TI Tytuł Polska-Szczecinek: Usługi gospodarki leśnej
ND Nr dokumentu 337332-2014
PD Data publikacji 04/10/2014
OJ Dz.U. S 191
TW Miejscowość SZCZECINEK
AU Nazwa instytucji Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 30/09/2014
DD Termin składania wniosków o dokumentację 03/11/2014
DT Termin 03/11/2014
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 3 - Oferta całościowa lub częściowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 77231000 - Usługi gospodarki leśnej
OC Pierwotny kod CPV 77231000 - Usługi gospodarki leśnej
RC Kod NUTS PL422
PL631
IA Adres internetowy (URL) www.szczecinek.lasy.gov.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

04/10/2014    S191    - - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

Polska-Szczecinek: Usługi gospodarki leśnej

2014/S 191-337332

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
ul. Mickiewicza 2
Osoba do kontaktów: Nowik Edward
78-400 Szczecinek
POLSKA
Tel.: +48 943726300
E-mail: edward.nowik@szczecinek.lasy.gov.pl
Faks: +48 943726301

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szczecinek.lasy.gov.pl

Dostęp elektroniczny do informacji: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/zamowienia_publiczne

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
Mickiewicza 2
Punkt kontaktowy: RDLP w Szczecinku
Osoba do kontaktów: Paweł Soroczyński
78-400 Szczecinek
POLSKA
Tel.: +48 943726350
E-mail: pawel.soroczynski@szczecinek.lasy.gov.pl
Faks: +48 943726301

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: gospodarka leśna
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Nadleśnictwo Białogard
ul. Koszalińska 3
78-200 Białogard
POLSKA

Nadleśnictwo Leśny Dwór
Łysomiczki 2
76-248 Dębnica Kaszubska
POLSKA

Nadleśnictwo Miastko
Pasieka 55
77-200 Miastko
POLSKA

Nadleśnictwo Karnieszewice
Trawica 8A
76-004 Sianów
POLSKA

Nadleśnictwo Polanów
ul. Żwirowa 12A
76-010 Polanów
POLSKA

Nadleśnictwo Świdwin
ul. Szczecińska 58
78-300 Świdwin
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Wykonanie projektów planów urządzenia lasu wraz z prognozami oddziaływania tych planów na środowisko dla Nadleśnictw: Białogard, Leśny Dwór, Miastko, Karnieszewice, Polanów i operatu siedliskowego dla Nadleśnictwa Świdwin.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi

Kod NUTS PL422,PL631

II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Temat: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Białogard.
Wspólny Słownik Zamówień: 77231000-8 – Usługi gospodarki leśnej
Opis: Część 1
wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa Białogard,
dla powierzchni ogólnej 22 690 ha – na okres od 1.1.2017 r. do 31.12.2026 r.,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Temat: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Leśny Dwór
Wspólny Słownik Zamówień: 77231000-8 – Usługi gospodarki leśnej
Opis: Część 2
wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa Leśny Dwór,
dla powierzchni ogólnej 20 974 ha – na okres od 1.1.2017 r. do 31.12.2026 r.,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Temat: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Miastko
Wspólny Słownik Zamówień: 77231000-8 – Usługi gospodarki leśnej
Opis: Część 3
wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa Miastko,
dla powierzchni ogólnej 22 948 ha – na okres od 1.1.2017 r. do 31.12.2026 r.,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Temat: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Karnieszewice
Wspólny Słownik Zamówień: 77231000-8 – Usługi gospodarki leśnej.
Opis: Część 4
wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa Karnieszewice,
dla powierzchni ogólnej 19 037 ha – na okres od 1.1.2017 r. do 31.12.2026 r.,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Temat: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Polanów
Wspólny Słownik Zamówień: 77231000-8 – Usługi gospodarki leśnej.
Opis: Część 5
wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa Polanów,
dla powierzchni ogólnej 16 835 ha – na okres od 1.1.2017 r. do 31.12.2026 r.,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Temat: Wykonanie operatu siedliskowego dla Nadleśnictwa Świdwin
Wspólny Słownik Zamówień: 77231000-8 – Usługi gospodarki leśnej.
Opis: Część 6
wykonanie operatu siedliskowego dla Nadleśnictwa Świdwin,
powierzchnia ogólna nadleśnictwa – 24 820 ha,
w tym lasy oraz grunty do zalesienia – 23 361 ha.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77231000

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Wykonanie projektów planów urządzenia lasu wraz z prognozami oddziaływania tych planów na środowisko dla Nadleśnictw: Białogard, Leśny Dwór, Miastko, Karnieszewice, Polanów i operatu siedliskowego dla Nadleśnictwa Świdwin.
Szacunkowa wartość bez VAT: 11 855 850 PLN
II.2.2)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.3)Informacje o wznowieniach
Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
Rozpoczęcie 1.12.2014. Zakończenie 31.1.2017

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Białogard
1)Krótki opis
Część 1
wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko:
dla Nadleśnictwa Białogard
dla powierzchni ogólnej 22 690 ha – na okres od 1.1.2017 r. do 31.12.2026 r.,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77231000

3)Wielkość lub zakres
Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Białogard.
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 258 100 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.12.2014. Zakończenie 31.1.2017
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 2 Nazwa: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Leśny Dwór
1)Krótki opis
Część 2
wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko:
dla Nadleśnictwa Leśny Dwór
dla powierzchni ogólnej 20 974 ha – na okres od 1.1.2017 r. do 31.12.2026 r.,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77231000

3)Wielkość lub zakres
Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Leśny Dwór.
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 137 050 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.12.2014. Zakończenie 31.1.2017
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 3 Nazwa: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Miastko
1)Krótki opis
Część 3
wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko:
dla Nadleśnictwa Miastko.
dla powierzchni ogólnej 22 948 ha – na okres od 1.1.2017 r. do 31.12.2026 r.,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77231000

3)Wielkość lub zakres
Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Miastko
Szacunkowa wartość bez VAT: 2 112 300 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.12.2014. Zakończenie 31.1.2017
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 4 Nazwa: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Karnieszewice
1)Krótki opis
Część 4
wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko:
dla Nadleśnictwa Karnieszewice
dla powierzchni ogólnej 19 037 ha – na okres od 1.1.2017 r. do 31.12.2026 r.,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77231000

3)Wielkość lub zakres
Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Karnieszewice
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 963 950 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.12.2014. Zakończenie 31.1.2017
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 5 Nazwa: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Polanów
1)Krótki opis
Część 5
wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko:
dla Nadleśnictwa Polanów.
dla powierzchni ogólnej 16 835 ha – na okres od 1.1.2017 r. do 31.12.2026 r.,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77231000

3)Wielkość lub zakres
Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Polanów
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 848 750 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.12.2014. Zakończenie 31.1.2017
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia
Część nr: 6 Nazwa: Wykonanie operatu siedliskowego dla Nadleśnictwa Świdwin
1)Krótki opis
Część 6
wykonanie operatu siedliskowego
dla Nadleśnictwa Świdwin.
powierzchnia ogólna nadleśnictwa – 24 820 ha,
w tym lasy oraz grunty do zalesienia – 23 361 ha.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany (+/-) do 200 ha powierzchni opracowania w trakcie wykonywania prac, wynikającej ze zmian stanu posiadania nadleśnictwa, co jednak pozostanie bez wpływu na wysokość wynagrodzenia.
2)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77231000

3)Wielkość lub zakres
Wykonanie operatu siedliskowego dla Nadleśnictwa Świdwin.
Szacunkowa wartość bez VAT: 1 535 700 PLN
4)Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia
Rozpoczęcie 1.12.2014. Zakończenie 16.1.2017
5)Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:
Dla zadania częściowego nr 1: 38 000 PLN (słownie: trzydzieści osiem tysięcy PLN)
Dla zadania częściowego nr 2: 36 000 PLN (słownie: trzydzieści sześć tysięcy PLN)
Dla zadania częściowego nr 3: 35 000 PLN (słownie: trzydzieści pięć tysięcy PLN)
Dla zadania częściowego nr 4: 33 000 PLN (słownie: trzydzieści trzy tysiące PLN)
Dla zadania częściowego nr 5: 31 000 PLN (słownie: trzydzieści jeden tysięcy PLN)
Dla zadania częściowego nr 6: 26 000 PLN (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy PLN)
2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 3.11.2014 do godz. 8:30.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a: pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: BGŻ O/Szczecinek 22 2030 0045 1110 0000 0033 0770;
b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c: gwarancjach bankowych;
d: gwarancjach ubezpieczeniowych;
e: poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.
8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.
12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
b: nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
c: zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. W ofercie należy podać cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2014 r. poz. 915) za wykonanie przedmiotu zamówienia.
2. Cenę należy podać w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków oraz wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji wybranej części przedmiotu zamówienia.
4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej.
5. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), albo 15 dni – jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.
3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wiedza i doświadczenie.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie,
jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy, to w tym okresie), Wykonawca składający ofertę:
dotyczącą więcej niż jednego projektu pul – wykaże, że:
wykonał należycie co najmniej 3 projekty planów urządzenia lasu dla nadleśnictw wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, z których każdy: zatwierdzony został przez ministra właściwego do spraw środowiska i wykonany za cenę nie mniejszą niż 800 000 PLN netto;
lub
dotyczącą tylko jednego projektu pul – wykaże, że:
wykonał należycie co najmniej dwa projekty planów urządzenia lasu dla nadleśnictw wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, z których każdy: zatwierdzony został przez ministra właściwego do spraw środowiska i wykonany za cenę nie mniejszą niż 700 000 PLN netto
oraz
dotyczącą operatu siedliskowego – wykaże, że:
wykonał należycie co najmniej 2 operaty siedliskowe dla nadleśnictw, każdy za cenę nie mniejszą niż 500 000 PLN netto.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli:
wskaże co najmniej 4 osoby do wykonania zamówienia – liczone oddzielnie na każde z nadleśnictw. Osoby przeznaczone do wykonania niniejszego zamówienia muszą posiadać co najmniej trzyletni staż przy pracach związanych z opracowaniem PUL dla nadleśnictw oraz kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wymagane wykształcenie o profilu przyrodniczym (leśnictwo, biologia, ochrona środowiska, itp.)
oraz
dodatkowo (oprócz osób wymienionych wyżej), wskaże po 1 osobie na każde z nadleśnictw – do pełnienia nadzoru wewnętrznego (własnego), koordynacji i kontroli poprawności wykonania zamówienia w ramach nadleśnictwa. Osoby te muszą posiadać co najmniej sześcioletni staż przy pracach związanych z opracowaniem PUL dla nadleśnictw oraz kwalifikacje zawodowe i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. wymagane wykształcenie o profilu przyrodniczym (leśnictwo, biologia, ochrona środowiska, itp.)
oraz
dodatkowo (oprócz osób wymienionych wyżej), wskaże co najmniej 1 osobę, posiadającą nie mniejszy niż dziesięcioletni staż pracy, w tym co najmniej pięć lat sprawującą nadzór nad pracami związanymi z opracowaniem PUL dla nadleśnictw – do pełnienia nadzoru wewnętrznego (własnego), koordynacji i kontroli poprawności wykonania zamówienia. Osoba ta winna posiadać kwalifikacje zawodowe oraz wykształcenie niezbędne do wykonania nadzoru, wymagane wyższe wykształcenie o profilu przyrodniczym (leśnictwo, biologia, ochrona środowiska, itp.).
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:
Zamawiający uzna, że Wykonawca jest w sytuacji finansowej, zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia, jeżeli:
posiada środki finansowe lub zdolność kredytową - w wysokości minimum 300 000 PLN liczone oddzielnie na każde z nadleśnictw (część zamówienia)
oraz
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na wartość, co najmniej 500 000 PLN liczone oddzielnie na każde z nadleśnictw (część zamówienia).
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
Świadczenie usługi zastrzeżone jest dla określonego zawodu: nie
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi
Osoby prawne powinny wskazać nazwiska oraz kwalifikacje zawodowe osób odpowiedzialnych za wykonanie usługi: tak

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia

Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów kryteria określone poniżej

1. Cena. Waga 90

2. Doświadczenie. Waga 10

IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
ZR-2710-12/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
Termin składania wniosków dotyczących uzyskania dokumentów lub dostępu do dokumentów: 3.11.2014
Dokumenty odpłatne: nie
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
3.11.2014 - 08:30
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 3.11.2014 - 09:00

Miejscowość:

RDLP w Szczecinku, pokój nr 216.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
1. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.
2. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie dostępna na stronie BIP zamawiającego: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/zamowienia_publiczne

4. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: 14 [kancelaria biura].
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Izby
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800

VI.4.2)Składanie odwołań
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
30.9.2014
TI Tytuł Polska-Szczecinek: Usługi gospodarki leśnej
ND Nr dokumentu 3469-2015
PD Data publikacji 06/01/2015
OJ Dz.U. S 3
TW Miejscowość SZCZECINEK
AU Nazwa instytucji Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
HA EU Institution -
DS Dokument wysłany 05/01/2015
NC Zamówienie 4 - Usługi
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 7 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 9 - Nie dotyczy
AC Kryteria udzielenia zamówienia 2 - Oferta najbardziej korzystna ekonomicznie
PC Kod CPV 77231000 - Usługi gospodarki leśnej
OC Pierwotny kod CPV 77231000 - Usługi gospodarki leśnej
RC Kod NUTS PL422
PL631
IA Adres internetowy (URL) www.szczecinek.lasy.gov.pl
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

06/01/2015    S3    - - Usługi - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Procedura otwarta 

Polska-Szczecinek: Usługi gospodarki leśnej

2015/S 003-003469

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Usługi

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
ul. Mickiewicza 2
Punkt kontaktowy: Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne, Lasy Państwowe, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinku
Osoba do kontaktów: Nowik Edward
78-400 Szczecinek
POLSKA
Tel.: +48 943726300
E-mail: edward.nowik@szczecinek.lasy.gov.pl
Faks: +48 943726301

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: www.szczecinek.lasy.gov.pl

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Inny: gospodarka leśna
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: tak

Nadleśnictwo Białogard
ul. Koszalińska 3
78-200 Białogard
POLSKA

Nadleśnictwo Leśny Dwór
Łysomiczki 2
76-248 Dębnica Kaszubska
POLSKA

Nadleśnictwo Miastko
Pasieka 55
77-200 Miastko
POLSKA

Nadleśnictwo Karnieszewice
Trawica 8A
76-004 Sianów
POLSKA

Nadleśnictwo Polanów
ul. Żwirowa 12A
76-010 Polanów
POLSKA

Nadleśnictwo Świdwin
ul. Szczecińska 58
78-300 Świdwin
POLSKA

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu
Wykonanie projektów planów urządzenia lasu wraz z prognozami oddziaływania tych planów na środowisko dla Nadleśnictw: Białogard, Leśny Dwór, Miastko, Karnieszewice, Polanów i operatu siedliskowego dla Nadleśnictwa Świdwin.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Usługi
Kategoria usług: nr 27: Inne usługi

Kod NUTS PL422,PL631

II.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
II.1.4)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów planów urządzenia lasu wraz z prognozami oddziaływania tych planów na środowisko dla Nadleśnictw: Białogard, Leśny Dwór, Miastko, Karnieszewice, Polanów i operatu siedliskowego dla Nadleśnictwa Świdwin.
II.1.5)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

77231000

II.1.6)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.2)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
II.2.1)Całkowita końcowa wartość zamówienia (zamówień)
Wartość: 7 280 820 EUR
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Oferta najkorzystniejsza ekonomicznie z uwzględnieniem kryteriów
1. Cena. Waga 90
2. Doświadczenie. Waga 10
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystano aukcję elektroniczną: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą
ZR-2710-12/14
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu

Numer ogłoszenia w Dz.U.: 2014/S 191-337332 z dnia 4.10.2014

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: ZR-2710-12/14 Część nr: 1 - Nazwa: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Białogard
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
ul. Koszalińska 91B
78-400 Szczecinek
POLSKA
E-mail: sekretariat@szczecinek.buligl.pl
Tel.: +48 943740805
Adres internetowy: http://www.buligl.pl/web/szczecinek/kontakt
Faks: +48 943740805

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 625 832 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 625 400 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: ZR-2710-12/14 Część nr: 2 - Nazwa: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Leśny Dwór
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
ul. Koszalińska 91B
78-400 Szczecinek
POLSKA
E-mail: sekretariat@szczecinek.buligl.pl
Tel.: +48 943740805
Adres internetowy: http://www.buligl.pl/web/szczecinek/kontakt
Faks: +48 943740805

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 538 676 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 538 460 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: ZR-2710-12/14 Część nr: 3 - Nazwa: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Miastko
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
ul. Koszalińska 91B
78-400 Szczecinek
POLSKA
E-mail: sekretariat@szczecinek.buligl.pl
Tel.: +48 943740805
Adres internetowy: http://www.buligl.pl/web/szczecinek/kontakt
Faks: +48 943740805

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 520 856 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 520 640 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: ZR-2710-12/14 Część nr: 4 - Nazwa: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Karnieszewice
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
ul. Koszalińska 91B
78-400 Szczecinek
POLSKA
E-mail: sekretariat@szczecinek.buligl.pl
Tel.: +48 943740805
Adres internetowy: http://www.buligl.pl/web/szczecinek/kontakt
Faks: +48 943740805

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 414 044 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Wartość: 1 413 720 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie
Zamówienie nr: ZR-2710-12/14 Część nr: 5 - Nazwa: Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Polanów
V.1)Data decyzji o udzieleniu zamówienia:
22.12.2014
V.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
V.3)Nazwa i adres wykonawcy, na rzecz którego została wydana decyzja o udzieleniu zamówienia

KRAMEKO Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 108
30-023 Kraków
POLSKA
E-mail: sekretariat@krameko.com.pl
Tel.: +48 122945220
Faks: +48 12123767394

V.4)Informacje na temat wartości zamówienia
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia:
Wartość: 1 331 100 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
Całkowita końcowa wartość zamówienia:
Najniższa oferta 1 182 600 i najwyższa oferta 1 330 560 PLN
Łącznie z VAT. Stawka VAT (%) 8
V.5)Informacje na temat podwykonawstwa
Przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa w ramach zamówienia: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.2)Informacje dodatkowe:
VI.3)Procedury odwoławcze
VI.3.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800

VI.3.2)Składanie odwołań
VI.3.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
5.1.2015

Adres: ul. Mickiewicza 2, 78-400 Szczecinek
woj. ZACHODNIOPOMORSKIE
Dane kontaktowe: email: edward.nowik@szczecinek.lasy.gov.pl
tel: +48 943726300
fax: +48 943726301
Termin składania wniosków lub ofert:
2014-11-03
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 33733220141
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2014-10-04
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 820 dni
Wadium: 199000 ZŁ
Szacowana wartość* 6 633 333 PLN  -  9 950 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 6
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.szczecinek.lasy.gov.pl
Informacja dostępna pod: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Sz
ul. Mickiewicza 2, 78-400 szczecinek, woj. zachodniopomorskie
Dokumentacja dostępna na wniosek. Termin składania wniosków o dokumentację: 03/11/2
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
77231000-8 Usługi gospodarki leśnej
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Białogard Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
ul. Koszalińska 91B, 78-400 Szczecinek, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE
2014-12-22 1 625 400,00
Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Leśny Dwór Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
ul. Koszalińska 91B, 78-400 Szczecinek, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE
2014-12-22 1 538 460,00
Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Miastko Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
ul. Koszalińska 91B, 78-400 Szczecinek, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE
2014-12-22 1 520 640,00
Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Karnieszewice Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej
ul. Koszalińska 91B, 78-400 Szczecinek, woj. ZACHODNIOPOMORSKIE
2014-12-22 1 413 720,00
Wykonanie projektu planu urządzenia lasu wraz prognozą oddziaływania na środowisko: dla Nadleśnictwa Polanów KRAMEKO Sp. z o.o.
ul. Mazowiecka 108, 30-023 Kraków, woj. MAŁOPOLSKIE
2014-12-22 0,00