Zielona Góra: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze


Numer ogłoszenia: 334444 - 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego , ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 4565403, 4565404, 4565277, faks 68 4565404.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.lubuskie.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.19.21.13-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 18.12.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Składając ofertę Wykonawca jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości: 8000 złotych (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100),


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie realizację: co najmniej 2 umów lub dostaw materiałów eksploatacyjnych o wartości minimum 100 000,00 zł brutto każda umowa lub dostawa


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do SIWZ, 2.Wypełniony i podpisany Formularz cenowy - zgodnie z załącznikiem Nr 2a do SIWZ, 3.Pisemne zobowiązanie (w oryginale), o którym mowa w rozdziale IX pkt. 6 SIWZ, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp - zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ, 4.Pełnomocnictwo - jeśli dotyczy. Pełnomocnictwo zgodnie z działem VI rozdział II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121 - tekst jednolity) winno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. 5.Raporty z testów potwierdzające, że podana wydajność jest wynikiem przeprowadzenia testów zgodnie z normami: ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla wkładów do drukarek kolorowych i ISO/IEC 24711 dla nabojów do drukarek atramentowych, wystawione przez niezależny podmiot posiadający stosowną akredytację w zakresie badania produktów pod kątem spełniania powyższych norm lub zaświadczenie wystawione przez niezależny podmiot posiadający stosowną akredytację w zakresie badania produktów potwierdzające spełnianie powyższych norm - UWAGA: dotyczy w przypadku oferowania materiałów eksploatacyjnych niepochodzących od producenta sprzętu, 6.Karty charakterystyki bezpieczeństwa materiałów eksploatacyjnych przygotowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Unii Europejskiej 91/155/EEC wraz z poprawkami 2001/58/EC lub równoważnymi - UWAGA: dotyczy w przypadku oferowania materiałów eksploatacyjnych niepochodzących od producenta sprzętu, 7.Dokument wydany przez producenta danego urządzenia drukującego potwierdzający, że dany materiał równoważny jest przez niego dopuszczony do stosowania lub pisemne oświadczenie producenta danego urządzenia drukującego, iż proponowany przez Wykonawcę równoważny materiał eksploatacyjny posiada parametry: fizyczne, techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie gorsze niż materiał oryginalny i że jego użycie nie powoduje uszkodzenia, w którym został zainstalowany - UWAGA: dotyczy w przypadku oferowania materiałów eksploatacyjnych niepochodzących od producenta sprzętu.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 95
 • 2 - Przedłużenie terminu gwarancji - 5


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2.Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy: a)zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku ustawowej zmiana stawki podatku VAT, b)zmiany terminu dostawy przedmiotu zamówienia z powodu wystąpienia siły wyższej lub zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, których nie można było z pewnością przewidzieć, c)zmiany asortymentu z powodu udokumentowanego braku dostępu asortymentu na rynku, o czym Wykonawca nie wiedział w chwili składania ofert, z zastrzeżeniem że będą to produkty o parametrach co najmniej takich samych jak podane w SIWZ lub wyższych i nie wyższej cenie w stosunku do oferty, 3.W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy odnośnie podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powoływał, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagane w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; wg Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4.Inicjatorem zmian w umowie mogą być obie strony umowy, z tym że ostateczna decyzja co do wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego. 5.Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności mogących powodować zmianę umowy nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 6.Zmiany umowy dokonane z naruszeniem zapisów art. 144 ust. 1 ustawy Pzp (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) podlegają unieważnieniu.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.lubuskie.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Administracyjno - Gospodarczy WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
16.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Administracyjno - Gospodarczy KANCELARIA OGÓLNA ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
1.Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, ze środków Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020) oraz budżetu województwa. 2.Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczania tuszy i tonerów równoważnych. Przez produkt równoważny rozumie się produkt kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach takich samych bądź lepszych (pojemność tuszu tonera, wydajność i jakość wydruku) w stosunku do oryginału produkowanego przez producenta urządzenia. UWAGA: W przypadku oferowania materiałów eksploatacyjnych niepochodzących od producenta sprzętu Wykonawca powinien jednoznacznie i precyzyjnie wskazać modele oferowanych produktów oraz załączyć poniższe dokumenty, tj. a) raporty z testów potwierdzające, że podana wydajność jest wynikiem przeprowadzenia testów zgodnie z normami: ISO/IEC 19752 dla tonerów monochromatycznych, ISO/IEC 19798 dla wkładów do drukarek kolorowych i ISO/IEC 24711 dla nabojów do drukarek atramentowych, wystawione przez niezależny podmiot posiadający stosowną akredytację w zakresie badania produktów pod kątem spełniania powyższych norm lub zaświadczenie wystawione przez niezależny podmiot posiadający stosowną akredytację w zakresie badania produktów potwierdzające spełnianie powyższych norm, b) karty charakterystyki bezpieczeństwa materiałów eksploatacyjnych przygotowane zgodnie z wymogami Dyrektywy Unii Europejskiej 91/155/EEC wraz z poprawkami 2001/58/EC lub równoważnymi, c) dokument wydany przez producenta danego urządzenia drukującego potwierdzający, że dany materiał równoważny jest przez niego dopuszczony do stosowania lub pisemne oświadczenie producenta danego urządzenia drukującego, iż proponowany przez Wykonawcę równoważny materiał eksploatacyjny posiada parametry: fizyczne, techniczne, funkcjonalne i użytkowe nie gorsze niż materiał oryginalny i że jego użycie nie powoduje uszkodzenia, w którym został zainstalowany..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Zielona Góra: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze


Numer ogłoszenia: 6632 - 2016; data zamieszczenia: 11.01.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 334444 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra, woj. lubuskie, tel. 68 4565403, 4565404, 4565277, faks 68 4565404.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest: Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.12.51.10-5, 30.19.21.13-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  tak, projekt/program: Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, ze środków Pomocy Technicznej PROW na lata 2014-2020) oraz budżetu województwa.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
30.12.2015.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA S.C Jarosław Żebrowski Maciej Ryciak, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 270801,41 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  288469,44


 • Oferta z najniższą ceną:
  288469,44
  / Oferta z najwyższą ceną:
  354553,98


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
woj. lubuskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@lubuskie.pl
tel: 68 4565403, 4565404, 4565277
fax: 684 565 404
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-12-15
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 33444420150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-12-07
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 368 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 95%
WWW ogłoszenia: www.lubuskie.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Departament Administracyjno - Gospodarczy WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30125110-5 Toner do drukarek laserowych/faksów
30192113-6 Wkłady drukujące
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze JM DATA S.C Jarosław Żebrowski Maciej Ryciak
Warszawa
2016-01-11 288 469,00