Góra Kalwaria: Świadczenia usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 83 użytkowników w ramach trwałości projektu - Internet szansą rozwoju dla Gminy Góra Kalwaria


Numer ogłoszenia: 336344 - 2015; data zamieszczenia: 09.12.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:

V
zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria , ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.gorakalwaria.pl.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenia usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 83 użytkowników w ramach trwałości projektu - Internet szansą rozwoju dla Gminy Góra Kalwaria.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest: Trwałość projektu - Internet szansą rozwoju dla Gminy Góra Kalwaria 1.2. Opis przedmiotu zamówienia. Świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 83 użytkowników z terenu Gminy Góra Kalwaria. Wymagane minimalne parametry techniczne: - Stały lub mobilny dostęp do sieci - Miejsce użytkowania - w lokalach mieszkalnych użytkowników końcowych na terenie gminy Góra Kalwaria - Przepustowość do komputera użytkownika (download) - minimum 4 Mb/s - Przepustowość od komputera użytkownika (upload) - minimum 0,2 Mb/s, - Brak limitu transferu danych zarówno pobieranych jaki i wysyłanych Wsparcie techniczne - - Infolinia pomocy technicznej dostępna dla użytkowników końcowych w zakresie uruchomienia łącza, konfiguracja sterowników, oprogramowania oraz zgłaszanie usterek przez okres trwania umowy. - Świadczenie asysty technicznej przy obsłudze dostępu do sieci Internet. W razie awarii Wykonawca przyjmie zgłoszenie każdego dnia roboczego w godzinach 9.00 - 16.00. Czas usunięcia awarii - niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia awarii (telefonicznie, mailem). Jako czas reakcji rozumie się udzielenie odpowiedzi/wyjaśnienia w systemie w formie pisemnej bądź telefonicznej. Beneficjent musi mieć możliwość oceny udzielonej pomocy: np. temat rozwiązany, zakończony, odpowiedź niewystarczająca. Koszty serwisu (w tym nieuzasadnione wezwanie serwisu) są wliczone w opłatę abonamentową i nie podlegają dodatkowym opłatom. - Gwarancja możliwości przeniesienia usługi dostępu do Internetu pod inny wskazany przez Zamawiającego adres położony w granicach administracyjnych Gminy Góra Kalwaria w przypadku zmiany miejsca zamieszkania abonenta. - Zapewnienie na własny koszt niezbędnych urządzeń do prawidłowego działania łącza dostarcza Wykonawca w przypadku, gdy posiadane urządzenia we wskazanych lokalizacjach nie będą spełniać określonych parametrów technicznych do odbioru internetu o wskazanej przez Zamawiającego przepustowości. Urządzenia muszą mieć funkcjonalność automatycznego instalowania sterowników i konfigurowania się w systemie operacyjnym po podłączeniu do komputera lub tylko podłączenie przez kabel sieciowy (RJ-45)..


II.1.5)

   przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
72.40.00.00-4, 72.41.00.00-7.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2018.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zastanawiający nie wymaga wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 1 usługę ( zamówienie ) o zakresie porównywalnym do przedmiotu zamówienia (tj. dostępu do szerokopasmowego Internetu dla min. 50 użytkowników łącznie w ramach jednej umowy).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - przepustowość łacza - 10


IV.2.2)

   przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna,
adres strony, na której będzie prowadzona:


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w przypadku: 1) przedmiotu zamówienia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego lub nie dało się ich przewidzieć w chwili podpisywania umowy, a w szczególności w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych, 2) zmniejszenia zakresu realizacji robót, 3) terminów realizacji; Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania umowy w przypadku: a) jeśli pojawiły się okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy, b) wstrzymania realizacji projektu przez Zamawiającego nie z winy Wykonawcy, 5) zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w Kodeksie cywilnym, 6) wszelkich zmian, w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy, 9) zmiany danych adresowych Zamawiającego lub Wykonawcy;


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.bip.gorakalwaria.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Zamówień Publicznych.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
17.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja10 05-530 Góra Kalwaria Kancelaria.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Góra Kalwaria: Świadczenia usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 83 użytkowników w ramach trwałości projektu - Internet szansą rozwoju dla Gminy Góra Kalwaria


Numer ogłoszenia: 49676 - 2016; data zamieszczenia: 04.03.2016

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 336344 - 2015r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Góra Kalwaria, ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria, woj. mazowieckie, tel. 22/7273414, faks 22/7273414.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Świadczenia usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 83 użytkowników w ramach trwałości projektu - Internet szansą rozwoju dla Gminy Góra Kalwaria.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest: Trwałość projektu - Internet szansą rozwoju dla Gminy Góra Kalwaria 1.2. Opis przedmiotu zamówienia. Świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 83 użytkowników z terenu Gminy Góra Kalwaria. Wymagane minimalne parametry techniczne: - Stały lub mobilny dostęp do sieci - Miejsce użytkowania - w lokalach mieszkalnych użytkowników końcowych na terenie gminy Góra Kalwaria - Przepustowość do komputera użytkownika (download) - minimum 4 Mb/s - Przepustowość od komputera użytkownika (upload) - minimum 0,2 Mb/s, - Brak limitu transferu danych zarówno pobieranych jaki i wysyłanych Wsparcie techniczne - - Infolinia pomocy technicznej dostępna dla użytkowników końcowych w zakresie uruchomienia łącza, konfiguracja sterowników, oprogramowania oraz zgłaszanie usterek przez okres trwania umowy. - Świadczenie asysty technicznej przy obsłudze dostępu do sieci Internet. W razie awarii Wykonawca przyjmie zgłoszenie każdego dnia roboczego w godzinach 9.00 - 16.00. Czas usunięcia awarii - niezwłocznie, jednak nie dłużej niż w ciągu 3 dni od dnia zgłoszenia awarii (telefonicznie, mailem). Jako czas reakcji rozumie się udzielenie odpowiedzi/wyjaśnienia w systemie w formie pisemnej bądź telefonicznej. Beneficjent musi mieć możliwość oceny udzielonej pomocy: np. temat rozwiązany, zakończony, odpowiedź niewystarczająca. Koszty serwisu (w tym nieuzasadnione wezwanie serwisu) są wliczone w opłatę abonamentową i nie podlegają dodatkowym opłatom. - Gwarancja możliwości przeniesienia usługi dostępu do Internetu pod inny wskazany przez Zamawiającego adres położony w granicach administracyjnych Gminy Góra Kalwaria w przypadku zmiany miejsca zamieszkania abonenta. - Zapewnienie na własny koszt niezbędnych urządzeń do prawidłowego działania łącza dostarcza Wykonawca w przypadku, gdy posiadane urządzenia we wskazanych lokalizacjach nie będą spełniać określonych parametrów technicznych do odbioru internetu o wskazanej przez Zamawiającego przepustowości. Urządzenia muszą mieć funkcjonalność automatycznego instalowania sterowników i konfigurowania się w systemie operacyjnym po podłączeniu do komputera lub tylko podłączenie przez kabel sieciowy (RJ-45)...


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
72.40.00.00-4, 72.41.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
11.01.2016.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • MGK Rafał Chmielewski, {Dane ukryte}, 05-530 Góra Kalwaria, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 122400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  88980,15


 • Oferta z najniższą ceną:
  88980,15
  / Oferta z najwyższą ceną:
  157218,60


 • Waluta:
  PLN .


Adres: ul. 3 Maja 10, 05-530 Góra Kalwaria
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: przetargi@gorakalwaria.pl
tel: 22/7273414
fax: 22/7273414
Termin składania wniosków lub ofert:
2015-12-16
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 33634420150
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2015-12-08
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 1110 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 90%
WWW ogłoszenia: www.gorakalwaria.pl.
Informacja dostępna pod: Urząd Miasta i Gminy ul. 3-go Maja10 05-530 Góra Kalwaria Biuro Zamówień Publicznych
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
72400000-4 Usługi internetowe
72410000-7 Usługi dostawców
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Świadczenia usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu dla 83 użytkowników w ramach trwałości projektu - Internet szansą rozwoju dla Gminy Góra Kalwaria MGK Rafał Chmielewski
Góra Kalwaria
2016-03-04 88 980,00