Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Bieżące utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej zlokalizowanych na terenie działania Delegatury Łódź-Bałuty


Numer ogłoszenia: 33848 - 2010; data zamieszczenia: 05.02.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łodź-Bałuty , ul. Zachodnia 47, 91-065 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6385107, faks 042 6385106.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bieżące utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej zlokalizowanych na terenie działania Delegatury Łódź-Bałuty.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie nw. pomników i miejsc pamięci narodowej zlokalizowanych na terenie działania Delegatury Łódź-Bałuty: 1) Pomnik Dekalogu - Park Staromiejski - dojście od ul. Wolborskiej, schody, plac przed pomnikiem o łącznej pow. ok. 660 m2, 2) Pomnik Iglica na Radogoszczu (ul. Zgierska - ul. Sowińskiego) - plac przy pomniku od muru Mauzoleum do pierwszych schodów w kierunku ul. Sowińskiego (wraz ze schodami) o łącznej pow. ok. 800 m2, 3) Pomnik Ku Czci Działaczy PPR i GL - Cmentarz Katolicki Radogoszcz - alejki wokół pomnika o łącznej pow. ok. 30 m2, 4) Obelisk poświęcony Żołnierzom Armii Łódź - Park Mickiewicza - teren wokół obelisku o łącznej pow. ok. 500 m2, 5) Obelisk Ku Czci Żydów deportowanych do Łodzi w 1941r. - zieleniec przy ul. Lutomierskiej - chodnik przed obeliskiem o łącznej pow. ok. 50 m2 oraz trawnik o łącznej pow. ok. 200 m2, 6) Pomnik Martyrologii Dzieci - Park im. Szarych Szeregów - plac wokół o łącznej pow. ok. 1500 m2, Słupy symbolizujące ogrodzenie obozów, zlokalizowane: - w pobliżu Pomnika Martyrologii Dzieci w Parku Szarych Szeregów - 264 sztuki, - róg ulicy E. Plater i Górniczej - 3 sztuki, - róg ulicy Spornej i Górniczej - 3sztuki, - róg ulicy Spornej i Brackiej - 3 sztuki, - róg ulicy Brackiej i Mostowskiego - 3 sztuki, - róg ulicy Brackiej i E. Plater - 3 sztuki, - wzdłuż ulicy Brackiej na odcinku od ulicy E. Plater do ulicy Staszica - 23 sztuki. 7) Obelisk Promieniści - Park im. Szarych Szeregów - plac o łącznej pow. ok. 50 m2, 8) Pomnik poświęcony Armii Łódź - Park Helenów przy ul. Północnej - plac o łącznej pow. ok. 1000 m2, 9) Ku Czci Pomordowanych w Obozach Koncentracyjnych 1939-1945 - Cmentarz Doły - teren wokół o łącznej pow. ok. 500 m2, 10) Ofiar Terroru Hitlerowskiego - Cmentarz Doły, 11) Młodocianych Członków Ruchu Oporu- Cmentarz Doły, 12) Bojowników Rewolucji 1905-1907 Cmentarz Doły, 13) Tablica poświęcona 575 rocznicy nadania Łodzi praw miejskich - Stary Rynek - teren placu o łącznej pow. ok. 500 m2, 14) Tablica poświęcona martyrologii Żydów - na prywatnej kamienicy przy ul. Limanowskiego róg ul. Zgierskiej - chodnik przed tablicą o łącznej pow. ok. 30 m2, 15) Płyta granitowa ul. Podrzeczna - zieleniec wraz z przylegającym chodnikiem o łącznej pow. ok. 100 m2, 16) Płyta granitowa ul. Łagiewnicka 39-43 - zieleniec wraz z przylegającym chodnikiem o łącznej pow. ok. 60 m2, 17) Płyta granitowa ul. Czarneckiego 6 - zieleniec wraz z przylegającym chodnikiem o łącznej pow. ok. 100 m2, 18) Płyta granitowa Plac Piastowski - zieleniec wraz z przylegającym chodnikiem o łącznej pow. ok. 50 m2, 19) Obelisk ul. Rybna 11 a-c - zieleniec wraz z przylegającym drogami o łącznej pow. ok. 200 m2, 20) Głaz z tablicą upamiętniającą tragiczne wydarzenia, dotyczące istnienia i likwidacji na przełomie 1941-1942 r. obozu dla Sinti i Romów przy ul. Wojska Polskiego 84 - teren wokół wyłożony brukiem o łącznej pow. ok. 80 m2, 21) Krzyż przy ul. Łagiewnickiej upamiętniający miejsce straceń powstańców 1863 r. (przy ul. Inflanckiej) - zieleniec wraz z terenem wokół wyłożonym kostką granitową o łącznej pow. ok. 500 m2, 22) Tablice pamiątkowe umieszczone na szlaku Litzmannstadt Getto i szlaku żydowskim - 37szt., 23) Obelisk upamiętniający poległych i zamordowanych w czasie II Wojny Światowej bałuckich harcerzy - Park Mickiewicza - teren wokół wyłożony kostką granitową o łącznej pow. ok. 10 m2, 24) Obelisk upamiętniający tragiczne wydarzenia holokaustu - Park Ocalałych, 25) Pomnik Polaków Ratujących Żydów - na stacji Radegast, 26) Pomnik Upamiętniający Polaków Ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej w Parku Ocalałych, na który składają się następujące elementy: Gwiazda Dawida, postument - cokół z rzeźbą orła, schody prowadzące do zbiornika wodnego - pow. ogółem ok. 1000 m2. 2.Zakres prac: - koszenie trawników i wywóz skoszonej trawy-w miarę potrzeb (3 razy w sezonie), - podlewanie trawników - w miarę potrzeb (w okresie suszy), - omiatanie - 1 raz w tygodniu, - usuwanie darni z terenu wokół obiektu - 1 raz w miesiącu, - usuwanie zanieczyszczeń i połamanych gałęzi - w miarę potrzeb, - przygotowywanie wystroju pomników i miejsc pamięci narodowej na Święto Zmarłych, poprzez ułożenie: 12 dużych wiązanek wykonanych na jodle z 5 wielkokwiatowych chryzantem oraz ustawienie 50 zniczy o wysokości 45-50 cm na pomnikach i miejscach pamięci narodowej, - uporządkowanie obiektu przed i po świętach okolicznościowych, - oczyszczanie terenu obiektu ze śmieci, starych wiązanek i zniczy oraz usuwanie stearyny na bieżąco, - mycie elementów kamiennych-w miarę potrzeb (nie rzadziej niż 1 raz w m-cu), - usuwanie napisów dewastacyjnych typu Graffity - niezwłocznie, - uzupełnianie zdewastowanych płyt - tablic pamiątkowych, - inne konieczne dla zachowania stanu pierwotnego..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.


 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
98.39.00.00-3.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 31.12.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający odstępuje od żądania wadium od Wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, że wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej trzy usługi związane z przedmiotem zamówienia, polegające na bieżącym utrzymaniu pomników i miejsc pamięci narodowej o łącznej wartości min. 100.000 zł brutto, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców. Wykonawca musi wykazać, że usługi zostały wykonane należycie.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 60.000 zł. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.


 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Delegatura Łódź-Bałuty ul. Zachodnia 47 91-065 Łódź pok. 317.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
16.02.2010 godzina 09:30, miejsce: Delegatura Łódź-Bałuty ul. Zachodnia 47 91-065 Łódź pok. 318.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie dopuszcza: - zawarcia umowy ramowej, - dynamicznego systemu zakupów, - zwrotu kosztów udziału w postępowaniu..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Bieżące utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej zlokalizowanych na terenie działania Delegatury Łódź-Bałuty


Numer ogłoszenia: 71810 - 2010; data zamieszczenia: 15.03.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 33848 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łodź-Bałuty, ul. Zachodnia 47, 91-065 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 6385107, faks 042 6385106.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Bieżące utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej zlokalizowanych na terenie działania Delegatury Łódź-Bałuty.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Bieżące utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej zlokalizowanych na terenie działania Delegatury Łódź-Bałuty.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
98.39.00.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
01.03.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.H.U. ŁAD Danuta Kuklis, ul. C. Skłodowskiej 42, 95-050 Konstantynów Łódzki, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 62400,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  50000,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  50000,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  106140,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-02-16
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 3384820100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-02-05
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 318 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Delegatura Łódź-Bałuty ul. Zachodnia 47 91-065 Łódź pok. 317
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
98390000-3 Inne usługi
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Bieżące utrzymanie pomników i miejsc pamięci narodowej zlokalizowanych na terenie działania Delegatury Łódź-Bałuty P.P.H.U. ŁAD Danuta Kuklis
ul. C. Skłodowskiej 42, 95-050 Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie
2010-03-15 50 000,00