Warszawa: Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów do drukarek, kserokopiarek i faksów dla pracowników SGGW


Numer ogłoszenia: 340432 - 2013; data zamieszczenia: 23.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP , ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5931390, faks 022 5931391.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.sggw.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów do drukarek, kserokopiarek i faksów dla pracowników SGGW.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów do drukarek, kserokopiarek i faksów dla pracowników SGGW.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.13-6.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia nie spełnia - podpisany załącznik nr 2 do SIWZ


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia nie spełnia - podpisany załącznik nr 2 do SIWZ


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia nie spełnia - podpisany załącznik nr 2 do SIWZ


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia nie spełnia - podpisany załącznik nr 2 do SIWZ


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Spełnia nie spełnia - podpisany załącznik nr 2 do SIWZ


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.3) ZMIANA UMOWY


przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:


Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

możliwa zmiana ilości w opisie przedmiotu zamówienia dotycząca zwiększenia lub zmniejszenia proponowanych ilości tuszy i tonerów.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.sggw.szp.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Sekcja Zamówień Publicznych, budynek nr 10 Prawa Podkówka, ul Nowoursynowska 166 02 - 787 Warszawa, mazowieckie.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
03.09.2013 godzina 10:30, miejsce: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Sekcja Zamówień Publicznych, budynek nr 10 Prawa Podkówka, ul Nowoursynowska 166 02 - 787 Warszawa, mazowieckie.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Numer ogłoszenia: 354172 - 2013; data zamieszczenia: 02.09.2013


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
340432 - 2013 data 23.08.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5931390, fax. 022 5931391.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  XIII.

 • W ogłoszeniu jest:
  Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  Zamawiający wymaga wniesienia wadium.


II.2) Tekst, który należy dodać:


 • Miejsce, w którym należy dodać tekst:
  XIII.

 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
  Zamawiający wymaga wniesienia wadium.


Numer ogłoszenia: 354184 - 2013; data zamieszczenia: 02.09.2013


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


Ogłoszenie dotyczy:
Ogłoszenia o zamówieniu.


Informacje o zmienianym ogłoszeniu:
340432 - 2013 data 23.08.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5931390, fax. 022 5931391.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU


II.1) Tekst, który należy zmienić:


 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
  XXII.

 • W ogłoszeniu jest:
  W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego nie wymaga się wniesienia należytego zabezpieczenia umowy.

 • W ogłoszeniu powinno być:
  W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego należy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7% ceny całkowitej w podanej ofercie.


II.2) Tekst, który należy dodać:


 • Miejsce, w którym należy dodać tekst:
  XXII.

 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:
  W celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego należy wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 7% ceny całkowitej w podanej ofercie.


Warszawa: Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów do drukarek kserokopiarek i faksów dla pracowników SGGW


Numer ogłoszenia: 416770 - 2013; data zamieszczenia: 14.10.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 340432 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 5931390, faks 022 5931391.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów do drukarek kserokopiarek i faksów dla pracowników SGGW.


II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów do drukarek kserokopiarek i faksów dla pracowników SGGW.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
30.19.21.13-6.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
10.10.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław Ryciak Maciej, {Dane ukryte}, 04-667 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 577139,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  198462,00


 • Oferta z najniższą ceną:
  198462,00
  / Oferta z najwyższą ceną:
  708513,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
woj. mazowieckie
Dane kontaktowe: email: wladyslaw_sadowski@sggw.pl
tel: 225 931 390
fax: 225 931 391
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-09-02
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 34043220130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-08-22
Rodzaj zamówienia: dostawy
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 12 miesięcy
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.sggw.pl
Informacja dostępna pod: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Sekcja Zamówień Publicznych, budynek nr 10 Prawa Podkówka, ul Nowoursynowska 166 02 - 787 Warszawa, mazowieckie
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
30192113-6 Wkłady drukujące
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Sukcesywna dostawa tuszy i tonerów do drukarek kserokopiarek i faksów dla pracowników SGGW JM DATA s.c. Żebrowski Jarosław Ryciak Maciej
Warszawa
2013-10-14 198 462,00