TI Tytuł PL-Warszawa: Olej opałowy
ND Nr dokumentu 333771-2012
PD Data publikacji 20/10/2012
OJ Dz.U. S 203
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 16/10/2012
DT Termin 04/12/2012
NC Zamówienie 2 - Zamówienie publiczne na dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 09135100 - Olej opałowy
OC Pierwotny kod CPV 09135100 - Olej opałowy
RC Kod NUTS PL127
IA Adres internetowy (URL) http://www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

20/10/2012    S203    Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Warszawa: Olej opałowy

2012/S 203-333771

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
ul. Terespolska 15 A
Punkt kontaktowy: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, ul. Terespolska 15A, pok. 747
Osoba do kontaktów: Wiesław Fornal
03-813 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 225091534
E-mail: srwarprag-poludnie@warszawapraga.so.gov.pl
Faks: +48 225091534

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Wymiar Sprawiedliwości
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, ul. Terespolska 15A.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, ul. Terespolska 15A.

Kod NUTS PL127

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wraz z transportem i rozładunkiem na koszt wykonawcy oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego w łącznej ilości 193m3, dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie wg PN-C-96024:2011 dla L-1 w temperaturze referencyjnej 15°C, o parametrach technicznych opisanych w Rozdziale III specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09135100

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Olej napędowy grzewczy Ekoterm Plus lub równoważny w łącznej ilości 193m3.
Szacunkowa wartość bez VAT: 610 539,02 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Okres w miesiącach: 12 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium.
2. Wadium wynosi: 10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych).
3. Wadium należy wnieść do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 4.12.2012 roku, do godz. 11:00. Nie wniesienie wadium w tym terminie powoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).
5. Wadium wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, Citibank Handlowy nr konta: 91 1030 1508 0000 0008 0350 2005 z adnotacją: „Wadium do przetargu - sygnatura postępowania: ZP-Pd/G/8/12”. Dowodem wniesienia wadium będzie odcinek polecenia dokonania przelewu, przy czym w terminie określonym dla wniesienia wadium środki muszą znaleźć się na rachunku bankowym zamawiającego.
6. Gwarancje lub poręczenia wykonawca zobowiązany jest złożyć w siedzibie zamawiającego tj. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie 03 - 813 Warszawa, ul. Terespolska 15A, Oddział Gospodarczy - pok. 747.
7. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu musi spełniać wymagania wynikające z ustawy, w szczególności określać bezwarunkową, nieodwołalną możliwość ściągnięcia go na pierwsze żądanie zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy-Prawo zamówień publicznych oraz być ważne przez okres związania ofertą określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wadium nie może mieć zapisów ograniczających możliwość ściągnięcia wadium. Dowodem wniesienia wadium jest oryginalny dokument poręczenia lub gwarancji.
8. W przypadku wnoszenia wadium w postaci poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, lub w gwarancjach bankowych, lub w gwarancjach ubezpieczeniowych, lub w formie poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275), wykonawca powinien przedłożyć stosowny dokument, wystawiony przez poręczyciela lub gwaranta, zawierający informację o udzieleniu poręczenia lub gwarancji na kwotę wymienioną w ust. 2, stanowiące zabezpieczenie wadium na rzecz Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie w przetargu nieograniczonym na „Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, ul. Terespolska 15A (sygnatura postępowania: ZP-Pd/G/8/12)”.
9. Wykonawca wnoszący wadium w formie, która ze względu na obowiązujące przepisy może zostać wystawiona jako terminowa, jest zobowiązany do niezwłocznego przedłużenia jej ważności - w przypadku, gdy będą tego wymagały warunki prowadzonej procedury zamówienia.
10. Wszelkie koszty związane z wniesieniem wadium ponosi wykonawca.
11. Zamawiający przedstawia główne zapisy, jakie powinny zawierać poręczenia lub gwarancje:
„Przedmiotem niniejszej gwarancji jest kwota wadium w wysokości ....... PLN (słownie .....................złotych), do wniesienia, którego zobowiązany jest................(nazwa wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej – wykonawców składających ofertę wspólną) stający do postępowania o zamówienie publiczne na „............................” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie.
Niniejszym .............................. (nazwa Gwaranta) gwarantuje zapłatę na rzecz Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie ul. Terespolska 15A kwoty wadium, o której mowa wyżej, gdy ......................... (nazwa wykonawcy, w przypadku oferty wspólnej – wykonawców składających ofertę wspólną):
1) odmówiła podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,
2)zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie .............. (nazwa Wykonawcy jak wyżej),
3) jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
Gwarancja obowiązuje od dnia ...................(termin składania ofert) do dnia..................
Gwarant zobowiązuje się do wypłacenia dla Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie ul. Terespolska 15A kwoty do wysokości określonej powyżej na pierwsze pisemne żądanie, bez konieczności uzasadnienia żądania przez zamawiającego, o ile zamawiający stwierdzi w swoim żądaniu, że kwota roszczenia jest mu należna w związku z zaistnieniem choćby jednego z wymienionych wyżej warunków i wyszczególni zaistniały warunek lub warunki.”.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
Płatność dokonywana będzie według zasad opisanych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 5 do siwz.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
Wykonawcy występujący wspólnie, na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy, zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy-Prawo zamówień publicznych, ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument ustanawiający pełnomocnika, musi być załączony do oferty w formie pisemnej (na piśmie) - oryginał dokumentu wystawiony przez osoby reprezentujące wykonawców występujących wspólnie albo załączony jako kopia (odpis) poświadczona(-y) notarialnie. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie przed zawarciem umowy należy złożyć umowę konsorcjum w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela (pełnomocnika) wykonawcy.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy- Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi. Ocena spełnienia ww. warunku dokonana będzie na podstawie przedłożonego do oferty oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór załącznik nr 3 do siwz) oraz dokumentów. Zamawiający przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu zastosuje formułę: wykonawca spełnia albo nie spełnia warunek;
2) posiadania wiedzy i doświadczenia - tj. wykażą, że wykonali lub wykonują w okresie ostatnich 3 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej 1 (jedną) umowę na dostawy paliwa ciekłego i o wartości umowy nie mniejszej niż 250 000,00 PLN (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) brutto oraz załączą dokument (np. referencje) potwierdzający, że umowa została wykonana lub jest wykonywana należycie. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie przedłożonego do oferty wykazu dostaw (wzór załącznik nr 2 do siwz) potwierdzonych pozytywnymi referencjami oraz na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór załącznik nr 3 do siwz), na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia ww. warunek;
3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wzór załącznik nr 3 do siwz), na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia ww. warunek;
4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - zamawiając uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca przedłoży dokument opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, iż wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości nie mniejszej niż 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych). Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia warunek. W przypadku podmiotów tworzących konsorcjum ww. warunek musi spełniać każdy z podmiotów tworzących konsorcjum.
2. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
3. Zamawiający oceni, czy wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu niespełnienia przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych odpowiednio na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez zamawiającego, zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r., Nr 226, poz. 1817), potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.
W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą:
1) oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 44 ustawy - Prawo zamówień publicznych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz - oryginał oświadczenia podpisany przez wykonawcę,
2) aktualnej koncesji na obrót paliwami ciekłymi wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 10.4.1997r. - Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
3) wykazu wykonanych lub wykonywanych dostaw, zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozdziale V ust. 1 pkt 2 siwz wraz z dokumentami (np. referencje) potwierdzającymi, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 2 do siwz,
4) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, iż wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) - oryginał lub kopia dokumentu poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
2. Zgodnie z art. 26 ust. 2 lit.c ustawy - Prawo zamówień publicznych, jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.
3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy- Prawo zamówień publicznych, zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą, następujących dokumentów:
1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 4A do siwz,
2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy-Prawo zamówień publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia dokumentu (dokumentów) poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 4B do siwz).
Oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy (załącznik nr 4B do siwz) składają:
a) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w tym przypadku oświadczenie podpisane przez osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub oświadczenie podpisane przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika osoby fizycznej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie),
b) wszyscy wspólnicy spółki cywilnej (osoby fizyczne), tj. każdy ze wspólników spółki cywilnej składa odpowiednio jako: oddzielne (osobne) oświadczenie - w tym przypadku, każde oddzielne (osobne) oświadczenie podpisane przez wspólnika spółki cywilnej lub oświadczenie podpisane przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika wspólników spółki cywilnej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie), lub łączne oświadczenie podpisane:
— przez wszystkich wspólników spółki cywilnej lub,
— przez odpowiednio umocowanego pełnomocnika wspólników spółki cywilnej (wraz z załączonym pełnomocnictwem lub innym dokumentem, z którego wynika jego umocowanie).
3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy-Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy-Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. W przypadku wykonawców składających wspólną ofertę dokumenty wymienione w ust. 3 powinny być przedłożone przez każdego wykonawcę.
5. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy-Prawo zamówień publicznych, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy-Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.
6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2-4 i pkt 6 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,
2) zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 3 pkt 5 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy-Prawo zamówień publicznych.
7. Dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 1 lit. a i c oraz pkt 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa ust. 6 pkt 1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 6 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio.
9. Dokumenty (w tym oświadczenia) sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski – oryginał tłumaczenia lub kopia tłumaczenia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy- Prawo zamówień publicznych o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej - zamawiając uzna powyższy warunek za spełniony o ile wykonawca przedłoży dokument opłaconej polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, iż wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, w wysokości nie mniejszej niż 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych). Zamawiający oceni, czy wykonawca spełnia warunek na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia warunek. W przypadku podmiotów tworzących konsorcjum ww. warunek musi spełniać każdy z podmiotów tworzących konsorcjum.
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZP-Pd/G/8/12
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
4.12.2012 - 11:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 4.12.2012 - 12:00

Miejscowość:

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi - Południe w Warszawie, Oddział Gospodarczy, 03 – 813 Warszawa, ul. Terespolska 15A, sala konferencyjna nr 711.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: tak
Dodatkowe informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia: Członkowie komisji przetargowej. Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwolawcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. W toku postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zmówieniu oraz treści siwz przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Środek ochrony prawnej, o którym mowa w art. 198a ustawy Pzp przysługuje również zamawiającemu.
2. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy.
3. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności, o których mowa w tym ustępie, nie przysługuje odwołanie.
4. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2.
8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane faksem, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone ust. 8 i 9 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
11. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza ją również na swojej stronie internetowej, wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.
12. Uczestnikiem postępowania odwoławczego staje się wykonawca, który zgłosił przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazał stronę do której przystępuje oraz interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.
13. Zamawiający lub odwołujący może zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego wykonawcy nie później niż do czasu otwarcia rozprawy, jeżeli uprawdopodobni, że wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga.
14. Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeżeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 186 ust. 3 ustawy Pzp, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego.
15. Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 11 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności Zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i 3 ustawy.
16. Zamawiający może wnieść odpowiedź na odwołanie. W przypadku uwzględnienia przez zamawiającego całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu Izba może umorzyć postępowanie pod warunkiem, że w postępowaniu odwoławczym po stronie zamawiającego nie przystąpił w terminie żaden wykonawca lub wykonawcy, którzy przystąpili po stronie zamawiającego nie wnieśli sprzeciwu co do uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu przez zamawiającego.
17. W przypadku, o którym mowa w ust. 16 zamawiający wykonuje, powtarza lub unieważnia czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie z żądaniem zawartym w odwołaniu.
18. Jeżeli uczestnik postępowania odwoławczego, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego, wniesie sprzeciw wobec uwzględnienia w całości zarzutów przedstawionych w odwołaniu, Izba rozpoznaje odwołanie. Sprzeciw wnosi się na piśmie lub ustnie do protokołu.
19. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
16.10.2012
TI Tytuł PL-Warszawa: Olej opałowy
ND Nr dokumentu 2522-2013
PD Data publikacji 04/01/2013
OJ Dz.U. S 3
TW Miejscowość WARSZAWA
AU Nazwa instytucji Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 02/01/2013
NC Zamówienie 2 - Dostawy
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 09135100 - Olej opałowy
OC Pierwotny kod CPV 09135100 - Olej opałowy
RC Kod NUTS PL127
IA Adres internetowy (URL) http://www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

04/01/2013    S3    - - Dostawy - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

PL-Warszawa: Olej opałowy

2013/S 003-002522

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
ul. Terespolska 15 A
Punkt kontaktowy: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, ul. Terespolska 15A,Oddział Gospodarczy, pok. 747
Osoba do kontaktów: Wiesław Fornal
03-813 Warszawa
Polska
Tel.: +48 225091534
E-mail: srwarprag-poludnie@warszawapraga.so.gov.pl
Faks: +48 225091534

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: Wymiar sprawiedliwości
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Sukcesywne dostawy oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, ul. Terespolska 15A.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Dostawy
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie, ul. Terespolska 15A, Polska.

Kod NUTS PL127

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy wraz z transportem i rozładunkiem na koszt wykonawcy oleju napędowego grzewczego Ekoterm Plus lub równoważnego w łącznej ilości 193m3 , dla potrzeb Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie wg PN-C-96024:2011 dla L-1 w temperaturze referencyjnej 15°C.

II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

09135100

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 709 508,86 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZP-Pd/G/8/12
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2012/S 203-333771 z dnia 20.10.2012

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
18.12.2012
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 3
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

PETROLIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
{Dane ukryte}
26-700 Zwoleń
Polska

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 750 963 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 709 508,86 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 23
Jeżeli jest to wartość roczna lub miesięczna,:
liczbę lat: 1
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
Polska
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
2.1.2013

Adres: Terespolska 15A, 03-813 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: gosp_srppd@warszawapraga.so.gov.pl
tel: (22)5091534
fax: (22)5091534
Termin składania wniosków lub ofert:
2012-12-04
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 33377120121
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2012-10-20
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: 10000 ZŁ
Szacowana wartość* 333 333 PLN  -  500 000 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.warszawa-pragapoludnie.sr.gov.pl
Informacja dostępna pod: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie
ul. Terespolska 15A, 03-813 Warszawa, woj. mazowieckie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
09135100-5 Olej opałowy
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Zakup energii elektrycznej dla 3 portów PETROLIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Zwoleń
2012-12-18 709 508,00