Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

ugjablonna.bip.lubelskie.pl

Ogłoszenie nr 333312 - 2016 z dnia 2016-10-28 r.
Jabłonna: Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie sołectw Gminy Jabłonna
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Nazwa projektu lub programu


O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:


Informacje dodatkowe:


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie, krajowy numer identyfikacyjny 53516100000, ul. Majątek  22, 23114   Jabłonna, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 815 610 577, e-mail , faks 815 610 065.
Adres strony internetowej (URL): jablonna.lubelskie.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak
ugjablonna.bip.lubelskie.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:


Elektronicznie
nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

tak
Inny sposób:
forma pisemna
Adres:
Jabłonna-Majątek 22, 23-114 Jabłonna


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie sołectw Gminy Jabłonna

Numer referencyjny:


Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

nie


II.2) Rodzaj zamówienia:
usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

5II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie składa się z pięciu części, a jego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zima: 2016/17, a w szczególności: odśnieżanie dróg gminnych w okresach opadów śniegu i zamieci śnieżnych, jak również usuwanie błota pośniegowego, posypywanie mieszanką piaskowo solną dróg i placów na terenie sołectw gminy zapewniając ciągłość ruchu drogowego. Wykonawca może składać oferty na wszystkie części zamówienia. Usługi polegać będą na: - odśnieżaniu dróg o nawierzchni bitumicznej ,tłuczniowej , tłuczniowo – gruntowej, - posypywaniu mieszanką piaskowo – solną miejsc szczególnie niebezpiecznych (skrzyżowania, zakręty, wzniesienia) w ciągu dróg gminnych oraz placów na terenie Gminy Jabłonna. - utrzymaniu w gotowości sprzętu i maszyn przewidzianych do realizacji umowy wraz z ich obsługą; - zapewnienie przez Wykonawcę we własnym zakresie obsługi naprawczo-remontowej sprzętu przewidzianego do świadczenia usług, Oprócz czynności podstawowych, do obowiązków Wykonawcy należy także niezwłoczne przekazywanie (za pośrednictwem osób obsługujących pojazdy i sprzęt) osobom upoważnionym ze strony Zamawiającego informacji o: - aktualnym stanie przejezdności dróg, - czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonania usług na poszczególnych odcinkach dróg. - zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi, - innych zdarzeniach zauważonych na drodze. W związku z powyższym każda maszyna przy odśnieżaniu będzie wyposażona w urządzenia GPS, który Wykonawca na czas trwania umowy otrzyma od Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 5 części: Część 1 zamówienia obejmuje: • Odśnieżanie dróg gminnych i placów w miejscowości: Skrzynice Pierwsze, Skrzynice Drugie, Wolnica, Majdan Chmielowski, Chmiel Pierwszy. • Posypywanie własną mieszanką piaskowo solną miejsc szczególnie niebezpiecznych (skrzyżowania, zakręty, wzniesienia) w ciągu dróg gminnych oraz placów na terenie Gminy Jabłonna. Część 2 zamówienia obejmuje: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości: Czerniejów, Czerniejów - Kolonia, Skrzynice - Kolonia, Jabłonna – Majątek, Tuszów. Część 3 zamówienia obejmuje: Odśnieżanie dróg gminnych i placów w miejscowości: Jabłonna Druga, Wierciszów (prawa strona drogi wojewódzkiej nr 835). Część 4 zamówienia obejmuje: Odśnieżanie dróg gminnych i placów w miejscowości: Jabłonna Pierwsza, Jabłonna Druga (lewa strona drogi wojewódzkiej nr 835). Część 5 zamówienia obejmuje: Odśnieżanie dróg gminnych i placów w miejscowości: Piotrków Pierwszy, Piotrków Drugi, Piotrków – Kolonia. Obszar miejscowości zgodnie z załącznikiem mapowym. UWAGA! Wszystkie 5 części zamówienia obejmują wszystkie drogi będące w administrowaniu Gminy Jabłonna w danym sołectwie. Drogi wewnętrzne nie będące własnością gminy nie podlegają odśnieżaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany obszarów odśnieżania na poszczególnych zadaniach. Wykonawca zobowiązany jest wykazać się odpowiednim potencjałem technicznym gwarantującym należyte wykonanie zamówienia w trudnych warunkach zimowych. Uznaje się, że warunek potencjału technicznego zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował n/w sprzętem: Część 1 zamówienia: Minimum 1 pługiem dziobowym ciężkim oraz nośnikiem pługa lub minimum 1 pługiem prostym oraz nośnikiem pługa. Minimum 1 piaskarką oraz nośnikiem piaskarki. Część 2 zamówienia: Minimum 1 pługiem dziobowym ciężkim oraz nośnikiem pługa. Część 3 zamówienia: minimum 1 pługiem dziobowym ciężkim oraz nośnikiem pługa. Część 4 zamówienia: Minimum 1 pługiem dziobowym ciężkim oraz nośnikiem pługa lub minimum 1 pługiem prostym oraz nośnikiem pługa. Część 5 zamówienia: Minimum 1 pługiem dziobowym ciężkim oraz nośnikiem pługa Nośnikami pługów i piaskarki mogą być samochody lub koparki o mocy min. 100KM, koparko – ładowarki o mocy min. 100KM , obowiązkowy napęd na dwie lub więcej osi. Wykonawca/operator, z którym zostanie zawarta umowa musi posiadać telefon komórkowy z uwagi na wymaganą całodobową dyspozycyjność. Zamawiający zastrzega sobie prawo umieszczenia w pojeździe systemu monitorowania pracy sprzętu (lokalizator GPS). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez siebie. Wymagania w zakresie zimowego utrzymania dróg: Odśnieżanie drogi na całej szerokości jezdni a w przypadku wystąpienia dużych opadów śniegu, w porozumieniu z Zamawiającym, odśnieżanie jednego pasa ruchu pod warunkiem wykonania, co 150 – 300m, mijanek znajdujących się w zasięgu widoczności kierowców. Długość mijanki co najmniej 150 mb. Na jezdni dopuszcza się występowanie cienkiej warstwy zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu. Odśnieżenie placów na całej szerokości. Na placu dopuszcza się występowanie cienkiej warstwy zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu. Posypywanie własną mieszanką piaskowo solną miejsc szczególnie niebezpiecznych (skrzyżowania, zakręty, wzniesienia) w ciągu dróg gminnych oraz placów na terenie Gminy Jabłonna – część I zamówienia. Utrzymanie w gotowości sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia wraz z obsługą. Rozpoczęcie prac nie później niż po jednej lub dwóch godzinach po otrzymaniu zlecenia w zależności od wskazanej w formularzu ofertowym opcji dla kryterium „Termin rozpoczęcia prac od momentu zlecenia” W przypadku niedotrzymania terminu jednorazowego odśnieżania dróg gminnych lub awarii pojazdu wykonującego usługi Wykonawca zapewni na własny koszt zastępczy pojazd. W przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w ciągu 2 godzin podstawić sprzęt zastępczy. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego, w szczególności: a) Koszty pracy sprzętu b) Koszty pracy kierowcy c) Utrzymanie sprzętu w gotowości UWAGA: zimowe utrzymanie drogi obejmuje odśnieżenie drogi na całej szerokości jezdni. Cena oferty oraz pozostałe kryteria wyboru oferty nie ulegną zmianie w okresie na jaki zostanie zawarta umowa. Do faktury należy każdorazowo załączyć kartę drogową (raport drogowy) z potwierdzoną ilością wykonanych usług w okresie rozliczeniowym, przez sołtysa miejscowości, na terenie której wykonano usługę lub inną osobę upoważnioną. UWAGA! Przed podpisaniem umowy z Wykonawcą Zamawiający w wyznaczonym przez siebie terminie dokona przeglądu gotowości sprzętu do odśnieżania.


II.5) Główny kod CPV:
90620000-9

Dodatkowe kody CPV:
90630000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia
(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
nie

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 15/04/2017


II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU


III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna

Określenie warunków:
Informacje dodatkowe

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: Jako spełniający warunki udziału w postępowaniu zostaną ocenieni wykonawcy, którzy w zakresie warunku określonego w pkt 5.1 wykażą dysponowaniem następującego sprzętu: Część 1 zamówienia: Minimum 1 pługiem dziobowym ciężkim oraz nośnikiem pługa lub minimum 1 pługiem prostym oraz nośnikiem pługa. Minimum 1 piaskarką oraz nośnikiem piaskarki. Część 2 zamówienia: Minimum 1 pługiem dziobowym ciężkim oraz nośnikiem pługa. Część 3 zamówienia: minimum 1 pługiem dziobowym ciężkim oraz nośnikiem pługa. Część 4 zamówienia: Minimum 1 pługiem dziobowym ciężkim oraz nośnikiem pługa lub minimum 1 pługiem prostym oraz nośnikiem pługa. Część 5 zamówienia: Minimum 1 pługiem dziobowym ciężkim oraz nośnikiem pługa Nośnikami pługów i piaskarki mogą być samochody lub koparki o mocy min. 100KM, koparko – ładowarki o mocy min. 100KM , obowiązkowy napęd na dwie lub więcej osi.Zamawiający żąda, aby Wykonawca dysponował oddzielnym sprzętem na realizację każdej z części zamówienia, na którą ofertę składa. Każda z części zamówienia musi mieć zapewniony oddzielny sprzęt do jej realizacji.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe: Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA


III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp
tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI


Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

tak

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji

nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy odstępuje od żądania dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP


III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Wykaz sprzętu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:


III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego wezwania ze strony zamawiającego) przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innymi wykonawcami składającymi oferty w danym postępowaniu (o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP) – wg załącznika Nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w sekcji 6.4, lub oświadczenie jest niekompletne, zawiera błędy lub budzi wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do jego złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej
(przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:


Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

KryteriaZnaczenie
Oferowana cena 60
Termin rozpoczęcia prac od momentu zlecenia 20
Wysokość kary umownej w zakresie zwłoki w wykonywaniu zlecenia powyżej dopuszczalnego czasu zwłoki wskazanego w kryterium „Termin rozpoczęcia prac od momentu zlecenia”20


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp
(przetarg nieograniczony)
tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkoweIV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:


IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:


IV.4) Licytacja elektroniczna

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nrczas trwania etapu

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wzór umowy stanowi załącznik nr 5 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przewidywane zmiany umowy zawarto we wzorze umowy stanowiącym integralną część SIWZ.

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNEIV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym
(jeżeli dotyczy):


Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnymIV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 09/11/2016, godzina: 9:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski

IV.6.3) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:
1   
Nazwa:
Odśnieżanie dróg gminnych i placów w miejscowości: Skrzynice Pierwsze, Skrzynice Drugie, Wolnica, Majdan Chmielowski, Chmiel Pierwszy. Posypywanie własną mieszanką piaskowo solną miejsc szczególnie niebezpiecznych (skrzyżowania, zakręty, wzniesienia) w ciągu dróg gminnych oraz placów na terenie Gminy Jabłonna.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie składa się z pięciu części, a jego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zima: 2016/17, a w szczególności: odśnieżanie dróg gminnych w okresach opadów śniegu i zamieci śnieżnych, jak również usuwanie błota pośniegowego, posypywanie mieszanką piaskowo solną dróg i placów na terenie sołectw gminy zapewniając ciągłość ruchu drogowego. Wykonawca może składać oferty na wszystkie części zamówienia. Usługi polegać będą na: - odśnieżaniu dróg o nawierzchni bitumicznej ,tłuczniowej , tłuczniowo – gruntowej, - posypywaniu mieszanką piaskowo – solną miejsc szczególnie niebezpiecznych (skrzyżowania, zakręty, wzniesienia) w ciągu dróg gminnych oraz placów na terenie Gminy Jabłonna. - utrzymaniu w gotowości sprzętu i maszyn przewidzianych do realizacji umowy wraz z ich obsługą; - zapewnienie przez Wykonawcę we własnym zakresie obsługi naprawczo-remontowej sprzętu przewidzianego do świadczenia usług, Oprócz czynności podstawowych, do obowiązków Wykonawcy należy także niezwłoczne przekazywanie (za pośrednictwem osób obsługujących pojazdy i sprzęt) osobom upoważnionym ze strony Zamawiającego informacji o: - aktualnym stanie przejezdności dróg, - czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonania usług na poszczególnych odcinkach dróg. - zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi, - innych zdarzeniach zauważonych na drodze. W związku z powyższym każda maszyna przy odśnieżaniu będzie wyposażona w urządzenia GPS, który Wykonawca na czas trwania umowy otrzyma od Zamawiającego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 15/04/2017

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Oferowana cena 60
Termin rozpoczęcia prac od momentu zlecenia 20
Wysokość kary umownej w zakresie zwłoki w wykonywaniu zlecenia powyżej dopuszczalnego czasu zwłoki20

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się odpowiednim potencjałem technicznym gwarantującym należyte wykonanie zamówienia w trudnych warunkach zimowych. Uznaje się, że warunek potencjału technicznego zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował n/w sprzętem: Część 1 zamówienia: Minimum 1 pługiem dziobowym ciężkim oraz nośnikiem pługa lub minimum 1 pługiem prostym oraz nośnikiem pługa. Minimum 1 piaskarką oraz nośnikiem piaskarki.


Część nr:
2   
Nazwa:
Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości: Czerniejów, Czerniejów - Kolonia, Skrzynice - Kolonia, Jabłonna – Majątek, Tuszów.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie składa się z pięciu części, a jego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zima: 2016/17, a w szczególności: odśnieżanie dróg gminnych w okresach opadów śniegu i zamieci śnieżnych, jak również usuwanie błota pośniegowego, posypywanie mieszanką piaskowo solną dróg i placów na terenie sołectw gminy zapewniając ciągłość ruchu drogowego. Wykonawca może składać oferty na wszystkie części zamówienia. Usługi polegać będą na: - odśnieżaniu dróg o nawierzchni bitumicznej ,tłuczniowej , tłuczniowo – gruntowej, - posypywaniu mieszanką piaskowo – solną miejsc szczególnie niebezpiecznych (skrzyżowania, zakręty, wzniesienia) w ciągu dróg gminnych oraz placów na terenie Gminy Jabłonna. - utrzymaniu w gotowości sprzętu i maszyn przewidzianych do realizacji umowy wraz z ich obsługą; - zapewnienie przez Wykonawcę we własnym zakresie obsługi naprawczo-remontowej sprzętu przewidzianego do świadczenia usług, Oprócz czynności podstawowych, do obowiązków Wykonawcy należy także niezwłoczne przekazywanie (za pośrednictwem osób obsługujących pojazdy i sprzęt) osobom upoważnionym ze strony Zamawiającego informacji o: - aktualnym stanie przejezdności dróg, - czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonania usług na poszczególnych odcinkach dróg. - zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi, - innych zdarzeniach zauważonych na drodze. W związku z powyższym każda maszyna przy odśnieżaniu będzie wyposażona w urządzenia GPS, który Wykonawca na czas trwania umowy otrzyma od Zamawiającego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 15/04/2017

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Oferowana cena 60
Termin rozpoczęcia prac od momentu zlecenia 20
Wysokość kary umownej w zakresie zwłoki w wykonywaniu zlecenia powyżej dopuszczalnego czasu zwłoki20

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się odpowiednim potencjałem technicznym gwarantującym należyte wykonanie zamówienia w trudnych warunkach zimowych. Uznaje się, że warunek potencjału technicznego zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował n/w sprzętem: Część 2 zamówienia: Minimum 1 pługiem dziobowym ciężkim oraz nośnikiem pługa.


Część nr:
3   
Nazwa:
Odśnieżanie dróg gminnych i placów w miejscowości: Jabłonna Druga, Wierciszów (prawa strona drogi wojewódzkiej nr 835).

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie składa się z pięciu części, a jego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zima: 2016/17, a w szczególności: odśnieżanie dróg gminnych w okresach opadów śniegu i zamieci śnieżnych, jak również usuwanie błota pośniegowego, posypywanie mieszanką piaskowo solną dróg i placów na terenie sołectw gminy zapewniając ciągłość ruchu drogowego. Wykonawca może składać oferty na wszystkie części zamówienia. Usługi polegać będą na: - odśnieżaniu dróg o nawierzchni bitumicznej ,tłuczniowej , tłuczniowo – gruntowej, - posypywaniu mieszanką piaskowo – solną miejsc szczególnie niebezpiecznych (skrzyżowania, zakręty, wzniesienia) w ciągu dróg gminnych oraz placów na terenie Gminy Jabłonna. - utrzymaniu w gotowości sprzętu i maszyn przewidzianych do realizacji umowy wraz z ich obsługą; - zapewnienie przez Wykonawcę we własnym zakresie obsługi naprawczo-remontowej sprzętu przewidzianego do świadczenia usług, Oprócz czynności podstawowych, do obowiązków Wykonawcy należy także niezwłoczne przekazywanie (za pośrednictwem osób obsługujących pojazdy i sprzęt) osobom upoważnionym ze strony Zamawiającego informacji o: - aktualnym stanie przejezdności dróg, - czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonania usług na poszczególnych odcinkach dróg. - zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi, - innych zdarzeniach zauważonych na drodze. W związku z powyższym każda maszyna przy odśnieżaniu będzie wyposażona w urządzenia GPS, który Wykonawca na czas trwania umowy otrzyma od Zamawiającego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 15/04/2017

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Oferowana cena 60
Termin rozpoczęcia prac od momentu zlecenia 20
Wysokość kary umownej w zakresie zwłoki w wykonywaniu zlecenia powyżej dopuszczalnego czasu zwłoki20

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się odpowiednim potencjałem technicznym gwarantującym należyte wykonanie zamówienia w trudnych warunkach zimowych. Uznaje się, że warunek potencjału technicznego zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował n/w sprzętem: Część 3 zamówienia: minimum 1 pługiem dziobowym ciężkim oraz nośnikiem pługa.


Część nr:
4   
Nazwa:
Odśnieżanie dróg gminnych i placów w miejscowości: Jabłonna Pierwsza, Jabłonna Druga (lewa strona drogi wojewódzkiej nr 835).

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie składa się z pięciu części, a jego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zima: 2016/17, a w szczególności: odśnieżanie dróg gminnych w okresach opadów śniegu i zamieci śnieżnych, jak również usuwanie błota pośniegowego, posypywanie mieszanką piaskowo solną dróg i placów na terenie sołectw gminy zapewniając ciągłość ruchu drogowego. Wykonawca może składać oferty na wszystkie części zamówienia. Usługi polegać będą na: - odśnieżaniu dróg o nawierzchni bitumicznej ,tłuczniowej , tłuczniowo – gruntowej, - posypywaniu mieszanką piaskowo – solną miejsc szczególnie niebezpiecznych (skrzyżowania, zakręty, wzniesienia) w ciągu dróg gminnych oraz placów na terenie Gminy Jabłonna. - utrzymaniu w gotowości sprzętu i maszyn przewidzianych do realizacji umowy wraz z ich obsługą; - zapewnienie przez Wykonawcę we własnym zakresie obsługi naprawczo-remontowej sprzętu przewidzianego do świadczenia usług, Oprócz czynności podstawowych, do obowiązków Wykonawcy należy także niezwłoczne przekazywanie (za pośrednictwem osób obsługujących pojazdy i sprzęt) osobom upoważnionym ze strony Zamawiającego informacji o: - aktualnym stanie przejezdności dróg, - czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonania usług na poszczególnych odcinkach dróg. - zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi, - innych zdarzeniach zauważonych na drodze. W związku z powyższym każda maszyna przy odśnieżaniu będzie wyposażona w urządzenia GPS, który Wykonawca na czas trwania umowy otrzyma od Zamawiającego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 15/04/2017

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Oferowana cena 60
Termin rozpoczęcia prac od momentu zlecenia 20
Wysokość kary umownej w zakresie zwłoki w wykonywaniu zlecenia powyżej dopuszczalnego czasu zwłoki20

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się odpowiednim potencjałem technicznym gwarantującym należyte wykonanie zamówienia w trudnych warunkach zimowych. Uznaje się, że warunek potencjału technicznego zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował n/w sprzętem: Część 4 zamówienia: Minimum 1 pługiem dziobowym ciężkim oraz nośnikiem pługa lub minimum 1 pługiem prostym oraz nośnikiem pługa.


Część nr:
5   
Nazwa:
Odśnieżanie dróg gminnych i placów w miejscowości: Piotrków Pierwszy, Piotrków Drugi, Piotrków – Kolonia.

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia
(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań)
a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Zamówienie składa się z pięciu części, a jego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zima: 2016/17, a w szczególności: odśnieżanie dróg gminnych w okresach opadów śniegu i zamieci śnieżnych, jak również usuwanie błota pośniegowego, posypywanie mieszanką piaskowo solną dróg i placów na terenie sołectw gminy zapewniając ciągłość ruchu drogowego. Wykonawca może składać oferty na wszystkie części zamówienia. Usługi polegać będą na: - odśnieżaniu dróg o nawierzchni bitumicznej ,tłuczniowej , tłuczniowo – gruntowej, - posypywaniu mieszanką piaskowo – solną miejsc szczególnie niebezpiecznych (skrzyżowania, zakręty, wzniesienia) w ciągu dróg gminnych oraz placów na terenie Gminy Jabłonna. - utrzymaniu w gotowości sprzętu i maszyn przewidzianych do realizacji umowy wraz z ich obsługą; - zapewnienie przez Wykonawcę we własnym zakresie obsługi naprawczo-remontowej sprzętu przewidzianego do świadczenia usług, Oprócz czynności podstawowych, do obowiązków Wykonawcy należy także niezwłoczne przekazywanie (za pośrednictwem osób obsługujących pojazdy i sprzęt) osobom upoważnionym ze strony Zamawiającego informacji o: - aktualnym stanie przejezdności dróg, - czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonania usług na poszczególnych odcinkach dróg. - zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi, - innych zdarzeniach zauważonych na drodze. W związku z powyższym każda maszyna przy odśnieżaniu będzie wyposażona w urządzenia GPS, który Wykonawca na czas trwania umowy otrzyma od Zamawiającego.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90620000-9, 90630000-2

3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:
Waluta:


4) Czas trwania lub termin wykonania:
data zakończenia: 15/04/2017

5) Kryteria oceny ofert:
KryteriaZnaczenie
Oferowana cena 60
Termin rozpoczęcia prac od momentu zlecenia 20
Wysokość kary umownej w zakresie zwłoki w wykonywaniu zlecenia powyżej dopuszczalnego czasu zwłoki20

6) INFORMACJE DODATKOWE:
Wykonawca zobowiązany jest wykazać się odpowiednim potencjałem technicznym gwarantującym należyte wykonanie zamówienia w trudnych warunkach zimowych. Uznaje się, że warunek potencjału technicznego zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował n/w sprzętem: Część 5 zamówienia: Minimum 1 pługiem dziobowym ciężkim oraz nośnikiem pługa

Ogłoszenie nr 2981 - 2017 z dnia 2017-01-05 r.
Jabłonna: Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie sołectw Gminy Jabłonna
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programuZamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 333312 - 2016


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::


Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy w Jabłonnie, krajowy numer identyfikacyjny 53516100000, ul. Majątek  22, 23114   Jabłonna, państwo Polska, woj. lubelskie, tel. 815 610 577, faks 815 610 065, e-mail jablonna_g@woi.lublin.pl
Adres strony internetowej (URL): jablonna.lubelskie.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie sołectw Gminy Jabłonna

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):


II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zamówienie składa się z pięciu części, a jego przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zimowym utrzymaniu dróg w sezonie zima: 2016/17, a w szczególności: odśnieżanie dróg gminnych w okresach opadów śniegu i zamieci śnieżnych, jak również usuwanie błota pośniegowego, posypywanie mieszanką piaskowo solną dróg i placów na terenie sołectw gminy zapewniając ciągłość ruchu drogowego. Wykonawca może składać oferty na wszystkie części zamówienia. Usługi polegać będą na: - odśnieżaniu dróg o nawierzchni bitumicznej ,tłuczniowej , tłuczniowo – gruntowej, - posypywaniu mieszanką piaskowo – solną miejsc szczególnie niebezpiecznych (skrzyżowania, zakręty, wzniesienia) w ciągu dróg gminnych oraz placów na terenie Gminy Jabłonna. - utrzymaniu w gotowości sprzętu i maszyn przewidzianych do realizacji umowy wraz z ich obsługą; - zapewnienie przez Wykonawcę we własnym zakresie obsługi naprawczo-remontowej sprzętu przewidzianego do świadczenia usług, Oprócz czynności podstawowych, do obowiązków Wykonawcy należy także niezwłoczne przekazywanie (za pośrednictwem osób obsługujących pojazdy i sprzęt) osobom upoważnionym ze strony Zamawiającego informacji o: - aktualnym stanie przejezdności dróg, - czasie rozpoczęcia i zakończenia wykonania usług na poszczególnych odcinkach dróg. - zagrożeniach spowodowanych warunkami atmosferycznymi, - innych zdarzeniach zauważonych na drodze. W związku z powyższym każda maszyna przy odśnieżaniu będzie wyposażona w urządzenia GPS, który Wykonawca na czas trwania umowy otrzyma od Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych w podziale na 5 części: Część 1 zamówienia obejmuje: • Odśnieżanie dróg gminnych i placów w miejscowości: Skrzynice Pierwsze, Skrzynice Drugie, Wolnica, Majdan Chmielowski, Chmiel Pierwszy. • Posypywanie własną mieszanką piaskowo solną miejsc szczególnie niebezpiecznych (skrzyżowania, zakręty, wzniesienia) w ciągu dróg gminnych oraz placów na terenie Gminy Jabłonna. Część 2 zamówienia obejmuje: Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości: Czerniejów, Czerniejów - Kolonia, Skrzynice - Kolonia, Jabłonna – Majątek, Tuszów. Część 3 zamówienia obejmuje: Odśnieżanie dróg gminnych i placów w miejscowości: Jabłonna Druga, Wierciszów (prawa strona drogi wojewódzkiej nr 835). Część 4 zamówienia obejmuje: Odśnieżanie dróg gminnych i placów w miejscowości: Jabłonna Pierwsza, Jabłonna Druga (lewa strona drogi wojewódzkiej nr 835). Część 5 zamówienia obejmuje: Odśnieżanie dróg gminnych i placów w miejscowości: Piotrków Pierwszy, Piotrków Drugi, Piotrków – Kolonia. Obszar miejscowości zgodnie z załącznikiem mapowym. UWAGA! Wszystkie 5 części zamówienia obejmują wszystkie drogi będące w administrowaniu Gminy Jabłonna w danym sołectwie. Drogi wewnętrzne nie będące własnością gminy nie podlegają odśnieżaniu. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany obszarów odśnieżania na poszczególnych zadaniach. Wykonawca zobowiązany jest wykazać się odpowiednim potencjałem technicznym gwarantującym należyte wykonanie zamówienia w trudnych warunkach zimowych. Uznaje się, że warunek potencjału technicznego zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował n/w sprzętem: Część 1 zamówienia: Minimum 1 pługiem dziobowym ciężkim oraz nośnikiem pługa lub minimum 1 pługiem prostym oraz nośnikiem pługa. Minimum 1 piaskarką oraz nośnikiem piaskarki. Część 2 zamówienia: Minimum 1 pługiem dziobowym ciężkim oraz nośnikiem pługa. Część 3 zamówienia: minimum 1 pługiem dziobowym ciężkim oraz nośnikiem pługa. Część 4 zamówienia: Minimum 1 pługiem dziobowym ciężkim oraz nośnikiem pługa lub minimum 1 pługiem prostym oraz nośnikiem pługa. Część 5 zamówienia: Minimum 1 pługiem dziobowym ciężkim oraz nośnikiem pługa Nośnikami pługów i piaskarki mogą być samochody lub koparki o mocy min. 100KM, koparko – ładowarki o mocy min. 100KM , obowiązkowy napęd na dwie lub więcej osi. Wykonawca/operator, z którym zostanie zawarta umowa musi posiadać telefon komórkowy z uwagi na wymaganą całodobową dyspozycyjność. Zamawiający zastrzega sobie prawo umieszczenia w pojeździe systemu monitorowania pracy sprzętu (lokalizator GPS). Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo robót wykonywanych przez siebie. Wymagania w zakresie zimowego utrzymania dróg: Odśnieżanie drogi na całej szerokości jezdni a w przypadku wystąpienia dużych opadów śniegu, w porozumieniu z Zamawiającym, odśnieżanie jednego pasa ruchu pod warunkiem wykonania, co 150 – 300m, mijanek znajdujących się w zasięgu widoczności kierowców. Długość mijanki co najmniej 150 mb. Na jezdni dopuszcza się występowanie cienkiej warstwy zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu. Odśnieżenie placów na całej szerokości. Na placu dopuszcza się występowanie cienkiej warstwy zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu. Posypywanie własną mieszanką piaskowo solną miejsc szczególnie niebezpiecznych (skrzyżowania, zakręty, wzniesienia) w ciągu dróg gminnych oraz placów na terenie Gminy Jabłonna – część I zamówienia. Utrzymanie w gotowości sprzętu przewidzianego do realizacji zamówienia wraz z obsługą. Rozpoczęcie prac nie później niż po jednej lub dwóch godzinach po otrzymaniu zlecenia w zależności od wskazanej w formularzu ofertowym opcji dla kryterium „Termin rozpoczęcia prac od momentu zlecenia” W przypadku niedotrzymania terminu jednorazowego odśnieżania dróg gminnych lub awarii pojazdu wykonującego usługi Wykonawca zapewni na własny koszt zastępczy pojazd. W przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w ciągu 2 godzin podstawić sprzęt zastępczy. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z realizacją zamówienia, konieczne do poniesienia celem terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia oraz wymaganiami stawianymi przez Zamawiającego, w szczególności: a) Koszty pracy sprzętu b) Koszty pracy kierowcy c) Utrzymanie sprzętu w gotowości UWAGA: zimowe utrzymanie drogi obejmuje odśnieżenie drogi na całej szerokości jezdni. Cena oferty oraz pozostałe kryteria wyboru oferty nie ulegną zmianie w okresie na jaki zostanie zawarta umowa. Do faktury należy każdorazowo załączyć kartę drogową (raport drogowy) z potwierdzoną ilością wykonanych usług w okresie rozliczeniowym, przez sołtysa miejscowości, na terenie której wykonano usługę lub inną osobę upoważnioną. UWAGA! Przed podpisaniem umowy z Wykonawcą Zamawiający w wyznaczonym przez siebie terminie dokona przeglądu gotowości sprzętu do odśnieżania.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:


Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

II.5) Główny Kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV: 90630000-2
SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów


III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR:
1  
NAZWA:
Odśnieżanie dróg gminnych i placów w miejscowości: Skrzynice Pierwsze, Skrzynice Drugie, Wolnica, Majdan Chmielowski, Chmiel Pierwszy. Posypywanie własną mieszanką piaskowo solną miejsc szczególnie niebezpiecznych (skrzyżowania, zakręty, wzniesienia) w ciągu dróg gminnych oraz placów na terenie Gminy Jabłonna.
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14/12/2016

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
440

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
1
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
1

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:


IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
P.H.U. „TOMEX” Tkaczyk Paweł,  ,  Bystrzejowice Drugie 43A,  21-050,  Piaski,  kraj/woj. lubelskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
475.20

Oferta z najniższą ceną/kosztem
475.20
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
475.20

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:
Oferty wykonawców stanowiły ceny jednostkowe za jedną godzinę pracy sprzętu. Dla części 1 zamówienia wpłynęła jedna oferta. Oferowana cena za jedną godzinę odśnieżania - 151,20 zł brutto,oferowana cena z jedną godzinę posypywania - 324,00 zł brutto.
CZĘŚĆ NR:
2  
NAZWA:
Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości: Czerniejów, Czerniejów - Kolonia, Skrzynice - Kolonia, Jabłonna – Majątek, Tuszów.
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14/12/2016

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
140

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
3
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
3

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
P.H.U. „TOMEX” Tkaczyk Paweł,  ,  Bystrzejowice Drugie 43A,  21-050,  Piaski,  kraj/woj. lubelskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
151.20

Oferta z najniższą ceną/kosztem
140.00
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
162.00

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:
Oferty wykonawców stanowiły ceny jednostkowe za jedną godzinę pracy sprzętu. Dla części 2 zamówienia wpłynęły 3 oferty. Oferowana cena za jedną godzinę odśnieżania przez Rycerz Leszek „PICASSO” - 140,00 zł brutto, oferowana cena za jedną godzinę odśnieżania przez P.H.U. „TOMEX” Tkaczyk Paweł - 151.20 zł brutto, oferowana cena za jedną godzinę odśnieżania przez MIŚ-KOP Bogdan Niedźwiadek - 162,00 zł brutto.
CZĘŚĆ NR:
3  
NAZWA:
Odśnieżanie dróg gminnych i placów w miejscowości: Jabłonna Druga, Wierciszów (prawa strona drogi wojewódzkiej nr 835).
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14/12/2016

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
120.37

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
3
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
3

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Rycerz Leszek „PICASSO” ,  ,  Czerniejów 78A,  23-114,  Jabłonna,  kraj/woj. lubelskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
130

Oferta z najniższą ceną/kosztem
130
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
216

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:
Oferty wykonawców stanowiły ceny jednostkowe za jedną godzinę pracy sprzętu. Dla części 3 zamówienia wpłynęły 3 oferty. Oferowana cena za jedną godzinę odśnieżania przez Rycerz Leszek „PICASSO” - 130,00 zł brutto, oferowana cena za jedną godzinę odśnieżania przez P.H.U. „TOMEX” Tkaczyk Paweł - 216.00 zł brutto, oferowana cena za jedną godzinę odśnieżania przez MIŚ-KOP Bogdan Niedźwiadek - 162,00 zł brutto.
CZĘŚĆ NR:
4  
NAZWA:
Odśnieżanie dróg gminnych i placów w miejscowości: Jabłonna Pierwsza, Jabłonna Druga (lewa strona drogi wojewódzkiej nr 835).
Postępowanie/część zostało unieważnione tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Dla części 4 zamówienia żaden z Wykonawców składających ofertę nie przedstawił wymaganego w SIWZ „Wykazu sprzętu” na wezwanie Zamawiającego. Podstawa prawna: art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, dla części 4 zamówienia także art. 93 ust. 1 pkt. 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:


IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT


Waluta


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
2
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
2

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
,  ,  ,  ,  ,  kraj/woj.
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy


Oferta z najniższą ceną/kosztem

>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem


Waluta:


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR:
5  
NAZWA:
Odśnieżanie dróg gminnych i placów w miejscowości: Piotrków Pierwszy, Piotrków Drugi, Piotrków – Kolonia.
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
14/12/2016

IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT
150.00

Waluta
PLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert
2
w tym

Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:
2

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
0

Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
0


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:


IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
MIŚ-KOP Bogdan Niedźwiadek,  ,  Czerniejów 194,  23-114,  Jabłonna,  kraj/woj. lubelskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM


Cena wybranej oferty/wartość umowy
162.00

Oferta z najniższą ceną/kosztem
162.00
>
Oferta z najwyższą ceną/kosztem
216.00

Waluta:
PLN


IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa


Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:


IV.8) Informacje dodatkowe:
Oferty wykonawców stanowiły ceny jednostkowe za jedną godzinę pracy sprzętu. Dla części 5 zamówienia wpłynęły 2 oferty. Oferowana cena za jedną godzinę odśnieżania przez P.H.U. „TOMEX” Tkaczyk Paweł - 216.00 zł brutto, oferowana cena za jedną godzinę odśnieżania przez MIŚ-KOP Bogdan Niedźwiadek - 162,00 zł brutto.


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.


IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Adres: Majątek 22, 23-114 Jabłonna
woj. lubelskie
Dane kontaktowe: email: jablonna_g@woi.lublin.pl
tel: 815 610 577
fax: 815 610 065
Termin składania wniosków lub ofert:
2016-11-09
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 33331220160
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2016-10-28
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 60%
WWW ogłoszenia: jablonna.lubelskie.pl
Informacja dostępna pod: ugjablonna.bip.lubelskie.pl
Okres związania ofertą: 31 dni
Kody CPV
90620000-9 Usługi odśnieżania
90630000-2 Usługi usuwania oblodzeń
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Odśnieżanie dróg gminnych i placów w miejscowości: Skrzynice Pierwsze, Skrzynice Drugie, Wolnica, Majdan Chmielowski, Chmiel Pierwszy. Posypywanie własną mieszanką piaskowo solną miejsc szczególnie niebezpiecznych (skrzyżowania, zakręty, wzniesienia) w cią P.H.U. „TOMEX” Tkaczyk Paweł
Bystrzejowice Drugie 43A, 21-050 Piaski, woj. lubelskie
2017-01-05 475,00
Odśnieżanie dróg gminnych w miejscowości: Czerniejów, Czerniejów - Kolonia, Skrzynice - Kolonia, Jabłonna – Majątek, Tuszów. P.H.U. „TOMEX” Tkaczyk Paweł
Bystrzejowice Drugie 43A, 21-050 Piaski, woj. lubelskie
2017-01-05 151,00
Odśnieżanie dróg gminnych i placów w miejscowości: Jabłonna Druga, Wierciszów (prawa strona drogi wojewódzkiej nr 835). Rycerz Leszek „PICASSO”
Czerniejów 78A, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie
2017-01-05 130,00
Odśnieżanie dróg gminnych i placów w miejscowości: Piotrków Pierwszy, Piotrków Drugi, Piotrków – Kolonia. MIŚ-KOP Bogdan Niedźwiadek
Czerniejów 194, 23-114 Jabłonna, woj. lubelskie
2017-01-05 162,00