Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Warszawa: Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, oraz ubezpieczenie w zakresie OC, AC/KR, NNW floty pojazdów MZDW, w okresie od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013 r., z podziałem na dwie części - nr postępowania 088/12


Numer ogłoszenia: 332298 - 2012; data zamieszczenia: 05.09.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie , ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.mzdw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, oraz ubezpieczenie w zakresie OC, AC/KR, NNW floty pojazdów MZDW, w okresie od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013 r., z podziałem na dwie części - nr postępowania 088/12.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, oraz ubezpieczenie w zakresie OC, AC/KR, NNW floty pojazdów MZDW, w okresie od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013 r., z podziałem na dwie części.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
66.51.41.10-0, 66.51.52.00-5.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
8.1. Zamawiajacy nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu; Dodatkowo Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą, następujących dokumentów: 1) Ogólne warunki ubezpieczenia wraz dodatkowymi klauzulami, spełniające minimalne wymagania Zamawiającego, które będą miały zastosowanie do poszczególnych ubezpieczeń, 2) oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia jest zgodny z przedmiotem zamówienia - załącznik nr 5, 3) kalkulacja ceny oferty - załącznik nr 6 i 7 (w przypadku złożenia oferty tylko na jedną część złożyć należy kalkulacje ceny oferty tylko na daną część). Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 1 ppkt. 3, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionych nie wcześniej niż w terminie właściwym dla dokumentu zastępowanego oświadczeniem. 11. Dokumenty załączone do oferty muszą spełniać następujące wymogi: 11.1. Wszystkie dokumenty winny być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem. 11.2. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. 11.3. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym, winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 11.4. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawcy składają łącznie, zaś dokumenty wymienione w pkt. 10 ppkt. 3 i 4 składa każdy z wykonawców.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Strony ustalają, że zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w sytuacjach: 2.1. Zmiany organizacji spełniania świadczenia w zakresie: - Zmiana szczegółowego harmonogramu wykonywania przedmiotu umowy bez zmiany ostatecznego terminu spełnienia świadczenia lub zmiana innych ustaleń dotyczących terminów spełniania świadczeń w ramach umowy. Zmiana taka nie może pociągać za sobą zmiany wynagrodzenia poza przypadkiem zmniejszenia wynagrodzenia wskutek rezygnacji z części wykonania umowy. - Zmiana treści dokumentów przedstawianych wzajemnie przez strony w trakcie realizacji umowy lub sposobu informowania o realizacji umowy. Zmiana ta nie może spowodować braku informacji niezbędnych zamawiającemu do prawidłowej realizacji umowy 2.2. Płatności - Zmiany terminów płatności wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne o ile nie spowodują konieczności zapłaty wykonawcy odsetek wyższych niż odsetki od lokat na rachunku bieżącym zamawiającego - Zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności częściowych na rzecz wykonawcy 2.3. Pozostałe zmiany - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; - rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.mzdw.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
17.09.2012 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  66.51.52.00-5.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 90
  • 2. element I - klauzula przeoczenia - 1
  • 3. element II - rozszerzenie zakresu ubezpieczeni o ryzyko kradziezy prostej (zwykłej) roczny limit odpowiedzialności 50000 zł na jedno i wszystkie zdarz - 2
  • 4. element II -klauzula przeoczenia - 1
  • 5. element II -klauzula zabezpieczenia - 1
  • 6. element III - klauzula przeoczenia - 1
  • 7. element III - zwiększenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka OC pracodawcy. roczny sublimit sg 2000000 zł na jedno i wszyskie zdarzenia - 2
  • 8. element III - roczny limit odpowiedzialności dla zakresu podstawowego w wysokości 2000000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia - 2


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
ubezpieczenie w zakresie OC, AC/KR, NNW floty pojazdów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  ubezpieczenie w zakresie OC, AC/KR, NNW floty pojazdów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  66.51.41.10-0.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2013.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 348502 - 2012; data zamieszczenia: 14.09.2012


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
332298 - 2012 data 05.09.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, fax. 22 244 90 13.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.09.2012 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2012 godzina 10:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w kancelarii ogólnej..


Warszawa: Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, oraz ubezpieczenie w zakresie OC, AC/KR, NNW floty pojazdów MZDW, w okresie od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013 r., z podziałem na dwie części - nr postępowania 088/12


Numer ogłoszenia: 449068 - 2012; data zamieszczenia: 14.11.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 332298 - 2012r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 244 90 00, faks 22 244 90 13.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, oraz ubezpieczenie w zakresie OC, AC/KR, NNW floty pojazdów MZDW, w okresie od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013 r., z podziałem na dwie części - nr postępowania 088/12.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, oraz ubezpieczenie w zakresie OC, AC/KR, NNW floty pojazdów MZDW, w okresie od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013 r., z podziałem na dwie części.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
66.51.41.10-0, 66.51.52.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.10.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132, Przedstawicielstwo w Warszawie, ul. Batuty 7, 02-743 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 500000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  942925,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  942925,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1132836,63


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
ubezpieczenie w zakresie OC, AC/KR, NNW floty pojazdów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.10.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132, Przedstawicielstwo w Warszawie, ul. Batuty 7, 02-743 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 219500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  235835,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  235835,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  357410,49


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@mzdw.pl
tel: 22 244 90 00
fax: 22 244 90 13
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-09-17
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 33229820120
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-09-05
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 470 dni
Wadium: 81 ZŁ
Szacowana wartość* 2 700 PLN  -  4 050 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 45%
WWW ogłoszenia: www.mzdw.pl
Informacja dostępna pod: Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 00-048 Warszawa ul. Mazowiecka 14
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
66514110-0 Usługi ubezpieczeń pojazdów mechanicznych
66515200-5 Usługi ubezpieczenia własności
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132, Przedstawicielstwo w Warszawie
ul. Batuty 7, 02-743 Warszawa, woj. mazowieckie
2012-11-14 942 925,00
ubezpieczenie w zakresie OC, AC/KR, NNW floty pojazdów Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Gdańska 132, Przedstawicielstwo w Warszawie
ul. Batuty 7, 02-743 Warszawa, woj. mazowieckie
2012-11-14 235 835,00