Strzyżów: ZAKUP I DOSTAWA FORTEPIANU


Numer ogłoszenia: 333957 - 2010; data zamieszczenia: 23.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Z. Mycielskiego , ul. Mostowa 2, 38-100 Strzyżów, woj. podkarpackie, tel. 17 2762091, faks 17 2760028.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  http://www.psm-strzyzow.ovh.org


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: szkoła publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAKUP I DOSTAWA FORTEPIANU.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa transportem własnym fabrycznie nowego ręcznie wykonanego instrumentu muzycznego, którego rodzaj oraz ilość zostały opisane w punkcie 2 niniejszego rozdziału. Zakup instrumentu realizowany jest w ramach podpisanej przez szkołę z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowy na dofinansowanie projektu pod nazwą Fortepian dla PSM I stopnia w Strzyżowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - fortepian marki IRMLER model F 213 Studio - 1 szt. W ramach przedmiotu zamówienia wraz z instrumentem należy dostarczyć: 1) ławę fortepianową z regulowaną wysokością siedzenia - 1 szt. 2) dopasowany do dostarczanego instrumentu pokrowiec z materiału - 1 szt. Jeżeli Wykonawca składa ofertę równoważną, Zamawiający żąda dostarczenia instrumentu do siedziby Zamawiającego celem oceny kryteriów przydatności. 3. Za równoważny instrument pod względem budowy zostanie uznany ten który będzie charakteryzował się m. in. następującymi cechami: a) długość 210 - 216 cm, b) szerokość 150 - 160 cm, c) wysokość 100 - 103 cm, d) ilość pedałów - 3, e) wykonanie ręczne, f) płyta rezonansowa - lity świerk wysokogórski, g) wyposażony w zamek klapy i płynne łagodne zamykanie pokrywy klawiatury - tak, h) mechanizm wykonany całkowicie z elementów drewnianych - mechanizm firmy Renner, i) pokrycie klawiszy - zapobiegające ślizganiu się palców, j) pozycje ustawienia pulpitu - 5, k) wykończenie - czarny wysoki połysk, l) kołki stroikowe - niklowane, ł) strojnica - klejona wielowarstwowa, m) ciężar gry: 52-56 g n) wyposażony w rolki mosiężne przy nogach - tak. Uwagi: 1) Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno - użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia - podstawa prawna art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2) Jeżeli Wykonawca składa ofertę równoważną, Zamawiający żąda dostarczenia instrumentu do siedziby Zamawiającego lub udostępnienia w siedzibie Wykonawcy celem oceny kryteriów przydatności. W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych, udowodnienie ich funkcjonalnej i użytkowej równoważności z systemami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. 3) Przedmiot zamówienia obejmuje również strojenie instrumentu po jego wniesieniu i ustawieniu we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w siedzibie Zamawiającego. 4) Za równoważny w stosunku do wskazanego instrumentu muzycznego Zamawiający uzna taki oferowany przez Wykonawców instrument, który pod względem artystycznym, wykonawczym technicznym oraz funkcjonalnym i użytkowym będzie równoważny do opisanego w przedmiocie zamówienia. Za równoważne pod względem: a) artystycznym i wykonawczym i funkcjonalnym - Zamawiający rozumie tak wykonany instrument, który umożliwi na etapie jego eksploatacji osiągnięcie zakładanych walorów artystycznych w trakcie wykonywania utworów muzycznych, b) technicznym i użytkowym - Zamawiający rozumie tak wykonany instrumenty i akcesoria, które posiadają równoważną pod względem technicznym budowę i wyposażenie co zawarty w opisie przedmiotu zamówienia instrument. 4. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: siedziba Zamawiającego - Strzyżów, ul. Mostowa 2 - III piętro 5. Realizacja zamówienia publicznego: od momentu podpisania umowy (około 13.12.2010 roku) do dnia 27.12.2010 roku. 6. Kod CPV: - 37.31.00.00-4 - instrumenty muzyczne - 37.31.10.00-4 - instrumenty klawiszowe; - 37.32.16.00-0 - pokrowce lub futerały na instrumenty muzyczne lub akcesoria; - 39.11.35.00-2 - stołki; 7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 60-miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. W okresie gwarancji, Wykonawca zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zobowiązany będzie, w przypadku wystąpienia usterki, do naprawy przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia usterki. W przypadku okresu naprawy wykraczającego poza termin 14 dnia od daty zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy instrumentu zastępczego o klasie nie gorszej niż proponowany w przedmiotowym postępowaniu albo wymiany instrumentu na nowy 8. W przypadkach, o których mowa w punkcie 7, okres gwarancji ulegnie przedłużeniu odpowiednio: 1) w przypadku naprawy instrumentu - o okres wykonywania naprawy, 2) w przypadku dokonania wymiany - o okres gwarancji. 9. Warunki finansowe rozliczeń: 1) podstawą wystawienia faktury będzie potwierdzony dowód dostawy lub pobrania przez Zamawiającego, 2) płatne przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału faktury. 3) podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.31.00.00-4, 37.31.10.00-4, 37.32.16.00-0, 39.11.35.00-2.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 27.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Nie ma obowiązku wnoszenia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie oraz dokumenty, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia oraz złożenie wykazu (wzór w SIWZ) zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat minimum 3 zamówienia - dostawy fortepianów, okres realizacji nie może być wcześniejszy niż ostatnie trzy lata, liczone od upływu terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu, za podobne realizacje uznane zostaną tylko te, których wartość dostarczanego przedmiotu zamówienia dla każdego ze zrealizowanych zamówień (realizowanych dla 3 różnych Zamawiających) będzie nie mniejsza niż wartość składanej oferty w przedmiotowym postępowaniu. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Złożenie oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia. Ocena spełniania warunku nastąpi w oparciu o oświadczenie, które Wykonawca złoży w ofercie, ocena nastąpi według formuły spełnia - nie spełnia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • opis urządzeń technicznych, instrukcję obsługi oraz środków stosowanych przez wykonawcę dostaw lub usług oraz opis zaplecza naukowo-badawczego wykonawcy, w celu potwierdzenia zapewnienia odpowiedniej jakości realizowanego zamówienia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://www.psm-strzyzow.ovh.org

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Strzyżów, ul. Mostowa 2.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
04.12.2010 godzina 09:00, miejsce: Strzyżów, ul. Mostowa 2.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Strzyżów: ZAKUP I DOSTAWA FORTEPIANU


Numer ogłoszenia: 407220 - 2010; data zamieszczenia: 13.12.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 333957 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Z. Mycielskiego, ul. Mostowa 2, 38-100 Strzyżów, woj. podkarpackie, tel. 17 2762091, faks 17 2760028.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: szkoła publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
ZAKUP I DOSTAWA FORTEPIANU.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa transportem własnym fabrycznie nowego ręcznie wykonanego instrumentu muzycznego, którego rodzaj oraz ilość zostały opisane w punkcie 2 niniejszego rozdziału. Zakup instrumentu realizowany jest w ramach podpisanej przez szkołę z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego umowy na dofinansowanie projektu pod nazwą Fortepian dla PSM I stopnia w Strzyżowie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - fortepian marki IRMLER model F 213 Studio - 1 szt. W ramach przedmiotu zamówienia wraz z instrumentem należy dostarczyć: a. ławę fortepianową z regulowaną wysokością siedzenia - 1 szt. b. dopasowany do dostarczanego instrumentu pokrowiec z materiału - 1 szt. Jeżeli Wykonawca składa ofertę równoważną, Zamawiający żąda dostarczenia instrumentu do siedziby Zamawiającego celem oceny kryteriów przydatności. 3. Za równoważny instrument pod względem budowy zostanie uznany ten który będzie charakteryzował się m. in. następującymi cechami: a) długość 210 - 216 cm, b) szerokość 150 - 160 cm, c) wysokość 100 - 103 cm, d) ilość pedałów - 3, e) wykonanie ręczne, f) płyta rezonansowa - lity świerk wysokogórski, g) wyposażony w zamek klapy i płynne łagodne zamykanie pokrywy klawiatury - tak, h) mechanizm wykonany całkowicie z elementów drewnianych - mechanizm firmy Renner, i) pokrycie klawiszy - zapobiegające ślizganiu się palców, j) pozycje ustawienia pulpitu - 5, k) wykończenie - czarny wysoki połysk, l) kołki stroikowe - niklowane, ł) strojnica - klejona wielowarstwowa, m) ciężar gry: 52-56 g n) wyposażony w rolki mosiężne przy nogach - tak.. Uwagi: a. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, o parametrach techniczno - użytkowych nie gorszych niż te podane w opisie przedmiotu zamówienia - podstawa prawna art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. b. Jeżeli Wykonawca składa ofertę równoważną, Zamawiający żąda dostarczenia instrumentu do siedziby Zamawiającego lub udostępnienia w siedzibie Wykonawcy celem oceny kryteriów przydatności. W przypadku złożenia oferty zawierającej zastosowanie rozwiązań równoważnych, udowodnienie ich funkcjonalnej i użytkowej równoważności z systemami wskazanymi przez Zamawiającego, leży po stronie Wykonawcy. c. Przedmiot zamówienia obejmuje również strojenie instrumentu po jego wniesieniu i ustawieniu we wskazanym przez Zamawiającego miejscu w siedzibie Zamawiającego. d. Za równoważny w stosunku do wskazanego instrumentu muzycznego Zamawiający uzna taki oferowany przez Wykonawców instrument, który pod względem artystycznym, wykonawczym technicznym oraz funkcjonalnym i użytkowym będzie równoważny do opisanego w przedmiocie zamówienia. Za równoważne pod względem: - artystycznym i wykonawczym i funkcjonalnym - Zamawiający rozumie tak wykonany instrument, który umożliwi na etapie jego eksploatacji osiągnięcie zakładanych walorów artystycznych w trakcie wykonywania utworów muzycznych, - technicznym i użytkowym - Zamawiający rozumie tak wykonany instrumenty i akcesoria, które posiadają równoważną pod względem technicznym budowę i wyposażenie co zawarty w opisie przedmiotu zamówienia instrument. 4. Miejsce dostawy przedmiotu zamówienia: siedziba Zamawiającego - Strzyżów, ul. Mostowa 2 - III piętro 5. Realizacja zamówienia publicznego: od momentu podpisania umowy (około 13.12.2010 roku) do dnia 27.12.2010 roku. 6. Kod CPV: - 37.31.00.00-4 - instrumenty muzyczne - 37.31.10.00-4 - instrumenty klawiszowe; - 37.32.16.00-0 - pokrowce lub futerały na instrumenty muzyczne lub akcesoria; - 39.11.35.00-2 - stołki; 7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 60-miesięcznej gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. W okresie gwarancji, Wykonawca zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zobowiązany będzie, w przypadku wystąpienia usterki, do naprawy przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia usterki. W przypadku okresu naprawy wykraczającego poza termin 14 dnia od daty zgłoszenia, Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy instrumentu zastępczego o klasie nie gorszej niż proponowany w przedmiotowym postępowaniu albo wymiany instrumentu na nowy 8. W przypadkach, o których mowa w punkcie 7, okres gwarancji ulegnie przedłużeniu odpowiednio: 1) w przypadku naprawy instrumentu - o okres wykonywania naprawy, 2) w przypadku dokonania wymiany - o okres gwarancji. 9. Warunki finansowe rozliczeń: a. podstawą wystawienia faktury będzie potwierdzony dowód dostawy lub pobrania przez Zamawiającego, b. płatne przelewem w terminie 30 dni od daty otrzymania oryginału faktury. podane w ofercie wynagrodzenie jest stałe i nie podlega waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.31.00.00-4, 37.31.10.00-4, 37.32.16.00-0, 39.11.35.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
08.06.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Bluthner Polska Spółka z o. o., {Dane ukryte}, 40-082 Katowice, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 61500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  61475,41


 • Oferta z najniższą ceną:
  61475,41
  / Oferta z najwyższą ceną:
  61475,41


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Mostowa 2, 38-100 Strzyżów
woj. podkarpackie
Dane kontaktowe: email: goliwa_2705@o2.pl
tel: 172 762 091
fax: 172 760 028
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-12-03
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 33395720100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-11-22
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 23 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://www.psm-strzyzow.ovh.org
Informacja dostępna pod: Strzyżów, ul. Mostowa 2
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
37310000-4 Instrumenty muzyczne
37311000-1 Instrumenty klawiszowe
37321600-0 Pokrowce lub futerały na instrumenty muzyczne lub akcesoria
39113500-2 Stołki
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
ZAKUP I DOSTAWA FORTEPIANU Bluthner Polska Spółka z o. o.
Katowice
2010-12-13 61 475,00