Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Katowice: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 795 OD KM 7+420 DO KM 13+220 NA ODCINKU OD GRANICY WOJEWÓDZTWA DO MIEJSCOWOŚCI SZCZEKOCINY - ETAP II, ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA ZADANIA: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 795 OD KM 7+020 DO KM 17+100 NA ODCINKU OD GRANICY WOJEWÓDZTWA DO MIEJSCOWOŚCI SZCZEKOCINY (KILOMETRAŻ LOKALNY REMONTOWANYCH ODCINKÓW DROGI OD KM 0+000 DO KM 3+433), (UMOWA Z DNIA 01.10.2010 R. NR WD/P/100827/2/1)


Numer ogłoszenia: 334470 - 2011; data zamieszczenia: 13.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00 , strona internetowa www.zdw.katowice.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 795 OD KM 7+420 DO KM 13+220 NA ODCINKU OD GRANICY WOJEWÓDZTWA DO MIEJSCOWOŚCI SZCZEKOCINY - ETAP II, ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA ZADANIA: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 795 OD KM 7+020 DO KM 17+100 NA ODCINKU OD GRANICY WOJEWÓDZTWA DO MIEJSCOWOŚCI SZCZEKOCINY (KILOMETRAŻ LOKALNY REMONTOWANYCH ODCINKÓW DROGI OD KM 0+000 DO KM 3+433), (UMOWA Z DNIA 01.10.2010 R. NR WD/P/100827/2/1).


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 795 OD KM 7+420 DO KM 13+220 NA ODCINKU OD GRANICY WOJEWÓDZTWA DO MIEJSCOWOŚCI SZCZEKOCINY - ETAP II, ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA ZADANIA: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 795 OD KM 7+020 DO KM 17+100 NA ODCINKU OD GRANICY WOJEWÓDZTWA DO MIEJSCOWOŚCI SZCZEKOCINY (KILOMETRAŻ LOKALNY REMONTOWANYCH ODCINKÓW DROGI OD KM 0+000 DO KM 3+433), (UMOWA Z DNIA 01.10.2010 R. NR WD/P/100827/2/1) Roboty polegać będą na: - frezowaniu nawierzchni bitumicznych, - rozbiórce elementów dróg, - podbudowie z kruszywa łamanego, - czyszczeniu i skropieniu warstw konstrukcyjnych, - wyrównaniu (profilowaniu ) nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową, - wykonaniu podbudowy, - ułożeniu warstwy wiążącej i ścieralnej, - uzupełnieniu poboczy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 02.09.2010 r., Nr 274292-2010 w punkcie II.1.4) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 2.3 dla zadania pod nazwą: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 795 OD KM 7+020 DO KM 17+100 NA ODCINKU OD GRANICY WOJEWÓDZTWA DO MIEJSCOWOŚCI SZCZEKOCINY (KILOMETRAŻ LOKALNY REMONTOWANYCH ODCINKÓW DROGI OD KM 0+000 DO KM 3+433). Zamawiający zarówno w ogłoszeniu jak i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. W ramach robót uzupełniających przewiduje się : wykonanie podbudowy kamiennej i bitumicznej, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej, ścięcie i wzmocnienie poboczy materiałem kamiennym i frezem. W związku z pozyskaniem środków finansowych i faktem, że stan nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 795 od granicy województwa do miejscowości Szczekociny wymaga przeprowadzania remontu przed okresem zimowym w celu przywrócenia stanu technicznego nawierzchni, co poprawi w znaczny sposób bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, zagwarantuje odpowiednią nośność konstrukcji jak i poprawi bezpieczeństwo ruchu kołowego i zmniejszy szkodliwość ekologiczną. Zamawiający podjął decyzję o zamiarze udzielenia zamówienia uzupełniającego obejmującego odcinek drogi wojewódzkiej nr 795 od km 7+420 do km 13+220, który posiada liczne spękania podłużne i poprzeczne, duże ilość nierówności i łaty oraz przełomy co powoduje, że wymagane jest przeprowadzenie remontu ciągu komunikacyjnego. Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia jest zawarty w przedmiarze robót i polega na: frezowaniu nawierzchni bitumicznych, rozbiórce elementów dróg, podbudowie z kruszywa łamanego, czyszczeniu i skropieniu warstw konstrukcyjnych, wyrównaniu (profilowaniu ) nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową, wykonaniu podbudowy, ułożeniu warstwy wiążącej i ścieralnej i uzupełnieniu poboczy. Wykonanie robót remontowych ww. odcinka drogi wojewódzkiej w znaczny sposób zapewni poprawę komfortu użytkowania drogi przez użytkowników. Wartość zamówienia (robót) uzupełniających określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i stanowi ok. 43,16% kosztorysu inwestorskiego dla wartości zamówienia podstawowego

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE LARIX SP. Z O.O., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec, kraj/woj. śląskie.


Katowice: REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 795 OD KM 7+420 DO KM 13+220 NA ODCINKU OD GRANICY WOJEWÓDZTWA DO MIEJSCOWOŚCI SZCZEKOCINY - ETAP II, ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA ZADANIA: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 795 OD KM 7+020 DO KM 17+100 NA ODCINKU OD GRANICY WOJEWÓDZTWA DO MIEJSCOWOŚCI SZCZEKOCINY (KILOMETRAŻ LOKALNY REMONTOWANYCH ODCINKÓW DROGI OD KM 0+000 DO KM 3+433), (UMOWA Z DNIA 01.10.2010 R. NR WD/P/100827/2/1)


Numer ogłoszenia: 345198 - 2011; data zamieszczenia: 20.10.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 334470 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, ul. Lechicka 24, 40-609 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 7819211, faks 032 781 92 00.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 795 OD KM 7+420 DO KM 13+220 NA ODCINKU OD GRANICY WOJEWÓDZTWA DO MIEJSCOWOŚCI SZCZEKOCINY - ETAP II, ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA ZADANIA: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 795 OD KM 7+020 DO KM 17+100 NA ODCINKU OD GRANICY WOJEWÓDZTWA DO MIEJSCOWOŚCI SZCZEKOCINY (KILOMETRAŻ LOKALNY REMONTOWANYCH ODCINKÓW DROGI OD KM 0+000 DO KM 3+433), (UMOWA Z DNIA 01.10.2010 R. NR WD/P/100827/2/1).


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 795 OD KM 7+420 DO KM 13+220 NA ODCINKU OD GRANICY WOJEWÓDZTWA DO MIEJSCOWOŚCI SZCZEKOCINY - ETAP II, ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA ZADANIA: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 795 OD KM 7+020 DO KM 17+100 NA ODCINKU OD GRANICY WOJEWÓDZTWA DO MIEJSCOWOŚCI SZCZEKOCINY (KILOMETRAŻ LOKALNY REMONTOWANYCH ODCINKÓW DROGI OD KM 0+000 DO KM 3+433), (UMOWA Z DNIA 01.10.2010 R. NR WD/P/100827/2/1) Roboty polegać będą na: - frezowaniu nawierzchni bitumicznych, - rozbiórce elementów dróg, - podbudowie z kruszywa łamanego, - czyszczeniu i skropieniu warstw konstrukcyjnych, - wyrównaniu (profilowaniu ) nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową, - wykonaniu podbudowy, - ułożeniu warstwy wiążącej i ścieralnej, - uzupełnieniu poboczy.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.00.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE LARIX SP. Z O.O., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 778217,90 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  957208,02


 • Oferta z najniższą ceną:
  957208,02
  / Oferta z najwyższą ceną:
  957208,02


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych. Roboty objęte niniejszym zamówieniem stanowią zamówienie uzupełniające, ich udzielenie Zamawiający przewidział na etapie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 02.09.2010 r., Nr 274292-2010 w punkcie II.1.4) i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w punkcie 2.3 dla zadania pod nazwą: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 795 OD KM 7+020 DO KM 17+100 NA ODCINKU OD GRANICY WOJEWÓDZTWA DO MIEJSCOWOŚCI SZCZEKOCINY (KILOMETRAŻ LOKALNY REMONTOWANYCH ODCINKÓW DROGI OD KM 0+000 DO KM 3+433). Zamawiający zarówno w ogłoszeniu jak i w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zawarł informację o następującej treści: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających (art. 67 ust.1 pkt. 6 i 7). Zamówienia uzupełniające będą udzielone dotychczasowemu wykonawcy robót. Wartość robót budowlanych zamówień uzupełniających nie przekroczy 50 % wartości zamówienia podstawowego. W ramach robót uzupełniających przewiduje się : wykonanie podbudowy kamiennej i bitumicznej, ułożenie warstwy wiążącej i ścieralnej, ścięcie i wzmocnienie poboczy materiałem kamiennym i frezem. W związku z pozyskaniem środków finansowych i faktem, że stan nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 795 od granicy województwa do miejscowości Szczekociny wymaga przeprowadzania remontu przed okresem zimowym w celu przywrócenia stanu technicznego nawierzchni, co poprawi w znaczny sposób bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, zagwarantuje odpowiednią nośność konstrukcji jak i poprawi bezpieczeństwo ruchu kołowego i zmniejszy szkodliwość ekologiczną. Zamawiający podjął decyzję o zamiarze udzielenia zamówienia uzupełniającego obejmującego odcinek drogi wojewódzkiej nr 795 od km 7+420 do km 13+220, który posiada liczne spękania podłużne i poprzeczne, duże ilość nierówności i łaty oraz przełomy co powoduje, że wymagane jest przeprowadzenie remontu ciągu komunikacyjnego. Zakres robót objętych przedmiotem zamówienia jest zawarty w przedmiarze robót i polega na: frezowaniu nawierzchni bitumicznych, rozbiórce elementów dróg, podbudowie z kruszywa łamanego, czyszczeniu i skropieniu warstw konstrukcyjnych, wyrównaniu (profilowaniu ) nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową, wykonaniu podbudowy, ułożeniu warstwy wiążącej i ścieralnej i uzupełnieniu poboczy. Wykonanie robót remontowych ww. odcinka drogi wojewódzkiej w znaczny sposób zapewni poprawę komfortu użytkowania drogi przez użytkowników. Wartość zamówienia (robót) uzupełniających określona została na podstawie kosztorysu inwestorskiego i stanowi ok. 43,16% kosztorysu inwestorskiego dla wartości zamówienia podstawowego

Adres: Lechicka 24, 40-609 Katowice
woj. śląskie
Dane kontaktowe: email: przetargi@zdw.katowice.pl
tel: 327 819 211
fax: 032 781 92 00
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 33447020110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-10-13
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zdw.katowice.pl
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
REMONT NAWIERZCHNI DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 795 OD KM 7+420 DO KM 13+220 NA ODCINKU OD GRANICY WOJEWÓDZTWA DO MIEJSCOWOŚCI SZCZEKOCINY - ETAP II, ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE DLA ZADANIA: REMONT DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 795 OD KM 7+020 DO KM 17+100 NA ODCINK PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE LARIX SP. Z O.O.
ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec, woj. śląskie
2011-10-20 957 208,00