Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Konserwacja oświetlenia w parkach i zieleńcach w latach 2012 - 2014


Numer ogłoszenia: 334651 - 2011; data zamieszczenia: 16.12.2011

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Konserwacja oświetlenia w parkach i zieleńcach w latach 2012 - 2014.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Konserwacja oświetlenia w parkach i zieleńcach w latach 2012 - 2014.


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.23.21.10-4.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że należycie wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: Dla części I - co najmniej 1 usługę w zakresie napraw lub/i konserwacji zewnętrznych energetycznych instalacji, sieci, urządzeń, osprzętu o łącznej wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł brutto; W przypadku usług nadal wykonywanych należy podać wartość usługi zrealizowanej do dnia składania ofert. Dla części II - co najmniej 1 usługę w zakresie napraw lub/i konserwacji zewnętrznych energetycznych instalacji, sieci, urządzeń, osprzętu o łącznej wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto; W przypadku usług nadal wykonywanych należy podać wartość usługi zrealizowanej do dnia składania ofert. Dla części III - co najmniej 1 usługę w zakresie napraw lub/i konserwacji zewnętrznych energetycznych instalacji, sieci, urządzeń, osprzętu o łącznej wartości nie mniejszej niż 40 000,00 zł brutto; W przypadku usług nadal wykonywanych należy podać wartość usługi zrealizowanej do dnia składania ofert. Dla części IV - co najmniej 1 usługę w zakresie napraw lub/i konserwacji zewnętrznych energetycznych instalacji, sieci, urządzeń, osprzętu o łącznej wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto; W przypadku usług nadal wykonywanych należy podać wartość usługi zrealizowanej do dnia składania ofert. Dla części V co najmniej 1 usługę w zakresie napraw lub/i konserwacji zewnętrznych energetycznych instalacji, sieci, urządzeń, osprzętu o łącznej wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto; W przypadku usług nadal wykonywanych należy podać wartość usługi zrealizowanej do dnia składania ofert. Zamawiający nie dopuszcza, na potwierdzenie spełnienia ww. warunku, wykazania wykonanych przez Wykonawcę robót budowlanych tj. budowy, przebudowy, remontu i modernizacji instalacji, sieci i urządzeń energetycznych. W przypadku wykazania usług rozliczanych w walucie innej niż PLN Wykonawca winien przeliczyć ich wartość na PLN przyjmując: a) średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, b) jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu waluty, za podstawę przeliczenia przyjmie się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca winien wykazać, że dysponuje osobami niezbędnymi do wykonania zamówienia, w tym: Dla części I - a) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne wymagania kwalifikacyjne do sprawowania dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 89 poz. 828 ze zmianami). b) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne wymagania kwalifikacyjne do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 89 poz. 828 ze zmianami). Dla części II - a) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne wymagania kwalifikacyjne do sprawowania dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 89 poz. 828 ze zmianami). b) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne wymagania kwalifikacyjne do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 89 poz. 828 ze zmianami). Dla części III - a) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne wymagania kwalifikacyjne do sprawowania dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 89 poz. 828 ze zmianami). b) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne wymagania kwalifikacyjne do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 89 poz. 828 ze zmianami). Dla części IV - a) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne wymagania kwalifikacyjne do sprawowania dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 89 poz. 828 ze zmianami). b) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne wymagania kwalifikacyjne do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 89 poz. 828 ze zmianami). Dla części V - a) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne wymagania kwalifikacyjne do sprawowania dozoru nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 89 poz. 828 ze zmianami). b) co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne wymagania kwalifikacyjne do eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci energetycznych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 89 poz. 828 ze zmianami). W przypadku składania oferty na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca musi wykazać się dysponowaniem osobami z uprawnieniami wymaganymi dla tych części zamówienia, na które składa ofertę. Wskazane osoby nie mogą się powtarzać w poszczególnych częściach zamówienia. W przypadku wykonawców zagranicznych, dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach, z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2008 r. Nr 63, poz. 394 ze zm.).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia spełnienie warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. III.3.1, III.3.2, III.3.3, III.3.4, III.3.5 oceniane będzie łącznie. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie III.4.3.1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z odpowiednim zachowaniem terminów ich wystawienia


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 13.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.12.2011 godzina 09:30, miejsce: Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, ustanowić dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Termin Realizacji zamówienia zamówienia: Część I, II, III i VI - od dnia podpisania umowy do 31.12.2014 r. Część IV - od 01.01.2013 r. do 31.12.2014 r..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Rejon 3,4,10.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rejon 3,4,10.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.23.21.10-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2014.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Rejon 5.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rejon 5.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.23.21.10-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2014.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Rejon 2,8.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rejon 2,8.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.23.21.10-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2014.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
4
NAZWA:
Rejon 9.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rejon 9.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.23.21.10-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2014.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
5
NAZWA:
Rejon 6,7.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rejon 6,7.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  50.23.21.10-4.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2014.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Konserwacja oświetlenia w parkach i zieleńcach w latach 2012 - 2014


Numer ogłoszenia: 44541 - 2012; data zamieszczenia: 24.02.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 334651 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Konserwacja oświetlenia w parkach i zieleńcach w latach 2012 - 2014.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Konserwacja oświetlenia w parkach i zieleńcach w latach 2012 - 2014.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.23.21.10-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
2   


Nazwa:
Rejon 5


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.02.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H.U. Eltic-Iwaniuk E. T. Iwaniuk, ul. Żytnia 57, 95-100 Zgierz, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 16828,92 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  13212,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  13212,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  24984,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
3   


Nazwa:
Rejon 2,8


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.02.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H.U. Eltic-Iwaniuk E. T. Iwaniuk, ul. Żytnia 57, 95-100 Zgierz, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 69085,74 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  50400,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  50400,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  216972,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
4   


Nazwa:
Rejon 9


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.02.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H.U. Eltic-Iwaniuk E. T. Iwaniuk, ul. Żytnia 57, 95-100 Zgierz, ul. Żytnia 57, 95-100 Zgierz, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 13890,50 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  12528,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  12528,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  18384,00


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
5   


Nazwa:
Rejon 6,7


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.02.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.H.U. Eltic-Iwaniuk E. T. Iwaniuk, ul. Żytnia 57, 95-100 Zgierz, ul. Żytnia 57, 95-100 Zgierz, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 121070,70 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  92376,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  92376,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  136296,00


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Konserwacja oświetlenia w parkach i zieleńcach w latach 2012 - 2014


Numer ogłoszenia: 52255 - 2012; data zamieszczenia: 06.03.2012

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 334651 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Konserwacja oświetlenia w parkach i zieleńcach w latach 2012 - 2014.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Konserwacja oświetlenia w parkach i zieleńcach w latach 2012 - 2014.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
50.23.21.10-4.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Rejon 3,4,10


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
16.02.2012.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Ten Dariusz Gorzewski, ul. Wólczańska 41 m. 18 b, 90-608 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 82999,57 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  147048,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  55044,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  305532,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-12-29
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 33465120110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-12-16
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 1098 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi - Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, pok. 13
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
50232110-4 Obsługa instalacji oświetlenia publicznego
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Rejon 3,4,10 Ten Dariusz Gorzewski
ul. Wólczańska 41 m. 18 b, 90-608 Łódź, woj. łódzkie
2012-03-06 147 048,00
Rejon 2,8 P.H.U. Eltic-Iwaniuk E. T. Iwaniuk
ul. Żytnia 57, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie
2012-02-24 50 400,00
Rejon 9 P.H.U. Eltic-Iwaniuk E. T. Iwaniuk, ul. Żytnia 57, 95-100 Zgierz
ul. Żytnia 57, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie
2012-02-24 12 528,00
Rejon 6,7 P.H.U. Eltic-Iwaniuk E. T. Iwaniuk, ul. Żytnia 57, 95-100 Zgierz
ul. Żytnia 57, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie
2012-02-24 92 376,00