Góra Kalwaria: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, usługa codziennego odbioru przesyłek zgodnie z warunkami określonymi w umowie podpisanej z kontrahentem na okres dwuletni.


Numer ogłoszenia: 333552 - 2015; data zamieszczenia: 07.12.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria , ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gorakalwaria.pl.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, usługa codziennego odbioru przesyłek zgodnie z warunkami określonymi w umowie podpisanej z kontrahentem na okres dwuletni..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w okresie od 1 stycznia 2016r. do dnia 31.12.2017 r. lub do wyczerpania środków. Usługi pocztowe, które są przedmiotem zamówienia będą realizowane na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w: a) Ustawie z dnia 12 listopada 2012r., Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2012r. Poz. 1529), b) Rozporządzeniach wykonawczych do ustawy Prawo pocztowe tj.: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego ( Dz. U. z 2013r., poz. 545 ), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. z 2003r., nr 183, poz. 1795 z późn. zm. ), c) Światową Konwencją Pocztową - Protokół Końcowy - Bukareszt 2004, ( Dz. U. Nr 206, poz. 1494 z 31.08.2007r. ), d) Regulaminem dotyczącym Paczek pocztowych - Protokół końcowy - Berno 2005 ( Dz. U. Nr 108, poz. 745 z 21.06.2007r. ) e) Regulaminem Poczty Listowej - Protokół końcowy - Berno 2005 ( dz. U. Nr 108, poz. 744 z 21.06.2007r. ), f) Przepisami dotyczącymi doręczania przesyłek na zasadach określonych w: ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) art. 57 § 5 pkt 2 - regulującej tryb doręczania pism nadawanych w postępowaniu administracyjnym, ustawie z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego ( Dz. U. Nr 43 poz. 296 z późn. zm. ) art 165 § 2 - regulującym tryb doręczania pism, g) Innych powszechnie obowiązujących przepisach. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą: 1. Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, opłacane z dołu: a. Zamawiający powierza wykonanie usług pocztowych, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie krajowym i zagranicznym, ekonomicznych i priorytetowych przesyłek listowych nierejestrowanych, przesyłek poleconych, przesyłek listowych z zadeklarowaną wartością, paczek pocztowych, paczek pocztowych z zadeklarowaną wartością oraz ich ewentualnych zwrotów (przesyłki listowe i paczki pocztowe), które będą realizowane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w przypadku usługi pocztowej w obrocie zagranicznym - zgodnie z międzynarodowymi przepisami pocztowymi oraz obowiązującymi regulaminami dotyczącymi realizacji przedmiotowej usługi. Za te usługi oraz za zwrot przesyłek rejestrowanych Zamawiający uiszczać będzie opłaty z dołu. 2. Usługa codziennego odbioru przesyłek: Usługa polega na odbiorze przez przedstawiciela Wykonawcy z kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii przy ul. 3-go Maja 10, parter, pok. nr 4 , uporządkowanych przesyłek oraz stosownej dokumentacji potwierdzającej ich ilość i rodzaj, a następnie nadaniu tych przesyłek na ogólnych zasadach. Usługa obejmuje wszystkie rodzaje przesyłek, zarówno w obrocie krajowym jak i zagranicznym. Odbiór przesyłek dokonywany będzie w następujące dni tygodnia: poniedziałek - piątek 1000-1400.


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
64.11.00.00-0, 60.16.10.00-4.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże się, że jest uprawniony do prowadzenia działalności pocztowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529), tzn. jest wpisany do rejestru operatorów pocztowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 Prawa pocztowego, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. b) Dokument (np. pełnomocnictwo, wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub umowa spółki cywilnej, itp.) zawierający dane aktualne na dzień składania ofert, potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę właściwie umocowaną, jeżeli nie wynika to z innych dokumentów załączonych do oferty. Wykonawca zagraniczny składa dokumenty zgodnie z zapisami w pkt 3.5. SIWZ ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z ofertą potwierdzały, iż oferta została podpisana przez osobę/y uprawniona/e do reprezentowania Wykonawcy. c) Oferta na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Zgodnie z art. 36 ust. 4 Ustawy, Zamawiający żąda żeby Wykonawca wskazał w formularzu oferty części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. d) Formularz cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ. e) Oświadczenie o zatrudnieniu - zał. Nr 7 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - liczba osób, które są zatrudnione przez Wykonawcę do realizacji usług pocztowych na podstawie umowy o pracę na pełny wymia - 10


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania następujących zmian w umowie i określa ich warunki: w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. zmiany osób odpowiedzialnych za prawidłową realizację umowy zmiany miejsca wskazanego przez zamawiającego do odbioru przesyłek, zmian wynikających z powstania nowych jednostek organizacyjnych wskutek przekształcenia, wyodrębnienia, połączenia Zamawiającego i zmiany formy prawnej Zamawiającego - które nie mogą prowadzić do rozszerzenia przedmiotu zamówienia, zmian adresów, podanych w par. 11 ust. 1, pkt 1 i 2 wzoru umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gorakalwaria.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Obsługi Mieszkańca.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Kancelaria.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 342130 - 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
333552 - 2015 data 07.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, fax. 22/7273414.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Kancelaria..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Kancelaria..


II.2) Tekst, który należy dodać:


 • Miejsce, w którym należy dodać tekst:
  IV.4.4).

 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Kancelaria. Otwarcie ofert 11:00..


Wrocław: PRZYGOTOWANIE INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA (IPD) DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU


Numer ogłoszenia: 357350 - 2015; data zamieszczenia: 30.12.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 333552 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 3680622, faks 71 3680491.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
PRZYGOTOWANIE INDYWIDUALNEGO PLANU DZIAŁANIA (IPD) DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przygotowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, w ramach którego zostanie przeprowadzony indywidualny proces doradczy, mający na celu podejmowanie konkretnych przedsięwzięć i rozwiązywanie problemów zawodowych oraz planowanie rozwoju osobistego i aktywności związanej z zatrudnieniem zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
80.57.00.00-0, 85.31.23.20-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: PROJEKT FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO KUŹNIA KADR IV Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.04.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ałła Witwicka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 54825,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  54825,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  54825,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  54825,00


 • Waluta:
  PLN .Góra Kalwaria: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, usługa codziennego odbioru przesyłek zgodnie z warunkami określonymi w umowie podpisanej z kontrahentem na okres dwuletni.


Numer ogłoszenia: 49672 - 2016; data zamieszczenia: 04.03.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 333552 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, usługa codziennego odbioru przesyłek zgodnie z warunkami określonymi w umowie podpisanej z kontrahentem na okres dwuletni..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie odbioru, przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w okresie od 1 stycznia 2016r. do dnia 31.12.2017 r. lub do wyczerpania środków. Usługi pocztowe, które są przedmiotem zamówienia będą realizowane na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, a w szczególności w: a) Ustawie z dnia 12 listopada 2012r., Prawo pocztowe (tj. Dz. U. z 2012r. Poz. 1529), b) Rozporządzeniach wykonawczych do ustawy Prawo pocztowe tj.: Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego ( Dz. U. z 2013r., poz. 545 ), Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 października 2003 r. w sprawie reklamacji powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego (Dz. U. z 2003r., nr 183, poz. 1795 z późn. zm. ), c) Światową Konwencją Pocztową - Protokół Końcowy - Bukareszt 2004, ( Dz. U. Nr 206, poz. 1494 z 31.08.2007r. ), d) Regulaminem dotyczącym Paczek pocztowych - Protokół końcowy - Berno 2005 ( Dz. U. Nr 108, poz. 745 z 21.06.2007r. ) e) Regulaminem Poczty Listowej - Protokół końcowy - Berno 2005 ( dz. U. Nr 108, poz. 744 z 21.06.2007r. ), f) Przepisami dotyczącymi doręczania przesyłek na zasadach określonych w: ustawie z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm. ) art. 57 § 5 pkt 2 - regulującej tryb doręczania pism nadawanych w postępowaniu administracyjnym, ustawie z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego ( Dz. U. Nr 43 poz. 296 z późn. zm. ) art 165 § 2 - regulującym tryb doręczania pism, g) Innych powszechnie obowiązujących przepisach. W zakres przedmiotu zamówienia wchodzą: 1. Usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym, opłacane z dołu: a. Zamawiający powierza wykonanie usług pocztowych, polegających na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie krajowym i zagranicznym, ekonomicznych i priorytetowych przesyłek listowych nierejestrowanych, przesyłek poleconych, przesyłek listowych z zadeklarowaną wartością, paczek pocztowych, paczek pocztowych z zadeklarowaną wartością oraz ich ewentualnych zwrotów (przesyłki listowe i paczki pocztowe), które będą realizowane zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a w przypadku usługi pocztowej w obrocie zagranicznym - zgodnie z międzynarodowymi przepisami pocztowymi oraz obowiązującymi regulaminami dotyczącymi realizacji przedmiotowej usługi. Za te usługi oraz za zwrot przesyłek rejestrowanych Zamawiający uiszczać będzie opłaty z dołu. 2. Usługa codziennego odbioru przesyłek: Usługa polega na odbiorze przez przedstawiciela Wykonawcy z kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Górze Kalwarii przy ul. 3-go Maja 10, parter, pok. nr 4 , uporządkowanych przesyłek oraz stosownej dokumentacji potwierdzającej ich ilość i rodzaj, a następnie nadaniu tych przesyłek na ogólnych zasadach. Usługa obejmuje wszystkie rodzaje przesyłek, zarówno w obrocie krajowym jak i zagranicznym. Odbiór przesyłek dokonywany będzie w następujące dni tygodnia: poniedziałek - piątek 1000-1400..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
64.11.00.00-0, 60.16.10.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
22.01.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Poczta Polska S.A., {Dane ukryte}, 00-940 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 500000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  427793,96


 • Oferta z najniższą ceną:
  427793,96
  / Oferta z najwyższą ceną:
  427793,96


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
tel: 22/7273414
fax: 22/7273414
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-12-14
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 33355220150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-12-06
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 747 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.gorakalwaria.pl.
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja 10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Obsługi Mieszkańca
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
60161000-4 Usługi w zakresie transportu paczek
64110000-0 Usługi pocztowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, usługa codziennego odbioru przesyłek zgodnie z warunkami określonymi w umowie podpisanej z kontrahentem na okres dwuletni. Poczta Polska S.A.
Warszawa
2016-03-04 427 793,00