Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Dostawa urządzeń gastronomicznych do placówek oświatowych w Łodzi


Numer ogłoszenia: 333658 - 2010; data zamieszczenia: 15.10.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
  http://bip.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa urządzeń gastronomicznych do placówek oświatowych w Łodzi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż urządzeń (wraz z elementami dodatkowymi umożliwiającymi ich podłączenie i rozruch) wyposażenia kuchni i stołówek w placówkach oświatowych w Łodzi, wyszczególnionych w załącznikach nr 1, 2, 3, 4 i 5 do SIWZ. Wykonawca dostarczy urządzenia własnym transportem do placówek na terenie Łodzi wyszczególnionych w ww. załącznikach. Do obowiązków Wykonawcy należy rozładunek, montaż i rozruch urządzenia, w tym również w zależności od urządzenia: sprawdzenie szczelności gazu, sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji oraz szkolenie pracowników obsługi w zakresie pracy i konserwacji urządzenia jak również zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Naprawy gwarancyjne będą wykonywane w miejscu zainstalowania urządzenia w ciągu 24 godz. od daty zgłoszenia. W przypadku konieczności naprawy urządzenia w innym miejscu, koszty transportu leżą po stronie Wykonawcy (wykaz punktów serwisowych z adresami i telefonami dla poszczególnych urządzeń zostanie przekazany użytkownikowi przy dostawie). 2.Dostarczone urządzenia powinny posiadać odpowiednie atesty (PZH), deklaracje zgodności, certyfikaty na znak bezpieczeństwa (w przypadku takiego wymogu) i spełniać wymagania techniczne i standardy jakości obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej. Dokumenty te należy dostarczyć użytkownikowi przy dostawie. 3.Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące. 6.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załącznikach nr 2, 3, 4, 5 i 6 do SIWZ..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39.31.40.00-6.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny, działalność stanowiąca przedmiot zamówienia nie wymaga posiadania szczególnych uprawnień wynikających z przepisów prawa.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • dla części I - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali należycie co najmniej dwie dostawy urządzeń gastronomicznych o wartości min. 80 000,00 zł. brutto każda, i posiadają dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie, dla części II - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny, dla części III - w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali należycie co najmniej dwie dostawy urządzeń gastronomicznych o wartości min. 20 000,00 zł. brutto każda i posiadają dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie, dla częśći IV - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny, dla częśći V - Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Stosowne pełnomocnictwo(a) w formie opisanej w pkt XII.1.4 SIWZ, 2.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w formie opisanej w pkt XII.1.4) SIWZ,


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 11..


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
25.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 8..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1.Zamawiający w okresie obowiązywania umowy może, w każdej części zamówienia, zwiększyć zakres i wielkość przedmiotu umowy do 25% jej wartości, w ramach prawa opcji. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji rozliczenie dostaw dotyczących zwiększonej ilości urządzeń nastąpi przy zastosowaniu dla danego asortymentu cen brutto określonych w załączniku do umowy, stanowiącym jej integralną część, zgodnym z ofertą Wykonawcy. Zwiększenie wielkości przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku konieczności wymiany zużytego wyposażenia w placówkach oświatowych w Łodzi. W przypadku skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego przewiduje się zmianę umowy w tym zakresie poprzez sporządzenie pisemnego aneksu przygotowanego przez Zamawiającego. O zamiarze sporządzenia aneksu Zamawiający powiadomi Wykonawcę z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. 2. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. 3. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 4. Zmawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 5. Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Dostawa urządzeń gastronomicznych do placówek oświatowych w Łodzi


Numer ogłoszenia: 390472 - 2010; data zamieszczenia: 01.12.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 333658 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Dostaw, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa urządzeń gastronomicznych do placówek oświatowych w Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż urządzeń (wraz z elementami dodatkowymi umożliwiającymi ich podłączenie i rozruch) wyposażenia kuchni i stołówek w placówkach oświatowych w Łodzi, wyszczególnionych w załącznikach nr 1, 2, 3, 4 i 5 do SIWZ. Wykonawca dostarczy urządzenia własnym transportem do placówek na terenie Łodzi wyszczególnionych w ww. załącznikach. Do obowiązków Wykonawcy należy rozładunek, montaż i rozruch urządzenia, w tym również w zależności od urządzenia: sprawdzenie szczelności gazu, sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, rezystancji izolacji oraz szkolenie pracowników obsługi w zakresie pracy i konserwacji urządzenia jak również zapewnienie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego. Naprawy gwarancyjne będą wykonywane w miejscu zainstalowania urządzenia w ciągu 24 godz. od daty zgłoszenia. W przypadku konieczności naprawy urządzenia w innym miejscu, koszty transportu leżą po stronie Wykonawcy (wykaz punktów serwisowych z adresami i telefonami dla poszczególnych urządzeń zostanie przekazany użytkownikowi przy dostawie). 2.Dostarczone urządzenia powinny posiadać odpowiednie atesty (PZH), deklaracje zgodności, certyfikaty na znak bezpieczeństwa (w przypadku takiego wymogu) i spełniać wymagania techniczne i standardy jakości obowiązujące w Polsce i Unii Europejskiej. Dokumenty te należy dostarczyć użytkownikowi przy dostawie..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
39.31.40.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Dostawa urządzeń gastronomicznych do przedszkoli miejskich


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.11.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H.U. KLIMATEX Jacek Kujawa, ul. Sienkiewicza 17D, 78-100 Kołobrzeg, kraj/woj. zachodniopomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 409735,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  320000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  316027,40
  / Oferta z najwyższą ceną:
  362440,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Dostawa urządzeń gastronomicznych do stołówek szkolnych (powiat)


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.11.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H.U. KLIMATEX Jacek Kujawa, ul. Sienkiewicza 17D, 78-100 Kołobrzeg, kraj/woj. zachodniopomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 42376,88 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  31064,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  31064,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  37660,18


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Dostawa urządzeń gastronomicznych do specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.11.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Gastroproces Dagmar Słowiński, Plac Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 9446,56 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  7587,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  7587,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  11300,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Dostawa urządzeń gastronomicznych do młodzieżowych ośrodków socjoterapii


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.11.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H.U. KLIMATEX Jacek Kujawa, ul. Sienkiewicza 17D, 78-100 Kołobrzeg, kraj/woj. zachodniopomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 16276,41 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  10870,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  10870,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  14518,40


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-10-25
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 33365820100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-10-15
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 36 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: http://bip.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 11.
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
39314000-6 Przemysłowy sprzęt kuchenny
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa urządzeń gastronomicznych do przedszkoli miejskich P.H.U. KLIMATEX Jacek Kujawa
ul. Sienkiewicza 17D, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
2010-12-01 320 000,00
Dostawa urządzeń gastronomicznych do stołówek szkolnych (powiat) P.H.U. KLIMATEX Jacek Kujawa
ul. Sienkiewicza 17D, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
2010-12-01 31 064,00
Dostawa urządzeń gastronomicznych do specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych Gastroproces Dagmar Słowiński
Plac Zwycięstwa 2, 90-312 Łódź, woj. łódzkie
2010-12-01 7 587,00
Dostawa urządzeń gastronomicznych do młodzieżowych ośrodków socjoterapii P.H.U. KLIMATEX Jacek Kujawa
ul. Sienkiewicza 17D, 78-100 Kołobrzeg, woj. zachodniopomorskie
2010-12-01 10 870,00