Maków Mazowiecki: 23/2015


Numer ogłoszenia: 334932 - 2015; data zamieszczenia: 08.12.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego , ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, faks 029 7142299.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.szpital-makow.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
23/2015.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Pak Nr 1 - Odczynniki do metod manualnych na okres - 3 lat Pak Nr 2 -odczynniki do diagnostyki RKZ NA ANALIZATOR Coring 248 wraz z materiałami zużywalnymi na okres-3 lat, Zamawiający dopuszcza również możliwość dostarczenia przez Wykonawcę aparatu z odczynnikami o parametrach nie gorszych niż posiadany analizator przez Zamawiającego Pak Nr 3- Sprzęt jednorazowy do badań mikrobiologicznych i serologicznych - 3 lata Pak Nr 4- Sprzęt jednorazowego użytku do pobierania krwi - system zamknięty wraz z dzierżawą wirówki na okres 3 lata Pak Nr 5- Sprzęt jednorazowy do badań laboratoryjnych na okres 3 lat.


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.69.65.00-0, 38.43.00.00-8.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 5.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie dotyczy


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełniają warunki określone w oświadczenie z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełniają warunki określone w oświadczenie z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełniają warunki określone w oświadczenie z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełniają warunki określone w oświadczenie z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełniają warunki określone w oświadczenie z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferowane produkty muszą posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do obrotu i stosowania na terenie Polski - do potwierdzenia kopią dokumentu dołączoną do oferty lub oświadczeniem o posiadaniu ważnych świadectw rejestracji i dostarczeniu ich na każde żądanie zamawiającego.

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 99
 • 2 - Termin płatności - 1


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.szpital-makow.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Część administracyjna I piętro SPZOZ-ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa2.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
15.12.2015 godzina 09:00, miejsce: I piętro sekretariat SPZOZ-ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
nie dotyczy.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 341830 - 2015; data zamieszczenia: 14.12.2015


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
334932 - 2015 data 08.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego, ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, fax. 029 7142299.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.12.2015 godzina 09:00, miejsce: I piętro sekretariat SPZOZ-ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2015 godzina 09:00, miejsce: I piętro sekretariat SPZOZ-ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2..


II.2) Tekst, który należy dodać:


 • Miejsce, w którym należy dodać tekst:
  IV.4.4).

 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2015 godzina 09:00, miejsce: I piętro sekretariat SPZOZ- ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2..


Numer ogłoszenia: 344346 - 2015; data zamieszczenia: 16.12.2015


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
334932 - 2015 data 08.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego, ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, fax. 029 7142299.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4).

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2015 godzina 09:00, miejsce: I piętro sekretariat SPZOZ- ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2015 godzina 09:00, miejsce: I piętro sekretariat SPZOZ- ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2..


II.2) Tekst, który należy dodać:


 • Miejsce, w którym należy dodać tekst:
  IV.4.4).

 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2015 godzina 09:00, miejsce: I piętro sekretariat SPZOZ- ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2..


Numer ogłoszenia: 354254 - 2015; data zamieszczenia: 29.12.2015


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
334932 - 2015 data 08.12.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego, ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, fax. 029 7142299.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.12.2015 godzina 09:00, miejsce: I piętro sekretariat SPZOZ-ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2015 godzina 09:00, miejsce: I piętro sekretariat SPZOZ-ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2..


II.2) Tekst, który należy dodać:


 • Miejsce, w którym należy dodać tekst:
  IV.4.4).

 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2015 godzina 09:00, miejsce: I piętro sekretariat SPZOZ-ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa 2..


Maków Mazowiecki: 23/2015


Numer ogłoszenia: 71677 - 2016; data zamieszczenia: 06.06.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 334932 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Zespół Zakładów Lecznictwa Otwartego i Zamkniętego, ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 029 7142301, 7142335, faks 029 7142299.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
23/2015.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Pak Nr 1 - Odczynniki do metod manualnych na okres - 3 lat Pak Nr 2 -odczynniki do diagnostyki RKZ NA ANALIZATOR Coring 248 wraz z materiałami zużywalnymi na okres-3 lat, Analizator pasków moczu Pak Nr 3- Sprzęt jednorazowy do badań mikrobiologicznych i serologicznych - 3 lata Pak Nr 4- Sprzęt jednorazowego użytku do pobierania krwi - system zamknięty wraz z dzierżawą wirówki Pak Nr 5- Sprzęt jednorazowy do badań laboratoryjnych na okres 3 lat 33.69.65.00 - 0, 38.43.00.00 - 8.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
33.69.65.00-0, 38.43.00.00-8.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Pak Nr 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.01.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • BIOMAXIMA S.A 20-277 {Dane ukryte} ul. Vetterów 5, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 17480,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  11910,84


 • Oferta z najniższą ceną:
  11910,84
  / Oferta z najwyższą ceną:
  18478,00


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
2   


Nazwa:
Pak Nr 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.01.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SIEMENS HEALTHCARE Sp.zo.o. 03- 821 {Dane ukryte} ul. Żupnicza 11, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 66240,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  73779,14


 • Oferta z najniższą ceną:
  73779,14
  / Oferta z najwyższą ceną:
  73779,14


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
3   


Nazwa:
Pak Nr 3


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.01.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.H.U. BOR-POL Mariusz Borkowski 44- 152 {Dane ukryte} Plac Jaśminu 2, {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 20240,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  15950,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  15950,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  15950,00


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
4   


Nazwa:
Pak Nr 4


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.01.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • SARSTEDT Sp.zo.o. Blizne Łaszczyńskiego ul. Warszawska 25 05-082 Stare Babice, {Dane ukryte}, 05-082 {Dane ukryte}, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 248400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  258035,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  258035,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  258035,00


 • Waluta:
  PLN .Część NR:
5   


Nazwa:
Pak Nr 5


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.01.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MEDLAB-PRODUCTS Sp. z o.o. Ul. Gałczyńskiego 8 05-090 {Dane ukryte}, {Dane ukryte}, raszyn, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 29440,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  22392,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  22392,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  23992,00


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. Witosa 2, 06-200 Maków Mazowiecki
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: szpital@szpital-makow.pl
tel: 29 7142301, 7142335
fax: 29 7142299
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-12-14
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 33493220150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-12-07
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 36 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 5
Kryterium ceny: 99%
WWW ogłoszenia: www.szpital-makow.pl
Informacja dostępna pod: Część administracyjna I piętro SPZOZ-ZZ Maków Mazowiecki, ul. Witosa2
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
33696500-0 Odczynniki laboratoryjne
38430000-8 Aparatura do wykrywania i analizy
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Pak Nr 1 BIOMAXIMA S.A 20-277 Lublin ul. Vetterów 5
Lublin
2016-06-06 11 910,00
Pak Nr 2 SIEMENS HEALTHCARE Sp.zo.o. 03- 821 Warszawa ul. Żupnicza 11
Warszawa
2016-06-06 73 779,00
Pak Nr 3 P.P.H.U. BOR-POL Mariusz Borkowski 44- 152 Gliwice Plac Jaśminu 2
Gliwice
2016-06-06 15 950,00
Pak Nr 4 SARSTEDT Sp.zo.o. Blizne Łaszczyńskiego ul. Warszawska 25 05-082 Stare Babice
Warszawa
2016-06-06 258 035,00
Pak Nr 5 MEDLAB-PRODUCTS Sp. z o.o. Ul. Gałczyńskiego 8 05-090 Raszyn
raszyn
2016-06-06 22 392,00