Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Opole: TZP/2-23/233/134/2010 Zakup i dostawa osprzętu do instalacji gazów medycznych


Numer ogłoszenia: 338151 - 2010; data zamieszczenia: 26.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Publiczny Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzkie Centrum Medyczne , Al. W. Witosa 26, 45-418 Opole, woj. opolskie, tel. 077 4520114, faks 077 4520123, 077 4520121.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.wcm.opole.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
TZP/2-23/233/134/2010 Zakup i dostawa osprzętu do instalacji gazów medycznych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Osprzęt do instalacji gazów medycznych Zadanie I - dozowniki, zawory, wtyki Zadanie II - zawory ( głowice ).


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
42.13.11.40-9.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
nie wymaga się wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający dokona oceny spełnienia wyżej wymienionych warunków udziału w postępowaniu zgodnie z formułą spełnia- nie spełnia w oparciu o oświadczenia i dokumenty złożone przez Wykonawcę w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  a) świadectwa dopuszczające dany produkt do obrotu. Zgodnie z obowiązującą Ustawą z dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych świadectwami dopuszczającymi do obrotu są: - deklaracja zgodności CE producenta (dla wszystkich klas wyrobu medycznego) - certyfikat jednostki notyfikującej (dotyczy klasy wyrobu medycznego I sterylnej, I z funkcja pomiarową, IIa, IIb, III) b). Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi tj.: Dokument potwierdzający posiadanie i stosowanie przez producenta Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 134852005


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
tak


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Możliwe zmiany postanowień przyszłej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonany będzie wybór Wykonawcy oraz określenie warunków takiej zmiany (art.144 ust.1 Ustawy Pzp) np.: a) W sytuacjach awaryjnych Wykonawca może, za bezwzględną zgodą Zamawiającego dostarczyć wyroby równoważne względem asortymentu objętego przedmiotem umowy. b) Wykonawca może, za bezwzględną zgodą Zamawiającego dostarczyć wyroby o wyższych- korzystniejszych parametrach technicznych względem asortymentu objętego przedmiotem umowy c) Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia wartości umowy. d) Zamawiający zastrzega możliwość nie wykorzystania ilości przedmiotu zamówienia /- 20 %/ w przypadku zaistnienia okoliczności , których wcześniej nie można było przewidzieć. e) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu trwania umowy w przypadku nie wykorzystania ilościowego przedmiotu umowy. Określenie warunków dokonywania ww. zmian do umowy. Strona wnosząca o zmiany inicjuje zmianę pisemnie podając: opis zmiany, uzasadnienie zmiany, czas wykonania zmiany (jeżeli wymaga); wpływ zmiany na termin zakończenia realizacji umowy oraz przedstawia propozycję aneksu do umowy.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.wcm.opole.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
www.wcm.opole.pl bezpłatnie lub w siedzibie zamawiającego odpłatnie w cenie 10 zł za wersje drukowaną.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.12.2010 godzina 10:00, miejsce: pokój 18 zamówienia publiczne lub kancelaria.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

Adres: Al. Wincentego Witosa 26, 45-418 Opole
woj. opolskie
Dane kontaktowe: email: zamowienia@wcm.opole.pl
tel: 77 4520114
fax: +48 4520121
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-12-06
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 33815120100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-11-26
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: TAK
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 2
Kryterium ceny: 0%
WWW ogłoszenia: www.wcm.opole.pl
Informacja dostępna pod: www.wcm.opole.pl bezpłatnie lub w siedzibie zamawiającego odpłatnie w cenie 10 zł za wersje drukowaną
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
42131140-9 Zawory obniżające ciśnienie, sterujące, kontrolne lub bezpieczeństwa