Kielce: Dostawa instrumentów i akcesoriów muzycznych do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach


Numer ogłoszenia: 339076 - 2013; data zamieszczenia: 22.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach , ul. Wojewódzka 12, 25-536 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 342 60 17, faks 41 342 60 17.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  muzyczna.kielce.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: szkoła artystyczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa instrumentów i akcesoriów muzycznych do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach następujących instrumentów i akcesoriów muzycznych, w projekcie POKL Tradycja, przyszłość - niech połączy nas muzyka: Triangel - 1 sztuka Cabasa - 1 sztuka Dzwonek krowi - 1 sztuka Guiro - 1 sztuka Gwizdek - 1 sztuka Klawesy - 1 sztuka Marakesy - 1 sztuka Vibra slap - 1 sztuka Shaker - 1 sztuka Tamburyno z naciągiem - 1 sztuka Kastaniety - 2 sztuki Terkotka - 1 sztuka Flugernhorn - 1 sztuka Dzwonki - 1 sztuka Multi toma - 1 sztuka Werbel - 1 sztuka Bęben - 1 sztuka Talerze - 1 sztuka Chimesa - 1 sztuka Statyw przeszkadzajki - 1 sztuka Pudełka akustyczne - 1 sztuka Timablesy - 1 sztuka Saksofon tenorowy - 1 sztuka Klarnet basowy - 1 sztuka Flet piccolo - 1 sztuka Tuba - 1 sztuka Gitara basowa - 1 sztuka.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.30.00.00-1.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
1. Każdy Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 2.000,00 zł. 2. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 lit. b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm). 3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert. 5. Wadium wnoszone w pieniądzu: należy wpłacić przelewem na rachunek: Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach Narodowy Bank Polski o/Okręgowy Kielce, numer rachunku: 41 1010 1238 0815 1713 9120 0000 z dopiskiem: Wadium na dostawę instrumentów muzycznych do ZPSM w Kielcach, Uwaga! Wadium wniesione w pieniądzu powinno znajdować się na w/w rachunku Zamawiającego najpóźniej w terminie składania ofert tj. 30.08.2013. r. o godz. 13.00 Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania rachunku Zamawiającego. Dokument potwierdzający wykonanie przelewu wadium - oryginał lub jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, należy załączyć do oferty.


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą: spełnia - nie spełnia na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
muzyczna.kielce.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Wojewódzka 12, 25-536 Kielce.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
30.08.2013 godzina 13:00, miejsce: sekretariat ZPSM Kielce, Wojewódzka 12..


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 340502 - 2013; data zamieszczenia: 23.08.2013


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
339076 - 2013 data 22.08.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, ul. Wojewódzka 12, 25-536 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 342 60 17, fax. 41 342 60 17.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.4.

 • W ogłoszeniu jest:
  Klarnet basowy - 1 szt..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Puzon - 1 szt..


Numer ogłoszenia: 340550 - 2013; data zamieszczenia: 23.08.2013


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
339076 - 2013 data 22.08.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, ul. Wojewódzka 12, 25-536 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 342 60 17, fax. 41 342 60 17.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  II.1.4..

 • W ogłoszeniu jest:
  Flugenhorn - 1 szt..

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Sakshorn barytonowy - 1 szt..


Kielce: Dostawa instrumentów i akcesoriów muzycznych do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach


Numer ogłoszenia: 371124 - 2013; data zamieszczenia: 12.09.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 339076 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach, ul. Wojewódzka 12, 25-536 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 41 342 60 17, faks 41 342 60 17.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: szkoła artystyczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa instrumentów i akcesoriów muzycznych do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. L. Różyckiego w Kielcach następujących instrumentów i akcesoriów muzycznych, w projekcie POKL Tradycja, przyszłość - niech połączy nas muzyka: Triangel - 1 sztuka Cabasa - 1 sztuka Dzwonek krowi - 1 sztuka Guiro - 1 sztuka Gwizdek - 1 sztuka Klawesy - 1 sztuka Marakesy - 1 sztuka Vibra slap - 1 sztuka Shaker - 1 sztuka Tamburyno z naciągiem - 1 sztuka Kastaniety - 2 sztuki Terkotka - 1 sztuka Sakshorn - 1 sztuka Dzwonki - 1 sztuka Multi toma - 1 sztuka Werbel - 1 sztuka Bęben - 1 sztuka Talerze - 1 sztuka Chimesa - 1 sztuka Statyw przeszkadzajki - 1 sztuka Pudełka akustyczne - 1 sztuka Timablesy - 1 sztuka Saksofon tenorowy - 1 sztuka Puzon - 1 sztuka Flet piccolo - 1 sztuka Tuba - 1 sztuka Gitara basowa - 1 sztuka..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
37.30.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
09.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • GAMUZ SPÓŁKA JAWNA, {Dane ukryte}, 40-013 KATOWICE, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 54410,56 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  66920,01


 • Oferta z najniższą ceną:
  66920,01
  / Oferta z najwyższą ceną:
  75106,26


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Wojewódzka 12, 25-536 Kielce
woj. świętokrzyskie
Dane kontaktowe: email: administracja@muzyczna.kielce.pl
tel: 41 342 60 17
fax: 41 342 60 17
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-08-29
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 33907620130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-08-21
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 31 dni
Wadium: 1 ZŁ
Szacowana wartość* 33 PLN  -  50 PLN
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: muzyczna.kielce.pl
Informacja dostępna pod: Wojewódzka 12, 25-536 Kielce
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
37300000-1 Instrumenty muzyczne i ich części
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Dostawa instrumentów i akcesoriów muzycznych do Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Ludomira Różyckiego w Kielcach GAMUZ SPÓŁKA JAWNA
KATOWICE
2013-09-12 66 920,00