Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Obowiązek informacyjny RODO AKCEPTUJĘ


Łódź: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu konserwatorskiego frontowej elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. Narutowicza 4 w Łodzi


Numer ogłoszenia: 338987 - 2010; data zamieszczenia: 26.11.2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.uml.lodz.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej remontu konserwatorskiego frontowej elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. Narutowicza 4 w Łodzi.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej obejmującej: 1.inwentaryzację elewacji, 2.badania stratygraficzne warstw malarskich, 3.kwerendę archiwalną, 4.projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi odtwarzanych elementów w skali 1:50, a w przypadku detali architektonicznych szczegółowe opracowanie w skali umożliwiającej renowację, konserwację lub odtworzenie, 5.projektu kolorystyki elewacji (łącznie z planszą kolorystyki fasady w formacie A1), 6.kosztorys inwestorski, kosztorys nakładczy i przedmiaru robót, 7.specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 8.informację BIOZ w zakresie remontu konserwatorskiego frontowej elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. Narutowicza 4 w Łodzi. Zakres prac przy remoncie konserwatorskim frontowej elewacji budynku: 1.renowacja fasady budynku polegająca między innymi na odtworzeniu i naprawie detalu architektonicznego, profili ciągnionych oraz likwidacji pęknięć i zarysowań, 2.wymiana witryn i drzwi wejściowych oraz schodów do lokali użytkowych, 3.wymiana bądź renowacja stolarki okiennej i drzwi balkonowych do lokali mieszkalnych, 4.renowacja lub wymiana ślusarki, 5.remont balkonów i gzymsu, 6.uzupełnienie bądź wymiana obróbek blacharskich dachu i gzymsów, 7.wykonanie zabezpieczeń przeciw ptakom, 8.uporządkowanie instalacji ułożonych na elewacji. Dokumentację należy opracować zgodnie z: 1.Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072), 2.Prawem Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w tym w szczególności z art. 29 (opis przedmiotu zamówienia), 3.kosztorys inwestorski sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, czyli Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389) 4.informację BIOZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z 23.06.2003 r. (Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126).


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.20.00.00-0.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w dniach: 7.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie żąda od Wykonawcy wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
  nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać, że należycie wykonał w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 (dwie) dokumentacje projektowo - kosztorysowe w zakresie remontu konserwatorskiego elewacji budynków wpisanych do ewidencji zabytków lub rejestru zabytków o wartości minimum 20 000 PLN netto każda.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazać dysponowanie minimum 1osobą, która będzie uczestniczyć w realizacji zamówienia, posiadającą: a) wyższe wykształcenie techniczne, b) minimum 3 letnie doświadczenie zawodowe jako projektant, c) uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z późn. zm.) lub ważne odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się również kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a ww. ustawy Prawo budowlane z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2007r., Nr 63, poz. 394 z późn. zm.).


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
http://bip.uml.lodz.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Urzad Miasta Łodzi Wydział Zamówienia Publicznego, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.12.2010 godzina 12:00, miejsce: Urzad Miasta Łodzi Wydział Zamówienia Publicznego, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, pokój nr 8.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Łódź: Opracowanie dokumentacji Projektowo - kosztorysowej remontu konserwatorskiego frontowej elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. Narutowicza 4 w Łodzi


Numer ogłoszenia: 368427 - 2010; data zamieszczenia: 21.12.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 338987 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Miasto Łódź, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Łodzi - Oddział ds. Robót Budowlanych, ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie, tel. 42 638 48 88, faks 42 638 48 77.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji Projektowo - kosztorysowej remontu konserwatorskiego frontowej elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. Narutowicza 4 w Łodzi.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej obejmującej: 1. inwentaryzację elewacji, 2. badania stratygraficzne warstw malarskich, 3. kwerendę archiwalną, 4. projekt budowlany wraz z rysunkami wykonawczymi odtwarzanych elementów w skali 1:50, a w przypadku detali architektonicznych szczegółowe opracowanie w skali umożliwiającej renowację, konserwację lub odtworzenie, 5. projektu kolorystyki elewacji (łącznie z planszą kolorystyki fasady w formacie A1), 6. kosztorys inwestorski, kosztorys nakładczy i przedmiaru robót, 7. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 8. informację BIOZ w zakresie remontu konserwatorskiego frontowej elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. Narutowicza 4 w Łodzi. Zakres prac przy remoncie konserwatorskim frontowej elewacji budynku: 1. renowacja fasady budynku polegająca między innymi na odtworzeniu i naprawie detalu architektonicznego, profili ciągnionych oraz likwidacji pęknięć i zarysowań, 2. wymiana witryn i drzwi wejściowych oraz schodów do lokali użytkowych, 3. wymiana bądź renowacja stolarki okiennej i drzwi balkonowych do lokali mieszkalnych, 4. renowacja lub wymiana ślusarki, 5. remont balkonów i gzymsu, 6. uzupełnienie bądź wymiana obróbek blacharskich dachu i gzymsów, 7. wykonanie zabezpieczeń przeciw ptakom, 8. uporządkowanie instalacji ułożonych na elewacji. Dokumentację należy opracować zgodnie z: 1. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072), 2. Prawem Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w tym w szczególności z art. 29 (opis przedmiotu zamówienia), 3. kosztorys inwestorski sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, czyli Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.1389) 4. informację BIOZ zgodnie z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z 23.06.2003 r. (Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126)..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
71.20.00.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
17.12.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • A3 Architektoniczna Pracownia Projektowa Bożena Giersz - Adamus, ul. Podchorążych 35c/2, 94-234 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 20437,17 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  23424,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  23424,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  23424,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ks. I. J. Skorupki 21, 90-532 Łódź
woj. łódzkie
Dane kontaktowe: email: m.jermolinska@uml.lodz.pl, w.seliga@uml.lodz.pl
tel: 42 638 48 88
fax: 42 638 48 77
Termin składania wniosków lub ofert:
2010-12-06
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 33898720100
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2010-11-26
Rodzaj zamówienia: usługi
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 7 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.uml.lodz.pl
Informacja dostępna pod: Urzad Miasta Łodzi Wydział Zamówienia Publicznego, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Opracowanie dokumentacji Projektowo - kosztorysowej remontu konserwatorskiego frontowej elewacji zabytkowej kamienicy przy ul. Narutowicza 4 w Łodzi A3 Architektoniczna Pracownia Projektowa Bożena Giersz - Adamus
ul. Podchorążych 35c/2, 94-234 Łódź, woj. łódzkie
2010-12-21 23 424,00