Łódź: Produkty farmaceutyczne i materiały medyczne 59/ZP/2011


Numer ogłoszenia: 331570 - 2011; data zamieszczenia: 12.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi , ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, faks 42 678 99 52.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.barlicki.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Produkty farmaceutyczne i materiały medyczne 59/ZP/2011.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Pakiet 1 - na pozycje
1. Alfacalcidol kaps 0,25 ?g 100 szt, 20 op.
2. Alfacalcidol kaps. 1 ?g x 100, 8 op.
3. Atracurium besilate roztw do wstrz i inf 0,05mg/5ml 5amp 5ml, 2095 op.
4. Bisacodyl czopki doodbytnicze 10mg 5szt, 450 op.
5. Ceftazidime proszek do przyg roztw do wstrz i inf 2g fiolka typu Monovial, 400 komplet z rozrusznikiem
6. Ceftazidime proszek do sporz roztw do wstrz i nf 1g 1 fiol, 100 szt.
7. Cisatracurium roztw do wstrz i inf 2mg/ml 5amp 5ml, 500 op.
8. Clotrimazole krem 10mg/g tuba 20g, 450 szt.
9. Ferrous sulfhate draż 105mg Fe2+ 30szt, 270 op.
10. Heparin krem 300jm/g tuba 20g, 920 szt.
11. Indometacin maść 50mg/g tuba 30g, 25 szt.
12. Mivacurium chloride roztw do wstrz doż 10mg/5ml 5amp 5ml, 190 op.
13. Nadroparin calcium roztw do wstrz podsk 11400jm Axa/0,6ml 10amp-strz 0,6ml, 20 op.
14. Nadroparin calcium roztw do wstrz podsk 15200jm Axa/0,8ml 10amp-strz 0,8ml, 20 op.
15. Nadroparin calcium roztw do wstrz podsk 19000jm Axa/1,0ml 10amp-strz 1,0ml, 20 op.
16. Nadroparin calcium roztw do wstrz podsk i doż 3800jm aXa/0,4ml 10amp-strz 0,4ml, 100 op.
17. Nadroparin calcium roztw do wstrz podsk i doż 7600jm Axa/0,8ml 10amp-strz 0,8ml, 30 op.
18. Nadroparin calcium roztw do wstrz podsk i doż 9500jm Axa/1,0ml 10amp-strz 1,0ml, 20 op.
19. Ondansetron liof doustny 8mg 10szt, 25 op.
20. Phenylbutazone czopki doodbytnicze 250mg 5szt, 15 op.
21. Phenylbutazone maść 50mg/g tuba 30g, 230 op.
22. Potassium chloride tabl o przedł uwalnianiu 391mgK 30szt, 1900 op.
23. Remifentanil proszek do przyg roztw do wstrz i inf 2mg 5 fiol, 110 op.
Pakiet 2 - do całości
1. Histamina - roztw kontrolny- testy śródskórne, 6 szt.
2. Krążki alergenowe -krążek test diagnostyczny do szybkich oznaczeń, 3400 szt.
3. Lancety do testów, 7000 szt.
4. Surowice specjalne IGE - test diagnostyczny do szybkich oznaczeń, 4 szt.
5. Test prowokacyjny - test diagnostyczny do szybkich oznaczeń, 26 szt.
6. Test punktowy - test diagnostyczny do szybkich oznaczeń, 400 szt.
7. Test śródskórny - test diagnostyczny do szybkich oznaczeń, 8 szt.
8. Zestaw do całkowitego IGE RV - test diagnostyczny do szybkich oznaczeń, 4 zestawy
9. Zestw do spec IGE (RV) - test diagnostyczny do szybkich oznaczeń, 30 zestawów.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.60.00.00-6, 33.14.00.00-3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 24.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.- Załącznik 2 do SIWZ


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.- Załącznik 2 do SIWZ


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.- Załącznik 2 do SIWZ


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww. warunki Wykonawca spełnił.- Załącznik 2 do SIWZ


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W celu potwierdzenia, że oferowany sprzęt medyczny będący przedmiotem zamówienia odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, oraz spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (dz. U. z 2010r, Nr 107, poz. 679) Zamawiający żąda: 1.1. dokumentów (kompletne) stwierdzające dopuszczenie oferowanego przedmiotu zamówienia do stosowania w placówkach służby zdrowia na terenie RP, przy czym dokumenty te powinny być oznakowane, której pozycji asortymentowej dotyczą lub oświadczenie o ich posiadaniu i zobowiązanie do ich okazania na każde żądanie zamawiającego (Załącznik Nr 6), 2. Pełnomocnictwo do reprezentacji podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - w przypadku konsorcjum lub spółki cywilnej 3. Pełnomocnictwo do podpisywania oferty i składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osoba podpisująca nie jest osobą upoważnioną na podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale V punkt 3 w oryginale lub poświadczone notarialnie lub opatrzone adnotacją (za zgodność z oryginałem) pieczęcią Wykonawcy, imienna pieczątka osoby upoważnionej na podstawie dokumentu wymienionego w rozdziale V punkt 3 oraz jej podpisem. 4. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zmiany cen rzeczy, będących przedmiotem niniejszej umowy, mogą być dokonywane w następujących przypadkach: a.w przypadku zmiany cen urzędowych - na towary z cenami urzędowymi, b.w przypadku zmian stawek podatku od towarów i usług lub stawek opłat celnych. 2.W przypadku szczególnych okoliczności, takich jak wstrzymanie lub zakończenie produkcji, strony dopuszczają możliwość dostarczania odpowiedników towarów objętych umową w cenach nie przewyższających cen zawartych w ofercie przetargowej. 3.Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania odpowiedników towarów objętych umową w cenach niższych niż ceny zawarte w ofercie przetargowej. 4.Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wielkości opakowania towaru objętego umową przetargową z możliwością przeliczenia ceny nie przekraczającej ceny zaoferowanej w ofercie przetargowej. 5.W przypadku niezrealizowania umowy w terminie - w zakresie ilości i wartości przedmiotu zamówienia, z przyczyn dotyczących Zamawiającego - wynikających z niewykorzystania w działalności leczniczej ilości wyrobów dostarczanych, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu realizacji umowy, nie dłużej niż o dwa miesiące.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.barlicki.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pokój 208, II piętro w budynku administracyjnym..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
20.10.2011 godzina 09:00, miejsce: Sekretariat Finansowo - Technicznym SP ZOZ USK nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pokój 201, II piętro w budynku administracyjnym.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 340166 - 2011; data zamieszczenia: 18.10.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
331570 - 2011 data 12.10.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, fax. 42 678 99 52.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.3.

 • W ogłoszeniu jest:

  Pakiet 1 - na pozycje
  1. Alfacalcidol kaps 0,25 ?g 100 szt, 20 op.
  2. Alfacalcidol kaps. 1 ?g x 100, 8 op.
  3. Atracurium besilate roztw do wstrz i inf 0,05mg/5ml 5amp 5ml, 2095 op.
  4. Bisacodyl czopki doodbytnicze 10mg 5szt, 450 op.
  5. Ceftazidime proszek do przyg roztw do wstrz i inf 2g fiolka typu Monovial, 400 komplet z rozrusznikiem
  6. Ceftazidime proszek do sporz roztw do wstrz i nf 1g 1 fiol, 100 szt.
  7. Cisatracurium roztw do wstrz i inf 2mg/ml 5amp 5ml, 500 op.
  8. Clotrimazole krem 10mg/g tuba 20g, 450 szt.
  9. Ferrous sulfhate draż 105mg Fe2+ 30szt, 270 op.
  10. Heparin krem 300jm/g tuba 20g, 920 szt.
  11. Indometacin maść 50mg/g tuba 30g, 25 szt.
  12. Mivacurium chloride roztw do wstrz doż 10mg/5ml 5amp 5ml, 190 op.
  13. Nadroparin calcium roztw do wstrz podsk 11400jm Axa/0,6ml 10amp-strz 0,6ml, 20 op.
  14. Nadroparin calcium roztw do wstrz podsk 15200jm Axa/0,8ml 10amp-strz 0,8ml, 20 op.
  15. Nadroparin calcium roztw do wstrz podsk 19000jm Axa/1,0ml 10amp-strz 1,0ml, 20 op.
  16. Nadroparin calcium roztw do wstrz podsk i doż 3800jm aXa/0,4ml 10amp-strz 0,4ml, 100 op.
  17. Nadroparin calcium roztw do wstrz podsk i doż 7600jm Axa/0,8ml 10amp-strz 0,8ml, 30 op.
  18. Nadroparin calcium roztw do wstrz podsk i doż 9500jm Axa/1,0ml 10amp-strz 1,0ml, 20 op.
  19. Ondansetron liof doustny 8mg 10szt, 25 op.
  20. Phenylbutazone czopki doodbytnicze 250mg 5szt, 15 op.
  21. Phenylbutazone maść 50mg/g tuba 30g, 230 op.
  22. Potassium chloride tabl o przedł uwalnianiu 391mgK 30szt, 1900 op.
  23. Remifentanil proszek do przyg roztw do wstrz i inf 2mg 5 fiol, 110 op.
  Pakiet 2 - do całości
  1. Histamina - roztw kontrolny- testy śródskórne, 6 szt.
  2. Krążki alergenowe -krążek test diagnostyczny do szybkich oznaczeń, 3400 szt.
  3. Lancety do testów, 7000 szt.
  4. Surowice specjalne IGE - test diagnostyczny do szybkich oznaczeń, 4 szt.
  5. Test prowokacyjny - test diagnostyczny do szybkich oznaczeń, 26 szt.
  6. Test punktowy - test diagnostyczny do szybkich oznaczeń, 400 szt.
  7. Test śródskórny - test diagnostyczny do szybkich oznaczeń, 8 szt.
  8. Zestaw do całkowitego IGE RV - test diagnostyczny do szybkich oznaczeń, 4 zestawy
  9. Zestw do spec IGE (RV) - test diagnostyczny do szybkich oznaczeń, 30 zestawów.

 • W ogłoszeniu powinno być:

  Pakiet 1 - na pozycje
  1. Alfacalcidol kaps 0,25 ?g 100 szt, 20 op.
  2. Alfacalcidol kaps. 1 ?g x 100, 8 op.
  3. Atracurium besilate roztw do wstrz i inf 0,05mg/5ml 5amp 5ml, 2095 op.
  4. Bisacodyl czopki doodbytnicze 10mg 5szt, 450 op.
  5. Ceftazidime proszek do przyg roztw do wstrz i inf 2g fiolka typu Monovial, 400 komplet z rozrusznikiem
  6. Ceftazidime proszek do sporz roztw do wstrz i nf 1g 1 fiol, 100 szt.
  7. Cisatracurium roztw do wstrz i inf 2mg/ml 5amp 5ml, 500 op.
  8. Clotrimazole krem 10mg/g tuba 20g, 450 szt.
  9. Ferrous sulfhate draż 105mg Fe2+ 30szt, 270 op.
  10. Heparin krem 300jm/g tuba 20g, 920 szt.
  11. Indometacin maść 50mg/g tuba 30g, 25 szt.
  12. Mivacurium chloride roztw do wstrz doż 10mg/5ml 5amp 5ml, 190 op.
  13. Nadroparin calcium roztw do wstrz podsk 11400jm Axa/0,6ml 10amp-strz 0,6ml, 20 op.
  14. Nadroparin calcium roztw do wstrz podsk 15200jm Axa/0,8ml 10amp-strz 0,8ml, 20 op.
  15. Nadroparin calcium roztw do wstrz podsk 19000jm Axa/1,0ml 10amp-strz 1,0ml, 20 op.
  16. Nadroparin calcium roztw do wstrz podsk i doż 3800jm aXa/0,4ml 10amp-strz 0,4ml, 100 op.
  17. Nadroparin calcium roztw do wstrz podsk i doż 7600jm Axa/0,8ml 10amp-strz 0,8ml, 30 op.
  18. Nadroparin calcium roztw do wstrz podsk i doż 9500jm Axa/1,0ml 10amp-strz 1,0ml, 20 op.
  19. Ondansetron liof doustny 8mg 10szt, 25 op.
  20. Phenylbutazone czopki doodbytnicze 250mg 5szt, 15 op.
  21. Phenylbutazone maść 50mg/g tuba 30g, 230 op.
  22. Potassium chloride tabl o przedł uwalnianiu 391mgK 30szt, 1900 op.
  23. Remifentanil proszek do przyg roztw do wstrz i inf 2mg 5 fiol, 110 op.
  24. Histamina - roztw kontrolny- testy śródskórne, 6 szt.
  25. Test śródskórny - test diagnostyczny do szybkich oznaczeń, 8 szt.
  Pakiet 2 - do całości
  1. Krążki alergenowe -krążek test diagnostyczny do szybkich oznaczeń, 3400 szt.
  2. Lancety do testów, 7000 szt.
  3. Surowice specjalne IGE - test diagnostyczny do szybkich oznaczeń, 4 szt.
  4. Test prowokacyjny - test diagnostyczny do szybkich oznaczeń, 26 szt.
  5. Test punktowy - test diagnostyczny do szybkich oznaczeń, 400 szt.
  6. Zestaw do całkowitego IGE RV - test diagnostyczny do szybkich oznaczeń, 4 zestawy
  7. Zestw do spec IGE (RV) - test diagnostyczny do szybkich oznaczeń, 30 zestawów.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  20.10.2011.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  24.10.2011.


Łódź: Produkty farmaceutyczne i materiały medyczne 59/ZP/2011


Numer ogłoszenia: 392742 - 2011; data zamieszczenia: 23.11.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 331570 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny nr 1 im. N. Barlickiego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 677 68 24, 42 291 95 70, faks 42 678 99 52.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Produkty farmaceutyczne i materiały medyczne 59/ZP/2011.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:

Pakiet 1 - na pozycje
1. Alfacalcidol kaps 0,25 ?g 100 szt, 20 op.
2. Alfacalcidol kaps. 1 ?g x 100, 8 op.
3. Atracurium besilate roztw do wstrz i inf 0,05mg/5ml 5amp 5ml, 2095 op.
4. Bisacodyl czopki doodbytnicze 10mg 5szt, 450 op.
5. Ceftazidime proszek do przyg roztw do wstrz i inf 2g fiolka typu Monovial, 400 komplet z rozrusznikiem
6. Ceftazidime proszek do sporz roztw do wstrz i nf 1g 1 fiol, 100 szt.
7. Cisatracurium roztw do wstrz i inf 2mg/ml 5amp 5ml, 500 op.
8. Clotrimazole krem 10mg/g tuba 20g, 450 szt.
9. Ferrous sulfhate draż 105mg Fe2+ 30szt, 270 op.
10. Heparin krem 300jm/g tuba 20g, 920 szt.
11. Indometacin maść 50mg/g tuba 30g, 25 szt.
12. Mivacurium chloride roztw do wstrz doż 10mg/5ml 5amp 5ml, 190 op.
13. Nadroparin calcium roztw do wstrz podsk 11400jm Axa/0,6ml 10amp-strz 0,6ml, 20 op.
14. Nadroparin calcium roztw do wstrz podsk 15200jm Axa/0,8ml 10amp-strz 0,8ml, 20 op.
15. Nadroparin calcium roztw do wstrz podsk 19000jm Axa/1,0ml 10amp-strz 1,0ml, 20 op.
16. Nadroparin calcium roztw do wstrz podsk i doż 3800jm aXa/0,4ml 10amp-strz 0,4ml, 100 op.
17. Nadroparin calcium roztw do wstrz podsk i doż 7600jm Axa/0,8ml 10amp-strz 0,8ml, 30 op.
18. Nadroparin calcium roztw do wstrz podsk i doż 9500jm Axa/1,0ml 10amp-strz 1,0ml, 20 op.
19. Ondansetron liof doustny 8mg 10szt, 25 op.
20. Phenylbutazone czopki doodbytnicze 250mg 5szt, 15 op.
21. Phenylbutazone maść 50mg/g tuba 30g, 230 op.
22. Potassium chloride tabl o przedł uwalnianiu 391mgK 30szt, 1900 op.
23. Remifentanil proszek do przyg roztw do wstrz i inf 2mg 5 fiol, 110 op.
24. Histamina - roztw kontrolny- testy śródskórne, 6 szt.
25. Test śródskórny - test diagnostyczny do szybkich oznaczeń, 8 szt.
Pakiet 2 - do całości
1. Krążki alergenowe -krążek test diagnostyczny do szybkich oznaczeń, 3400 szt.
2. Lancety do testów, 7000 szt.
3. Surowice specjalne IGE - test diagnostyczny do szybkich oznaczeń, 4 szt.
4. Test prowokacyjny - test diagnostyczny do szybkich oznaczeń, 26 szt.
5. Test punktowy - test diagnostyczny do szybkich oznaczeń, 400 szt.
6. Zestaw do całkowitego IGE RV - test diagnostyczny do szybkich oznaczeń, 4 zestawy
7. Zestw do spec IGE (RV) - test diagnostyczny do szybkich oznaczeń, 30 zestawów.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.60.00.00-6, 33.14.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GSK Services Sp. z o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte} Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 204,19 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  215,57


 • Oferta z najniższą ceną:
  215,57
  / Oferta z najwyższą ceną:
  215,57


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GSK Services Sp. z o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte} Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 107,46 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  113,44


 • Oferta z najniższą ceną:
  113,44
  / Oferta z najwyższą ceną:
  113,44


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 3


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GSK Services Sp z o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte} Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 187100,05 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  197524,98


 • Oferta z najniższą ceną:
  197524,98
  / Oferta z najwyższą ceną:
  197524,98


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 4


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GSK Services Sp. z o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte} Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1445,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2289,06


 • Oferta z najniższą ceną:
  2289,06
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2289,06


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 5


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GSK Services Sp. z o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte} Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5638,78 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7326,72


 • Oferta z najniższą ceną:
  7326,72
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7326,72


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
6   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 6


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 01-209 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2009,17 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  691,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  691,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  691,20


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
7   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 7


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GSK Services Sp. z o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte} Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 46188,45 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  48762,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  48762,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  48762,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
8   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 8


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GSK Services Sp. z o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte} Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 975,94 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1132,38


 • Oferta z najniższą ceną:
  1132,38
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1132,38


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
9   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 9


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GSK Services Sp. z o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte} Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 2148,91 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2653,56


 • Oferta z najniższą ceną:
  2653,56
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2653,56


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
10   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 10


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GSK Services Sp. z o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte} Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5176,38 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6557,76


 • Oferta z najniższą ceną:
  6557,76
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6557,76


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
11   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 11


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GSK Services Sp. z o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte} Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 202,81 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  257,04


 • Oferta z najniższą ceną:
  257,04
  / Oferta z najwyższą ceną:
  257,04


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
12   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 12


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GSK Services Sp. z o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte} Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 12871,18 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  13588,34


 • Oferta z najniższą ceną:
  13588,34
  / Oferta z najwyższą ceną:
  13588,34


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
13   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 13


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GSK Services Sp. z o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte} Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3824,38 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3711,96


 • Oferta z najniższą ceną:
  3711,96
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3711,96


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
14   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 14


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GSK Services Sp. z o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte} Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 5469,78 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  5309,28


 • Oferta z najniższą ceną:
  5309,28
  / Oferta z najwyższą ceną:
  5309,28


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
15   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 15


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GSK Services Sp. z o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte} Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6388,43 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6200,93


 • Oferta z najniższą ceną:
  6200,93
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6200,93


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
16   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 16


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GSK Services Sp. z o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte} Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6240,30 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6499,44


 • Oferta z najniższą ceną:
  6499,44
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6499,44


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
17   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 17


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GSK Services Sp. z o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte} Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3993,08 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3876,01


 • Oferta z najniższą ceną:
  3876,01
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3876,01


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
18   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 18


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GSK Services Sp. z o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte} Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3338,87 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  3240,86


 • Oferta z najniższą ceną:
  3240,86
  / Oferta z najwyższą ceną:
  3240,86


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
19   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 19


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GSK Services Sp. z o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte} Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 3528,07 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  1945,89


 • Oferta z najniższą ceną:
  1945,89
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1945,89


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
20   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 20


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GSK Services Sp. z o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte} Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 50,64 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  80,19


 • Oferta z najniższą ceną:
  80,19
  / Oferta z najwyższą ceną:
  80,19


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
21   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 21


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GSK Services Sp. z o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte} Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 1776,44 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  2250,50


 • Oferta z najniższą ceną:
  2250,50
  / Oferta z najwyższą ceną:
  2250,50


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
22   


Nazwa:
Pakiet 1 poz. 22


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GSK Services Sp. z o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte} Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 6297,59 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  6648,48


 • Oferta z najniższą ceną:
  6648,48
  / Oferta z najwyższą ceną:
  6648,48


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
23   


Nazwa:
pakiet 1 poz. 23


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
03.11.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GSK Services Sp. z o.o., {Dane ukryte}, {Dane ukryte} Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 20322,92 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  21455,28


 • Oferta z najniższą ceną:
  21455,28
  / Oferta z najwyższą ceną:
  21455,28


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
24   


Nazwa:
Pakiet 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
31.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo NEXTER Sp. z o.o., {Dane ukryte}, 40-771 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 88829,44 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  97999,41


 • Oferta z najniższą ceną:
  97999,41
  / Oferta z najwyższą ceną:
  97999,41


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: dzial.zamowien.publicznych@barlicki.pl
tel: 42 677 68 24, 42 291 95 70
fax: 42 678 99 52
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-10-19
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 33157020110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-10-11
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 24
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.barlicki.pl
Informacja dostępna pod: Dział Zamówień Publicznych SP ZOZ USK Nr 1 UM w Łodzi, 90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22, pokój 208, II piętro w budynku administracyjnym.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33140000-3 Materiały medyczne
33600000-6 Produkty farmaceutyczne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pakiet 1 poz. 1 GSK Services Sp. z o.o.
Poznań
2011-11-23 215,00
Pakiet 1 poz. 2 GSK Services Sp. z o.o.
Poznań
2011-11-23 113,00
Pakiet 1 poz. 3 GSK Services Sp z o.o.
Poznań
2011-11-23 197 524,00
Pakiet 1 poz. 4 GSK Services Sp. z o.o.
Poznań
2011-11-23 2 289,00
Pakiet 1 poz. 5 GSK Services Sp. z o.o.
Poznań
2011-11-23 7 326,00
Pakiet 1 poz. 6 Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.
Warszawa
2011-11-23 691,00
Pakiet 1 poz. 7 GSK Services Sp. z o.o.
Poznań
2011-11-23 48 762,00
Pakiet 1 poz. 8 GSK Services Sp. z o.o.
Poznań
2011-11-23 1 132,00
Pakiet 1 poz. 9 GSK Services Sp. z o.o.
Poznań
2011-11-23 2 653,00
Pakiet 1 poz. 10 GSK Services Sp. z o.o.
Poznań
2011-11-23 6 557,00
Pakiet 1 poz. 11 GSK Services Sp. z o.o.
Poznań
2011-11-23 257,00
Pakiet 1 poz. 12 GSK Services Sp. z o.o.
Poznań
2011-11-23 13 588,00
Pakiet 1 poz. 13 GSK Services Sp. z o.o.
Poznań
2011-11-23 3 711,00
Pakiet 1 poz. 14 GSK Services Sp. z o.o.
Poznań
2011-11-23 5 309,00
Pakiet 1 poz. 15 GSK Services Sp. z o.o.
Poznań
2011-11-23 6 200,00
Pakiet 1 poz. 16 GSK Services Sp. z o.o.
Poznań
2011-11-23 6 499,00
Pakiet 1 poz. 17 GSK Services Sp. z o.o.
Poznań
2011-11-23 3 876,00
Pakiet 1 poz. 18 GSK Services Sp. z o.o.
Poznań
2011-11-23 3 240,00
Pakiet 1 poz. 19 GSK Services Sp. z o.o.
Poznań
2011-11-23 1 945,00
Pakiet 1 poz. 20 GSK Services Sp. z o.o.
Poznań
2011-11-23 80,00
Pakiet 1 poz. 21 GSK Services Sp. z o.o.
Poznań
2011-11-23 2 250,00
Pakiet 1 poz. 22 GSK Services Sp. z o.o.
Poznań
2011-11-23 6 648,00
pakiet 1 poz. 23 GSK Services Sp. z o.o.
Poznań
2011-11-23 21 455,00
Pakiet 2 Przedsiębiorstwo NEXTER Sp. z o.o.
Katowice
2011-11-23 97 999,00