Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: roboty budowlane w zakresie bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych o nawierzchniach bitumicznych na terenie działania Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź - Bałuty


Numer ogłoszenia: 335248 - 2011; data zamieszczenia: 14.10.2011

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
roboty budowlane w zakresie bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych o nawierzchniach bitumicznych na terenie działania Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź - Bałuty.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zakres zamówienia - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno - bitumicznymi BA - 80Mg 1. Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane w zakresie bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej na terenie działania Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty w roku 2011, ograniczonym ulicami: od południa: ul. Zadraż, ul. Cieplarnianą, ul. Kwiatową, ul. Skarpową, ul. Drewnowską, ul. Karskiego, ul. Ogrodową, ul. Północną, ul. Źródłową, ul. Telefoniczną, od północy: granicą Miasta Łódź z m. Zgierz, gm. Zgierz, gm. Stryków i gm. Nowosolną, od zachodu: ul. Rojną, granicą Miasta Łódź z gm. Aleksandrów Ł., od wschodu: ul. Nad Niemnem stroną parzystą do ul. Ogólnej, od ul. Okólnej do ul. Strykowskiej, od ul. Strykowskiej do ul. Telefonicznej stroną parzystą..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.42-6.


II.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA


Tryb udzielenia zamówienia:
Zamówienie z wolnej ręki


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienie wyboru trybu

  1. Uzasadnienie prawne - art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.); 2. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający - Miasto Łódź w dniu 14.04.2011 r. udzielił zamówienia na wykonanie robót budowlanych w zakresie bieżacego utrzymania drog wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej na terenie działania Delegatury Łódź - Bałuty na podstawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym. Zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu nr 51446-2011 z dnia 22.03.2011 r. oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamówienie uzupełniające stanowi nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego oraz polega na powtórzeniu tego samego rodzaju robót i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

 • Zakład Drogownictwa i Inżynierii Spółka z o.o., ul. Ekologiczna 26, 91-613 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


Numer ogłoszenia: 340336 - 2011; data zamieszczenia: 18.10.2011


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
337542 - 2011 data 17.10.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Powiat Zwoleński, ul. Władysława Jagiełły 4, 26-700 Zwoleń, woj. mazowieckie, tel. 48 6763389 w. 16, 6763779w.26, fax. 48 6762520.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II .1.3.

 • W ogłoszeniu jest:
  pkt 7 Wszystkie zajęcia (oprócz praktyk) będące przedmiotem niniejszego zamówienia powinny się odbywać w salach lekcyjnych ZSR-T w Zwoleniu i przeprowadzone zostaną w trybie pozalekcyjnym, a terminy świadczenia usług objętych niniejszym zamówieniem nie mogą kolidować z obowiązkowymi zajęciami szkolnymi uczniów uczestniczących w zajęciach lub warsztatach.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  pkt 7 Wszystkie zajęcia (oprócz praktyk) będące przedmiotem niniejszego zamówienia będą się odbywać w salach lekcyjnych ZSR-T w Zwoleniu i przeprowadzone zostaną w trybie pozalekcyjnym, a terminy świadczenia usług objętych niniejszym zamówieniem nie mogą kolidować z obowiązkowymi zajęciami szkolnymi uczniów uczestniczących w zajęciach lub warsztatach.


Łódź: roboty budowlane w zakresie bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych o nawierzchniach bitumicznych na terenie działania Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź - Bałuty


Numer ogłoszenia: 372220 - 2011; data zamieszczenia: 09.11.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 335248 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
roboty budowlane w zakresie bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych o nawierzchniach bitumicznych na terenie działania Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź - Bałuty.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zakres zamówienia - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno - bitumicznymi BA - 80Mg 1. Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane w zakresie bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej na terenie działania Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź-Bałuty w roku 2011, ograniczonym ulicami: od południa: ul. Zadraż, ul. Cieplarnianą, ul. Kwiatową, ul. Skarpową, ul. Drewnowską, ul. Karskiego, ul. Ogrodową, ul. Północną, ul. Źródłową, ul. Telefoniczną, od północy: granicą Miasta Łódź z m. Zgierz, gm. Zgierz, gm. Stryków i gm. Nowosolną, od zachodu: ul. Rojną, granicą Miasta Łódź z gm. Aleksandrów Ł., od wschodu: ul. Nad Niemnem stroną parzystą do ul. Ogólnej, od ul. Okólnej do ul. Strykowskiej, od ul. Strykowskiej do ul. Telefonicznej stroną parzystą...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.23.31.42-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Zamówienie z wolnej ręki


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
25.10.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Zakład Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o., ul. Ekologiczna 26, 91-613 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 44000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  48960,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  48960,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  48960,00


 • Waluta:
  PLN.

ZAŁĄCZNIK I


Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę


 • 1. Podstawa prawna

  Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.


 • 2. Uzasadnienia wyboru trybu

  Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

  1. Uzasadnienie prawne - art.67 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.); 2. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający - Miasto Łódź w dniu 14.04.2011 r. udzielił zamówienia na wykonanie robót budowlanych w zakresie bieżacego utrzymania drog wewnętrznych o nawierzchni bitumicznej na terenie działania Delegatury Łódź - Bałuty na podstawie wyboru wykonawcy w przetargu nieograniczonym. Zamówienie uzupełniające było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu nr 51446-2011 z dnia 22.03.2011 r. oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamówienie uzupełniające stanowi nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego oraz polega na powtórzeniu tego samego rodzaju robót i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
- brak -
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 33524820110
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-10-14
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [WR]: Zamówienia z wolnej ręki
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia:
Informacja dostępna pod:
Okres związania ofertą: 0 dni
Kody CPV
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
roboty budowlane w zakresie bieżącego utrzymania dróg wewnętrznych o nawierzchniach bitumicznych na terenie działania Centrum Obsługi Mieszkańców Łódź - Bałuty Zakład Drogownictwa i Inżynierii Sp. z o.o.
ul. Ekologiczna 26, 91-613 Łódź, woj. łódzkie
2011-11-09 48 960,00