Oświęcim: Wymiana stolarki okiennej w lokalach użytkowych i mieszkalnych administrowanych przez ZBM Oświęcim.


Numer ogłoszenia: 340776 - 2013; data zamieszczenia: 23.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Budynków Mieszkalnych , ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 8425615, faks 033 8424051.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  www.zbm.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wymiana stolarki okiennej w lokalach użytkowych i mieszkalnych administrowanych przez ZBM Oświęcim..


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej drewnianej na PCV w lokalach użytkowych i mieszkaniach administrowanych przez ZBM Oświęcim. Przewidywana ilość do wymiany: 208,91 m2 (wg załącznika nr 2 do SIWZ). Zakres szczegółowy obejmuje : - demontaż starej stolarki oraz parapetów (wewnętrznych i zewnętrznych wskazanych przez Zamawiającego), - dostawę i montaż nowej stolarki, parapetów (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz nawiewników w oknach wskazanych przez Zamawiającego, - naprawę uszkodzonych ościeży- wewnętrznych i zewnętrznych, - wywóz zdemontowanej stolarki, parapetów, oraz ewentualnego gruzu powstałego przy wymianie, wraz z utylizacja, - doprowadzenie miejsca wykonania robót do stanu porządkowego przed ich rozpoczęciem- niezwłocznie po ich zakończeniu (tj. wykonanie niezbędnych robót porządkowych w lokalu, budynku i na terenie przyległym). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz zakresem robót stanowi załącznik nr 1;2 i 3 do SIWZ. (przedmiar robót, wykaz okien do wymiany; specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ). 2.Stolarka PCV winna być wzorowana na stolarce istniejącej, przy zachowaniu obecnego kształtu, formy i podziałów. 3.Roboty będą wykonywane w lokalach zamieszkałych i użytkowanych przez lokatorów/najemców. 4.Wykonawca każdorazowo dokonuje pomiaru stolarki i parapetów z natury przed jej produkcja. Wszelkie rozbieżności co do ilości i podziałów stolarki lub inne wątpliwości wynikłe w trakcie pomiarów z natury należy niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu lub Inspektorowi Nadzoru (przed przystąpieniem do produkcji stolarki). 5.Rozliczenie wykonanych robót nastąpi kosztorysem powykonawczym na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz ilości faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru . 6.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w przedmiocie zamówienia : a) w sytuacjach uzasadnionych (np. lokator dokonał wymiany okien we własnym zakresie, zmiana najemcy lokalu, wykup lokalu, ) zmniejszenie ilości stolarki, parapetów, nawiewników; b) w sytuacjach uzasadnionych (np. rezygnacja przez najemcę lokalu z wymiany parapetów, parapet zewnętrzny został wymieniony w trakcie docieplenia budynków) zmniejszenie ilości parapetów (w przypadku rezygnacji z wymiany parapetów przez najemcę lokalu wymagane jest uzyskanie przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia najemcy lokalu, c) w przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego robót, o którym mowa w pkt. a) i b) Zamawiający może wskazać wykonanie robót z zakresu objętego przetargiem w innych lokalach, a Wykonawca ma obowiązek podjęcia prac wynikających z dokonanych zmian za średnie ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym. 7.W sytuacjach uzasadnionych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (np. pilność wykonania, sytuacje awaryjne, spłata zadłużenia przez najemcę), Zamawiający dopuszcza udzielenie w trakcie obowiązywania umowy dodatkowych zleceń z zakresu objętego przetargiem w innych lokalach, a Wykonawca ma obowiązek podjęcia prac wynikających z dodatkowych zleceń za średnie ceny jednostkowe brutto wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 8.Zamawiający na bieżąco powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej o zmianach, o których mowa w pkt.6. ppkt. a) i b) oraz dodatkowych zleceniach, o których mowa w pkt.7.,stanowiacych podstawę zmiany umowy na podstawie aneksu i prawo do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. 9.Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243,poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz innych przepisów, o ile maja zastosowanie. 10.W przypadku użycia w załącznikach do niniejszej SIWZ nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Materiały do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii i jakości nie niższej (równoważne) niż te wskazane w SIWZ i załącznikach do niej. 11.Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012roku (DZ.U. z 2013 poz. 21) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (DZ.U. nr 62 poz. 627 z późn. zm.) Wywóz oraz składowanie odpadów odbywa się na koszt Wykonawcy..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.42.11.00-5.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - PZP, wzór druku oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu składa Pełnomocnik wykonawców, w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną).


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunek udziału dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy - PZP), Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: - wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum jedną robotę budowlaną polegającą na wymianie stolarki okiennej w budynkach na łączną kwotę nie mniejszą niż 100.000,00 zł brutto wraz z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i miejsca wykonania. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty wskazane w wykazie zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykaz wykonanych robót budowlanych należy sporządzić wg wzoru druku stanowiącego załącznik Nr 5 do SIWZ. (W przypadku podmiotów występujących wspólnie warunek ten Wykonawcy mogą spełniać łącznie lub co najmniej jeden z Wykonawców).


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający wymaga, złożenia następujących dokumentów: - opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - o wartości ubezpieczenia nie mniejszej niż 200.000,00 zł. oraz deliktowej - o wartości ubezpieczenia nie mniejszej niż 200.000,00 zł. Polisa powinna być ważna (opłacona) co najmniej do dnia 30.11.2013 r. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie opłacenia polisy lub fakt jej opłacenia musi wynikać z treści dokumentu. Jeżeli fakt opłacenia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, nie wynika wprost z załączonego do oferty dokumentu Wykonawca jest zobowiązany dołączyć inny dokument potwierdzający opłacenie składki (np. kopia przelewu składki, potwierdzenie ubezpieczyciela).


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
www.zbm.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. Bema 12, 32-602 Oświęcim, pokój nr 9.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
06.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. Bema 12,32-602 Oświęcim, pokój nr 3.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Domanice: Dostawa wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem węgla kamiennego do budynku Gminy Domanice oraz szkół


Numer ogłoszenia: 344656 - 2013; data zamieszczenia: 27.08.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Urząd Gminy , Domanice 52, 08-113 Domanice, woj. mazowieckie, tel. 025 6312982, faks 025 6312982.


 • Adres strony internetowej zamawiającego:
  domanice.i-gmina.pl


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem węgla kamiennego do budynku Gminy Domanice oraz szkół.


II.1.2) Rodzaj zamówienia:
dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
4. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 4.1. Przedmiotem zamówienia jest: WSZ(CPV) 09111210-9 - dostawa wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem opału do szkół na terenie Gminy Domanice i budynku UG Domanice. Zakres zamówienia obejmuje dostawę węgla i miału węglowego o następujących parametrach a. węgiel groszek - 35 ton siarka do 0,49? kaloryczność 30 000 Kj popiół max 4,5% b.miał węglowy 100 ton siarka do 0,49% popiół max 16% kaloryczność 23 000Kj/kd Wielkość dostarczenia każdej partii węgla będzie wynikać z jednostronnej dyspozycji osób odpowiedzialnych za realizację przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego. W trakcie realizacji umowy Wykonawca nie może dostarczać Zamawiającemu opału o parametrach innych niż wskazane w SIWZ. W celu potwierdzenia, iż dostarczony opał spełnia wymagania określone przez Zamawiającego, Wykonawca dostarczy do każdej partii zamówienia atest, certyfikat lub świadectwo jakości. Zamawiający może uczestniczyć przy załadunku i rozładunku węgla w celu sprawdzenia ilości oraz jakości zamówionego węgla. Dostawa realizowana będzie na każdorazowe telefoniczne zlecenie potwierdzone pisemnie przez Zamawiającego ze wskazaniem miejsca dostawy.


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
09.11.12.10-9.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.10.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium:
Nie jest wymagane wadium


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • 1) W ciągu ostatnich trzech lat Wykonawca realizował co najmniej jedną usługę odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia ( co najmniej jedno zamówienie polegające na dostawie opału o wartości nie mniejszej niż 30 000 zł brutto ). Wykonawca, w myśl art. 26 ust. 2 b ustawy, może polegać na wiedzy i doświadczeniu lub potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  oświadczenie o spelnianiu warunków udziału w postępowaniu;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1)
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
domanice.i-gmina.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
UG Domanice pokój nr 9.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
11.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Domanice 52 , pokój nr 4.


IV.4.5) Termin związania ofertą:
okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:
PROJEKT NIE JEST FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UE.


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie


Oświęcim: Wymiana stolarki okiennej w lokalach użytkowych i mieszkalnych administrowanych przez ZBM Oświęcim.


Numer ogłoszenia: 388486 - 2013; data zamieszczenia: 25.09.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 340776 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:
nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES:
Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 033 8425615, faks 033 8424051.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wymiana stolarki okiennej w lokalach użytkowych i mieszkalnych administrowanych przez ZBM Oświęcim..


II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:
1.Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie stolarki okiennej drewnianej na PCV w lokalach użytkowych i mieszkaniach administrowanych przez ZBM Oświęcim. Przewidywana ilość do wymiany: 208,91 m2 (wg załącznika nr 2 do SIWZ). Zakres szczegółowy obejmuje : -demontaż starej stolarki oraz parapetów (wewnętrznych i zewnętrznych wskazanych przez Zamawiającego), -dostawę i montaż nowej stolarki, parapetów (wewnętrznych i zewnętrznych) oraz nawiewników w oknach wskazanych przez Zamawiającego, -naprawę uszkodzonych ościeży- wewnętrznych i zewnętrznych, -wywóz zdemontowanej stolarki, parapetów, oraz ewentualnego gruzu powstałego przy wymianie, wraz z utylizacja, -doprowadzenie miejsca wykonania robót do stanu porządkowego przed ich rozpoczęciem- niezwłocznie po ich zakończeniu (tj. wykonanie niezbędnych robót porządkowych w lokalu, budynku i na terenie przyległym). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz zakresem robót stanowi załącznik nr 1;2 i 3 do SIWZ. (przedmiar robót, wykaz okien do wymiany; specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ). 2.Stolarka PCV winna być wzorowana na stolarce istniejącej, przy zachowaniu obecnego kształtu, formy i podziałów. 3.Roboty będą wykonywane w lokalach zamieszkałych i użytkowanych przez lokatorów/najemców. 4.Wykonawca każdorazowo dokonuje pomiaru stolarki i parapetów z natury przed jej produkcja. Wszelkie rozbieżności co do ilości i podziałów stolarki lub inne wątpliwości wynikłe w trakcie pomiarów z natury należy niezwłocznie zgłosić Zamawiającemu lub Inspektorowi Nadzoru (przed przystąpieniem do produkcji stolarki). 5.Rozliczenie wykonanych robót nastąpi kosztorysem powykonawczym na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy oraz ilości faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru . 6.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania następujących zmian w przedmiocie zamówienia : a) w sytuacjach uzasadnionych (np. lokator dokonał wymiany okien we własnym zakresie, zmiana najemcy lokalu, wykup lokalu, ) zmniejszenie ilości stolarki, parapetów, nawiewników; b) w sytuacjach uzasadnionych (np. rezygnacja przez najemcę lokalu z wymiany parapetów, parapet zewnętrzny został wymieniony w trakcie docieplenia budynków) zmniejszenie ilości parapetów (w przypadku rezygnacji z wymiany parapetów przez najemcę lokalu wymagane jest uzyskanie przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia najemcy lokalu, c) w przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego robót, o którym mowa w pkt. a) i b) Zamawiający może wskazać wykonanie robót z zakresu objętego przetargiem w innych lokalach, a Wykonawca ma obowiązek podjęcia prac wynikających z dokonanych zmian za średnie ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym. 7.W sytuacjach uzasadnionych, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (np. pilność wykonania, sytuacje awaryjne, spłata zadłużenia przez najemcę), Zamawiający dopuszcza udzielenie w trakcie obowiązywania umowy dodatkowych zleceń z zakresu objętego przetargiem w innych lokalach, a Wykonawca ma obowiązek podjęcia prac wynikających z dodatkowych zleceń za średnie ceny jednostkowe brutto wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. 8.Zamawiający na bieżąco powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej o zmianach, o których mowa w pkt.6. ppkt. a) i b) oraz dodatkowych zleceniach, o których mowa w pkt.7.,stanowiacych podstawę zmiany umowy na podstawie aneksu i prawo do odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. 9.Przy realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do stosowania jedynie wyrobów dopuszczonych do używania w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243,poz. 1623 z późn. zm.) oraz ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.) oraz innych przepisów, o ile maja zastosowanie. 10.W przypadku użycia w załącznikach do niniejszej SIWZ nazw materiałów, producentów czy znaków towarowych należy je traktować jako przykładowe, mające na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia oraz określające standard techniczny i jakościowy. Materiały do wykonania zamówienia należy przyjmować w kategorii i jakości nie niższej (równoważne) niż te wskazane w SIWZ i załącznikach do niej. 11.Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012roku (DZ.U. z 2013 poz. 21) i ustawy z 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (DZ.U. nr 62 poz. 627 z późn. zm.) Wywóz oraz składowanie odpadów odbywa się na koszt Wykonawcy..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45.42.11.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
18.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:
4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe EURO-BUD,Iwona Palus, {Dane ukryte}, 32-067 Zalas 726, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia
(bez VAT): 7933943,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty:
  62947,94


 • Oferta z najniższą ceną:
  62947,94
  / Oferta z najwyższą ceną:
  96105,00


 • Waluta:
  PLN.

Adres: ul. gen. Józefa Bema 12, 32-602 Oświęcim
woj. małopolskie
Dane kontaktowe: email: zbm@zbm.pl
tel: 338 425 615
fax: 338 424 051
Termin składania wniosków lub ofert:
2013-09-05
Dane postępowania
ID postępowania BZP/TED: 34077620130
ID postępowania Zamawiającego:
Data publikacji zamówienia: 2013-08-22
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Tryb& postępowania [PN]: Przetarg nieograniczony
Czas na realizację: 85 dni
Wadium: -
Oferty uzupełniające: NIE
Oferty częściowe: NIE
Oferty wariantowe: NIE
Przewidywana licyctacja: NIE
Ilość części: 1
Kryterium ceny: 100%
WWW ogłoszenia: www.zbm.pl
Informacja dostępna pod: Zarząd Budynków Mieszkalnych, ul. Bema 12, 32-602 Oświęcim, pokój nr 9
Okres związania ofertą: 30 dni
Kody CPV
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
Wyniki
Nazwa części Wykonawca Data udzielenia Wartość
Wymiana stolarki okiennej w lokalach użytkowych i mieszkalnych administrowanych przez ZBM Oświęcim. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe EURO-BUD,Iwona Palus
Zalas 726
2013-09-25 62 947,00