TI Tytuł PL-Katowice: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
ND Nr dokumentu 340224-2011
PD Data publikacji 29/10/2011
OJ Dz.U. S 209
TW Miejscowość KATOWICE
AU Nazwa instytucji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 26/10/2011
DT Termin 06/12/2011
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 3 - Ogłoszenie o zamówieniu
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45000000 - Roboty budowlane
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311200 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332200 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
71000000 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000 - Usługi architektoniczne i podobne
71220000 - Usługi projektowania architektonicznego
OC Pierwotny kod CPV 45000000 - Roboty budowlane
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311200 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332200 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
71000000 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000 - Usługi architektoniczne i podobne
71220000 - Usługi projektowania architektonicznego
IA Adres internetowy (URL) http://bip.um.katowice.pl/jednostki/mosir
DI Podstawa prawna Dyrektywa klasyczna (2004/18/WE)

29/10/2011    S209    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

PL-Katowice: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2011/S 209-340224

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach
Aleja Korfantego 35
Osoba do kontaktów: Justyna Krzystanek
40-005 Katowice
POLSKA
Tel.: +48 322585355
E-mail: przetargi@mosir.katowice.pl
Faks: +48 322538733

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: http://bip.um.katowice.pl/jednostki/mosir

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów) można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inna: jednostka budżetowa miasta Katowice nie posiadająca osobowości prawnej
I.3)Główny przedmiot lub przedmioty działalności
Rekreacja, kultura i religia
I.4)Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających
Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1)Opis
II.1.1)Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:
Zaprojektowanie podłączenia i podłączenie do instalacji ppoż. zapasowego źródła wody do celów gaśniczych dla kompleksu Spodek w Katowicach.
II.1.2)Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: Katowice.
POLSKA.
Kod NUTS
II.1.3)Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)
Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego
II.1.4)Informacje na temat umowy ramowej
II.1.5)Krótki opis zamówienia lub zakupu
Przedmiot zamówienia stanowi (z uwzględnieniem postanowień art. 30 Ustawy) zaprojektowanie podłączenia i podłączenie do instalacji ppoż. zapasowego źródła wody do celów gaśniczych dla kompleksu Spodek w Katowicach.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Opracowanie projektu podłączenia do instalacji ppoż. zapasowego źródła wody do celów gaśniczych dla kompleksu Spodek w Katowicach.
2. Wydzielenie pomieszczenia i zamontowanie w nim pompy i zaworów sterujących instalacją zasilania z zapasowego źródła wody.
3. Wykonanie i podłączenie instalacji zasilania z zapasowego źródła wody do instalacji hydrantowej.
4. Wykonanie instalacji elektrycznej.
Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ i załącznikach wskazane zostały symbole, nazwy producenta, normy i znaki towarowe dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych, tj. o nie gorszych parametrach, niż opisane przez Zamawiającego.
Załączony do SIWZ program funkcjonalno-użytkowy i projekt umowy zawierają zakres prac przewidzianych do wykonania.
Wybrany wykonawca zobowiązany będzie tak zorganizować przebieg prac budowlanych, aby nie zakłócać toku funkcjonowania obiektu. Roboty uciążliwe (hałas, pył) muszą być prowadzone w terminach i porach uzgodnionych z Zamawiającym.
Zamawiający informuje, iż podczas prowadzenia prac objętych niniejszym postępowaniem na terenie obiektu prowadzone będą także inne prace budowlane.
Zamawiający informuje, iż obiekt Spodek znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków.
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu inwestycji.
Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 8.11.2011 roku godz. 10:00.
Zbiórka: wejście do hali Spodek przy osi A, Al. Korfantego 35.
Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy wykonawca.
II.1.6)Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

71000000, 45000000, 45200000, 71200000, 45300000, 45210000, 71220000, 45330000, 45332200, 45310000, 45311200

II.1.7)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie
II.1.8)Części
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.9)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2)Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1)Całkowita wielkość lub zakres:
Przedmiot zamówienia stanowi (z uwzględnieniem postanowień art. 30 Ustawy) zaprojektowanie podłączenia i podłączenie do instalacji ppoż. zapasowego źródła wody do celów gaśniczych dla kompleksu Spodek w Katowicach.
Przedmiot zamówienia obejmuje:
1. Opracowanie projektu podłączenia do instalacji ppoż. zapasowego źródła wody do celów gaśniczych dla kompleksu Spodek w Katowicach.
2. Wydzielenie pomieszczenia i zamontowanie w nim pompy i zaworów sterujących instalacją zasilania z zapasowego źródła wody.
3. Wykonanie i podłączenie instalacji zasilania z zapasowego źródła wody do instalacji hydrantowej.
4. Wykonanie instalacji elektrycznej.
Wszędzie tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia w SIWZ i załącznikach wskazane zostały symbole, nazwy producenta, normy i znaki towarowe dopuszcza się zastosowanie materiałów równoważnych, tj. o nie gorszych parametrach, niż opisane przez Zamawiającego.
Załączony do SIWZ program funkcjonalno-użytkowy i projekt umowy zawierają zakres prac przewidzianych do wykonania.
Wybrany wykonawca zobowiązany będzie tak zorganizować przebieg prac budowlanych, aby nie zakłócać toku funkcjonowania obiektu. Roboty uciążliwe (hałas, pył) muszą być prowadzone w terminach i porach uzgodnionych z Zamawiającym.
Zamawiający informuje, iż podczas prowadzenia prac objętych niniejszym postępowaniem na terenie obiektu prowadzone będą także inne prace budowlane.
Zamawiający informuje, iż obiekt Spodek znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków.
Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej terenu inwestycji.
Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 8.11.2011 roku godz. 10:00.
Zbiórka: wejście do hali Spodek przy osi A, Al. Korfantego 35.
Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi samodzielnie każdy wykonawca.
II.2.2)Informacje o opcjach
II.2.3)Informacje o wznowieniach
II.3)Czas trwania zamówienia lub termin realizacji
w dniach: 60 (od udzielenia zamówienia)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki dotyczące zamówienia
III.1.1)Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca winien wnieść wadium przetargowe w wysokości 3 000,00 PLN przed upływem terminu składania ofert, zgodnie z art. 45.3 Ustawy.
2. Wadium może być wnoszone w formie jak określono w art. 45 ust.6 ustawy.
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na niżej wymieniony rachunek bankowy zamawiającego:
ING Bank Śląski S.A. Oddział Katowice nr 48 1050 1214 1000 0022 0055 0750 z dopiskiem "wadium dla zamówienia TT/R/20/10/11”.
Ksero dowodu wpłaty wadium należy załączyć do oferty.
4. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w innej formie niż pieniądzu (gwarancje bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie) należy załączyć do oferty.
5. Zwrot wadium i żądanie ponownego wniesienia wadium nastąpi zgodnie z art. 46 Ustawy.
6. Na podstawie art. 46 ust. 4a i 5 ustawy zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami.
III.1.2)Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:
1. Wzór umowy określony został w załączniku do SIWZ.
2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne wykonawcy w terminie 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury vat do siedziby zamawiającego.
3. Zamawiający naliczy kary umowne na warunkach i w wysokościach określonych we wzorze umowy.
III.1.3)Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
1. W przypadku gdy wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja) - wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Fakt ustanowienia pełnomocnika należy udokumentować dołączeniem pełnomocnictwa podpisanego przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Pełnomocnictwo winno być w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.
2. Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
3. Zamawiający przy ocenie spełnienia warunków będzie rozpatrywał podane informacje łącznie z zastrzeżeniem, że dokumenty wymienione w punkcie 18 ppkt 4 litery a-f SIWZ muszą przedstawić dla każdego z partnerów Konsorcjum lub wspólników spółki osobno.
4. Dokumenty załączone do oferty winne być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.
III.1.4)Inne szczególne warunki
Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie
III.2)Warunki udziału
III.2.1)Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy będący osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej a także wykonawcy ci występujący wspólnie, (np. spółka cywilna, konsorcjum) o ile nie podlegają wykluczeniu z postępowania z powodów o których mowa w art. 24 ust. 1 i 1a ustawy oraz spełniają warunki określone w ustawie i w niniejszej specyfikacji. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Wykonawcy, o których mowa w pkt. 17.1 SIWZ mogą się ubiegać o udzielenie zamówienia jeśli spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Pzp, nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 1a ustawy Pzp, a także spełniają wymagania przedstawione poniżej:
1) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) posiadają wiedzę i doświadczenie, tj. wykażą że wykonali samodzielnie lub wspólnie w rozumieniu art. 23 ustawy jedno zadanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie robotę budowlaną w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia oraz podają rodzaj i wartość robót, daty i miejsca wykonania i załączą dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Przez jedną robotę budowlaną o której mowa powyżej rozumie się:
— wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, w tym instalacji przeciwpożarowej.
3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. wykażą osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia i przedstawią informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, i tak: złożą pisemne oświadczenie, że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają niżej określone uprawnienia:
Projektant - uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych,
Projektant - uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
Kierownik budowy - uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
Kierownik robót - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
Kierownik robót - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadają aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego w oparciu o art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów inżynierów oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42 za zm.).
4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:
— przedstawią opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma ubezpieczenia wykazana w polisie nie może być niższa niż 120 000 PLN. Wraz z polisą należy przedstawić dowody opłaty polisy lub wymaganych rat.
Nie jest możliwe skorzystanie w tym zakresie z zasobów innego podmiotu.
3. Ocena spełniania warunków odbędzie się na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów na zasadzie spełnia / nie spełnia.
4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
5. Wartości podane w dokumentach dotyczących wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu w walutach innych niż PLN, Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP (Tabela A) na dzień podpisania protokołu odbioru robót. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić wraz z ofertą w/w protokół.
III.2.2)Zdolność ekonomiczna i finansowa
Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów: Wykonawca zobowiązany jest złożyć w terminie wskazanym w pkt. 22 ppkt. 1 SIWZ:
1. Ofertę na formularzu oferty, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik do SIWZ.
2. Oświadczenie Wykonawcy, o treści określonej w art. 22 ust. 1 – że Wykonawca może ubiegać się o udzielenie zamówienia, wg wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.
3. Oświadczenia i dokumenty jakie należy przedłożyć w ofercie w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy:
a) wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zawierający minimum jedną robotę budowlaną w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wraz z podaniem rodzaju i wartości robót, daty i miejsca wykonania i załączą dokument lub dokumenty potwierdzające, ze roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
Wykaz i referencje powinny potwierdzać - wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej, w tym instalacji przeciwpożarowej.
b) wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez te osoby czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z pisemnym oświadczeniem, że osoby które będą wykonywać zamówienie posiadają wymagane uprawnienia. Wykaz należy przedstawić w odniesieniu do:
Projektanta - uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych,
Projektanta - uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
Kierownika budowy, który powinien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
Kierownika robót - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych,
Kierownika robót - uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz aktualne zaświadczenia o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego w oparciu o art. 6 ust.1 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów inżynierów oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz.42 ze zm).
c) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma ubezpieczenia wykazana w polisie nie może być niższa niż 120 000 PLN. Wraz z polisą należy przedstawić dowody opłaty polisy lub wymaganych rat.
Nie jest możliwe skorzystanie w tym zakresie z zasobów innego podmiotu.
Uwaga!
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w punkcie 18 ppkt. 4 litery a-f SIWZ.Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium RP, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium RP, wykonawca składa w odniesieniu do nich dokument jak określono w § 2 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 roku w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz. 1817).
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w punkcie 18 ppkt 4 litery b-f SIWZ składa dokumenty w formie jak określono w § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2009 roku w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz. 1817).
III.2.3)Kwalifikacje techniczne
III.2.4)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.3)Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi
III.3.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.3.2)Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
IV.1.1)Rodzaj procedury
Otwarta
IV.1.2)Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału
IV.1.3)Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu
IV.2)Kryteria udzielenia zamówienia
IV.2.1)Kryteria udzielenia zamówienia
Najniższa cena
IV.2.2)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
IV.3)Informacje administracyjne
IV.3.1)Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą:
TT/R/20/10/11
IV.3.2)Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia
nie
IV.3.3)Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego
IV.3.4)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
6.12.2011 - 09:00
IV.3.5)Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom
IV.3.6)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
polski.
IV.3.7)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.3.8)Warunki otwarcia ofert
Data: 6.12.2011 - 09:30

Miejscowość:

Siedziba zamawiającego: Katowice, Al. Korfantego 35, pokój nr 20.

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
VI.3)Informacje dodatkowe
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian do zawartej umowy w przypadku:
1) zaistnienia nadzwyczajnej okoliczności której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy wynikającej z potrzeby zmiany np. dokumentacji, a zmiana ta jest korzystna dla zamawiającego,
2) konieczności zmiany osób wskazanych jako projektant, kierownik budowy i przedstawiciel Zamawiającego,
3) ustawowej zmiany przepisów ustalających wysokość stawki podatku VAT Zamawiający dopuszcza zmianę ceny brutto umowy.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7.
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 1A
02-676 Warszawa
POLSKA

VI.4.2)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.
3. Środkami ochrony prawnej są: odwołanie, skarga do sądu.
4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
5. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,
b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,
c) odrzucenia oferty odwołującego.
6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
7. Złożenie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania ofertą do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
9. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. Na czynności te nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.
10. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
11. Szczegółowe kwestie dotyczące ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy – Prawo zamówień publicznych, w szczególności w art. 180, art. 182 ust. 1-4 oraz art. 187 ust. 1 i 2 oraz art. 198 litera a-g ustawy.
VI.4.3)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
26.10.2011
TI Tytuł PL-Katowice: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
ND Nr dokumentu 383227-2011
PD Data publikacji 10/12/2011
OJ Dz.U. S 238
TW Miejscowość KATOWICE
AU Nazwa instytucji Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach
OL Język oryginału PL
HD Nagłówek Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta
CY Kraj PL
AA Rodzaj instytucji 8 - Inne
DS Dokument wysłany 07/12/2011
DT Termin 06/12/2011
NC Zamówienie 1 - Roboty budowlane
PR Procedura 1 - Procedura otwarta
TD Dokument 2 - Dodatkowe informacje
RP Legislacja 4 - Unia Europejska
TY Rodzaj oferty 1 - Oferta całościowa
AC Kryteria udzielenia zamówienia 1 - Najniższa cena
PC Kod CPV 45000000 - Roboty budowlane
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311200 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332200 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
71000000 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000 - Usługi architektoniczne i podobne
71220000 - Usługi projektowania architektonicznego
OC Pierwotny kod CPV 45000000 - Roboty budowlane
45200000 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
45210000 - Roboty budowlane w zakresie budynków
45300000 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311200 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
45330000 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332200 - Roboty instalacyjne hydrauliczne
71000000 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne
71200000 - Usługi architektoniczne i podobne
71220000 - Usługi projektowania architektonicznego

10/12/2011    S238    Państwa członkowskie - Roboty budowlane - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 

PL-Katowice: Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

2011/S 238-383227

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach, Aleja Korfantego 35, attn: Justyna Krzystanek, POLSKA-40-005Katowice. Tel. +48 322585355. E-mail: przetargi@mosir.katowice.pl. Fax +48 322538733.

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 29.10.2011, 2011/S 209-340224)

Przedmiot zamówienia:
CPV:71000000, 45000000, 45200000, 71200000, 45300000, 45210000, 71220000, 45330000, 45332200, 45310000, 45311200

Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne.

Roboty budowlane.

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej.

Procedura niepełna
Zamówienia nie udzielono.

Inne dodatkowe informacje

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


Adres: Aleja Korfantego 35, 40-005 Katowice
woj. ŚLĄSKIE
Dane kontaktowe: email: przetargi@mosir.katowice.pl
tel: +48 322585355
fax: +48 322538733
Termin składania wniosków lub ofert:
2011-12-06
Dane postępowania

ID postępowania BZP/TED: 34022420111
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2011-10-29
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: -
Wadium: 3000 ZŁ
Szacowana wartość* 100 000 PLN  -  150 000 PLN
Oferty uzupełniające: TAK
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 0
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: http://bip.um.katowice.pl/jednostki/mosir
Informacja dostępna pod: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Katowicach
Aleja Korfantego 35, 40-005 katowice, woj. śląskie
Okres związania ofertą: 60 dni
Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne