Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 483 OD KM 79+680 DO KM 80+490 NA ODCINKU CYKARZEW STARY - KOKAWA ETAP II, ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZADANIA: REMONT NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z PODZIAŁEM NA 3 ZADANIA: ZADANIE 1: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 483 OD KM 86+295 DO KM 88+595 NA ODCINKU LUBOJNA - GR. CZĘSTOCHOWY (UMOWA Z DNIA 15.11.2010 R. NR WD/P/101005/1/1).


Numer ogłoszenia: 333610 - 2011; data zamieszczenia: 13.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 483 OD KM 79+680 DO KM 80+490 NA ODCINKU CYKARZEW STARY - KOKAWA ETAP II, ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZADANIA: REMONT NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z PODZIAŁEM NA 3 ZADANIA: ZADANIE 1: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 483 OD KM 86+295 DO KM 88+595 NA ODCINKU LUBOJNA - GR. CZĘSTOCHOWY (UMOWA Z DNIA 15.11.2010 R. NR WD/P/101005/1/1)..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 483 OD KM 79+680 DO KM 80+490 NA ODCINKU CYKARZEW STARY - KOKAWA ETAP II, ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZADANIA: REMONT NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z PODZIAŁEM NA 3 ZADANIA: ZADANIE 1: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 483 OD KM 86+295 DO KM 88+595 NA ODCINKU LUBOJNA - GR. CZĘSTOCHOWY (UMOWA Z DNIA 15.11.2010 R. NR WD/P/101005/1/1). Roboty polegać będą na: - robotach przygotowawczych, - frezowaniu nawierzchni bitumicznych, - czyszczeniu i skropieniu warstw konstrukcyjnych, - wyrównaniu istniejącej podbudowy, - ułożeniu nawierzchni, - uzupełnieniu poboczy.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 14.10.2010 r., Nr 287911-2010 w punkcie II.1.4) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 2.3 dla zadania pod nazwą: REMONT NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z PODZIAŁEM NA 3 ZADANIA: ZADANIE 1:REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 483 OD KM 86+295 DO KM 88+595 NA ODCINKU LUBOJNA - GR. CZĘSTOCHOWY; ZADANIE 2: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 OD KM 34+690 DO KM 35+690 W MIEJSCOWOŚCI FUGASÓWKA; ZADANIE 3: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 907 OD KM 34+310 DO KM 42+123 NA ODCINKU TWORÓG - KIELECZKA. Zamawiający zarówno w ogłoszeniu jak i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających dla każdego z zadań (art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. W ramach robót uzupełniających przewiduje się: wykonanie warstwy wyrównawczej, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej, ścięcie i wzmocnienie poboczy materiałem kamiennym i frezem. W związku z pozyskaniem środków finansowych i faktem, że nawierzchnia drogi wojewódzkiej na odcinku Cykarzew Stary - Kokawa posiada liczne spękania podłużne i poprzeczne, dużą ilość nierówności, koniecznym i zasadnym jest przeprowadzenie remontu ww. ciągu komunikacyjnego. Wykonanie robót związanych z remontem nawierzchni na odcinku Cykarzew Stary - Kokawa ma za zadanie przywrócić odpowiedni stan techniczny, zagwarantować odpowiednią nośność konstrukcji i poprawić bezpieczeństwo ruchu. Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia jest zawarty w przedmiarze robót i obejmuje: robotach przygotowawczych, frezowaniu nawierzchni bitumicznych, czyszczeniu i skropieniu warstw konstrukcyjnych, wyrównaniu istniejącej podbudowy, ułożeniu nawierzchni, uzupełnieniu poboczy. Wykonanie ww. robót w znaczny sposób zapewni poprawę komfortu użytkowania drogi przed okresem zimowym poprzez przywrócenie stanu technicznego nawierzchni, polepszy warunki ruchu kołowego oraz zmniejszy szkodliwość ekologiczną. Wartość zamówień (robót) uzupełniających określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i stanowi ok. 10,24% kosztorysu inwestorskiego dla wartości zamówienia podstawowego

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE LARIX SP. Z O.O., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec, kraj/woj. śląskie.


Katowice: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 483 OD KM 79+680 DO KM 80+490 NA ODCINKU CYKARZEW STARY - KOKAWA ETAP II, ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZADANIA: REMONT NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z PODZIAŁEM NA 3 ZADANIA: ZADANIE 1: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 483 OD KM 86+295 DO KM 88+595 NA ODCINKU LUBOJNA - GR. CZĘSTOCHOWY (UMOWA Z DNIA 15.11.2010 R. NR WD/P/101005/1/1)


Numer ogłoszenia: 345170 - 2011; data zamieszczenia: 20.10.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 333610 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 483 OD KM 79+680 DO KM 80+490 NA ODCINKU CYKARZEW STARY - KOKAWA ETAP II, ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZADANIA: REMONT NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z PODZIAŁEM NA 3 ZADANIA: ZADANIE 1: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 483 OD KM 86+295 DO KM 88+595 NA ODCINKU LUBOJNA - GR. CZĘSTOCHOWY (UMOWA Z DNIA 15.11.2010 R. NR WD/P/101005/1/1).


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 483 OD KM 79+680 DO KM 80+490 NA ODCINKU CYKARZEW STARY - KOKAWA ETAP II, ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZADANIA: REMONT NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z PODZIAŁEM NA 3 ZADANIA: ZADANIE 1: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 483 OD KM 86+295 DO KM 88+595 NA ODCINKU LUBOJNA - GR. CZĘSTOCHOWY (UMOWA Z DNIA 15.11.2010 R. NR WD/P/101005/1/1) Roboty polegać będą na: - robotach przygotowawczych, - frezowaniu nawierzchni bitumicznych, - czyszczeniu i skropieniu warstw konstrukcyjnych, - wyrównaniu istniejącej podbudowy, - ułożeniu nawierzchni, - uzupełnieniu poboczy.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE LARIX SP. Z O.O., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 615537,56 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  757111,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  757111,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  757111,20


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 14.10.2010 r., Nr 287911-2010 w punkcie II.1.4) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 2.3 dla zadania pod nazwą: REMONT NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z PODZIAŁEM NA 3 ZADANIA: ZADANIE 1:REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 483 OD KM 86+295 DO KM 88+595 NA ODCINKU LUBOJNA - GR. CZĘSTOCHOWY; ZADANIE 2: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 791 OD KM 34+690 DO KM 35+690 W MIEJSCOWOŚCI FUGASÓWKA; ZADANIE 3: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 907 OD KM 34+310 DO KM 42+123 NA ODCINKU TWORÓG - KIELECZKA. Zamawiający zarówno w ogłoszeniu jak i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających dla każdego z zadań (art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. W ramach robót uzupełniających przewiduje się: wykonanie warstwy wyrównawczej, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej, ścięcie i wzmocnienie poboczy materiałem kamiennym i frezem. W związku z pozyskaniem środków finansowych i faktem, że nawierzchnia drogi wojewódzkiej na odcinku Cykarzew Stary - Kokawa posiada liczne spękania podłużne i poprzeczne, dużą ilość nierówności, koniecznym i zasadnym jest przeprowadzenie remontu ww. ciągu komunikacyjnego. Wykonanie robót związanych z remontem nawierzchni na odcinku Cykarzew Stary - Kokawa ma za zadanie przywrócić odpowiedni stan techniczny, zagwarantować odpowiednią nośność konstrukcji i poprawić bezpieczeństwo ruchu. Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia jest zawarty w przedmiarze robót i obejmuje: robotach przygotowawczych, frezowaniu nawierzchni bitumicznych, czyszczeniu i skropieniu warstw konstrukcyjnych, wyrównaniu istniejącej podbudowy, ułożeniu nawierzchni, uzupełnieniu poboczy. Wykonanie ww. robót w znaczny sposób zapewni poprawę komfortu użytkowania drogi przed okresem zimowym poprzez przywrócenie stanu technicznego nawierzchni, polepszy warunki ruchu kołowego oraz zmniejszy szkodliwość ekologiczną. Wartość zamówień (robót) uzupełniających określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i stanowi ok. 10,24% kosztorysu inwestorskiego dla wartości zamówienia podstawowego

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 33361020110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-10-13
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233140-2 Roboty drogowe
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 483 OD KM 79+680 DO KM 80+490 NA ODCINKU CYKARZEW STARY - KOKAWA ETAP II, ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE DO ZADANIA: REMONT NAWIERZCHNI DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Z PODZIAŁEM NA 3 ZADANIA: ZADANIE PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE LARIX SP. Z O.O.
ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec, woj. śląskie
2011-10-20 757 111,00