Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Wykonanie druku kalendarzy i formularzy kart wędkarskich dla Urzędu Miasta Łodzi.


Numer ogłoszenia: 337254 - 2010; data zamieszczenia: 19.10.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie druku kalendarzy i formularzy kart wędkarskich dla Urzędu Miasta Łodzi..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Zamówienie zostało podzielone na trzy zadania. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na jedno lub więcej z n/w zadań: - Zadanie I: przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do druku, wykonanie próbnego druku cyfrowego, wykonanie druku, oraz dostawa do siedziby Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą UMŁ następujących materiałów: 1)kalendarz ścienny UMŁ na 2011 rok - 1500 sztuk 2)kalendarz książkowy na 2011 rok - 1100 sztuk zgodnie ze specyfikacją przekazaną przez Miasto. - Zadanie II: przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i druk 700 sztuk kalendarzy trójdzielnych na rok 2011 (główka + kalendarium na 3 miesiące) - treść w główce kalendarza związana z promocją zdrowia i działaniami w ramach programu Łódź - Zdrowe Miasto oraz dostawa do siedziby Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi - Zadanie III: przedmiotem zamówienia jest druk oraz dostawa 2 000 formularzy kart wędkarskich do siedziby Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.82.30.00-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Stosownie do treści § 4 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane: a) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie 9.1.5. b) SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. b) jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź pok.6.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
27.10.2010 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź sekretariat.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie przewiduje: dynamicznego systemu zakupów, zawarcia umowy ramowej, zwrotu kosztów udziału w postępowaniu..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr:
1
NAZWA:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do druku, wykonanie próbnego druku cyfrowego, wykonanie druku, oraz dostawa do siedziby Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą UMŁ.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do druku, wykonanie próbnego druku cyfrowego, druk oraz dostawa następujących materiałów: 1) kalendarz książkowy UMŁ na 2011 rok 2) kalendarz ścienny UMŁ na 2011 rok do siedziby Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą UMŁ, ul. Piotrkowska 87, 90-423 Łódź, w terminie dni od daty zawarcia umowy, wg projektu zakupionego przez Miasto, stanowiącego załącznik do umowy, zgodnie ze specyfikacją przedstawioną poniżej: 1) Parametry kalendarza ściennego UMŁ na 2011 rok:: Format: B3 (330x480 netto) w sumie 27 kart. 13 kart papier kreda mat 300 g. w formacie 330x320. Druk 4/0 + lakier dyspersyjny 14 kart w formacie 330x480 papier kreda mat 150 g. Druk 4/0. Oprawa spirala (po krótszym boku) + zawieszka w kolorze czarnym. Nakład: 1 500 sztuk 2) Parametry kalendarza książkowego UMŁ na 2011 rok: Format kalendarza B-5 Układ: tydzień na 2 stronach Kolorystyka kalendarium: 2 kolory Pantone 497C, (brąz), Pantone 485C (czerwień) Ilość stron: około 144 strony Registry dwuprzebiegowe, nadruk 2 kolory Papier: Munken pure 90 g Okładka całopapierowa z folią mat, gąbka przód i tył 4+0 Tasiemka logotypowa z napisem www.lodz.pl jednostronnie zadrukowana (kolor czerwony, nadruk żółty) 12 wklejek reklamowych 4/4 , w różnych miejscach kalendarza, Papier Munken pure 130 g Wyklejka przód gładka chamois, tył: gładka chamois Nakład: 1100 sztuk.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  79.82.30.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 30.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Termin realizacji - 20


CZĘŚĆ Nr:
2
NAZWA:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i druk 700 sztuk kalendarzy trójdzielnych na rok 2011 (główka + kalendarium na 3 miesiące) - treść w główce kalendarza związana z promocją zdrowia i działaniami w ramach programu Łódź - Zdrowe Miasto oraz dostawa do siedziby Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi.


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Kalendarz Łódź - Zdrowe Miasto na rok 2011 Nakład 700 szt. format całość 300x630 mm kalendarium 300x420 mm główki 300x210 mm DRUK KALENDARIUM 12 kart papier offsetowy 150 G/m2 2+0 na każdej karcie, 3 miesiące widoczne jednocześnie; poprzedzający, dany i następny miesiąc GŁÓWKA 4+0 + lakier UV jednostronnie INTROLIGATORNIA dla usztywnienia główki 300 G/m2 składany z formatu 300x420 mm do 300x210 mm łączenie główki z kalendarium przy pomocy metalowej sprężyny (co po złożeniu ułatwia pakowanie i wysyłanie gotowych kalendarzy) plecy usztywniające kalendarium - karton 450 G/m2 ruchome okienko do odczytu daty Dostarczenie kalendarzy do siedziby Wydziału Zdrowia Publicznego Urzędu Miasta Łodzi.


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  79.82.30.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Okres w dniach: 30.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 80
  • 2. Termin realizacji - 20


CZĘŚĆ Nr:
3
NAZWA:
Przedmiotem zamówienia jest druk oraz dostawa formularzy kart wędkarskich do siedziby Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi..


 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:
  Druk oraz dostawa do siedziby Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi z siedzibą przy ul. Tymienieckiego 5 w Łodzi, formularzy kart wędkarskich wykonanych na papierze o gramaturze 300 g/m2 wg wymagań zawartych w załączniku nr 1 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 12 listopada 2001 r. (Dz. U. z 2001 Nr 138, poz. 1559 z późn. zm.). Przewidywane jest zamówienie 2000 sztuk formularzy kart wędkarskich. Zamawiający w okresie obowiązywania umowy może zwiększyć zakres i wielkość przedmiotu umowy do 50% jej wartości w ramach prawa opcji (dotyczy części III zamówienia). Zwiększenie wielkości umowy może nastąpić w przypadku konieczności zapewnienia dodatkowych egzemplarzy formularzy kart wędkarskich. W przypadku skorzystania z prawa opcji przez Zamawiającego przewiduje się zmianę umowy w tym zakresie poprzez sporządzenie pisemnego aneksu przygotowanego przez Zamawiającego. O zamiarze sporządzenia aneksu Zamawiający powiadomi Wykonawcę z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem..


 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
  79.82.30.00-9.


 • 3) Czas trwania lub termin wykonania:
  Zakończenie: 10.12.2010.


 • 4) Kryteria oceny ofert:
  najniższa cena.Numer ogłoszenia: 339104 - 2010; data zamieszczenia: 20.10.2010


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
337254 - 2010 data 19.10.2010 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, fax. 42 638 48 77.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  IV.4.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.10.2010 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź sekretariat..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.10.2010 godzina 09:30, miejsce: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź sekretariat..


Łódź: Wykonanie druku kalendarzy i formularzy kart wędkarskich dla Urzędu Miasta Łodzi


Numer ogłoszenia: 381992 - 2010; data zamieszczenia: 24.11.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 337254 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie druku kalendarzy i formularzy kart wędkarskich dla Urzędu Miasta Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zamówienie zostało podzielone na trzy zadania. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na jedno lub więcej z n/w zadań: - Zadanie I: przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do druku, wykonanie próbnego druku cyfrowego, wykonanie druku, oraz dostawa do siedziby Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą UMŁ następujących materiałów: 1) kalendarz ścienny UMŁ na 2011 rok - 1500 sztuk 2) kalendarz książkowy na 2011 rok - 1100 sztuk zgodnie ze specyfikacją przekazaną przez Miasto. - Zadanie II: przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i druk 700 sztuk kalendarzy trójdzielnych na rok 2011 (główka + kalendarium na 3 miesiące) - treść w główce kalendarza związana z promocją zdrowia i działaniami w ramach programu Łódź - Zdrowe Miasto oraz dostawa do siedziby Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi - Zadanie III: przedmiotem zamówienia jest druk oraz dostawa 2 000 formularzy kart wędkarskich do siedziby Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.82.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
2   


Nazwa:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i druk 700 sztuk kalendarzy trójdzielnych na rok 2011 (główka + kalendarium na 3 miesiące) - treść w główce kalendarza związana z promocją zdrowia i działaniami w ramach programu Łódź - Zdrowe Miasto oraz dostawa do siedziby Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
19.11.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GARAMOND Rafał Knorowski, ul. Sienkiewicza 47, 90-009 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 4400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  4900,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  4900,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  7407,84


 • Waluta:
  PLN.


Łódź: Wykonanie druku kalendarzy i formularzy kart wędkarskich dla Urzędu Miasta Łodzi


Numer ogłoszenia: 397386 - 2010; data zamieszczenia: 06.12.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 337254 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Usług, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie druku kalendarzy i formularzy kart wędkarskich dla Urzędu Miasta Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Zamówienie zostało podzielone na trzy zadania. Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych na jedno lub więcej z n/w zadań: - Zadanie I: przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do druku, wykonanie próbnego druku cyfrowego, wykonanie druku, oraz dostawa do siedziby Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą UMŁ następujących materiałów: 1)kalendarz ścienny UMŁ na 2011 rok - 1500 sztuk 2)kalendarz książkowy na 2011 rok - 1100 sztuk zgodnie ze specyfikacją przekazaną przez Miasto. - Zadanie II: przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu i druk 700 sztuk kalendarzy trójdzielnych na rok 2011 (główka + kalendarium na 3 miesiące) - treść w główce kalendarza związana z promocją zdrowia i działaniami w ramach programu Łódź - Zdrowe Miasto oraz dostawa do siedziby Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi - Zadanie III: przedmiotem zamówienia jest druk oraz dostawa 2 000 formularzy kart wędkarskich do siedziby Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
79.82.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR:
1   


Nazwa:
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do druku, wykonanie próbnego druku cyfrowego, druk oraz dostawa następujących materiałów: do siedziby Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą UMŁ.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
24.11.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Michalczyk i Prokop Sp. z o.o., ul. Skrzywana 9, 93-588 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 46209,75 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  61366,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  35428,80
  / Oferta z najwyższą ceną:
  63061,80


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-10-27
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 33725420100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-10-19
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 3
Kryterium ceny: 53%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź pok.6
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
79823000-9 Usługi drukowania i dostawy
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie do druku, wykonanie próbnego druku cyfrowego, druk oraz dostawa następujących materiałów: do siedziby Biura Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą UMŁ. Michalczyk i Prokop Sp. z o.o.
ul. Skrzywana 9, 93-588 Łódź, woj. łódzkie
2010-12-06 61 366,00