Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci na terenie działania Delegatury Łódź - Widzew UMŁ


Numer ogłoszenia: 33605 - 2010; data zamieszczenia: 18.02.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź -Widzew , Al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 638-53-42, 6385352, faks 042 6385343.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci na terenie działania Delegatury Łódź - Widzew UMŁ.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usuwanie wysypisk śmieci komunalnych z terenów zlokalizowanych na terenie działania Delegatury Widzew UMŁ. Pod pojęciem likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci rozumie się: usuwanie gruzu, śmieci, nadmiaru ziemi, traw i chwastów; usuwanie odpadów wielkogabarytowych; usuwanie wielkogabarytowych elementów żelbetowych; - wywóz nieczystości z terenów wysypisk do sortowni odpadów komunalnych lub kompostowni; plantowanie oraz uporządkowanie terenu; wykonanie innych prac niezbędnych do likwidacji wysypiska..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamówień uzupełniajacyh w pelnym zakresie do maksymalnej wysokości przewidzianej w art. 67.1.6. ustawy pzp.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.60.00.00-3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek: zezwolenie na prowadzenie na terenie Miasta Łodzi działalności w zakresie zbierania oraz transportu odpadów komunalnych, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach ( Dz. U. 2001.62.628 ); na potwierdzenie spelnienia powyższego warunku Wykonawca składa aktualne zezwolenie na prowadzenie na terenie Miasta Łodzi działalności w zakresie zbierania oraz transportu odpadów komunalnych, zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r o odpadach ( Dz. U. 01.62.628 ),


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek: należycie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie jest krótszy - w tym okresie, tj. usługi zbierania i usuwania odpadów komunalnych lub prace porządkowe ( zamiatanie, oczyszczanie, sprzątanie ) ulic, placów, parków, ( z wyłączeniem budynków ) itp. o łącznej wartości min. 200 000 zł brutto;


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiajacy nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek:posiadanie opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż równowartość 50 000,-zł


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta Łodzi, Delegatura Łódź - Widzew, 92-326 Łódź, al. J. Pilsudskiego 100 Referat Komunalny.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
02.03.2010 godzina 11:45, miejsce: UMŁ Delegatura Łódź-Widzew, Łódź, al. J. Pilsudskiego 100, Referat Komunalny.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
01
NAZWA:
Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci - rej 1.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usuwanie wysypisk śmieci komunalnych z terenów zlokalizowanych na terenie działania Delegatury Widzew UMŁ w rejonie 1. Prognozowane wielkości wysypisk do usunięcia - 12000 m3.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  90.60.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.CZĘŚĆ Nr:
02
NAZWA:
Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci- rej. 2.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usuwanie wysypisk śmieci komunalnych z terenów zlokalizowanych na terenie działania Delegatury Widzew UMŁ w rejonie 2. Prognozowane wielkości wysypisk do usunięcia - 12000 m3.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  90.60.00.00-3.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 31.12.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Łódź: Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci na terenie działania Delegatury Łódź - Widzew UMŁ


Numer ogłoszenia: 73895 - 2010; data zamieszczenia: 01.04.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 33605 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź -Widzew, Al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 638-53-42, 6385352, faks 042 6385343.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci na terenie działania Delegatury Łódź - Widzew UMŁ.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest usuwanie wysypiskśmieci komunalnych z terenów zlokalizowanych na terenie działania Delegatury Łódź - Widzew UMŁ.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
90.60.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci - rej. 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
9.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • USŁUGI KOMUNALNE TICET Jacek Czach, ul. Harcerska 4, 91-710 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 166892,40 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  25423,20


 • Oferta z najniższą ceną:
  25423,20
  / Oferta z najwyższą ceną:
  950031,60


 • Waluta:
  PLN.


Część NR:
2   


Nazwa:
Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci - rej. 2


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • WIBUD Wiesława Szadkowska, ul. Przełajowa 4 m 253, 94-044 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 166892,40 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  30687,60


 • Oferta z najniższą ceną:
  30687,60
  / Oferta z najwyższą ceną:
  545700,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-03-02
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 3360520100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-02-18
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 304 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: bip.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta Łodzi, Delegatura Łódź - Widzew, 92-326 Łódź, al. J. Pilsudskiego 100 Referat Komunalny
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
90600000-3 Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszarach miejskich lub wiejskich oraz usługi powiązane
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci - rej. 1 USŁUGI KOMUNALNE TICET Jacek Czach
ul. Harcerska 4, 91-710 Łódź, woj. łódzkie
2010-03-30 25 423,00
Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci - rej. 2 WIBUD Wiesława Szadkowska
ul. Przełajowa 4 m 253, 94-044 Łódź, woj. łódzkie
2010-03-30 30 687,00