Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Wykonanie analiz ekonomiczno - finansowych i analiz formalno - prawnych oraz na podstawie tych analiz wykonanie programów funkcjonalno - użytkowych inwestycji pn Przebudowa Stadionu Miejskiego przy al. Piłsudskiego 138 w Łodzi


Numer ogłoszenia: 335956 - 2013; data zamieszczenia: 20.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie analiz ekonomiczno - finansowych i analiz formalno - prawnych oraz na podstawie tych analiz wykonanie programów funkcjonalno - użytkowych inwestycji pn Przebudowa Stadionu Miejskiego przy al. Piłsudskiego 138 w Łodzi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 1.Wykonanie analiz ekonomiczno - finansowych planowanej inwestycji. Analizę należy wykonać dla następujących modeli: a.Model zarządzania przez Miasto. b.Model zarządzania przez firmę zewnętrzną. c.Model realizacji i zarządzania przez spółkę celową powołaną przez Miasto (np. przez spółkę specjalnego przeznaczenia). d.Inne modele zaproponowane przez Wykonawcę. 2. Wykonanie analizy marketingowej. 3. Wykonanie analizy organizacyjnej. 4.Wykonanie analizy finansowej obejmująca okres minimum 10 lat od zakończenia inwestycji. 5.Wykonanie analizy ryzyka. 6.Wykonanie analizy i porównanie wpływu realizacji przedsięwzięcia w poszczególnych modelach na budżet Miasta Łodzi. 7.Opracowanie analiz kosztów eksploatacji obiektu na etapie użytkowania, będącego przedmiotem opracowanego Programu Funkcjonalno - Użytkowego. 8. Wykonanie analiz formalno - prawnych planowanej inwestycji. Opisana powyżej analiza przeprowadzana jest oddzielnie dla każdego wskazanego w założeniach modelu. 9. Wykonanie programów funkcjonalno - użytkowych (PFU)..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.24.20.00-6, 71.22.10.00-3, 71.24.10.00-9, 71.32.00.00-7, 71.53.00.00-2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 12.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1.Zamawiający, zgodnie z art. 45 ustawy Pzp, żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 4.800,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset złotych). 2.Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp, tj.: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, -gwarancjach bankowych, -gwarancjach ubezpieczeniowych, -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 3.Wadium wnoszone w pieniądzu winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr: 35 1560 0013 2026 0000 0026 0017 w tytule przelewu powołując się na nr referencyjny postępowania 4.Jeśli wadium zostało wniesione w pieniądzu to zaleca się, aby oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem dowodu wniesienia wadium (dokonania przelewu bankowego) załączono do oferty. 5.Jeśli wadium zostało wniesione w innej formie niż w pieniądzu to do oferty należy załączyć kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, natomiast oryginał należy załączyć do oferty w sposób uniemożliwiający jego zaginięcie, pozwalający jednak na jego zwrot bez dekompletowania oferty - oryginał nie może być na trwałe zespolony z ofertą. W przypadku niezastosowania się do powyższego zwrot oryginału będzie niemożliwy. 6.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, dokumenty te powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać co najmniej: -nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta poręczenia/gwarancji (Zamawiającego), poręczyciela-gwaranta, oraz wskazanie ich siedzib, -określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona poręczeniem-gwarancją, -kwotę wadium, -termin ważności poręczenia-gwarancji - nie krótszy niż termin związania ofertą, -zobowiązanie poręczyciela-gwaranta do zapłacenia kwoty wadium bezwarunkowo na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w sytuacji, gdy Wykonawca: -którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 7.W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie poręczenia lub gwarancji, Zamawiający nie uzna dokumentów, które nie spełniają wymagań, o których mowa w pkt. 6 SIWZ. 8.Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 9.Zamawiający zatrzyma wadium, lub dokona jego zwrotu na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że należycie wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: 1. co najmniej 1 (jedną) usługę doradztwa, polegającą na analizie uwarunkowań prawnych, ekonomicznych i finansowych oraz przygotowaniu założeń i struktury projektów inwestycyjnych, co najmniej 15 000 000 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych) brutto oraz 2. co najmniej 1 (jedną) usługę polegającą na wykonaniu programu funkcjonalno - użytkowego lub dokumentacji projektowej wielobranżowej (projekt budowlany lub/i wykonawczy) dla obiektu sportowego o pojemności min. 10.000 widzów wybudowanego lub będącego w trakcie realizacji. Uwaga W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie: średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu waluty, za podstawę przeliczenia przyjmie się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany. Za obiekt sportowy Zamawiający uzna halę sportową, stadion piłkarski, boisko piłkarskie z trybunami lub wielofunkcyjną halę widowiskowo-sportową. Zamawiający dopuszcza wskazanie tej samej usługi na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymienionych w pkt 1- 2 jeżeli obejmuje ona swoim zakresem więcej niż jeden z ww. warunków.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże dysponowanie zespołem. Osoby wchodzące w skład zespołu muszą łącznie posiadać doświadczenie określone w poniższych punktach, z tym, że każdy z członków zespołu musi posiadać doświadczenie w zakresie określonym w co najmniej jednym z poniższych punktów. Zespół powinien składać się co najmniej z: 1.Kierownika zespołu - posiadającego wykształcenie wyższe, który w ciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert kierował co najmniej jednym zespołem doradców, a zespół ten przygotował analizy uwarunkowań prawnych, ekonomicznych i finansowych oraz założenia i strukturę projektu o wartości nakładów inwestycyjnych co najmniej 150 000 000 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów złotych) brutto. 2.Eksperta do spraw finansowo - ekonomicznych - posiadającego wykształcenie wyższe ekonomiczne, który w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 3 analizy finansowo - ekonomiczne w tym jedna dla obiektu sportowego o wartości nakładów inwestycyjnych co najmniej 50 000 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych) brutto. 3.Eksperta do spraw prawnych - posiadającego uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego lub adwokata, który posiada co najmniej 5-letnie nieprzerwane doświadczenie w wykonywaniu zawodu w tym w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej 1(jedną) opinię prawną, której przedmiotem była analiza prawna występowania pomocy publicznej w realizacji przedsięwzięć gospodarczych z udziałem podmiotu publicznego. 4.Architekta - posiadającego wykształcenie wyższe i uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń i posiada co najmniej 10-letnie nieprzerwane doświadczenie zawodowe w projektowaniu, który w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej jeden projekt architektoniczny stadionu piłkarskiego o pojemności minimum 10 000 miejsc Uwaga: Za obiekt sportowy Zamawiający uzna halę sportową, stadion piłkarski, boisko piłkarskie z trybunami lub wielofunkcyjną halę widowiskowo-sportową. Przez wykształcenie wyższe ekonomiczne należy rozumieć dyscypliny naukowe przyporządkowane dla nauk ekonomicznych wskazanych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 08.08.2011r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedziny nauki i sztuki oraz dyscypliny naukowych i artystycznych (Dz. U. z 2011r. Nr 179, poz. 1065 tj. ekonomia, finanse, nauki o zarządzaniu oraz towaroznawstwa.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o ktorych mowa w pkt. III.4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, z zachowaniem powyższego terminu o ktorym mowa w pkt. III.4.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Dokumenty te winny być wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w punkcie III.4.3.1. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty wskazane w punkcie III.4.2 i III.4.4. musi złożyć każdy z nich, z zastrzeżeniem, iż oświadczenia, o których mowa w pkt III.4, mogą zostać złożone przez Pełnomocnika, jeżeli z treści pełnomocnictwa wynika takie upoważnienie.


III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innego podmiotu lub podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie lub każdy inny dokument, z którego będzie jednoznacznie wynikać uprawnienie do dysponowania zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia należy złożyć w formie oryginału

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych treści umowy oraz zmian dotyczących a. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z uwagi, gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy,zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego lub przedłużająca się procedura weryfikacji przedmiotu zamówienia, pojawienie się okoliczności i-lub dokumentów, jeśli w toku realizacji opracowania okaże się, iż należy je uwzględnić,inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy np. zmiany prawa, b. w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w lit. a termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotu umowy w sposób należyty. Pozostałe zmiany - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ; - zmiana podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, - zmiany stawki podatku od towarów i usług, - zmiany organizacyjnej Zamawiającego istotnej dla realizacji umowy, - zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez strony, - zmiana terminu i sposobu zapłaty wynagrodzenia w sytuacji zmiany zasad finansowania zamówienia przez Zamawiającego, zmiany terminu wykonania zamówienia w wyniku okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, zmiany przepisów prawa, - zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy oraz obniżenie wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia przez strony zakresu wykonywanego zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie zostanie obniżone o wartość tej części przedmiotu zamówienia o jaką został ograniczony zakres przedmiotu zamówienia. - zmiany korzystnych dla Zamawiającego, w przypadkach, gdy potrzeba zmiany wynika ze zmiany przepisów prawa lub okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy np zmiana nr rachunku bankowego, zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź, pokój nr 8, III pietro.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
28.08.2013 godzina 10:30, miejsce: W sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie przewiduje: -zawarcia umowy ramowej, -składania ofert wariantowych, -rozliczania w walutach obcych, -aukcji elektronicznej, -dynamicznego systemu zakupów, -zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, -udzielania zamówień uzupełniających, -prawa opcji.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 341970 - 2013; data zamieszczenia: 23.08.2013


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
335956 - 2013 data 20.08.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.3.

 • W ogłoszeniu jest:
  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych treści umowy oraz zmian dotyczących a. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z uwagi, gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy,zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego lub przedłużająca się procedura weryfikacji przedmiotu zamówienia, pojawienie się okoliczności i-lub dokumentów, jeśli w toku realizacji opracowania okaże się, iż należy je uwzględnić,inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy np. zmiany prawa, b. w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w lit. a termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotu umowy w sposób należyty. Pozostałe zmiany - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodniez SIWZ; - zmiana podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, - zmiany stawki podatku od towarów i usług, - zmiany organizacyjnej Zamawiającego istotnej dla realizacji umowy, - zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez strony, - zmiana terminu i sposobu zapłaty wynagrodzenia w sytuacji zmiany zasad finansowania zamówienia przez Zamawiającego, zmiany terminu wykonania zamówienia w wyniku okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, zmiany przepisów prawa, - zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy oraz obniżenie wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia przez strony zakresu wykonywanego zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie zostanie obniżone o wartość tej części przedmiotu zamówienia o jaką został ograniczony zakres przedmiotu zamówienia. - zmiany korzystnych dla Zamawiającego, w przypadkach, gdy potrzeba zmiany wynika ze zmiany przepisów prawa lub okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy np zmiana nr rachunku bankowego, zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian nieistotnych treści umowy oraz zmian dotyczących a. zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z uwagi, gdy niezbędna jest zmiana sposobu wykonania umowy, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego oraz konieczna w celu prawidłowego wykonania umowy,zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie realizacji umowy przez Zamawiającego lub przedłużająca się procedura weryfikacji przedmiotu zamówienia, pojawienie się okoliczności i-lub dokumentów, jeśli w toku realizacji opracowania okaże się, iż należy je uwzględnić,przedłuża sie okres pozyskiwania wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień zatwierdzeń, niezależnych od Wykonawcy o czas niezbędny na ich uzyskanie, inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia działań w celu wykonania umowy np. zmiany prawa, b. w przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w lit. a termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia realizacji przedmiotu umowy w sposób należyty. Pozostałe zmiany - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodniez SIWZ; - zmiana podwykonawcy, przy pomocy, którego Wykonawca realizuje przedmiot umowy, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, - zmiany stawki podatku od towarów i usług, - zmiany organizacyjnej Zamawiającego istotnej dla realizacji umowy, - zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej przez strony, - zmiana terminu i sposobu zapłaty wynagrodzenia w sytuacji zmiany zasad finansowania zamówienia przez Zamawiającego, zmiany terminu wykonania zamówienia w wyniku okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, zmiany przepisów prawa, - zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy oraz obniżenie wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia przez strony zakresu wykonywanego zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie zostanie obniżone o wartość tej części przedmiotu zamówienia o jaką został ograniczony zakres przedmiotu zamówienia. - zmiany korzystnych dla Zamawiającego, w przypadkach, gdy potrzeba zmiany wynika ze zmiany przepisów prawa lub okoliczności, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności - zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy np zmiana nr rachunku bankowego, zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami.

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.08.2013 r. godzina 10:30, miejsce: W sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.09.2013r. godzina 10:30, miejsce: W sekretariacie Wydziału Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8, III piętro..


II.2) Tekst, który należy dodać:


 • Miejsce, w którym należy dodać tekst:
  -.

 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
  nie dotyczy.


Łódź: Wykonanie analiz ekonomiczno - finansowych i analiz formalno - prawnych oraz na podstawie tych analiz wykonanie programów funkcjonalno - użytkowych inwestycji pn. Przebudowa Stadionu Miejskiego przy al. Piłsudskiego 138 w Łodzi


Numer ogłoszenia: 388480 - 2013; data zamieszczenia: 25.09.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 335956 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Oddział ds. Usług w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie analiz ekonomiczno - finansowych i analiz formalno - prawnych oraz na podstawie tych analiz wykonanie programów funkcjonalno - użytkowych inwestycji pn. Przebudowa Stadionu Miejskiego przy al. Piłsudskiego 138 w Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: 1.Wykonanie analiz ekonomiczno - finansowych planowanej inwestycji. Analizę należy wykonać dla następujących modeli: a. Model zarządzania przez Miasto. b. Model zarządzania przez firmę zewnętrzną. c. Model realizacji i zarządzania przez spółkę celową powołaną przez Miasto (np. przez spółkę specjalnego przeznaczenia). d. Inne modele zaproponowane przez Wykonawcę. 2.Wykonanie analizy marketingowej. 3. Wykonanie analizy organizacyjnej. 4. Wykonanie analizy finansowej obejmującej okres minimum 10 lat od zakończenia inwestycji. 5.Wykonanie analizy ryzyka. 6.Wykonanie analizy i porównanie wpływu realizacji przedsięwzięcia w poszczególnych modelach na budżet Miasta Łodzi. 7. Opracowanie analiz kosztów eksploatacji obiektu na etapie użytkowania, będącego przedmiotem opracowanego Programu Funkcjonalno - Użytkowego. 8.Wykonanie analiz formalno - prawnych planowanej inwestycji. Opisana powyżej analiza przeprowadzana jest oddzielnie dla każdego wskazanego w założeniach modelu. 9.Wykonanie programów funkcjonalno - użytkowych (PFU). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w Załączniku nr 1 do SIWZ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.24.20.00-6, 71.22.10.00-3, 71.32.00.00-7, 71.53.00.00-2, 71.24.10.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
20.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • International Management Services sp. z o. o., ul. Felicjanek 4/10, Kraków, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 195501,37 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  226935,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  226935,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  1493220,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-08-28
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 33595620130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-08-20
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 106 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21 90-532 Łódź, pokój nr 8, III pietro
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych
71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy
71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71530000-2 Doradcze usługi budowlane
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie analiz ekonomiczno - finansowych i analiz formalno - prawnych oraz na podstawie tych analiz wykonanie programów funkcjonalno - użytkowych inwestycji pn. Przebudowa Stadionu Miejskiego przy al. Piłsudskiego 138 w Łodzi International Management Services sp. z o. o.
ul. Felicjanek 4/10, Kraków, woj. Polska
2013-09-25 226 935,00