B do SIWZ, w kolumnie nr 9 odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego: 1) ORYGINAŁ PRODUKTU Wykonawca potwierdza wprowadzeniem do treści Formularza cenowego B kolumna nr 9: nazwę własną oferowanego produktu, symbol, nazwę producenta, natomiast w kolumnie nr 10 wprowadza treść ORYGINAŁ; 2) w przypadku gdy Wykonawca zaoferuje PRODUKT RÓWNOWAŻNY, zobowiązany jest wprowadzić do treści Formularza cenowego B kolumna nr 9: nazwę własną oferowanego produktu, symbol, nazwę producenta, wydajność jeżeli jest charakterystyczna dla określonego produktu strony/ml, w kolumnie nr 10 wprowadza treść PRODUKT RÓWNOWAŻNY, ponadto Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć: a) do każdego zaoferowanego produktu równoważnego opis potwierdzający, że zaoferowany produkt jest zgodny pod względem jakości funkcjonalności, rodzaju z opisem przedmiotu zamówienia, które oferuje Wykonawca -autentyczność produktów potwierdza Wykonawca, opis produktów powinien zawierać dla materiałów eksploatacyjnych co najmniej: nazwę producenta, model, symbol, kod produktu, typ produktu (toner, tusz, atrament, itp.), rodzaj (oryginał, zamiennik), kolorystyka, pojemność w ml lub wydajność w stronach, kompatybilność z urządzeniami podać nazwę urządzenia, model - Zamawiający wymaga żeby opisy dla produktów równoważnych zostały ponumerowane zgodnie z numerem pozycji [Nr pozycji] kolumna nr 3 w Formularzu cenowym B stanowiącym załącznik nr 2B do SIWZ i trwale spięte; b) pisemne oświadczenie producenta materiałów równoważnych, że ich używanie nie spowoduje utraty praw gwarancyjnych; c) pisemne oświadczenie producenta materiałów równoważnych, że są one dopuszczone do obrotu na terytorium Polski; d) pisemne zaświadczenie producenta materiałów równoważnych, że są one wyprodukowane w zgodzie z prawami patentowymi; e) pisemne oświadczenie producenta materiałów równoważnych, że bierze na siebie pełną odpowiedzialność za uszkodzenie sprzętu spowodowane używaniem zaoferowanych materiałów. 3. Zamawiający informuje, że nie akceptuje potwierdzenia równoważności zaoferowanych materiałów eksploatacyjnych poprzez załączenie do oferty wyników z testów wydajności, raportów itp.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
9. Wykonawca powołujący się na mocy art. 22a ust 1 Ustawy przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zdolnościach technicznych innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w formie oryginału pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 10. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a Ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego 11. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z wykonawców oddzielnie składających ofertę wspólną musi złożyć dokumenty, o których mowa w ust. 2. Wykonawcy przedstawiają pełnomocnictwo osoby wyznaczonej do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia i podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego PODMIOTY TRZECIE, PODWYKONAWCY 12. Zgodnie z art. 22a. ust. 3 Ustawy, Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 Ustawy. 13. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust 2 pkt 1–9. 14. Wykonawca, który zamierzy powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom zobowiązany jest do złożenia dokumentów dotyczących podwykonawców określonych w ust. 2 pkt. 1–9, w celu zbadania czy nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 i ust. 5 Ustawy. 15. Dokumenty, które musi złożyć Wykonawca w odniesieniu do podmiotów trzecich i podwykonawców w celu zbadania, czy nie zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa powyżej: 1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 5 i 6 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 4) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy; 5) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 6) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 7) oświadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy; 8) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 Ustawy; 9) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716); 16. Jeżeli podmiot trzeci lub podwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust 15, składa dokumenty w formie, o której mowa w dziale V w ust. 15 pkt. 3), 4), 5), 6) SIWZ. 17. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ust 2, ust 3 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 18. Szczegółowe wymagania formalne, jakie powinny spełniać dokumenty i oświadczenia, o których mowa powyżej zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości: Zadanie 1: „Dostawa artykułów biurowych”: 3 500,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych); Zadanie 2: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych”: 4 500,00 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych). 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – Dostawa Zadanie nr ____”. 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się WYŁĄCZNIE PRZELEWEM na rachunek bankowy Zamawiającego: konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Poddębicach, nr konta bankowego: 16 9263 0000 0920 1389 2010 0004; 4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany powyżej. 5. W przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu - oryginał dokumentu zachowującego ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą musi być wystawiony na rzecz Zamawiającego (Beneficjenta) tj. Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego. Oryginał dokumentu należy złożyć w KASIE Starostwa Powiatowego w Zgierzu ul. Sadowa 6 A, 95-100 Zgierz –pokój 205. 6. Wykonawcy wspólnie składający ofertę w przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż w pieniądzu – w treści dokumentu powinni zostać wymienieni z nazwy i adresu wszyscy Wykonawcy, którzy składają wspólnie jedną ofertę. 7. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275, z późn. zm.). 8. W dokumentach potwierdzających wniesienie wadium w formie niepieniężnej wymienionych powyżej, przesłanki zawarte w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy muszą być wskazane wprost. 9. Każda forma wadium musi gwarantować Zamawiającemu natychmiastowe i bezwarunkowe uzyskanie kwoty wadium, po zaistnieniu przesłanek zatrzymania wadium, dlatego gwarancje i poręczenia wnoszone jako wadium powinny być, nieodwołalne w trakcie trwania terminu związania ofertą oraz nie mogą być zastrzeżone pod warunkiem. 10. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formie niepieniężnej nie mogą być uzupełniane w trybie art. 26 ust. 3 Ustawy i ich brak powodować będzie odrzucenie oferty. 11. Okoliczności i zasady zwrotu wadium określa Ustawa.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
7. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach: 1) zmiany ogólne: a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy; b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy; 2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy; 3) zmiana postanowień umowy w zakresie ceny może nastąpić tylko w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT; 4) Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, w przypadku: a) Zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Jeżeli zmiana ta będzie powodować zwiększenie kosztów po stronie Wykonawcy dotyczących realizacji niniejszej umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia na pisemny, uargumentowany wniosek Wykonawcy, gdzie w sposób jednoznaczny Wykonawca udowodni, że zwiększenie kosztów związane jest ze zmianą ustawy, o której mowa powyżej i ma to realny wpływ na realizację niniejszej umowy zawartej na podstawie zamówienia publicznego, a nie można było tego przewidzieć na etapie przygotowania oferty; b) Zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne. Jeżeli zmiana ta będzie powodować zwiększenie kosztów po stronie Wykonawcy, dotyczących realizacji niniejszej umowy, Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia na pisemny, uargumentowany wniosek Wykonawcy, gdzie w sposób jednoznaczny Wykonawca udowodni, że zwiększenie kosztów związane jest ze zmianą ustawy, o której mowa powyżej i ma to realny wpływ na realizację niniejszej umowy zawartej na podstawie zamówienia publicznego, a nie można było tego przewidzieć na etapie przygotowania oferty. 8. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności, w przypadku gdy powyższe zapisy nie są zawarte w umowie pierwotnej: 1) Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności; 2) Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 07/11/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:
1   
Nazwa:
Dostawa artykułów biurowych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie sukcesywnych dostaw artykułów biurowych dla Starostwa Powiatowego w Zgierzu. Szczegółowy zakres produktów został zawarty w załączniku nr 6A - Artykuły biurowe do SIWZ stanowiący opis przedmiotu zamówienia. Analogicznie zakres wymaganych produktów został powtórzony w Formularzu cenowym A – Artykuły biurowe stanowiącym załącznik nr 2A do SIWZ

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30190000-7

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 120056.03
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 31/12/2017

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena60
Termin Dostawy20
Sposób Dostawy20

6) INFORMACJE DODATKOWE:Część nr:
2   
Nazwa:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie sukcesywnych dostaw materiałów eksploatacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Zgierzu. Szczegółowy zakres produktów został zawarty w załączniku nr 6B - Materiały eksploatacyjne do SIWZ stanowiący opis przedmiotu zamówienia. Analogicznie zakres wymaganych produktów został powtórzony w Formularzu cenowym B – Materiały eksploatacyjne stanowiącym załącznik nr 2B do SIWZ.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30125110-5, 30125120-8, 30125100-2

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT: 173063.67
Waluta:
PLN

4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 31/12/2017

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Cena40
jakość materiałów eksploatacyjnych55
Sposób dostawy5

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Ogłoszenie nr 358039 - 2016 z dnia 2016-12-02 r.
Zgierz: Dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programuZamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 331505-2016


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego, krajowy numer identyfikacyjny 472068423, ul. Sadowa  6A, 95-100  Zgierz, państwo Polska, woj. łódzkie, tel. +48422888100, faks +48427190816, e-mail przetargi_wojcik@powiat.zgierz.pl
Adres strony internetowej (URL): www.powiat.zgierz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.272.35.2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie sukcesywnych dostaw artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Zgierzu. Szczegółowy zakres produktów został zawarty w załączniku nr 6A - Artykuły biurowe oraz nr 6B - Materiały eksploatacyjne do SIWZ stanowiący opis przedmiotu zamówienia. Analogicznie zakres wymaganych produktów został powtórzony w Formularzu cenowym A – Artykuły biurowe stanowiącym załącznik nr 2A do SIWZ oraz w Formularzu cenowym B – Materiały eksploatacyjne stanowiącym załącznik nr 2B do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: 1) Zadanie 1: „Dostawa artykułów biurowych”; 2) Zadanie 2: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych”. 3. Zamawiający informuje, że za zgodne z treścią SIWZ uznane zostaną tylko oferty, które będą zawierały cały asortyment w ramach poszczególnych zadań, o którym mowa w załącznikach 6A oraz 6B do SIWZ oraz nie wyraża zgody na złożenie oferty nie kompletnej. 4. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza oferowania przemiennie produktów oryginalnych i równoważnych w obrębie jednego urządzenia. 5. Zamawiający informuje, że ilości artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych są ilościami orientacyjnymi, ustalonymi na podstawie zużycia w okresie ostatnich 12 miesięcy przed wszczęciem niniejszego postępowania, oraz przewidywanego zapotrzebowania na rok 2017 r. Podane przez Zamawiającego ilości w załączniku nr 6A i 6B do SIWZ są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie, przy czym Zamawiający gwarantuje, że przedmiotowe zmiany ilościowe nie spowodują obniżenia wartości umowy o więcej niż 25% maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego, do której zostanie zawarta przyszła umowa. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 6. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w załącznik nr 6A i 6B do SIWZ oraz w Formularzu cenowym A załącznik nr 2 A, oraz Formularzu cenowym B załącznik nr 2B: typy i symbole materiałów oraz nazwy ich producentów zostały określone w celu sprecyzowania parametrów i warunków techniczno - użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych - równoważnych w stosunku do produktów oryginalnych – technicznie, jakościowo i funkcjonalnie. W przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do równoważności oferowanych produktów, ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. 7. Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji zamówienia: 1) dostarczone produkty muszą być produktami bez wad fizycznych, fabrycznie nowe oraz nieużywane; 2) w czasie obowiązywania umowy na dostawę przedmiotu zamówienia Wykonawca nie może dostarczać wyrobów innych niż wskazane w Formularzu cenowym A w ramach Zadania 1oraz w Formularzu cenowym B w ramach Zadania 2. W przypadku produktów równoważnych dopuszczalne jest zastąpienie ich produktami oryginalnymi pod warunkiem zachowania niezmienności ceny jednostkowej brutto produktu w stosunku do ceny wskazanej w formularzach cenowych, o którym mowa w treści; 3) w czasie obowiązywania umowy na dostawę przedmiotu zamówienia Wykonawca nie może dostarczać wyrobów innych niż wskazane w Formularzu cenowym A w ramach Zadania 1 oraz w Formularzu cenowym B w ramach Zadania 2 wskazane produkty oryginalne nie mogą zostać zastąpione produktami równoważnymi; 4) miejscem realizacji dostaw jest siedziba Zamawiającego Starostwo Powiatowe w Zgierzu ul. Sadowa 6 A, 95-100 Zgierz oraz ul. Długa 49, 95-100 Zgierz; 5) dostawy przedmiotu zamówienia będą realizowane sukcesywnie w okresie od dnia 02.01.2017r. do dnia 31.12.2017 r., zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego określonym na piśmie i dostarczonym za pomocą faxu lub poczty elektronicznej do siedziby Wykonawcy; 6) Wykonawca zobowiązany będzie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego: a) W zakresie Zadania 1: „Dostawa artykułów biurowych” wskazać TERMIN DOSTAWY (TD) przedmiotu zamówienia wyrażony w dniach w następujących przedziałach 3 dni, 4 dni, 5 dni roboczych licząc od dnia następnego od przesłania przez Zamawiającego zapotrzebowania, o którym mowa w pkt. 5- stanowi kryterium oceny ofert, które zostało szczegółowo opisane w dziale XIV SIWZ, Wykonawca będzie zobowiązany określić to kryterium w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1do SIWZ. b) W zakresie Zadania 2: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych” zrealizować dostawę w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia następnego od przesłania przez Zamawiającego zapotrzebowania, o którym mowa w pkt. 5 7) SPOSÓB DOSTAWY (SD) - Wykonawca zobowiązany będzie wskazać sposób dostawy przedmiotu zamówienia; a) dostawa we własnym zakresie rozumiana jest jako wykonanie dostawy przez przedstawiciela Wykonawcy, który osobiście dostarczy przedmiot zamówienia do siedzib Zamawiającego i wraz z przedstawicielem Zamawiającego dokona weryfikacji dostarczonych produktów, co zostanie potwierdzone częściowym protokołem zdawczo-odbiorczym, b) dostawa zlecona podmiotowi zewnętrznemu rozumiana jest jako zlecenie transportu firmie zewnętrznej, za pośrednictwem kuriera przedmiot zamówienia dostarczany jest do siedzib Zamawiającego, weryfikacja dostarczonych produktów nastąpi przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych produktów i przekazanej listy/zestawienia produktów przez Wykonawcę, co zostanie potwierdzone częściowym protokołem zdawczo-odbiorczym, - stanowi kryterium oceny ofert, które zostało szczegółowo opisane w dziale XIV SIWZ, Wykonawca będzie zobowiązany określić to kryterium w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 8) w przypadku stwierdzenia braku zamówionych produktów lub dostarczenia ich niezgodnie z zapotrzebowaniem, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia brakującego produktu lub wymiany na zgodny ze złożonym przez Zamawiającego zapotrzebowaniem, w ciągu 2 dni roboczych od dostawy i na koszt własny. 8. Przez użyte w SIWZ określenia dotyczące przedmiotu zamówienia rozumie się: 1) produkty fabrycznie nowe – produkty, do których produkcji zostały wykorzystane półprodukty nowe, nie refabrykowane, bez śladów poprzedniego używania oraz uszkodzeń mechanicznych, 2) produkty oryginalne – produkty pochodzące od producenta sprzętu, do którego są przeznaczone, fabrycznie nowe, nienoszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania. Za fabrycznie nowy nie uznaje się wyrobu, gdzie pojemnik został jedynie wyczyszczony i ponownie napełniony, 3) produkty eksploatacyjne regenerowane – produkty, które wytworzono poprzez uzupełnienie środka drukującego, 4) produkty równoważne – produkty fabrycznie nowe, charakteryzujące się pełną kompatybilnością z urządzeniami, do których są przeznaczone, dopuszczone do obrotu na terytorium Polski, wyprodukowane w zgodzie z prawami patentowymi, nie powodujące utraty uprawnień z tytułu gwarancji jakości, posiadające takie same lub lepsze niż produkty oryginalne parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe tzn: a) spełniają warunek bezkonfliktowej pracy z danym urządzeniem, w stopniu nie mniejszym niż wskazane z symbolu materiały oryginalne, a w szczególności dotyczy to wydajności danego materiału eksploatacyjnego, która nie może być mniejsza niż w materiałach oryginalnych, b) posiadają takie same wymiary, jak produkty oryginalne, c) wkłady barwiące muszą być fabrycznie nowe, nienoszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania. Za fabrycznie nowy nie uznaje się wyrobu, gdzie pojemnik został jedynie wyczyszczony i ponownie napełniony, d) muszą być fabrycznie opakowane. Podwykonawcy 9. Zamawiający informuje, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia: 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zgodnie z art. 36 a Ustawy; 2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ, zgodnie z art. 25a ust 5 pkt. 2 Ustawy. 3) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z art. 36b ust 1 Ustawy; Zasoby podmiotów trzecich 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, stanowiącym załącznik Nr 3 i załącznik Nr 4 do SIWZ, zgodnie z art. 25a ust 3 pkt. 2 Ustawy. 5) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, zgodnie z art. 22 a ust 1 Ustawy; 6) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z art. 22 a ust 2 Ustawy; 10. Zgodnie z art. 24aa Ustawy zamawiający informuje, że w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 11. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 91 ust 3a Ustawy Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach w tym zakresie i jeżeli taki obowiązek zaistnieje musi wskazać przedmiot opodatkowania. 12. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub więcej części. 13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie stosuje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 16. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

II.5) Główny Kod CPV: 30190000-7
Dodatkowe kody CPV: 30125100-2, 30125110-5, 30125120-8
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów


III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR:
1  
NAZWA:
Dostawa artykułów biurowych
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30/11/2016

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
120056.03

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
2
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:


liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
GROSS WAZIA Spółka Jawna,  magdalenaolejnik@partner21.pl,  {Dane ukryte},  Łódź,  93-239,  kraj/woj. łódzkie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
3022.41

Oferta z najniższą ceną/kosztem
3022.41
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
3086.87

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.


IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Ogłoszenie nr 361481 - 2016 z dnia 2016-12-07 r.
Zgierz: Dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programuZamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 331505-2016


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Powiat Zgierski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Zgierskiego, krajowy numer identyfikacyjny 472068423, ul. Sadowa  6A, 95-100  Zgierz, państwo Polska, woj. łódzkie, tel. +48422888100, faks +48427190816, e-mail przetargi_wojcik@powiat.zgierz.pl
Adres strony internetowej (URL): www.powiat.zgierz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.272.35.2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie sukcesywnych dostaw artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych dla Starostwa Powiatowego w Zgierzu. Szczegółowy zakres produktów został zawarty w załączniku nr 6A - Artykuły biurowe oraz nr 6B - Materiały eksploatacyjne do SIWZ stanowiący opis przedmiotu zamówienia. Analogicznie zakres wymaganych produktów został powtórzony w Formularzu cenowym A – Artykuły biurowe stanowiącym załącznik nr 2A do SIWZ oraz w Formularzu cenowym B – Materiały eksploatacyjne stanowiącym załącznik nr 2B do SIWZ. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: 1) Zadanie 1: „Dostawa artykułów biurowych”; 2) Zadanie 2: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych”. 3. Zamawiający informuje, że za zgodne z treścią SIWZ uznane zostaną tylko oferty, które będą zawierały cały asortyment w ramach poszczególnych zadań, o którym mowa w załącznikach 6A oraz 6B do SIWZ oraz nie wyraża zgody na złożenie oferty nie kompletnej. 4. Zamawiający informuje, że nie dopuszcza oferowania przemiennie produktów oryginalnych i równoważnych w obrębie jednego urządzenia. 5. Zamawiający informuje, że ilości artykułów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych są ilościami orientacyjnymi, ustalonymi na podstawie zużycia w okresie ostatnich 12 miesięcy przed wszczęciem niniejszego postępowania, oraz przewidywanego zapotrzebowania na rok 2017 r. Podane przez Zamawiającego ilości w załączniku nr 6A i 6B do SIWZ są wielkościami szacunkowymi i mogą ulec zmianie, przy czym Zamawiający gwarantuje, że przedmiotowe zmiany ilościowe nie spowodują obniżenia wartości umowy o więcej niż 25% maksymalnej wartości zobowiązania Zamawiającego, do której zostanie zawarta przyszła umowa. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia. 6. Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia w załącznik nr 6A i 6B do SIWZ oraz w Formularzu cenowym A załącznik nr 2 A, oraz Formularzu cenowym B załącznik nr 2B: typy i symbole materiałów oraz nazwy ich producentów zostały określone w celu sprecyzowania parametrów i warunków techniczno - użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie produktów równoważnych - równoważnych w stosunku do produktów oryginalnych – technicznie, jakościowo i funkcjonalnie. W przypadku wątpliwości Zamawiającego, co do równoważności oferowanych produktów, ciężar udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy. 7. Szczegółowe wytyczne dotyczące realizacji zamówienia: 1) dostarczone produkty muszą być produktami bez wad fizycznych, fabrycznie nowe oraz nieużywane; 2) w czasie obowiązywania umowy na dostawę przedmiotu zamówienia Wykonawca nie może dostarczać wyrobów innych niż wskazane w Formularzu cenowym A w ramach Zadania 1oraz w Formularzu cenowym B w ramach Zadania 2. W przypadku produktów równoważnych dopuszczalne jest zastąpienie ich produktami oryginalnymi pod warunkiem zachowania niezmienności ceny jednostkowej brutto produktu w stosunku do ceny wskazanej w formularzach cenowych, o którym mowa w treści; 3) w czasie obowiązywania umowy na dostawę przedmiotu zamówienia Wykonawca nie może dostarczać wyrobów innych niż wskazane w Formularzu cenowym A w ramach Zadania 1 oraz w Formularzu cenowym B w ramach Zadania 2 wskazane produkty oryginalne nie mogą zostać zastąpione produktami równoważnymi; 4) miejscem realizacji dostaw jest siedziba Zamawiającego Starostwo Powiatowe w Zgierzu ul. Sadowa 6 A, 95-100 Zgierz oraz ul. Długa 49, 95-100 Zgierz; 5) dostawy przedmiotu zamówienia będą realizowane sukcesywnie w okresie od dnia 02.01.2017r. do dnia 31.12.2017 r., zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego określonym na piśmie i dostarczonym za pomocą faxu lub poczty elektronicznej do siedziby Wykonawcy; 6) Wykonawca zobowiązany będzie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego: a) W zakresie Zadania 1: „Dostawa artykułów biurowych” wskazać TERMIN DOSTAWY (TD) przedmiotu zamówienia wyrażony w dniach w następujących przedziałach 3 dni, 4 dni, 5 dni roboczych licząc od dnia następnego od przesłania przez Zamawiającego zapotrzebowania, o którym mowa w pkt. 5- stanowi kryterium oceny ofert, które zostało szczegółowo opisane w dziale XIV SIWZ, Wykonawca będzie zobowiązany określić to kryterium w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1do SIWZ. b) W zakresie Zadania 2: „Dostawa materiałów eksploatacyjnych” zrealizować dostawę w terminie 3 dni roboczych licząc od dnia następnego od przesłania przez Zamawiającego zapotrzebowania, o którym mowa w pkt. 5 7) SPOSÓB DOSTAWY (SD) - Wykonawca zobowiązany będzie wskazać sposób dostawy przedmiotu zamówienia; a) dostawa we własnym zakresie rozumiana jest jako wykonanie dostawy przez przedstawiciela Wykonawcy, który osobiście dostarczy przedmiot zamówienia do siedzib Zamawiającego i wraz z przedstawicielem Zamawiającego dokona weryfikacji dostarczonych produktów, co zostanie potwierdzone częściowym protokołem zdawczo-odbiorczym, b) dostawa zlecona podmiotowi zewnętrznemu rozumiana jest jako zlecenie transportu firmie zewnętrznej, za pośrednictwem kuriera przedmiot zamówienia dostarczany jest do siedzib Zamawiającego, weryfikacja dostarczonych produktów nastąpi przez Zamawiającego na podstawie dostarczonych produktów i przekazanej listy/zestawienia produktów przez Wykonawcę, co zostanie potwierdzone częściowym protokołem zdawczo-odbiorczym, - stanowi kryterium oceny ofert, które zostało szczegółowo opisane w dziale XIV SIWZ, Wykonawca będzie zobowiązany określić to kryterium w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. 8) w przypadku stwierdzenia braku zamówionych produktów lub dostarczenia ich niezgodnie z zapotrzebowaniem, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia brakującego produktu lub wymiany na zgodny ze złożonym przez Zamawiającego zapotrzebowaniem, w ciągu 2 dni roboczych od dostawy i na koszt własny. 8. Przez użyte w SIWZ określenia dotyczące przedmiotu zamówienia rozumie się: 1) produkty fabrycznie nowe – produkty, do których produkcji zostały wykorzystane półprodukty nowe, nie refabrykowane, bez śladów poprzedniego używania oraz uszkodzeń mechanicznych, 2) produkty oryginalne – produkty pochodzące od producenta sprzętu, do którego są przeznaczone, fabrycznie nowe, nienoszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania. Za fabrycznie nowy nie uznaje się wyrobu, gdzie pojemnik został jedynie wyczyszczony i ponownie napełniony, 3) produkty eksploatacyjne regenerowane – produkty, które wytworzono poprzez uzupełnienie środka drukującego, 4) produkty równoważne – produkty fabrycznie nowe, charakteryzujące się pełną kompatybilnością z urządzeniami, do których są przeznaczone, dopuszczone do obrotu na terytorium Polski, wyprodukowane w zgodzie z prawami patentowymi, nie powodujące utraty uprawnień z tytułu gwarancji jakości, posiadające takie same lub lepsze niż produkty oryginalne parametry techniczne, jakościowe, funkcjonalne i użytkowe tzn: a) spełniają warunek bezkonfliktowej pracy z danym urządzeniem, w stopniu nie mniejszym niż wskazane z symbolu materiały oryginalne, a w szczególności dotyczy to wydajności danego materiału eksploatacyjnego, która nie może być mniejsza niż w materiałach oryginalnych, b) posiadają takie same wymiary, jak produkty oryginalne, c) wkłady barwiące muszą być fabrycznie nowe, nienoszące śladów uszkodzeń zewnętrznych oraz uprzedniego używania. Za fabrycznie nowy nie uznaje się wyrobu, gdzie pojemnik został jedynie wyczyszczony i ponownie napełniony, d) muszą być fabrycznie opakowane. Podwykonawcy 9. Zamawiający informuje, że nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia: 1) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, zgodnie z art. 36 a Ustawy; 2) Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informację o podwykonawcach w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 4 do SIWZ, zgodnie z art. 25a ust 5 pkt. 2 Ustawy. 3) Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców, zgodnie z art. 36b ust 1 Ustawy; Zasoby podmiotów trzecich 4) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, stanowiącym załącznik Nr 3 i załącznik Nr 4 do SIWZ, zgodnie z art. 25a ust 3 pkt. 2 Ustawy. 5) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, zgodnie z art. 22 a ust 1 Ustawy; 6) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z art. 22 a ust 2 Ustawy; 10. Zgodnie z art. 24aa Ustawy zamawiający informuje, że w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 11. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 91 ust 3a Ustawy Wykonawca ma obowiązek poinformować Zamawiającego o zaistniałych okolicznościach w tym zakresie i jeżeli taki obowiązek zaistnieje musi wskazać przedmiot opodatkowania. 12. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na jedną lub więcej części. 13. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 15. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej i nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów oraz nie stosuje aukcji elektronicznej przy wyborze najkorzystniejszej oferty. 16. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

II.5) Główny Kod CPV: 30190000-7
Dodatkowe kody CPV: 30125100-2, 30125110-5, 30125120-8
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów


III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR:
2  
NAZWA:
Dostawa materiałów eksploatacyjnych
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30/11/2016

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
173063.67

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
5
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:


Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:


liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
JM DATA S.C Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak,  biuro@jmdata.pl,  {Dane ukryte},  04-667,  Warszawa,  kraj/woj. mazowieckie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
41727.75

Oferta z najniższą ceną/kosztem
41727.75
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
55656.95

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.


IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Adres: Sadowa 6A, 95-100 Zgierz
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: przetargi_wojcik@powiat.zgierz.pl
tel: +48422888100
fax: +48427190816
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-11-06
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 33150520160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-10-25
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.powiat.zgierz.pl
Informacja dostępna pod: www.powiatzgierski.bip.net.pl
Okres związania ofertą: 31 dni
Kody CPV
30125100-2 Wkłady barwiące
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa artykułów biurowych GROSS WAZIA Spółka Jawna
93-239
2016-12-02 3 022,00
Dostawa materiałów eksploatacyjnych JM DATA S.C Jarosław Żebrowski, Maciej Ryciak
Warszawa
2016-12-07 41 727,00